งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา 822350 เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น Introduction to Economics Lecturer : Orasa Tuntiyawongsa Faculty of Applied Arts. KMITNB

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา 822350 เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น Introduction to Economics Lecturer : Orasa Tuntiyawongsa Faculty of Applied Arts. KMITNB"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา 822350 เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น Introduction to Economics Lecturer : Orasa Tuntiyawongsa Faculty of Applied Arts. KMITNB Torasa22@hotmail.com

3 2 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชา เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมีจำกัดความต้องการมีไม่จำกัด จัดสรรทรัพยากรตอบสนองความ ต้องการอย่างไร ให้ได้รับความพอใจสูงสุด ? ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Basic Economics Problems) ผลิตอะไร (What) ผลิตอย่างไร (How) ผลิตเพื่อใคร (For whom)

4 3 ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ Alfred Marshall เป็นวิชาที่ว่าด้วยการดำรงชีวิตโดย ปกติของมนุษย์ และสังคมในการใช้ทรัพยากรเพื่อบรรลุ ถึงการกินดีอยู่ดี Paul Samuelson เป็นวิชาที่ศึกษาวิธีการที่มนุษย์ และสังคมตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากร ที่หาได้ยากและสามารถนำมาใช้ ประโยชน์ได้หลายทาง ไปผลิตสินค้า และบริการต่างๆ ตลอดจนจำแนก แจกจ่ายสินค้าและบริการเหล่านั้นไป ยังบุคคลต่างๆ ในสังคมทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

5 4 ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ “ การศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด มาผลิตสินค้าและบริการ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และกระจายสินค้าและบริการให้สังคม ได้รับความพอใจสูงสุด ” สินค้าและ บริการ เศรษฐทรัพย์ (Economics goods) ผลิตจากทรัพยากรที่มีจำกัด มีราคา เช่น ปัจจัย 4, สินค้าทั่วไป สินค้าไร้ราคา (Free goods) ไม่มีราคา มีไม่จำกัด น้ำในแม่น้ำ อากาศ แสงแดด

6 5 ความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์  Adam Smith เขียนหนังสือ “ The Wealth of Nations” เป็นตำราทางเศรษฐศาสตร์ เล่มแรกของโลก เป็นบิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์ ให้แบ่งงานกันทำตามความถนัด จะเกิดความชำนาญ รัฐไม่ต้องยุ่ง สนับสนุนแนวคิด “ ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ”  Alfred Marshall ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การว่างงาน ค่าแรง ตกต่ำ สินค้าล้นตลาด เสนอทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีพฤติกรรม ผู้บริโภค กลายเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จุลภาค (Micro Economics) ในปัจจุบัน

7 6  John Maynard Keynes หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดภาวะ เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ได้เสนอนโยบายการเงินและการคลัง แก้ปัญหาเศรษฐกิจ นำความสัมพันธ์ของตัวแปร สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น รายได้ประชาชาติ การออม การลงทุน และ การว่างงาน มากล่าวในหนังสือ “The General Theory of Employment, Interest and Money” กลายเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาค (Macro Economics) แขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeonomics) เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics)

8 7  เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeonomics) ศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละ บุคคล / แต่ละหน่วยเศรษฐกิจ ในการแสวงหาความพอใจสูงสุด พฤติกรรมผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้า พฤติกรรมผู้ผลิตในการกำหนดราคาและ ปริมาณการผลิต  เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) ศึกษาพฤติกรรมของระบบเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อให้สังคมได้รับความพอใจสูงสุด รายได้ประชาชาติ การออม การลงทุน เงินเฟ้อ เงินฝืด การเงิน การ คลัง

9 8 1. ฟังก์ชัน Y=f (X) เช่น Qx =f (Px,Py,y,T) 2. สมการ Y=a + bX เช่น C= 10 + 0.5Yd สมการการบริโภค โดย C= รายจ่ายในการบริโภค Yd = รายได้สุทธิส่วนบุคคล เครื่องมือในการศึกษา

10 9 ดังนั้น Slope = Y / X = b C Yd C = 10+0.5Yd 1010 0 · 3. ความชัน (Slope) Slope = Y2 - Y1 / X2 - X1 Y X

11 10 X Y A 0

12 11 ระเบียบวิธีการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระเบียบวิธีการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลัก (Principle), กฎ (Law), ทฤษฎี (Theory) 1. การศึกษาโดยวิธีอนุมาน (Deductive Method) วิธีหาผลจากเหตุ กำหนด สมมุติฐาน โดยสร้าง แบบจำลอง สังเกตปรากฏการณ์ ทั่วไปเพื่อพิสูจน์ สมมุติฐาน กฎ, ทฤษฎี จริง

13 12 2. การศึกษาโดยวิธีอุปมาน (Inductive Method) วิธีหาเหตุจากผล รวบรวมผลที่ เกิดขึ้น เหมือนๆกัน วิเคราะห์ว่าน่าจะ เกิดจากเหตุ อะไรบ้าง กฎ, ทฤษฎี 3. การศึกษาโดยวิธีสังเกตจาก ประวัติศาสตร์ (Historical Method) ใช้คาดคะเนอนาคต จริง

14 13 ข้อสมมุติในการศึกษาเศรษฐศาสตร์ 1. บุคคลทุกคนจะดำเนินกิจกรรมทาง เศรษฐกิจอย่างมีเหตุผล (economics rationality) 2. การสมมุติให้สิ่งอื่นๆ คงที่ การนำทฤษฎี เศรษฐศาสตร์มาใช้ 1. เศรษฐศาสตร์พรรณา (Positive Economics) เช่น อธิบายสาเหตุการเกิดเงินเฟ้อ 2. เศรษฐศาสตร์นโยบาย (Normative Ecnomics) เช่น นโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

15 14 การประยุกต์กับสาขาวิชาอื่น เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์แรงงาน เศรษฐศาสตร์พลังงาน เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร


ดาวน์โหลด ppt 1 เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา 822350 เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น Introduction to Economics Lecturer : Orasa Tuntiyawongsa Faculty of Applied Arts. KMITNB

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google