งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การตรวจจับข้อผิดพลาด การ ควบคุมการไหลของข้อมูล และ การควบคุมข้อผิดพลาด (Error Detection, Flow Control and Error Control) อาจารย์ ถนอม ห่อวงศ์สกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การตรวจจับข้อผิดพลาด การ ควบคุมการไหลของข้อมูล และ การควบคุมข้อผิดพลาด (Error Detection, Flow Control and Error Control) อาจารย์ ถนอม ห่อวงศ์สกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การตรวจจับข้อผิดพลาด การ ควบคุมการไหลของข้อมูล และ การควบคุมข้อผิดพลาด (Error Detection, Flow Control and Error Control) อาจารย์ ถนอม ห่อวงศ์สกุล

2 ชั้นสื่อสารด้าต้าลิงก์ จะรับแพ็กเก็ตข้อมูลจากชั้น สื่อสารเน็ตเวิร์ก ด้วยการแบ่งหน่วยข้อมูลที่เรียกว่าเฟรม จากนั้นจะ ปะส่วนหัวที่เรียกว่าเฮดเดอร์เข้าไปในเฟรมเพื่อกำหนดที่อยู่ของผู้ ส่งและผู้รับ ชั้นสื่อสารดาต้าลิงก์ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือไปยังชั้นฟิ สิคัล ด้วยการเพิ่มกลไกการตรวจจับข้อผิดพลาดของข้อมูล 2 การตรวจจับข้อผิดพลาด การ ควบคุมการไหลของข้อมูล และการ ควบคุมข้อผิดพลาด

3 สามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ 1. ข้อผิดพลาดแบบบิตเดียว (Single-Bit Error) 2. ข้อผิดพลาดแบบหลายบิต (Burst Error) 3 ชนิดของข้อผิดพลาด (Type of Error)

4 4

5  การใช้บิตตรวจสอบ (Parity Checks)  การหาผลรวม (Checksum)  การใช้วิธี CRC (Cyclic Redundancy Checksum) 5 วิธีตรวจจับข้อผิดพลาด (Error Detection Methods)

6  เป็นวิธีตรวจจับข้อผิดพลาดอย่างง่ายและเป็นวิธีที่เก่าแก่  โดยใช้พาริตี้บิตซึ่งประกอบด้วยเลขไบนารี 0 หรือ 1 ปะท้าย เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งบิต  วิธีการนี้จะมีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน 1. การตรวจสอบสภาวะบิตคู่ (Even Parity) 2. การตรวจสอบสภาวะบิตคี่ (Odd Parity) 6 การใช้บิตตรวจสอบ (Parity Checks)

7 7

8  วิธีการหาผลรวมหรือเรีกว่า Checksum จัดเป็นอีกวิธีหนึ่งของ เทคนิคการตรวจจับข้อผิดพลาด  มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีการใช้บิตตรวจสอบ แต่ต้องแลกกับ การใช้โอเวอร์เฮดที่มากกว่า  ฝั่งส่งจะคำนวณหาผลรวมข้อมูลและส่งไปพร้อมกับข้อมูล  ฝั่งรับจะนำผลรวมเหล่านั้นไปตรวจสอกับผลรวมของข้อมูลที่ได้ รับเข้ามา ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ 8 การหาผลรวม (Checksum)

9 9

10  เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในเครือข่ายท้องถิ่น  จัดได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่า Parity Checks และ Checksum  สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดได้ครอบคลุมและแน่นอนกว่า  CRC-32 บิตมีอัตราความแน่นอนในการตรวจจับข้อผิดพลาดได้ ถึง 99.99999998% 10 การใช้วิธี CRC (Cyclic Redundancy Checksum)

11 11 การใช้วิธี CRC (Cyclic Redundancy Checksum)

12 สาเหตุที่ต้องมีการควบคุมการไหลของข้อมูล และการ ควบคุมข้อผิดพลาด 1. ในกรณีที่ฝั่งส่งและฝั่งรับสื่อสารอยู่บนความเร็วที่แตกต่างกัน 2. จะทำการโต้ตอบกันอย่างไร หากเฟรมข้อมูลที่ส่งไปนั้นเกิด ความเสียหาย หรือสูญเสีย 3. จะเกิดอะไรขึ้น หากฝั่งรับไม่รู้ว่ามีข่าวสารส่งมาถึงตน 4. จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากเฟรมข้อมูลของฝั่งส่งนั้นเกิดความ เสียหาย 12 การควบคุมการไหลของข้อมูล (Flow Control)

13 การควบคุมการไหลของข้อมูล สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท 1. การควบคุมการไหลของข้อมูลด้วยวิธีการหยุดและรอ (Stop- and-Wait Flow Control) 2. การควบคุมการไหลของข้อมูลด้วยวิธีเลื่อนหน้าต่าง (Sliding- Window Flow Control) 13 การควบคุมการไหลของข้อมูล (Flow Control)

14 14 การควบคุมการไหลของข้อมูลด้วย วิธีการหยุดและรอ (Stop-and- Wait Flow Control)

15 15 การควบคุมการไหลของข้อมูลด้วย วิธีเลื่อนหน้าต่าง (Sliding-Window Flow Control)

16 การควบคุมข้อผิดพลาด เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ จะต้องตรวจสอบข้อผิดพลาดของเฟรมอย่างไร และจะต้องทำ อย่างไรบ้าง หากเกิดขึ้น เพื่อแสดงความมั่นใจได้ว่าเฟรมข้อมูล ทั้งหมดทีส่งไปยังปลายทางนั้น จะปราศจากข้อผิดพลาด 16 การควบคุมข้อผิดพลาด (Error Control)

17 สามารถปฏิบัติได้ 3 กรณี คือ 1. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ (Do Nothing) 2. แจ้งข่าวสารกลับไปฝั่งส่งรับทราบ (Return a Message) 3. ตรวจแก้ข้อผิดพลาด (Correct the Error) 17 การดำเนินการกับข้อผิดพลาด

18 ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 1. เฟรมสูญหาย (Lost Frame) 2. เฟรมชำรุด (Damage Frame) 18 ชนิดของข้อผิดพลาด

19 ARQ เป็นกระบวนการที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือใน ข้อมูลให้กับชั้นสื่อสารดาต้าลิงก์ยิ่งขึ้น โดยทั่วไปจะมี 2 วิธีหลักๆ คือ 1.Stop-and-Wait ARQ 2.Continuous ARQ 1.Go-Back-N ARQ 2.Selective-Reject ARQ 19 การควบคุมข้อผิดพลาด

20 20 Stop-and-Wait ARQ

21 21 Stop-and-Wait ARQ

22 22 Go-Back-N ARQ

23 23 Selective-Reject ARQ

24 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. ( ๒๕๕๒ ). การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 24 อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การตรวจจับข้อผิดพลาด การ ควบคุมการไหลของข้อมูล และ การควบคุมข้อผิดพลาด (Error Detection, Flow Control and Error Control) อาจารย์ ถนอม ห่อวงศ์สกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google