งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1780-1849 Johann Dobereiner Johann Dobereiner จัดเรียงธาตุเป็นหมวดหมู่ โดยนำธาตุที่มีสมบัติ คล้ายกันมาจัดไว้ในหมู่ เดียวกัน หมู่ละ 3 ธาตุ เรียงตามมวลอะตอมจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1780-1849 Johann Dobereiner Johann Dobereiner จัดเรียงธาตุเป็นหมวดหมู่ โดยนำธาตุที่มีสมบัติ คล้ายกันมาจัดไว้ในหมู่ เดียวกัน หมู่ละ 3 ธาตุ เรียงตามมวลอะตอมจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1780-1849 Johann Dobereiner Johann Dobereiner จัดเรียงธาตุเป็นหมวดหมู่ โดยนำธาตุที่มีสมบัติ คล้ายกันมาจัดไว้ในหมู่ เดียวกัน หมู่ละ 3 ธาตุ เรียงตามมวลอะตอมจาก น้อยไปมาก และธาตุแต่ละ หมู่มวลอะตอมที่อยู่ตรง กลางจะเป็นค่าเฉลี่ยของ มวลอะตอมของอีก 2 ธาตุ โดยประมาณ กฎนี้ เรียกว่า Law of Triads Ca Sr Ba (40 + 137) ÷ 2 = 88 40 88 137

3 1837-1898 John Newlands John Newlands ได้จัดธาตุต่าง ๆ เป็นตารางธาตุ โดยพยายามเรียงลำดับตามมวลอะตอมจากน้อยไปมาก เป็นแถวตามแนวนอน สมบัติของธาตุจะมีสมบัติ คล้ายกันเป็นช่วง ๆ ของธาตุที่ 8 ตารางธาตุแบบนี้มี ข้อจำกัดคือใช้ได้กับ 20 ธาตุแรกเท่านั้น

4 1834-1907 Dimitri Mendeleev Dmitri Ivanovich Mendeleev ได้เสนอการจัดตาราง ธาตุออกมาในลักษณะคล้าย ๆ กัน โดยพบว่าสมบัติต่าง ๆ ของธาตุสัมพันธ์กับมวลอะตอมของธาตุ ตาม Periodic Law คือ “ สมบัติของธาตุเป็นไปตามมวล อะตอมของธาตุโดยเปลี่ยนแปลงเป็นช่วง ๆ ตาม มวลอะตอมที่เพิ่มขึ้น ”

5 1834-1907 Dimitri Mendeleev สมบัติเอคาซิลิคอนทำนายเมื่อ พ. ศ. 2414 ( ค. ศ. 1871) เจอร์เมเนียมพบเมื่อ พ. ศ. 2429 ( ค. ศ.1886) มวลอะตอม สีของธาตุ ความหนาแน่น (g/cm 3 ) จุดหลอมเหลว ( 0 C ) สูตรของออกไซด์ ความหนาแน่นของออกไซด์ (g/cm 3 ) เมื่อผสมกับกรดไฮโดรคลอริก 72 เป็นโลหะสีเทา 5.5 สูง GeO 2 4.7 ละลายได้เล็กน้อย 72.6 เป็นโลหะสีเทา 5.36 958 GeO 2 4.70 ไม่ละลายที่ 25 0 C ตาราง เปรียบเทียบสมบัติของธาตุเอคาซิลิคอนกับเจอร์เมเนียมที่ทำนายและที่ค้นพบ

6 1887-1915 Henry Moseley Henry Moseley ได้ จัดเรียงธาตุตามเลข อะตอมจากน้อยไปหามาก ดังนั้นในปัจจุบัน Periodic Law มีความหมายว่า “ สมบัติต่าง ๆ ของธาตุจะ ขึ้นอยู่กับเลขอะตอมของ ธาตุนั้น และขึ้นอยู่กับการ จัดอิเล็กตรอนของธาตุ เหล่านั้น ” He was able to derive the relationship between x-ray frequency and number of protons

7 ตารางธาตุใน ปัจจุบัน

8 ns 1 ns 2 ns 2 np 1 ns 2 np 2 ns 2 np 3 ns 2 np 4 ns 2 np 5 ns 2 np 6 d1d1 d5d5 d 10 4f 5f การจัดเรียงอิเล็กตรอน ชั้นนอกสุดของธาตุ

9 Periodic Classification of the Elements ตัวอย่างที่ 1 จงเติมข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ เลขอะตอมโครงแบบอิเล็กตรอนคาบที่หมู่ที่ สัญลักษณ์ธาตุ 8______________________ _____ __________ 36______________________ _____ __________ 42______________________ _____ __________ 50______________________ _____ __________

10 Periodic Classification of the Elements

11 การตั้งชื่อธาตุที่ ค้นพบใหม่

12 การตั้งชื่อธาตุที่ค้นพบในยุคแรกจะใช้ชื่อนักวิทยาศาสตร์ ที่ค้นพบ ธาตุบางธาตุถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ หลายคณะ ทำให้มีชื่อเรียกและสัญลักษณ์ต่างกัน

13 การตั้งชื่อธาตุที่ ค้นพบใหม่ การที่คณะนักวิทยาศาสตร์ต่างคณะตั้งชื่อแตกต่าง กัน ทำให้เกิดความสับสน International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) จึงได้ กำหนดระบบการตั้งชื่อขึ้นใหม่ โดยใช้กับชื่อธาตุที่มีเลข อะตอมเกิน 100 ขึ้นไป ทั้งนี้ให้ตั้งชื่อธาตุโดยระบุเลข อะตอมเป็นภาษาละติน แล้วลงท้ายด้วย -ium ระบบการนับเลขในภาษาละตินเป็นดังนี้ 0 = nil ( นิล )1 = un ( อุน ) 2 = bi ( ไบ )3 = tri ( ไตร ) 4 = quad ( ควอด )5 = pent ( เพนท์ ) 6 = hex ( เฮกซ์ )7 = sept ( เซปท์ ) 8 = oct ( ออกตฺ )9 = enn ( เอนน์ )

14 การตั้งชื่อธาตุที่ ค้นพบใหม่ ตัวอย่างที่ 1 จงอ่านชื่อตามระบบ IUPAC พร้อมทั้งเขียน สัญลักษณ์ของธาตุต่อไปนี้ 1. ธาตุที่ 106 =_________________________________ สัญลักษณ์ ___________ 2. ธาตุที่ 208 =_________________________________ สัญลักษณ์ ___________ 3. ธาตุที่ 119 =_________________________________ สัญลักษณ์ ___________ 4. ธาตุที่ 135 =_________________________________ สัญลักษณ์ ___________ 5. ธาตุที่ 374 =_________________________________ สัญลักษณ์ ___________ ตัวอย่างที่ 2 ธาตุที่มีสัญลักษณ์ต่อไปนี้ มีเลขอะตอมเท่าไร 1. Unh =________________ 2. Uno =_________________

15 ลำดับการค้นพบธาตุ


ดาวน์โหลด ppt 1780-1849 Johann Dobereiner Johann Dobereiner จัดเรียงธาตุเป็นหมวดหมู่ โดยนำธาตุที่มีสมบัติ คล้ายกันมาจัดไว้ในหมู่ เดียวกัน หมู่ละ 3 ธาตุ เรียงตามมวลอะตอมจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google