งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัตินัก คณิตศาสตร์ ปัจจุบัน เสนอ … ศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัตินัก คณิตศาสตร์ ปัจจุบัน เสนอ … ศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัตินัก คณิตศาสตร์ ปัจจุบัน เสนอ … ศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี

2 ประวัติการศึกษา เกิดเมื่อ 23 สิงหาคม 2549 ศึกษาระดับ มัธยมศึกษาที่ โรงเรียนสาธิตปทุมวันและ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับทุนโคลอมโบ จากรัฐบาลประเทศออสเตรเลียในระดับชั้นตรี และโท และจบปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ. ศ. 2528 เป็น นักวิทยาศาสตร์ชาวไทย ที่มีผลงานดีเด่นใน สาขา คณิตศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 11 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัญฑิต ประเภท วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัญฑิตยสถานตั้งแต่ ปี พ. ศ. 2544

3 ผลงานด้านการวิจัย ศ. ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี ทำงานวิจัยเกี่ยวกับ การสร้างและวิเคราะห์ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เป็นการนำ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับระบบไม่เชิงเส้นและระบบพลวัต มา ประยุกต์สร้างและ วิเคราะห์แบบจำลองของปรากฏการณ์ใน ธรรมชาติ ในด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ ชีววิทยา การแพทย์ นิเวศวิทยาและ สิ่งแวดล้อม และได้นำเอาทฤษฎีทาง คณิตศาสตร์มาแก้ไขความผิดปกติในการหลั่ง ฮอร์โมน โรคเบาหวาน โรคทางการผิดปกติ ของการเจริญเติบโตของร่างกาย

4 ระบบไม่เชิง เส้น (Nonlinear Systems) คือระบบที่ ไม่มีสมบัติภาวะเชิง เส้นดังกล่าว

5 ระบบไม่คงที่ หรือ พล วัตร (Dynamic System) หมายถึง ระบบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไปเสมอ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ " เทคโนโลยี " คำนิยามของ พลวัตของ ระบบไว้ว่า คือ การสืบค้นของ ลักษณะเฉพาะ ของการ ป้อนกลับของ ข้อมูล

6 โรคทางสมอง เเละเส้นเลือดหัวใจอุดตัน เป็นต้น ซึ่ง ผลจากการวิเคราะห์แบบจำลองสามารถช่วยแพทย์ใน การวินิจฉัย และเยียวยารักษาโรคได้อย่างมี ประสิทธิภาพขึ้นงานวิจัยดังกล่าวเพิ่งเริ่มมีผู้หันมาให้ ความ สนใจเพิ่มมากขึ้นการวิจัยทางด้าน ชีววิทยา ระบบ (System biology) ซึ่งเป็นหัวข้อวิจัยที่ได้รับ ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับนักวิจัยในปัจจุบันจึง ถือว่า ศ. ดร. ยงค์วิมล เลณบุรีอยู่ใน กลุ่มของผู้บุกเบิกให้การใช้เทคนิคทางด้านการ สร้าง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ มีผลงานวิจัยระดับ นานาชาติจำนวนกว่า 60 เรื่อง ตำราไทยและ ต่างประเทศ จำนวน 5 เรื่อง บทความในการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 31 เรื่อง

7 เกียรติคุณและรางวัล พ. ศ. 2541 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น แห่งชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและ คณิตศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ. ศ. 2542-2545 ได้รับรางวัลทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้เป็นเมธีวิจัย อาวุโส สกว. สาขาคณิตศาสตร์ พ. ศ. 2544 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ พ. ศ. 2550 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาคณิตศาสตร์

8 แหล่งข้อมูล http://www.mathcenter.net/forum/showthread. php?p=20569 http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=177d e44a0254d730 จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0 %B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B 8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8% A5_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9 3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3% E0%B8%B5

9 ผู้จัดทำ นางสาวพัชรพร ครุฑสาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เลขที่ 19 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. จิราภา ยอด เพชร อ. มุทิตา วาณิชธนากุล เสนอ อาจารย์ผู้สอน อ. ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน รายวิชา คณิตศาสตร์ อ 30102


ดาวน์โหลด ppt ประวัตินัก คณิตศาสตร์ ปัจจุบัน เสนอ … ศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google