งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัตินัก คณิตศาสตร์ ปัจจุบัน เสนอ … ศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัตินัก คณิตศาสตร์ ปัจจุบัน เสนอ … ศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัตินัก คณิตศาสตร์ ปัจจุบัน เสนอ … ศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี

2 ประวัติการศึกษา เกิดเมื่อ 23 สิงหาคม 2549 ศึกษาระดับ มัธยมศึกษาที่ โรงเรียนสาธิตปทุมวันและ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับทุนโคลอมโบ จากรัฐบาลประเทศออสเตรเลียในระดับชั้นตรี และโท และจบปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ. ศ เป็น นักวิทยาศาสตร์ชาวไทย ที่มีผลงานดีเด่นใน สาขา คณิตศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 11 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัญฑิต ประเภท วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัญฑิตยสถานตั้งแต่ ปี พ. ศ. 2544

3 ผลงานด้านการวิจัย ศ. ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี ทำงานวิจัยเกี่ยวกับ การสร้างและวิเคราะห์ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เป็นการนำ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับระบบไม่เชิงเส้นและระบบพลวัต มา ประยุกต์สร้างและ วิเคราะห์แบบจำลองของปรากฏการณ์ใน ธรรมชาติ ในด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ ชีววิทยา การแพทย์ นิเวศวิทยาและ สิ่งแวดล้อม และได้นำเอาทฤษฎีทาง คณิตศาสตร์มาแก้ไขความผิดปกติในการหลั่ง ฮอร์โมน โรคเบาหวาน โรคทางการผิดปกติ ของการเจริญเติบโตของร่างกาย

4 ระบบไม่เชิง เส้น (Nonlinear Systems) คือระบบที่ ไม่มีสมบัติภาวะเชิง เส้นดังกล่าว

5 ระบบไม่คงที่ หรือ พล วัตร (Dynamic System) หมายถึง ระบบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไปเสมอ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ " เทคโนโลยี " คำนิยามของ พลวัตของ ระบบไว้ว่า คือ การสืบค้นของ ลักษณะเฉพาะ ของการ ป้อนกลับของ ข้อมูล

6 โรคทางสมอง เเละเส้นเลือดหัวใจอุดตัน เป็นต้น ซึ่ง ผลจากการวิเคราะห์แบบจำลองสามารถช่วยแพทย์ใน การวินิจฉัย และเยียวยารักษาโรคได้อย่างมี ประสิทธิภาพขึ้นงานวิจัยดังกล่าวเพิ่งเริ่มมีผู้หันมาให้ ความ สนใจเพิ่มมากขึ้นการวิจัยทางด้าน ชีววิทยา ระบบ (System biology) ซึ่งเป็นหัวข้อวิจัยที่ได้รับ ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับนักวิจัยในปัจจุบันจึง ถือว่า ศ. ดร. ยงค์วิมล เลณบุรีอยู่ใน กลุ่มของผู้บุกเบิกให้การใช้เทคนิคทางด้านการ สร้าง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ มีผลงานวิจัยระดับ นานาชาติจำนวนกว่า 60 เรื่อง ตำราไทยและ ต่างประเทศ จำนวน 5 เรื่อง บทความในการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 31 เรื่อง

7 เกียรติคุณและรางวัล พ. ศ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น แห่งชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและ คณิตศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ. ศ ได้รับรางวัลทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้เป็นเมธีวิจัย อาวุโส สกว. สาขาคณิตศาสตร์ พ. ศ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ พ. ศ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาคณิตศาสตร์

8 แหล่งข้อมูล php?p= e44a0254d730 จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี %B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B 8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8% A5_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9 3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3% E0%B8%B5

9 ผู้จัดทำ นางสาวพัชรพร ครุฑสาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เลขที่ 19 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. จิราภา ยอด เพชร อ. มุทิตา วาณิชธนากุล เสนอ อาจารย์ผู้สอน อ. ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน รายวิชา คณิตศาสตร์ อ 30102


ดาวน์โหลด ppt ประวัตินัก คณิตศาสตร์ ปัจจุบัน เสนอ … ศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google