งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากข้อมูลอินวอยซ์ของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งที่บันทึกอยู่ในรูปแบบ UNF ต่อไปนี้จงแสดงกระบวนนอร์มัลไลเซชั่นจาก 1NF – 3NF.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากข้อมูลอินวอยซ์ของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งที่บันทึกอยู่ในรูปแบบ UNF ต่อไปนี้จงแสดงกระบวนนอร์มัลไลเซชั่นจาก 1NF – 3NF."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากข้อมูลอินวอยซ์ของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งที่บันทึกอยู่ในรูปแบบ UNF ต่อไปนี้จงแสดงกระบวนนอร์มัลไลเซชั่นจาก 1NF – 3NF

2 1NF (First Normal Form) 1NF : รีเลชั่น INVOICE ทำการขจัด Repeating Groups ออกไป INVOICE (orderID, orderDate, cusID, cusName, cusAddr, productID, productDescription, unitPrice, orderQuantity)

3 Functional Depency ของรีเลชั่น INVOICE
orderID  orderDate, cusID, cusName, cusAddr (Partial Dependency) productID  productDescription, unitPrice (Partial Dependency) cusID  cusName, cusAddr (Transitive Dependency)

4 2NF (Second Normal Form)
2NF : ทำการขจัดความสัมพันธ์แบบ Partial ด้วยการนำไปสร้างเป็น รีเลชั่นใหม่ orderID  orderDate, cusID, cusName, cusAddr (Partial Dependency) productID  productDescription, unitPrice (Partial Dependency) ORDER_LINE (orderID, productID, orderQuantity) PRODUCT (productID, productDescription, unitPrice) CUSTOMER_ORDER (orderID, orderDate, cusID, cusName, cusAddr)

5 3NF (Third Normal Form) 3NF : ทำการขจัดความสัมพันธ์แบบ Transitive ด้วยการนำไปสร้างเป็น รีเลชั่นใหม่ cusID  cusName, cusAddr (Transitive Dependency) ORDER_LINE (orderID, productID, orderQuantity) PRODUCT (productID, productDescription, unitPrice) ORDER (orderID, orderDate, cusID) CUSTOMER (cusID, cusName, cusAddr)

6 รีเลชั่น INVOICE มาเป็น 1NF - 3NF


ดาวน์โหลด ppt จากข้อมูลอินวอยซ์ของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งที่บันทึกอยู่ในรูปแบบ UNF ต่อไปนี้จงแสดงกระบวนนอร์มัลไลเซชั่นจาก 1NF – 3NF.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google