งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Assignment 2 Data – Information – Knowledge - CPF โดย : ชยากร โล่ห์ทองคำ 542132003.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Assignment 2 Data – Information – Knowledge - CPF โดย : ชยากร โล่ห์ทองคำ 542132003."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Assignment 2 Data – Information – Knowledge - Wisdom @ CPF โดย : ชยากร โล่ห์ทองคำ 542132003

2 Knowledge Level Wisdom Knowledge Information Data Increasing meaning

3 Data Data ( ข้อมูล ) Data คือข้อมูลดิบ หรือ Fact ทียังไม่ผ่านการประมวลผลหรือการให้ ความหมาย (meaning) CPF Example: Human Resource Management Data  Man Power ( อัตรากำลังคน )  Person Profile ( ข้อมูลพนักงาน )  Turn Over Data( ข้อมูลการลาออกพนักงาน )  Evaluation Data ( ข้อมูลการประเมินผลพนักงาน )  Salary Data ( ข้อมูลเงินเดือนพนักงาน )

4 CPF Data Example Data (2) Employee Profile Employee Evaluation

5 Data (3) Source Data > Information Data Query Output Data From HRMS CPF (GUPTA)

6 Information Information ( สารสนเทศ ) คือ Data ที่ผ่านการ Processing หรือการให้ความหมาย (Meaning) โดยวิธีการจัดกลุ่ม (Categorized) การกรองให้เหลือหัวข้อที่ต้องการ (Filter) หรือการเรียงลำดับ (Index) ปัจจุบันเราจะพบว่าหน่วยงาน ต่างๆมี Data อยู่มากมาย (Data Overflow) แต่ไม่ได้ค่อยได้ ประมวลผล ทำให้ไม่ได้ประโยชน์จาก Data เท่าที่ควร CPF Example: Human Resource Information  PV Man Power ( สรุปอัตรากำลังคน )  PV Training ( สรุปยอดพัฒนาฝีมือแรงงาน )  PV Turn Over Rate 2,013 คน 1,744 คน

7 Information (2) Example: PV Training ( สรุปยอด พัฒนาฝีมือแรงงาน ) Example: PV Turn Over Rate ( สรุป การลาออกพนักงาน )

8 Knowledge Knowledge ( ความรู้ ) Information in Context ทำให้เกิดความเข้าใจ (Understanding) ใน บริบทนั้นๆ โดย Knowledge จะใช้ประโยชน์ในการเข้าใจบริบทนั้นๆ อย่างรอบด้าน และนำไปใช้ในการตัดสินใจ โดย Information จะเป็น Knowledge ได้เมื่อเมื่อกระบวนการดังนี้ Structure Evaluation Critical Thinking Organize 1234

9 CPF Example: Human Resource Knowledge  เมื่อทราบอัตราคนแล้ว ก็สามารถกำหนด Target Setting และ KPI ได้  เมื่อทราบอัตราการลาออกแล้ว ก็สามารถหาทางแก้ไข และ ป้องกันการลาออกได้  เมื่อทราบถึงยอดการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว ก็สามารถมา วิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล หรือ PDP (Personal Development Planning) ได้  เมื่อทราบถึงข้อมูลประเมินผลพนักงาน ก็สามารถคัดเลือก Young Talent ( พนักงานที่ความสามารถพิเศษ ) ได้ Knowledge (2)

10 Wisdom Wisdom ( ปัญญา ) Knowledge จะเป็น Wisdom เมื่อ Knowledge นั้นนำไปใช้เพื่อการ ตัดสินในประเด็นที่สำคัญ หรือบางตำรา ระบุว่า Knowledge ที่ผ่านการ ปฎิบัติและพิสูจน์ว่าได้ผลมาอย่างยาวนาน คือ Wisdom หรือภูมิปัญญา คู่มือปฏิบัติงาน การจัดการทรัพกรมนุษย์ CPF E-book สำหรับเรียนรู้ Online

11 Reference References  Iceberg Model  CPF Report Data  http://knowmgt.blogspot.com/2007/07/difference- between-data-information.html http://knowmgt.blogspot.com/2007/07/difference- between-data-information.html


ดาวน์โหลด ppt LOGO Assignment 2 Data – Information – Knowledge - CPF โดย : ชยากร โล่ห์ทองคำ 542132003.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google