งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 1 Functions and Their Graphs โดย นางสาวปิ่นมณี อินเสือ เลขที่ 14 ชั้น ม.4/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 1 Functions and Their Graphs โดย นางสาวปิ่นมณี อินเสือ เลขที่ 14 ชั้น ม.4/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 1 Functions and Their Graphs โดย นางสาวปิ่นมณี อินเสือ เลขที่ 14 ชั้น ม.4/3

2 1.1 Rectangular Coordinates Rectangular coordinates แปลว่า พิกัดฉาก Rectangular coordinates system แปลว่า ระบบพิกัดฉาก Cartesian คือ ระบบพิกัดแบบราบ 2 มิติ midpoint คือ จุดกึ่งกลาง distance คือ ระยะทาง substitute คือ การแทนที่ ……………………………………………………………………………

3 1.2 Graphs of Equation …………………………………………………………………………… Graphs of Equation แปลว่า กราฟของสมการ Demonstrate แปลว่า สาธิต, พิสูจน์ intercept แปลว่า จุดตัด symmetry แปลว่า สมมาตร radius แปลว่า รัศมี

4 1.3 Linear Equation in Two Variables …………………………………………………………………………… สมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร slope แปลว่า ความ ชัน perpendicular แปลว่า ตั้งฉาก ratio แปลว่า อัตราส่วน parallel แปลว่า ขนาน extrapolation แปลว่า บัญญัติ ยางค์

5 1.4 Functions …………………………………………………………………………… domain แปลว่า ขอบเขต relation แปลว่า ความสัมพันธ์ dependent variable แปลว่า ตัวแปรตาม independent variable แปลว่า ตัวแปรอิสระ ฟังก์ชัน พิสัย คือ ค่าความแตกต่างระหว่าง คะแนนสูงสุดกับคะแนนต่ำสุดใน ข้อมูลชุดหนึ่งๆ range แปลว่า พิสัย พิสัย = ค่าสูงสุด – ค่าต่ำสุด

6 1.5 Analyzing Graphs of Functions …………………………………………………………………………… constant แปลว่า ค่าคงตัว secant line แปลว่า เส้นตัด average แปลว่า ค่าเฉลี่ย minimum แปลว่า ค่าต่ำสุด maximum แปลว่า ค่าสูงสุด การวิเคราะห์กราฟของฟังก์ชั่น

7 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Chapter 1 Functions and Their Graphs โดย นางสาวปิ่นมณี อินเสือ เลขที่ 14 ชั้น ม.4/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google