งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานโปรแกรม SPSS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานโปรแกรม SPSS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานโปรแกรม SPSS

2 การใช้งานโปรแกรม SPSS
1. สถิติที่ใช้ในการบรรยายข้อมูลทั่วไป ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 2. สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง t-test F-test 3. สถิติที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ Chi-square Annova Correlation Cofficeient

3 โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel SPSS FOR WINDOWS

4 การใช้งานโปรแกรม SPSS

5 หน้าตาโปรแกรม SPSS ทั้ง 4 Windows

6 การใช้งานโปรแกรม SPSS
จงหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบียงเบนมาตราฐาน - Analyze -> Descriptive Statistics -> Descriptive

7 การใช้งานโปรแกรม SPSS
จงหา ค่าเฉลี่ย ฐานนิยม มัธยฐาน ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน และค่าความแปรปรวน Analyze -> Descriptive Statistics -> Frequencies

8 การใช้งานโปรแกรม SPSS
จงหา ค่าเฉลี่ย ฐานนิยม มัธยฐาน พิสัย ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน และค่าความแปรปรวน

9 การใช้งานโปรแกรม SPSS

10 การใช้งานโปรแกรม SPSS
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดรายการลงรหัสข้อมูล - กำหนดชื่อตัวแปร - อธิบายตัวแปร - ค่ารหัสที่เป็นไปได้

11 การใช้งานโปรแกรม SPSS

12 การใช้งานโปรแกรม SPSS

13 การใช้งานโปรแกรม SPSS
การปรับแต่งผลลัพธ์ Output Windows

14 การใช้งานโปรแกรม SPSS
- คลิกเมาส์ขวาที่ตารางของ Output Windows -> Spss pivot table Object -> Edit -> เลือกคำสั่ง Format -> Table Properties -> Cell Format


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานโปรแกรม SPSS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google