งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัตินักคณิตศาสตร์ปัจจุบัน เสนอ…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัตินักคณิตศาสตร์ปัจจุบัน เสนอ…"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัตินักคณิตศาสตร์ปัจจุบัน เสนอ…
ศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี

2 ประวัติการศึกษา เกิดเมื่อ 23สิงหาคม 2549 ศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนสาธิตปทุมวันและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับทุนโคลอมโบ จากรัฐบาลประเทศออสเตรเลียในระดับชั้นตรีและโท และจบปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวไทย ที่มีผลงานดีเด่นในสาขา คณิตศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 11 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัญฑิต ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัญฑิตยสถานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544

3 ผลงานด้านการวิจัย ศ.ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและวิเคราะห์ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เป็นการนำทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับระบบไม่เชิงเส้นและระบบพลวัต มาประยุกต์สร้างและ วิเคราะห์แบบจำลองของปรากฏการณ์ในธรรมชาติ ในด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ ชีววิทยาการแพทย์ นิเวศวิทยาและ สิ่งแวดล้อม และได้นำเอาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มาแก้ไขความผิดปกติในการหลั่งฮอร์โมน  โรคเบาหวาน โรคทางการผิดปกติของการเจริญเติบโตของร่างกาย

4 ระบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Systems) คือระบบที่ไม่มีสมบัติภาวะเชิงเส้นดังกล่าว

5 คำนิยามของพลวัตของระบบไว้ว่า คือ การสืบค้นของลักษณะเฉพาะของการป้อนกลับของข้อมูล
ระบบไม่คงที่ หรือ พลวัตร (Dynamic System) หมายถึง ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ "เทคโนโลยี"

6 โรคทางสมอง เเละเส้นเลือดหัวใจอุดตัน เป็นต้น ซึ่งผลจากการวิเคราะห์แบบจำลองสามารถช่วยแพทย์ในการวินิจฉัย และเยียวยารักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นงานวิจัยดังกล่าวเพิ่งเริ่มมีผู้หันมาให้ความ สนใจเพิ่มมากขึ้นการวิจัยทางด้าน ชีววิทยาระบบ (System biology) ซึ่งเป็นหัวข้อวิจัยที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับนักวิจัยในปัจจุบันจึงถือว่า ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรีอยู่ในกลุ่มของผู้บุกเบิกให้การใช้เทคนิคทางด้านการ สร้าง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติจำนวนกว่า 60 เรื่อง ตำราไทยและต่างประเทศ จำนวน 5 เรื่อง บทความในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 31 เรื่อง

7 เกียรติคุณและรางวัล พ.ศ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ ได้รับรางวัลทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาคณิตศาสตร์ พ.ศ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ พ.ศ  นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาคณิตศาสตร์

8 แหล่งข้อมูล http://www.mathcenter.net/forum/showthread.php?p=20569
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/5 เลขที่ 19
ผู้จัดทำ นางสาวพัชรพร ครุฑสาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/5 เลขที่ 19 อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จิราภา ยอดเพชร อ.มุทิตา วาณิชธนากุล เสนอ อาจารย์ผู้สอน อ. ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน รายวิชา คณิตศาสตร์ อ 30102


ดาวน์โหลด ppt ประวัตินักคณิตศาสตร์ปัจจุบัน เสนอ…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google