งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

952791 (ATKM791) 1/55 Aj. Acrapol Nimmolrat. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการบริหาร องค์กรสู่องค์กรยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "952791 (ATKM791) 1/55 Aj. Acrapol Nimmolrat. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการบริหาร องค์กรสู่องค์กรยุคใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 952791 (ATKM791) 1/55 Aj. Acrapol Nimmolrat

2 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการบริหาร องค์กรสู่องค์กรยุคใหม่

3 Competitiveness Change Management & Leadership Learning Innovation Speed Strategy Focused Customer Focused Etc.

4 องค์กรบริหารแบบ ใหม่เน้น Knowledge Worker Hierarchy Structure Hierarchy Structure Plan-Focused Plan-Focused Top Down/Bottom up Process Top Down/Bottom up Process Command and Control Command and Control New Business Unit/Level/VP New Business Unit/Level/VP Spin Out Conduct Middle-Up-Down Strategy-Focused Flat (3 Levels) องค์กรบริหารแบบ เก่าเน้น Functional

5 Information Flow from Bottom Information Flow from Bottom Work Procedure /TPS/MIS Work Procedure /TPS/MIS Workflow Workflow Database Database ICT Cost Center ICT Cost Center ICT Resulting Center Knowledge Base Collaboration KM/LO/BPR Knowledge Flow from Top องค์กรบริหารแบบ ใหม่เน้น Knowledge Worker องค์กรบริหารแบบ เก่าเน้น Functional

6 Job DescriptionJob Description Degree Based Degree Based Business Line Meeting Business Line Meeting Defensive Routine Defensive Routine Training Training Learning Innovation Team Learning Competency Based Specialized องค์กรบริหารแบบ ใหม่เน้น Knowledge Worker องค์กรบริหารแบบ เก่าเน้น Functional

7 Decision makers face pressure to make better and faster decisions in a high domain complexity and market volatility Decision makers may in fact lack of experience and the out come of decisions could have a considerable impact on the organization Even though

8 Knowledge and Knowledge Management

9  “Knowledge is a value asset”  Knowledge is the only meaningful resource today. The traditional factors of production- land, labor, capital have not disappeared but they are secondary (Drucker. P., 1993: post capitalist society)  Information effective in action, information focused on results. (Drucker. P., 1994)

10  “A dynamic human process of justifying personal belief toward the ‘truth’ ”. - SECI  Two kinds of knowledge – Explicit knowledge and tacit knowledge (Nonaka. I. and Nishiguchi. T., 2001 )  Knowledge is the beliefs that guide organizational action (Nonaka. 1994 )

11  “Knowledge enables the user of information to make decision or learn something from the information, which has bee presented ” (Rhem.A.J., 2006 )  Information in context to produce an actionable understanding. (Rumizen.M.C.,2002)

12 Knowledge:  ประสบการณ์จริง (experience)  ลงมือทำจริง  สามารถทำงานได้  ความเข้าใจที่ได้รับจากประสบการณ์ หรือ การศึกษา “know-how” ( เป็นความรู้จากประสบการณ์ ไม่ใช่ ความรู้จากตำรา )  ความรู้ คือ บทสรุปของความเข้าใจ เนื้อหาเป็นความ จริง ผ่านการพิสูจน์และทดลอง สามารถตั้งเป็นกฎ นำไปปฏิบัติงานได้จริง หรือ สามารถนำไปประกอบการ ตัดสินใจ รวมทั้งสามารถทำนายผลได้  Rule of thumb / if-then

13 การจัดการความรู้ คือ การดึงเอาความรู้ที่กระจัดกระจาย ฝังอยู่ ทั่วไปภายในองค์กร ออกมารวบรวม และแบ่งกลุ่ม จัดเก็บให้เป็นองค์ความรู้ ขององค์กร เพื่อเป้าหมายในการพัฒนา สู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป Aim for “Effective and Productivity” การจัดการความรู้

14  Knowledge  Information in action  Until people take info. and use it, it is not knowledge  Knowing about consumers, one another, product, process, mistakes and success  Knowledge Management  Systematic effort to enable info. and knowledge to grow, flow, and create value  Right knowledge to right people at right time

15 If only we knew what we know (Grayson and O’Dell, 1998)  การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา  การลดเวลาในการทำงาน  การลดความเสี่ยงขององค์กร ในการเปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ สังคม  ความสามารถในการแข่งขันและการเรียนรู้ของ องค์กร  ความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลง  การสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

16  80% - Organizational processes and human factors  20% - Technology PEOPLE TECHNOLOGY ORGANIZATIONAL PROCESSES FACTORS IN ORGANIZATION KM in new context: Digital Immersion Social Computing Demographics and Dynamics Mobile Devices and Video

17 Benefit of KM

18 องค์ก ร การทำงาน คน บรรลุเป้าหมาย ตาม strategy มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เร ( ฐานความรู้ ) ( การเรียนรู้ )

19 EFFECTIVENESS ( ประสิทธิผล ) EFFICIENCY ( ประสิทธิภาพ ) QUALITY ( คุณภาพ ) KNOWLEDGE & APPROPRIATE T ECHNOLOGY

20 KM Processes and Tools

21 หลักในการจัดการ ความรู้ 1) บูรณาการ ทักษะ และวิธีคิดที่ หลากหลายในการทำงาน 2) ร่วมกันพัฒนาวิธีทำงาน รูปแบบใหม่ๆ 3) ทดลอง / เรียนรู้ 4) นำเข้าความรู้ (Know How) จาก ภายนอก 5) ช่วยยกระดับความรู้ฝังลึกและ ความรู้ที่บันทึก 6) เก็บเป็นเอกสาร

22 ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice- Cop) การมีที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Mentoring Programs) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Reviews -AAR) การเสวนา (Dialogue) เรียนรู้จากบทเรียนความสำเร็จ (Lessons Learned & Best Practices) แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence- Coe) เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist-PA) เวทีถามตอบ (Forum) อื่นๆ

23 Outlines การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการบริหารองค์กรสู่ องค์กรยุคใหม่ การจัดการความรู้คืออะไร ประโยชน์ของการจัดการความรู้ KM ViewKM View

24  Have KM ready at the “teachable moment”  Mange knowledge “above and in the flow of work”

25

26 Call to Action Result: Value proposition, KM Direction, Business buy-in Develop KM Strategy Result: KM strategy, KM road map Design & Launch KM Approaches Result: Detail project plan, Infrastructure Plan, Budget Sustain & Evolve Result: Dynamic KM Program

27 More than half the survey respondents report that their organizations have integrated KM into critical business processes and workflows at the enterprise level

28  The most popular approach involves incorporating lessons learned or after action reviews into project and program methodologies

29  The respondents’ emphasis on culture is consistent with every KM study APQC has conducted over the past 16 years.

30  Knowledge and expertise are the fuel that drives businesses forward. When this fuel is readily available, people are more likely to find and leverage time-tested answers to their problems, instead of wasting time inventing their own solutions.

31 Prepare: presentation  Summary of article (3-4 slides)  Introduction of selected organization (1 slide)  Apply what you have learn from article to selected organization (3-4 slides)


ดาวน์โหลด ppt 952791 (ATKM791) 1/55 Aj. Acrapol Nimmolrat. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการบริหาร องค์กรสู่องค์กรยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google