งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูล

2 การทดสอบอัตราส่วน คำสั่ง Binomial Test ใช้สำหรับทดสอบแบบทางเดียว
คำสั่ง Chi-square ใช้สำหรับการทดสอบแบบสองทางขึ้นไปใช้สำหรับข้อมูลที่อยู่ในรูปข้อมูลนามบัญญัติ (Nominal Scale) คำสั่ง Cross tabs ใช้สำหรับการทดสอบแบบหลายทาง

3 คำสั่ง Binomial Test Hypothesis
H0 : ไม่มีความแตกต่างระหว่างความถี่ที่สังเกตกับความถี่ที่คาดหวัง หรือ H0 : ρ = ρ0 H1 : มีความแตกต่างระหว่างความถี่ที่สังเกตกับความถี่ที่คาดหวัง หรือ H1 : ρ = ρ0 เมื่อ ρ = ค่าสัดส่วนของประชากรที่สนใจจะทดสอบ ρ0 = ค่าสัดส่วนที่ผู้ใช้กำหนดเพื่อการทดสอบ

4 การทดสอบความเป็นอิสระและการทดสอบการแจกแจงปกติ
คำสั่ง Cross tabs ใช้สำหรับการทดสอบความเป็นอิสระเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ว่าตัวแปร 2 ตัวนั้นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ คำสั่ง Kolmogorov-Smirnov Z ใช้สำหรับการทดสอบการแจกแจงปกติ

5 การทดสอบความเป็นอิสระ (Test of Independence)
เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ว่าตัวแปร 2 ตัวนั้นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ถ้าตัวแปร 2 ตัวเป็นอิสระจากกันแสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้ไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่ถ้าตัวแปร 2 ตัวไม่เป็นอิสระจากกันนั้นหมายความว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้น่าจะมีความสัมพันธ์กัน

6 การทดสอบความเป็นอิสระ ... ต่อ
สมมติฐานในการทดสอบคือ H0 : ตัวแปรทางด้านแถวและคอลัมน์เป็นอิสระต่อกัน H1 : ตัวแปรทางด้านแถวและคอลัมน์ไม่เป็นอิสระต่อกัน

7 การทดสอบการแจกแจงปกติ


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google