งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Digital Image Processing Part 3 – Pixel Relationship.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Digital Image Processing Part 3 – Pixel Relationship."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Digital Image Processing Part 3 – Pixel Relationship

2 Neighborhood of a pixel Pixel p(x,y) จะมี neightborhood ในแนวนอน และแนวตั้ง อย่างละ 2 pixels Pixel ทั้ง 4 นี้ เราเรียกว่า 4-neighbors of p = Pixel ทั้ง 4 มีระยะห่าง 1 หน่วย ถ้าหากว่า เป็น pixel ที่อยู่ตรงขอบ ของภาพ จะมีจำนวน neighbor น้อยกว่านี้

3 Diagonal & 8-neighbors แต่ละ pixel จะมี neighbor ในแนวทแยงมุมอีก 4 pixel ดังรูปด้านล่าง เราเรียก neighbor ในแนวทแยงมุมว่า เมื่อรวมเอา กับ เราจะได้ 8-neighbor of p = เช่นกัน ถ้า อยู่บนขอบของภาพ จะมี จำนวน 8-neighbor น้อยกว่านี้

4 Connectivity มีความสำคัญในการแยกแยะวัตถุออกจาก background เพราะเป็นการบอกถึงขอบเขต ของวัตถุได้ รวมถึงการแยกวัตถุหนึ่ง ออกจาก อีกวัตถุหนึ่ง

5 Connectivity Pixel สอง pixel ใดๆ จะเรียกว่า connect ( อยู่ ติดกัน ) ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ เป็น neighbor กัน และมีค่า intensity ที่เหมือนกัน สำหรับ binary B ใดๆ pixel p และ q จะอยู่ ติดกัน ก็ต่อเมื่อ หรือ และ q p q ppq

6 Connectivity กำหนดให้ เป็นเซตของระดับค่าสีเทา สำหรับ แต่ละ pixel ในภาพใดๆ และให้ จะได้ ชนิดของ connectivity ดังนี้ 4-Connectivity 8-Connectivity M-Connectivity

7 Connectivity Mixed connectivity เป็นการปรับมาจาก 8- connectivity เพื่อกำจัดการเชื่อมต่อที่ซ้ำซ้อน ตัวอย่าง กำหนดให้ 011 010 001 011 010 001 011 010 001 4- connected 8- connected m- connected

8 Adjacency ถ้า pixel สอง pixel ใดๆ จะเรียกว่า อยู่ติดกัน (adjacent) ถ้าหากว่ามันต่อกัน ( มี connectivity) ชนิดของ adjacency ก็จะแบ่งตามชนิดของ connectivity นั่นคือ 4-adjacency 8-adjacency m-adjacency Concept นี้ สามารถนำไปใช้กับ subset ของ ภาพใดๆ ว่า subset แต่ละอันนั้น อยู่ติดกัน หรือไม่ โดยกำหนดว่า ถ้ามี subset และ ทั้งสอง subsets จะอยู่ติดกันก็ต่อเมื่อ มี และ ที่ มีส่วนที่ connect กันอยู่

9 Adjacency Not- adjacency Adjacency

10 Path ( แนวทางเดิน ) Path จาก ไปยัง จะมีได้ก็ ต่อเมื่อ มี pixel ที่อยู่ระหว่างจุดทั้งสองนี้ ที่ กำหนดโดย โดยที่ และ คือ ความยาวของแนวทางเดิน

11 Connected component เมื่อกำหนดให้ และ ถ้า connect กับ ก็ต่อเมื่อมีแนวทางเดิน ที่อยู่ภายใน สำหรับ pixel ใดๆที่อยู่ใน ที่เชื่อมต่อกับ จะเรียก pixel นั้นๆว่าเป็น connected component ของ

12 การกำหนดพื้นที่ของ connected component คือ การกำหนดขอบเขตของวัตถุที่อยู่ภายใน ภาพที่มีการเชื่อมต่อกัน โดยการแบ่งแบบใช้ หลักการของ connected component ใช้สำหรับการหา shape, area, boundary

13 Distant Measure กำหนดให้ มี point สามอัน คือ และ เป็นฟังก์ชั่นของการหาระยะทาง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ Euclidean Distance

14 City-Block Distance มีอีกชื่อว่า distance หรือ Manhattan Distance ถูกกำหนดโดย

15 Chess Board Distance มีอีกชื่อว่า distance ถูกกำหนดโดย

16 Arithmetic/Logical Operation เป็นการกระทำกันระหว่าง pixel สอง pixel ใดๆ Logical operation จะใช้กับ binary image อย่างเดียวเท่านั้น Arithmeti c Logical

17 Logical Operation A NOT A (A’)

18 Logical Operation A B A and B A XOR B

19 Neighborhood Operations คือ การใช้ค่าของ neighborhood pixel มา กระทำ เพื่อแทนค่าตรงตำแหน่งของ pixel ใด pixel หนึ่ง เช่น ใช้ค่า average มาแทนค่ากลาง

20 Neighborhood Operation

21 Neighborhood Operations การกระทำแบบ neighborhood นี้ เราสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆอย่าง เช่น การกำจัด Noise การทำ Thinning การหาขอบของวัตถุ (Edge Detection) ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt Digital Image Processing Part 3 – Pixel Relationship.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google