งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A.1 Real Numbers and Their Properties. นำเสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน โดย นางสาวภัทรภรณ์ ปานเลิศ ม.4/5 เลขที่ 21 นำเสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A.1 Real Numbers and Their Properties. นำเสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน โดย นางสาวภัทรภรณ์ ปานเลิศ ม.4/5 เลขที่ 21 นำเสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A.1 Real Numbers and Their Properties

2 นำเสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน โดย นางสาวภัทรภรณ์ ปานเลิศ ม.4/5 เลขที่ 21 นำเสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน โดย นางสาวภัทรภรณ์ ปานเลิศ ม.4/5 เลขที่ 21

3 1.Absolutc แน่นอน 2.Values ค่า 3.Distance ระยะทาง 4.Evaluatc ประเมิน ค่า 5.Algebraic เกี่ยวกับ พีชคณิต 6.Represent แสดง 7.Deficit การขาดดุล 8.Contain บรรจุ 9.Additional เพิ่มเติม

4 10.Related ที่ เกี่ยวข้อง 11.Discussed กล่าวถึง 12.Integer จำ นานเต็ม 13.Negative integer จำนานเต็มลบ 14.Rational มี เหตุผล 15.Terminates ยุติ 16.Approximately ประมาณ 17.Real number line เส้นจำนวน 18.Describes อธิบาย

5 19.Either แต่ละ 20.Illustrate ที่แสดง 21.Definition คำอธิบาย 22.Inequalitiy ความไม่เสมอภาค 23.Endpoints ปลายทาง 24.Whenever เมื่อไรก็ ตาม 25.Containing ที่ มี 26.Bracket วงเล็บ 27.Consists ประกอบด้วย

6 28.Precisely อย่าง แม้นยำ 29.Notice สังเกตเห็น 30.Arithmetic คณิตศาสตร์ 31.Operations การทำงาน 32.Primary เบื้องต้น 33.Inverse ผกผัน

7 Real number จำนวนจริง จำนวนจริง คือจำนวนที่สามารถจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง กับจุดบนเส้นตรงที่มีความยาวไม่สิ้นสุด ( เส้นจำนวน ) ได้ คำว่า จำนวนจริง นั้นบัญญัติขึ้นเพื่อแยกเซตนี้ออกจาก จำนวนจินตภาพ จำนวนจริงเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน สาขาคณิตวิเคราะห์จำนวนจริง (real analysis) คุณสมบัติและการนำไปใช้ มีหลักเกณฑ์ในการแบ่งจำนวนจริงอยู่หลายเกณฑ์ เช่น จำนวนตรรกยะหรือ จำนวนอตรรกยะ ; จำนวน พีชคณิต (algebraic number) หรือ จำนวนอดิศัย และ จำนวนบวก จำนวนลบ หรือ ศูนย์ จำนวนจริงแทนปริมาณที่ต่อเนื่องกัน โดยทฤษฎีอาจ แทนได้ด้วยทศนิยมไม่รู้จบ และมักจะเขียนในรูปเช่น 324.823211247… จุดสามจุดระบุว่ายังมีหลักต่อๆไปอีก ไม่ว่าจะยาวเพียงใดก็ตาม

8 นักคณิตศาสตร์ใช้สัญลักษณ์ R แทนเซตของ จำนวนจริง สัญกรณ์ R n แทนปริภูมิ n มิติของจำนวน จริง เช่น สมาชิกตัวหนึ่งจาก R 3 ประกอบด้วยจำนวนจริง สามจำนวนและระบุตำแหน่งบนปริภูมิสามมิติ

9 จบการ นำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt A.1 Real Numbers and Their Properties. นำเสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน โดย นางสาวภัทรภรณ์ ปานเลิศ ม.4/5 เลขที่ 21 นำเสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google