งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(ATKM791) 1/55 Aj. Acrapol Nimmolrat

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(ATKM791) 1/55 Aj. Acrapol Nimmolrat"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 952791 (ATKM791) 1/55 Aj. Acrapol Nimmolrat
REVIEW (ATKM791) 1/55 Aj. Acrapol Nimmolrat

2 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการบริหารองค์กรสู่องค์กรยุคใหม่

3 New Business Requirements
Competitiveness Change Management & Leadership Learning Innovation Speed Strategy Focused Customer Focused Etc.

4 เปรียบเทียบองค์กรเก่า กับ KM (ด้านการบริหาร)
องค์กรบริหารแบบเก่าเน้น Functional องค์กรบริหารแบบใหม่เน้น Knowledge Worker Hierarchy Structure Flat (3 Levels) Plan-Focused Strategy-Focused Top Down/Bottom up Process Middle-Up-Down Conduct instade of comand and control, Use knowledge able and information to plan and conduct all process Command and Control Conduct New Business Unit/Level/VP Spin Out

5 เปรียบเทียบองค์กรเก่า กับ KM (สารสนเทศ)
องค์กรบริหารแบบเก่าเน้น Functional องค์กรบริหารแบบใหม่เน้น Knowledge Worker Information Flow from Bottom Knowledge Flow from Top Work Procedure /TPS/MIS KM/LO/BPR Workflow Collaboration TPS transaction process system BPR Business process re-engineering Knowledge flow from top, where exective regulary interview top manager and develop plan for impleemntation Concept of reengineering, min business process and equip each process with require information to excute tasks ERP, is to keep tract all movement, and flow of resource used then gather for analysis for further executive and share holder decision making. Since some organization may be old, there may be many error occure therefore for org. to survive, staff need to be collaborate to deal with error. Instade of databese keeping, we need experience keeping…more effective resource Database Knowledge Base ICT Cost Center ICT Resulting Center

6 เปรียบเทียบองค์กรเก่า กับ KM (ด้านบุคลากร)
องค์กรบริหารแบบเก่าเน้น Functional องค์กรบริหารแบบใหม่เน้น Knowledge Worker Job Description Specialized Degree Based Competency Based Business Line Meeting Team Learning Funcational = capacity Knowledge worker = capability  ability to develop and innovate Training  learn about current and pass information Learning  learn about future information Defensive Routine Innovation Training Learning

7 KM is important for organizations because:
Decision makers face pressure to make better and faster decisions in a high domain complexity and market volatility Even though Decision makers may in fact lack of experience and the out come of decisions could have a considerable impact on the organization

8 Knowledge and Knowledge Management

9 Knowledge Information effective in action, information focused on results. (Drucker. P. , 1994) “Knowledge is a value asset” Knowledge is the only meaningful resource today. The traditional factors of production- land, labor, capital have not disappeared but they are secondary (Drucker. P. , 1993: post capitalist society)

10 (Nonaka. I. and Nishiguchi. T. , 2001 )
Knowledge Knowledge is the beliefs that guide organizational action (Nonaka. 1994) “A dynamic human process of justifying personal belief toward the ‘truth’ ”. - SECI Two kinds of knowledge – Explicit knowledge and tacit knowledge (Nonaka. I. and Nishiguchi. T. , 2001 )

11 Knowledge “Knowledge enables the user of information to make decision or learn something from the information , which has bee presented ” (Rhem.A.J., ) Information in context to produce an actionable understanding. (Rumizen.M.C.,2002)

12 คำจำกัดความ Knowledge: ประสบการณ์จริง (experience) ลงมือทำจริง
สามารถทำงานได้ ความเข้าใจที่ได้รับจากประสบการณ์ หรือ การศึกษา “know-how” (เป็นความรู้จากประสบการณ์ ไม่ใช่ความรู้จากตำรา) ความรู้ คือ บทสรุปของความเข้าใจ เนื้อหาเป็นความจริง ผ่านการพิสูจน์และทดลอง สามารถตั้งเป็นกฎ นำไปปฏิบัติงานได้จริง หรือ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งสามารถทำนายผลได้ Rule of thumb / if-then Know-how แยกผู้เชี่ยวชาญจากผู้ไม่รู้ ผู้เชี่ยวชาญแทน know-how ของเขาในรูปแบบของ heuristics ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ Know-how ไม่ใช่ความรู้จากตำรา แต่เป็นความรู้จากประสบการณ์ มนุษย์หาเหตุผลในหลายกรณี: Reasoning by analogy: สัมพันธ์แนวคิดหนึ่งกับอีกแนวคิดหนึ่ง Formal reasoning: ใช้วิธี deductive หรือ inductive Case-based reasoning: การหาเหตุผล จากกรณ๊ในอดีตที่เกี่ยวข้อง Deductive reasoning: การให้เหตุผลแบบ exact reasoning. ดำเนินงานกับความจริงที่แน่นอน Inductive reasoning: การให้เหตุผลจากชุดของความจริง หรือจากข้อสรุปกรณีส่วนบุคคล ไปถึงกรณีทั่วไป

13 Aim for “Effective and Productivity”
การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ คือ การดึงเอาความรู้ที่กระจัดกระจาย ฝังอยู่ทั่วไปภายในองค์กร ออกมารวบรวม และแบ่งกลุ่ม จัดเก็บให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป Aim for “Effective and Productivity”

14 APQC: What is KM? Knowledge Knowledge Management Information in action
Until people take info. and use it, it is not knowledge Knowing about consumers, one another, product, process, mistakes and success Knowledge Management Systematic effort to enable info. and knowledge to grow, flow, and create value Right knowledge to right people at right time

15 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง If only we knew what we know (Grayson and O’Dell, 1998) การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา การลดเวลาในการทำงาน การลดความเสี่ยงขององค์กร ในการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการแข่งขันและการเรียนรู้ขององค์กร ความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลง การสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

16 การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
PEOPLE ORGANIZATIONAL PROCESSES FACTORS IN ORGANIZATION TECHNOLOGY 80% - Organizational processes and human factors 20% - Technology คน ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด (เป็นแหล่งความรู้ เป็นผู้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน นำความรู้ไปใช้ได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น กระบวนการความรู้ เป็นการบริหารจัดการเพื่อนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม KM in new context: Digital Immersion Social Computing Demographics and Dynamics Mobile Devices and Video

17 Benefit of KM

18 เป้าหมาย การจัดการความรู้
องค์กร (การเรียนรู้) บรรลุเป้าหมาย ตาม strategy มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน (ฐานความรู้) คน (ฐานความรู้) คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เร

19 (คุณภาพ) QUALITY (ประสิทธิผล) KNOWLEDGE & APPROPRIATE TECHNOLOGY
EFFECTIVENESS (ประสิทธิผล) QUALITY (คุณภาพ) KNOWLEDGE & APPROPRIATE TECHNOLOGY EFFICIENCY (ประสิทธิภาพ)

20 KM Processes and Tools

21 หลักในการจัดการความรู้
1)บูรณาการ ทักษะ และวิธีคิดที่หลากหลายในการทำงาน 2) ร่วมกันพัฒนาวิธีทำงาน รูปแบบใหม่ๆ 3) ทดลอง / เรียนรู้ 4) นำเข้าความรู้(Know How) จากภายนอก 5) ช่วยยกระดับความรู้ฝังลึกและความรู้ที่บันทึก 6) เก็บเป็นเอกสาร เน้นการบูรณาการ KM ในเนื้องาน – เหมือนขนมเปียกปูน ไม่แยก KM ออกจากงาน - เหมือนขนมชั้น

22 เครื่องมือ KM ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-Cop)
การมีที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Mentoring Programs) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Reviews -AAR) การเสวนา (Dialogue) เรียนรู้จากบทเรียนความสำเร็จ (Lessons Learned & Best Practices) แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence-Coe) เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist-PA) เวทีถามตอบ (Forum) อื่นๆ COP = know who know what Diff b/w km and IT, km focus on information for action that help to be more competitive, more productivity

23 Outlines • การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการบริหารองค์กรสู่องค์กรยุคใหม่ • การจัดการความรู้คืออะไร ประโยชน์ของการจัดการความรู้ KM View

24 Two major directives of any KM program
Have KM ready at the “teachable moment” Mange knowledge “above and in the flow of work”

25 KM@APQC (American Productivity & Quality Center)

26 APQC’s KM Program Framework and Road Map
Call to Action Result: Value proposition, KM Direction, Business buy-in Develop KM Strategy Result: KM strategy, KM road map Design & Launch KM Approaches Result: Detail project plan, Infrastructure Plan, Budget Sustain & Evolve Result: Dynamic KM Program

27 Knowledge Sharing in Flow: Survey Result (2011- survey of 84 organizations)
More than half the survey respondents report that their organizations have integrated KM into critical business processes and workflows at the enterprise level

28 Top approach for embedding KM in the flow
The most popular approach involves incorporating lessons learned or after action reviews into project and program methodologies

29 Predictor of success The respondents’ emphasis on culture is consistent with every KM study APQC has conducted over the past 16 years.

30 So, Knowledge and expertise are the fuel that drives businesses forward. When this fuel is readily available, people are more likely to find and leverage time-tested answers to their problems, instead of wasting time inventing their own solutions.

31 Assignment: Prepare: presentation Summary of article (3-4 slides)
Introduction of selected organization (1 slide) Apply what you have learn from article to selected organization (3-4 slides)


ดาวน์โหลด ppt (ATKM791) 1/55 Aj. Acrapol Nimmolrat

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google