งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A.1 Real Numbers and Their Properties

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A.1 Real Numbers and Their Properties"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A.1 Real Numbers and Their Properties

2 อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน นางสาวภัทรภรณ์ ปานเลิศ ม.4/5 เลขที่ 21
นำเสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน โดย นางสาวภัทรภรณ์ ปานเลิศ ม.4/5 เลขที่ 21

3 1.Absolutc แน่นอน 2.Values ค่า 3.Distance ระยะทาง 4.Evaluatc ประเมินค่า 5.Algebraic เกี่ยวกับพีชคณิต 6.Represent แสดง 7.Deficit การขาดดุล 8.Contain บรรจุ 9.Additional เพิ่มเติม

4 10.Related ที่เกี่ยวข้อง
11.Discussed กล่าวถึง 12.Integer จำนานเต็ม 13.Negative integer จำนานเต็มลบ 14.Rational มีเหตุผล 15.Terminates ยุติ 16.Approximately ประมาณ 17.Real number line เส้นจำนวน 18.Describes อธิบาย

5 19.Either แต่ละ 20.Illustrate ที่แสดง 21.Definition คำอธิบาย 22.Inequalitiy ความไม่เสมอภาค 23.Endpoints ปลายทาง 24.Whenever เมื่อไรก็ตาม 25.Containing ที่มี 26.Bracket วงเล็บ 27.Consists ประกอบด้วย

6 28.Precisely อย่างแม้นยำ
29.Notice สังเกตเห็น 30.Arithmetic คณิตศาสตร์ 31.Operations การทำงาน 32.Primary เบื้องต้น 33.Inverse ผกผัน

7 Real number จำนวนจริง จำนวนจริง คือจำนวนที่สามารถจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งกับจุดบนเส้นตรงที่มีความยาวไม่สิ้นสุด (เส้นจำนวน) ได้ คำว่า จำนวนจริง นั้นบัญญัติขึ้นเพื่อแยกเซตนี้ออกจากจำนวนจินตภาพ จำนวนจริงเป็นศูนย์กลางการศึกษาในสาขาคณิตวิเคราะห์จำนวนจริง (real analysis) คุณสมบัติและการนำไปใช้  มีหลักเกณฑ์ในการแบ่งจำนวนจริงอยู่หลายเกณฑ์ เช่น จำนวนตรรกยะหรือ จำนวนอตรรกยะ; จำนวนพีชคณิต (algebraic number) หรือ จำนวนอดิศัยและ จำนวนบวก จำนวนลบ หรือ ศูนย์ จำนวนจริงแทนปริมาณที่ต่อเนื่องกัน โดยทฤษฎีอาจแทนได้ด้วยทศนิยมไม่รู้จบ และมักจะเขียนในรูปเช่น … จุดสามจุดระบุว่ายังมีหลักต่อๆไปอีก ไม่ว่าจะยาวเพียงใดก็ตาม

8 นักคณิตศาสตร์ใช้สัญลักษณ์ R แทนเซตของจำนวนจริง สัญกรณ์ Rn แทนปริภูมิ n มิติของจำนวนจริง เช่น สมาชิกตัวหนึ่งจาก R3 ประกอบด้วยจำนวนจริงสามจำนวนและระบุตำแหน่งบนปริภูมิสามมิติ

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt A.1 Real Numbers and Their Properties

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google