งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ ลักษณะของข้อมูล. 2 การทดสอบอัตราส่วน  คำสั่ง Binomial Test ใช้สำหรับทดสอบแบบ ทางเดียว  คำสั่ง Chi-square ใช้สำหรับการทดสอบแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ ลักษณะของข้อมูล. 2 การทดสอบอัตราส่วน  คำสั่ง Binomial Test ใช้สำหรับทดสอบแบบ ทางเดียว  คำสั่ง Chi-square ใช้สำหรับการทดสอบแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ ลักษณะของข้อมูล

2 2 การทดสอบอัตราส่วน  คำสั่ง Binomial Test ใช้สำหรับทดสอบแบบ ทางเดียว  คำสั่ง Chi-square ใช้สำหรับการทดสอบแบบ สองทางขึ้นไปใช้สำหรับข้อมูลที่อยู่ในรูปข้อมูล นามบัญญัติ (Nominal Scale)  คำสั่ง Cross tabs ใช้สำหรับการทดสอบแบบ หลายทาง

3 3 คำสั่ง Binomial Test  Hypothesis  H 0 : ไม่มีความแตกต่างระหว่างความถี่ที่สังเกต กับความถี่ที่คาดหวัง หรือ H 0 : ρ = ρ 0  H 1 : มีความแตกต่างระหว่างความถี่ที่สังเกตกับ ความถี่ที่คาดหวัง หรือ H 1 : ρ = ρ 0  เมื่อ ρ = ค่าสัดส่วนของประชากรที่สนใจจะ ทดสอบ  ρ 0 = ค่าสัดส่วนที่ผู้ใช้กำหนดเพื่อการ ทดสอบ

4 4 การทดสอบความเป็นอิสระและการทดสอบ การแจกแจงปกติ   คำสั่ง Cross tabs ใช้สำหรับการทดสอบ ความเป็นอิสระเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ว่าตัวแปร 2 ตัวนั้นมี ความสัมพันธ์กันหรือไม่   คำสั่ง Kolmogorov-Smirnov Z ใช้สำหรับ การทดสอบการแจกแจงปกติ

5 5 การทดสอบความเป็นอิสระ (Test of Independence)  เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ว่า ตัวแปร 2 ตัวนั้นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่  ถ้าตัวแปร 2 ตัวเป็นอิสระจากกันแสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้ไม่มีความสัมพันธ์กัน  แต่ถ้าตัวแปร 2 ตัวไม่เป็นอิสระจากกันนั้นหมายความว่า ตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้น่าจะมีความสัมพันธ์กัน

6 6 การทดสอบความเป็นอิสระ... ต่อ  สมมติฐานในการทดสอบคือ  H 0 : ตัวแปรทางด้านแถวและคอลัมน์เป็นอิสระ ต่อกัน  H 1 : ตัวแปรทางด้านแถวและคอลัมน์ไม่เป็น อิสระต่อกัน

7 7 การทดสอบการแจกแจงปกติ


ดาวน์โหลด ppt 1 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ ลักษณะของข้อมูล. 2 การทดสอบอัตราส่วน  คำสั่ง Binomial Test ใช้สำหรับทดสอบแบบ ทางเดียว  คำสั่ง Chi-square ใช้สำหรับการทดสอบแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google