งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การใช้งานโปรแกรม SPSS. 2 การใช้งานโปรแกรม SPSS การใช้งานโปรแกรม SPSS 1. สถิติที่ใช้ในการ บรรยายข้อมูลทั่วไป ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การใช้งานโปรแกรม SPSS. 2 การใช้งานโปรแกรม SPSS การใช้งานโปรแกรม SPSS 1. สถิติที่ใช้ในการ บรรยายข้อมูลทั่วไป ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การใช้งานโปรแกรม SPSS

2 2 การใช้งานโปรแกรม SPSS การใช้งานโปรแกรม SPSS 1. สถิติที่ใช้ในการ บรรยายข้อมูลทั่วไป ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 2. สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง t-test F-test 3. สถิติที่ใช้ในการหา ความสัมพันธ์ Chi-square Annova Correlation Cofficeient

3 3 โปรแกรม สำเร็จรูป

4 4 การใช้งานโปรแกรม SPSS การใช้งานโปรแกรม SPSS

5 5 หน้าตาโปรแกรม SPSS ทั้ง 4 Windows หน้าตาโปรแกรม SPSS ทั้ง 4 Windows

6 6 การใช้งานโปรแกรม SPSS การใช้งานโปรแกรม SPSS จงหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบียงเบนมาตราฐาน 5 2 7 4 6 9 4 3 2 8 - Analyze -> Descriptive Statistics -> Descriptive

7 7 การใช้งานโปรแกรม SPSS การใช้งานโปรแกรม SPSS จงหา ค่าเฉลี่ย ฐานนิยม มัธยฐาน ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน และค่าความแปรปรวน 5 2 7 4 6 9 4 3 2 8 -Analyze -> Descriptive Statistics -> Frequencies

8 8 การใช้งานโปรแกรม SPSS การใช้งานโปรแกรม SPSS จงหา ค่าเฉลี่ย ฐานนิยม มัธยฐาน พิสัย ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน และค่าความแปรปรวน 56710141516 17202124242 4 25 25262626272728 28293030313132 32 33 33 34 34 35 35 36 37 38 39 39

9 9 การใช้งานโปรแกรม SPSS การใช้งานโปรแกรม SPSS

10 10 การใช้งานโปรแกรม SPSS การใช้งานโปรแกรม SPSS 1. ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล 2. จัดรายการลงรหัสข้อมูล - กำหนดชื่อตัวแปร - อธิบายตัวแปร - ค่ารหัสที่เป็นไปได้

11 11 การใช้งานโปรแกรม SPSS การใช้งานโปรแกรม SPSS

12 12 การใช้งานโปรแกรม SPSS การใช้งานโปรแกรม SPSS

13 13 การใช้งานโปรแกรม SPSS การใช้งานโปรแกรม SPSS

14 14 การใช้งานโปรแกรม SPSS การใช้งานโปรแกรม SPSS - คลิกเมาส์ขวาที่ตารางของ Output Windows -> Spss pivot table Object -> Edit -> เลือกคำสั่ง Format -> Table Properties -> Cell Format


ดาวน์โหลด ppt 1 การใช้งานโปรแกรม SPSS. 2 การใช้งานโปรแกรม SPSS การใช้งานโปรแกรม SPSS 1. สถิติที่ใช้ในการ บรรยายข้อมูลทั่วไป ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google