งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 RECORD TYPE ข้อมูลชนิดเรคอร์ด SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 RECORD TYPE ข้อมูลชนิดเรคอร์ด SCC : Suthida Chaichomchuen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 RECORD TYPE ข้อมูลชนิดเรคอร์ด SCC : Suthida Chaichomchuen std@kmitnb.ac.th

2 2 ความหมาย เรคอร์ด (Record) เป็นข้อมูลซึ่งประกอบด้วย รายการข้อมูลที่มีจำนวนแน่นอนชุดหนึ่ง เรียกว่า ฟิลด์ (Field) ซึ่งแต่ละฟิลด์อาจเป็น ข้อมูลต่างชนิดกันได้

3 3 รูปแบบการกำหนดข้อมูล TYPE ชื่อเรคอร์ด=RECORD ชื่อฟิลด์ : ชนิดข้อมูล;... ชื่อฟิลด์ : ชนิดข้อมูล; END;

4 4 ตัวอย่าง TYPE Personal=RECORD Name : String[20]; Age : Byte; Sex : Char; END;

5 5 การประกาศตัวแปรเรคอร์ด ใช้คำสั่ง VAR และตามด้วยชื่อตัวแปรและชื่อ ของข้อมูลชนิดเรคอร์ด VARชื่อตัวแปร : ชื่อข้อมูลชนิดเรคอร์ด; เช่นVAR Person1 : Personal;

6 6 วิธีอ้างถึงและกำหนดค่าให้กับฟิลด์ ทำได้ 2 วิธีคือ 1. อ้างถึงและกำหนดค่าแบบแยกแต่ละฟิลด์ 2. อ้างถึงและกำหนดค่าโดยใช้คำสั่ง WITH

7 7 การอ้างถึงแบบแยกแต่ละฟิลด์ อ้างโดยใช้ชื่อตัวแปร และตามด้วยชื่อฟิลด์ดังนี้ ชื่อตัวแปร.ชื่อฟิลด์ เช่นPerson1.Name Person2.Age Person3.Sex

8 8 การกำหนดค่าแบบแยกแต่ละฟิลด์ เช่นPerson1.Name := ‘Manee Jaidee’; Person2.Age := 15; Person3.Sex := ‘F’;

9 9 การอ้างถึงแบบใช้คำสั่ง WITH มีรูปแบบดังนี้ WITH ชื่อตัวแปร DO คำสั่งที่เรียกเฉพาะชื่อฟิลด์; เช่นWITH Person1 DO Name:=‘Manee’;

10 10 การกำหนดค่าแบบใช้คำสั่ง WITH เช่น WITH Person1 DO BEGIN Name := ‘Manee Jaidee’; Age := 15; Sex := ‘F’; END;


ดาวน์โหลด ppt 1 RECORD TYPE ข้อมูลชนิดเรคอร์ด SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google