งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Image Technology Department of Computer Education KMITNB.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Image Technology Department of Computer Education KMITNB."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Image Technology Department of Computer Education KMITNB

2 2 Types of Images Raster Image –Digitize or sampling from the real world –Store in bitmap orientation –Need large storage and High compression –Edit by retouching tool Vector Image –Synthesized image –Store in object structure list (Smaller) –Reusable, Scalable, Animating –No stair problem

3 3 Types of Images Raster Image

4 4 Types of Images Vector Image (x min,y min ) (x max,y max ) Object Rectan01 Pivot center Data (x min,y min,x max,y max ) Rectangular (x min,y min,x max,y max ) begin lineto (x min,y min,x max,y min ) lineto (x max,y min,x max,y max ) lineto (x min,y min,x min,y max ) lineto (x min,y max,x max,y max ) end end object

5 5 Types of Images From vector to raster display system

6 6 Displaying Image in Computer Cathode-Ray Tubes and LCD panel

7 7 Displaying Image in Computer Source of color

8 8 Displaying Image in Computer Source of color in CRT

9 9 Displaying Image in Computer Color Mixing in RGB model

10 10 Displaying Image in Computer Raster scan display system

11 11 Displaying Image in Computer Raster scan display system

12 12 Displaying Image in Computer Raster scan display system

13 13 Displaying Image in Computer Raster scan display system

14 14 Type of color display system True Color system –24/16 Bits each pixel –3/2 Bytes per pixel –Keep Color intensity in Frame buffer Index Color system –8 bits (1 byte) per pixel –Display 256 from index table at a time –Keep address of table in Frame buffer

15 15 Type of color display system True Color system N M Bit depth Video controller CRT

16 16 Type of color display system True Color system –VGA 24 Bits 640*480 = 307200 Pixels = 921600 Bytes –VGA 16 Bits 640*480 = 307200 Pixels = 614400 Bytes –SVGA 24 Bits 800*600 = 480000 Pixels = 1440000 Bytes –SVGA 16 Bits 800*600 = 480000 Pixels = 960000 Bytes 1 Byte

17 17 Type of color display system Index Color system

18 18 Type of color display system Index color system –VGA 256 Color 640*480 = 307200 Pixels = 307200 Bytes Index table 256*3 (24 bits) 768 Bytes Total 307200 + 768 = 307968 Bytes –SVGA 256 Color 800*600 = 480000 Pixels = 480000 Bytes Index table 256*3 (24 bits) 768 Bytes Total 480000 + 768 = 480768 Bytes –SVGA 256 Color 1024*768 = 786432 Pixels = 786432 Bytes Index table 256*3 (24 bits) 768 Bytes Total 786432 + 768 = 787200 Bytes

19 19 How to display an image file(1) BMP indexed file structure

20 20 How to display an image file(2) Step 1 Load image information

21 21 How to display an image file(3) Step 2 Load color index to video pallet

22 22 How to display an image file(4) Step 3 Load pixel information by lookup color pallet

23 Image capturing

24 24 How to capture the image 3D Scanning to 2D Bitmap Picture CCD Array Analog to Digital Converter Memory Input/ Output Interface Computer or Printer

25 25 How to capture the image

26 26 Sampling an Image Sampling in Digital Camera

27 27 Sampling an Image Resolution of sampling image from the real world OutputSamplingReal world

28 28 How to scan the image 2D Scanning to 2D Bitmap File CCD Line Analog to Digital Converter Input/ Output Interface Computer Laser Diode

29 29 How to scan the image

30 30 SPI Sampling per inch จำนวนจุดในการ Scan ต่อหน่วยนิ้วความยาวและ หน่วยนิ้วความกว้าง 8.5 นิ้ว 11 นิ้ว หากตั้งความละเอียดในการ Scan เป็น 100 SPI จะได้ ไฟล์ขนาด 850 x 1100 Pixel หากตั้งความละเอียดในการ Scan เป็น 200 SPI จะได้ ไฟล์ขนาด 1700 x 2200 Pixel

31 31 How to scan the image Resolution of sampling

32 32 How to scan the image Resolution of sampling

33 33 How to scan the image Bit depth

34 Image Printing

35 35 DPI Dot per Inch จำนวนจุดในการพิมพ์ต่อหน่วยนิ้วความยาวและ หน่วยนิ้วความกว้าง 8.5 นิ้ว 11 นิ้ว หาก ไฟล์มีขนาด 850x1100 Pixel ความ ละเอียดในการพิมพ์ คือ 100 DPI หาก ไฟล์มีขนาด 1700 x 2200 Pixel ความ ละเอียดในการพิมพ์ คือ 200 DPI

36 36 Color Image Printing Color printing system

37 37 Printing Method Bitmap Printing Command Script and Processor in printer Download font to printer and send Character code to printer

38 Image File

39 39 Color System of Image Files True color system file –Like true color display system –Can compute and editing –File type : JPG, BMP(24), TIFF(24) Index color system file –Like index color display system –Can mask the transparent color –Must generate color pattern of image in header of file –File type : GIF, BMP(8), TIFF(8)

40 40 Type of Image by Purpose Display in electronic media –DPI is 72,96 dpi - Use RGB color model –Unit measure is Pixels - BMP, GIF, PCX, JPG –Not keep printing resolution information Display in paper –DPI depend on printer (300,600,1200,1440) –Use CMYK color model –Unit measured in centimeter, inches –Keep printing resolution information –TIFF

41 41 Type of Image by Purpose Example of file option to display in electronic media

42 42 Type of Image by Purpose Example of file option to display in paper (for printing)

43 43 Type of Image Compression Lossless วิธีการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงและ เมื่อเรียกคืนกลับมาแล้วไม่สูญเสียรายละเอียด ของภาพ LZW Lempel-Ziv-Welch Lossy วิธีการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงและ เมื่อเรียกคืนกลับมาแล้วมีการสูญเสียรายละเอียด ของภาพไปบางส่วน โดยอยู่ที่ผู้ใช้เป็นผู้เลือก ระดับการสูญเสีย JPEG

44 44 Graphic Interchange Format.gif GIF87a –indexed color system, LZW, Interlacing GIF89a –เพิ่ม Animation, Transparency 2 level มีการ Compression ในแนวนอน ใช้กับภาพที่มีจำนวนสีน้อย ภาพลายเส้น ต้องคำนึงถึง Palette ของระบบปลายทางที่ใช้

45 45 Palette ในระบบสี Indexed Adaptive Palette เป็นตารางสีที่ได้จากภาพนั้น System Palette เป็นตารางสีมาตราฐานของ ระบบปฏิบัติการต่างๆ –Windows system palette –Macintosh system palette –Unix system palette Web Palette เป็นตารางสีที่ตรงกันระหว่างหลาย ระบบปฏิบัติการ มีจำนวน 216 มี ได้มาจาก 6x6x6 ของ RGB

46 46 ค่า Gamma ค่าความสว่างของสารฉาบหน้าจอ โดยสัมพันธ์ กับแรงดันที่ป้อนกับจอภาพ แต่ละระบบปฏิบัติการมีการชดเชยความสว่างไม่ เท่ากัน –Macinthosh1.8 –Windows2.2 –Unix2.3-2.5 ค่ามาก ภาพที่ได้จะมีความมืดกว่าค่าน้อย

47 47 JPEG Joint Photographic Experts Group.jpg.jpeg ใช้วิธีการบีบอัดแบบ JFIF (JPEG File Interchange Format) สามารถใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการ เป็นระบบสีจริง True Color 24 bit เมื่อนำไปแสดงผลแบบ 8 bit จะสร้างสีใหม่ dithering เป็น Lossy Compression เหมาะสำหรับภาพเหมือนจริง หรือภาพจำนวนสี มาก ๆ

48 48 PNG Portable Network Graphic.png 8 bit indexed color, 16,24 bit true color Lossless Compression ทั้งแนวตั้งและแนวนอน (Deflate) เล็กกว่า GIF Gamma Correction Transparency 256 Level สามารถใช้กับภาพเหมือนจริง หรือภาพลายเส้นก็ ได้ โปรแกรมสนับสนุนยังน้อยอยู่


ดาวน์โหลด ppt Image Technology Department of Computer Education KMITNB.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google