งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assignment 2 Data – Information – Knowledge - CPF

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assignment 2 Data – Information – Knowledge - CPF"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assignment 2 Data – Information – Knowledge - Wisdom @ CPF
โดย: ชยากร โล่ห์ทองคำ

2 Knowledge Level Wisdom Knowledge Increasing meaning Information Data

3 Data Data (ข้อมูล) CPF Example: Human Resource Management Data
Data คือข้อมูลดิบ หรือ Fact  ทียังไม่ผ่านการประมวลผลหรือการให้ความหมาย (meaning) CPF Example: Human Resource Management Data Man Power (อัตรากำลังคน) Person Profile (ข้อมูลพนักงาน) Turn Over Data(ข้อมูลการลาออกพนักงาน) Evaluation Data (ข้อมูลการประเมินผลพนักงาน) Salary Data (ข้อมูลเงินเดือนพนักงาน)

4 Data (2) CPF Data Example Employee Profile Employee Evaluation

5 Source Data > Information
Data Query Output Data From HRMS CPF (GUPTA)

6 Information Information (สารสนเทศ)
คือ Data ที่ผ่านการ Processing หรือการให้ความหมาย (Meaning) โดยวิธีการจัดกลุ่ม(Categorized)  การกรองให้เหลือหัวข้อที่ต้องการ (Filter) หรือการเรียงลำดับ (Index)   ปัจจุบันเราจะพบว่าหน่วยงานต่างๆมี Data อยู่มากมาย (Data Overflow) แต่ไม่ได้ค่อยได้ประมวลผล  ทำให้ไม่ได้ประโยชน์จาก Data เท่าที่ควร CPF Example: Human Resource Information PV Man Power (สรุปอัตรากำลังคน) PV Training (สรุปยอดพัฒนาฝีมือแรงงาน) PV Turn Over Rate 1,744 คน 2,013 คน

7 Information (2) Example: PV Training (สรุปยอดพัฒนาฝีมือแรงงาน)
Example: PV Turn Over Rate (สรุปการลาออกพนักงาน)

8 Knowledge Knowledge (ความรู้)
Information in Context ทำให้เกิดความเข้าใจ (Understanding) ในบริบทนั้นๆ   โดย Knowledge จะใช้ประโยชน์ในการเข้าใจบริบทนั้นๆอย่างรอบด้าน และนำไปใช้ในการตัดสินใจ โดย Information จะเป็น Knowledge ได้เมื่อเมื่อกระบวนการดังนี้ 1 2 3 4 Structure Evaluation Critical Thinking Organize

9 Knowledge (2) CPF Example: Human Resource Knowledge
เมื่อทราบอัตราคนแล้ว ก็สามารถกำหนด Target Setting และ KPI ได้ เมื่อทราบอัตราการลาออกแล้ว ก็สามารถหาทางแก้ไข และป้องกันการลาออกได้ เมื่อทราบถึงยอดการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว ก็สามารถมาวิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล หรือ PDP (Personal Development Planning) ได้ เมื่อทราบถึงข้อมูลประเมินผลพนักงาน ก็สามารถคัดเลือก Young Talent (พนักงานที่ความสามารถพิเศษ) ได้

10 Wisdom Wisdom (ปัญญา) Knowledge จะเป็น Wisdom เมื่อ Knowledge นั้นนำไปใช้เพื่อการตัดสินในประเด็นที่สำคัญ หรือบางตำรา ระบุว่า Knowledge ที่ผ่านการปฎิบัติและพิสูจน์ว่าได้ผลมาอย่างยาวนาน คือ Wisdom หรือภูมิปัญญา คู่มือปฏิบัติงาน การจัดการทรัพกรมนุษย์ CPF E-book สำหรับเรียนรู้ Online

11 Reference References Iceberg Model CPF Report Data


ดาวน์โหลด ppt Assignment 2 Data – Information – Knowledge - CPF

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google