งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

I NTRODUCTION TO P OWER P OINT 2007 (PPT) Statement of Responsibility (When, For Whom, By Whom)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "I NTRODUCTION TO P OWER P OINT 2007 (PPT) Statement of Responsibility (When, For Whom, By Whom)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 I NTRODUCTION TO P OWER P OINT 2007 (PPT) Statement of Responsibility (When, For Whom, By Whom)

2 S ELECTING, A DDING & D ELETING SLIDES To add a slide, click on the “New Slide” icon in Home tab. To work on a slide, go to the slide column (left side of screen)-click on it. To delete a slide- go to slide column- click on it- press “Backspace” button

3 H OME T AB - SLIDE LAYOUTS To shrink/enlarge text box borders- click on a “sizing handle” and drag. You can click on the Layout tool (next to New Slide) to change to another type of slide layout. Different layouts give room for pics, charts, tables.

4 S HORTCUTS AND R IGHT - CLICKING Ctrl-Z to undo changes, Ctrl-Y to redo changes. To select text, highlight with mouse or press Ctrl-A to select all text in a text box To change font, color, & size, text and then right–click on it to get mini pop- up toolbar & menu

5 H OME T AB - BULLET P OINTS Automatic…click on Bullets icon in Home tab to turn off. To start new bullet, press enter To make a sub-point, press tab To go back to a regular bullet pt, right-click and then click on the “Decrease Indent” icon (in mini pop-up menu or in Home tab). Keep bullet pts. concise

6 S AVING AND P RINTING Check your text for errors by pressing F7. To save, go to Office Button- Save As. Good ideas- save as a 2003 compatible document In pop-up window, give PPT show a simple file name To print PPT, go to Office Button- Print. Under “Print What” choose “handouts” and choose the # of slides per page.

7 I NSERT T AB - ADDING C LIP A RT First make room for pics! Click on the Layout tool (Home Tab) to change layout. Or shrink/move the text box. Click on Insert Tab/Clip Art. Type a search word- click on your choice Adjust image by dragging it or using the “sizing handles”

8 I NSERT T AB - ADD P ICTURES FROM FILE First make room! If you want to add a pic saved on computer or digital camera, go to Insert Tab/Picture. In pop-up window, find the pic on your computer. Double-click on it to add it. Adjust size as needed

9 D ESIGN T AB - T HEMES Choose a pre-made background- go to the Design Tab, choose a Theme. Colors in the Theme can also be adjusted by clicking on the Colors tool. You can also adjust the background color by clicking on Background style. Affects all slides

10 S LIDE T RANSITIONS Affects the way slides appear on the screen- good finishing touch Go to Animation Tab- Transition to This Slide group- click on a slide icon to preview it. After choosing, click on “Apply to all slides” Timed slide advance option on the far right under “Advance Slide.”

11 B ULLET P OINT A NIMATIONS The Animate command affects text in a PPT show (if you do not select an animation, all text will appear with slide). Click on the text box- go to Animations Tab/ Animations group/Animate command (must be done for every slide). Choose the animation style. “1st order paragraph” means bullet pts.

12 P RESENTING To start show, press F5 To start from a certain slide, click on slide, go to Slide Show Tab, and choose “From Current Slide.” To advance a slide, press Enter (keyboard) or click mouse To go back a slide, press Backspace (keyboard) To end the show press Escape (keyboard) Keep presentations simple- remember that PPT is just a tool, not the presentation.

13 การใส่แอมิเนชั่น แอมิเนชั่นแบบง่าย ภาพเคลื่อนไหว  แบบเคลื่อนไหว แอมิเนชั่นแบบตามใจฉัน ภาพเคลื่อนไหว  เคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง การยกเลิกแอมิเนชั่น เคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง  เอาออก

14 การใส่คลิปมีเดีย รูปแบบไฟล์ที่ใช้งานกับ powerpoint ได้ ตัวอย่างเช่น ไฟล์ วีดีโอ Window Media (WMV) ไฟล์วีดีโอ Windows (AVI) และไฟล์ภาพยนตร์ (MPEG)

15 บันทึกเสียงใส่สไลด์ด้วย R ECORD N ARRATION จะต้องใช้ไมโครโฟน เพราะเป็นการบันทึกเสียงพูดใส่เข้า ไปใน slide และเวลาฉายสไลด์ก็ต้องมีลำโพง นำเสนอภาพนิ่ง  บันทึกคำบรรยาย  คลิกปุ่มตกลง  พูดใส่ไมโครโฟน พร้อมทั้งฉาย slide ไปด้วย จนจบ ก็จะ มีหน้าต่างถามว่าจะบันทึก slide หรือไม่

16 การสร้างอัลบั้มรูป แทรก  อัลบั้มรูป ภาพเคลื่อนไหว ( เพื่อสร้าง activity ให้กับอัลบั้มรูป ) เช่น เสียง ความเร็ว การเลื่อนภาพนิ่ง

17 A DDING Y OU T UBE Go to the Office Button/ PowerPoint options. Click “Show Developer tab in ribbon” checkbox. Go to Developer tab/ Control Group/ More Controls…choose “Shockwave Flash Object.” Draw a box on the screen, right-click on it, select “properties.” Copy the video URL. In the pop-up menu, paste the Youtube URL in the box next to “Movie.” In the URL, delete “watch?” and replace the = sign after the capital “V” with a forward slash (/).


ดาวน์โหลด ppt I NTRODUCTION TO P OWER P OINT 2007 (PPT) Statement of Responsibility (When, For Whom, By Whom)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google