งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล บทที่ 9 การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ใน งานสารสนเทศ และแนวโน้มของการ พัฒนาซอฟท์แวร์ในอนาคต ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล บทที่ 9 การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ใน งานสารสนเทศ และแนวโน้มของการ พัฒนาซอฟท์แวร์ในอนาคต ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล บทที่ 9 การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ใน งานสารสนเทศ และแนวโน้มของการ พัฒนาซอฟท์แวร์ในอนาคต ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2 วัตถุประสงค์ อธิบายถึงสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกใช้ เทคโนโลยีเพื่องานสารสนเทศ อธิบายถึงแนวโน้มของการออกแบบและ พัฒนาซอฟท์แวร์ในอนาคต สามารถเลือกใช้ซอฟท์แวร์สำหรับงาน สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

3 หัวข้อ การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ และเทคโนโลยี สำหรับงานสารสนเทศ แนวโน้มของการพัฒนาซอฟท์แวร์ใน อนาคต อนาคตของวิศวกรรมซอฟท์แวร์

4 การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ และเทคโนโลยี สำหรับงานสารสนเทศ Cost Effectiveness Appropriateness Sophistication Organizational Considerations Support Efficiency Industrial Standard

5 แนวโน้มของการพัฒนา ซอฟท์แวร์ในอนาคต มาตรฐานเปิด XML & Web Services Web-Based Application.NET vs Java การประยุกต์วิศวกรรมซอฟท์แวร์

6 อนาคตของวิศกรรมซอฟท์แวร์ Software Engineering Process Components and Structure Reasoning and Representation Properties Infrastructure Method

7 Process Software Process Requirements Engineering Testing Reverse Engineering Software Maintenance and Evolution

8 Components and Structure Software Architecture Object-Oriented Modeling Aspect-Oriented Modeling Software Engineering for Middleware

9 Reasoning and Representation Software Analysis Formal Specification Mathematical Foundations of Software Engineering

10 Properties Software Reliability and Dependability Software Engineering –for Performance –for Real-Time –for Safety –for Security –for Mobility

11 Infrastructure Software Engineering Tools and Environments Software Configuration Management Databases in Software Engineering Software Engineering on the Internet

12 Method Software Economics Empirical Studies of Software Engineering Software Metrics Software Engineering Education


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล บทที่ 9 การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ใน งานสารสนเทศ และแนวโน้มของการ พัฒนาซอฟท์แวร์ในอนาคต ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google