งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 30102 เรื่อง การประยุกต์สูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อ นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เสนอ ครู ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน จัดทำโดย น. ส. กันต์ชิสา เกษตรเอี่ยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 30102 เรื่อง การประยุกต์สูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อ นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เสนอ ครู ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน จัดทำโดย น. ส. กันต์ชิสา เกษตรเอี่ยม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 30102 เรื่อง การประยุกต์สูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อ นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เสนอ ครู ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน จัดทำโดย น. ส. กันต์ชิสา เกษตรเอี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เลขที่ 9

2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน หมาย ถึง การนำความรู้ เนื้อหา หลักการทาง คณิตศาสตร์ ในระดับที่เหมาะสมกับผู้เรียน ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ผู้เรียน หรือใช้อธิบายปรากฏการณ์ เหตุการณ์ใกล้ตัวที่สามารถพบเห็นได้ใน ชีวิตประจำวันทั่วไป ทุก เหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นกับเรา ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทุกวันหรือนานๆ ครั้ง ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงหรือโดย อ้อม ล้วนแต่สามารถโยงให้เข้ากับ คณิตศาสตร์ได้ทั้งสิ้น ในชีวิตประจำวันทุก คนจึงต้องได้ใช้คณิตศาสตร์ ใช้ทั้งที่รู้ตัว และไม่รู้ตัว คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันจึง ไม่ได้มีความหมายด้อยค่าเพียงแค่การบวก ลบ คูณ หาร การซื้อขาย ทอนเงิน ส่วนลด หรือการมองเห็นวัตถุเหลี่ยมๆ กลมๆ แล้วพึง ใจว่านี้คือรูปเรขาคณิต

3 และขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายว่าคณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวันจะต้องเป็นเฉพาะ คณิตศาสตร์ ที่ยาก หรือคณิตศาสตร์ชั้นสูงที่มีส่วนสำคัญใน การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำ สมัยเท่านั้น เนื่องจากชีวิตประจำวันของแต่ละ คนต่างกัน ชีวิตประจำวันของนักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์ และประชาชนทั่วไปจึงย่อม แตกต่างกันด้วย หลักสำคัญของ ” คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน ” จึงอยู่ที่มุมมองในการนำ คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้หรือใช้อธิบาย เหตุการณ์ใกล้ ตัว เหตุการณ์ที่สนใจ ซึ่ง สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป “ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ” จึงเป็นเสมือน สะพานที่เชื่อมระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง ทำให้คณิตศาสตร์หลุดพ้นจากโลกที่เป็น นามธรรม มาสู่โลกที่เป็นรูปธรรม ทำให้ คณิตศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว จับต้องได้

4

5 ความน่าจะเป็นและการคาดคะเนของเหตุการณ์ ในชีวิตประจำวันของเรามีการคาดคะเนต่างๆ ซึ่งจะเกิดเป็น คำถามภายในใจของเราเอง เช่น - พรุ่งนี้ฝนจะตกหรือไม่ - บางทีเราต้องไปทำงานวันนี้ - นายกอาจลาออกและยุปสภาเร็ว ๆ นี้ - ทีมฟุตบอลทีมใดจะได้เป็นแชมป์โลก - ใครชนะเลือกตั้งในสมัยหน้า คำว่า " ความน่าจะเป็น " หรือ "probability" เป็นวิธีการ วัดความไม่แน่นอนในรูปแบบคณิตศาสตร์ เช่น เมื่อโยน เหรียญ ความน่าจะเป็นของเหรียญที่จะออกหัวหรือก้อย เท่ากับ 0.5 เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอาณาคตเป็นสิ่งที่ยากจะคาด เดาได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์ นักอุตุนิยมวิทยาจึงใช้ หลักการของความน่าจะเป็นเข้ามาทำนาย เช่น ความน่าจะ เป็นของการเกิดฝนตก

6

7 1 ไร่ = 1,600 ตร. ม. 1 ไร่ = 4 งาน 1 งาน = 400 ตร. ม. 1 วา = 2 ม. 1 ตร. ว = 4 ตร. ม.

8

9

10

11

12 เพราะฉะนั้นได้ว่า วิชาคณิตศาสตร์ ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของ ทุกๆคน อาจจะมีทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ้งแต่ละคนดำเนินชีวิตไม่เหมือนกัน จึงมี ความเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นวิชาคณิตศาสตร์ จึงเป็น เหมือนกับองค์ประกอบหนึ่งในชีวิตที่เราต้อง พบเจอนั้นเอง

13 เพิ่มเติม http://www.atichart.com/206100/206100-2550- Term2/Math_in_Daily_Life2.pdf เอกสารจากมหาลัยเชียงใหม่ http://www.youtube.com/watch?v=F_eRMlsqYt 8 การคำนวนออกแบบสร้างบ้าน

14 http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=krulem on&date=07-01-2008&group=10&gblog=1 http://www.atichart.com/206100/206100-2550- Term2/Math_in_Daily_Life2.pdf


ดาวน์โหลด ppt วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 30102 เรื่อง การประยุกต์สูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อ นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เสนอ ครู ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน จัดทำโดย น. ส. กันต์ชิสา เกษตรเอี่ยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google