งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Software Requirement SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Software Requirement SCC : Suthida Chaichomchuen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Software Requirement SCC : Suthida Chaichomchuen std@kmitnb.ac.th

2 2 What is requirement? คำจำกัดความต่าง ๆ ของข้อกำหนด (Requirement) ข้อความเกี่ยวกับความต้องการที่ผู้ใช้เป็นผู้แจ้ง ให้ทราบ ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาของโปรแกรม หรือระบบ ความต้องการของผู้ใช้หรือลักษณะที่สำคัญ การทำงาน หรือคุณสมบัติของระบบซึ่งสามารถ รู้ได้จากภายนอกระบบนั้น

3 3 ความหมายของข้อกำหนด รายละเอียดว่าอะไรที่ควรจะทำให้สำเร็จ เป็นคำอธิบายว่าระบบควรมีการทำงานอย่างไร คำอธิบายของคุณสมบัติของระบบ เป็นข้อบังคับเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบ

4 4 ระดับของข้อกำหนด มี 3 ระดับคือ ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อกำหนดของผู้ใช้ ข้อกำหนดด้านฟังก์ชัน

5 5 ข้อกำหนดทางธุรกิจ หมายถึง วัตถุประสงค์ระดับสูงของหน่วยงาน หรือลูกค้าที่ขอให้มีอยู่ในระบบหรือซอฟต์แวร์ ซึ่งปรากฎในเอกสารที่อธิบายภาพรวมและ ขอบเขตของโครงการ

6 6 ข้อกำหนดของผู้ใช้ หมายถึง งานที่ผู้ใช้สามารถทำให้สำเร็จได้ ด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งกล่าวถึงในกรณีที่ต้อง นำมาใช้งาน หรือการอธิบายถึงสถานการณ์ สมมติ (scenario)

7 7 ข้อกำหนดด้านฟังก์ชัน หมายถึง การทำงานของซอฟต์แวร์ที่ ผู้พัฒนาสร้างไว้ในซอฟต์แวร์ เพื่อให้ผู้ใช้ ทำงานได้สำเร็จ

8 8 ข้อกำหนดด้านฟังก์ชัน... มีการทำเป็นเอกสารไว้ใน Software Requirements Specification SRS ใช้อธิบายการทำงานภายนอกที่ได้มีการ คาดหมายไว้ของระบบซอฟต์แวร์มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ ถูกนำมาใช้ในการพัฒนา การทดสอบ การ ประกันคุณภาพ การจัดการโครงการ และการ ทำงานของโครงการที่สัมพันธ์กัน

9 9 ข้อกำหนดด้านฟังก์ชัน... บางครั้งข้อกำหนดด้านฟังก์ชันอาจเป็น ส่วนย่อยของข้อกำหนดของระบบ

10 10 ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน มาตรฐาน ระเบียบ และข้อตกลงร่วมกันถึง คุณภาพของซอฟต์แวร์ คำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งรบกวนภายนอก ข้อกำหนดการปฏิบัติงาน ข้อบังคับในการออกแบบและการทำให้สำเร็จ คุณลักษณะทางคุณภาพ

11 11 Feature คุณลักษณะ คือ ชุดของข้อกำหนดที่ ทำงานสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดลักษณะ ที่ตรงกับข้อกำหนดทางธุรกิจ

12 12 Constraint ข้อบังคับ ซึ่งมีอยู่ในทางเลือกที่มีต่อผู้ พัฒนาการออกแบบและโครงสร้างของ ซอฟต์แวร์

13 13 ตัวอย่างของข้อกำหนดของ Word Processing ข้อกำหนดทางธุรกิจ –ผู้ใช้สามารถแก้ไขคำที่สะกดผิดในเอกสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อกำหนดของผู้ใช้ –หาคำที่สะกดผิดในเอกสารและตัดสินใจว่า จะแทนที่คำที่สะกดผิดแต่ละคำด้วยคำที่ เลือกจากรายการที่เสนอให้

14 14 ตัวอย่าง ข้อกำหนดด้านฟังก์ชัน –การหาและการลากแถบสีคลุมคำที่สะกด ผิด –การแสดงให้เห็นกรอบโต้ตอบพร้อมคำ แทนที่แนะนำ –และทำการแทนที่ทั้งหมด

15 15 ความเสี่ยงจากกระบวนการของข้อกำหนดที่ไม่ดีพอ ผู้ใช้ไม่ได้มีส่วนร่วมเพียงพอจึงนำไปสู่การไม่ ยอมรับผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดของผู้ใช้ที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ทำให้ คุณภาพของซอฟต์แวร์ลดลง ข้อกำหนดที่คลุมเครือ คุณลักษณะที่ไม่จำเป็น

16 16 ความเสี่ยง... รายละเอียดที่น้อยจะทำให้ขาดข้อกำหนดที่ สำคัญ การมองข้ามความจำเป็นในระดับผู้ใช้จะทำ ให้ลูกค้าไม่พอใจ ข้อกำหนดที่อธิบายไม่สมบูรณ์ ทำให้ไม่ สามารถวางแผนโครงการที่ถูกต้องและสืบค้น ได้

17 17 ลักษณะเฉพาะของข้อความของข้อกำหนด ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความเป็นไปได้ ความจำเป็น ลำดับความสำคัญ ความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้

18 18 ลักษณะเฉพาะเชิงรายละเอียดของข้อกำหนด ความสมบูรณ์ ความแน่นอน สามารถปรับปรุงได้ สามารถสืบค้นได้

19 19 การทำข้อกำหนด การพัฒนาข้อกำหนด การจัดการข้อกำหนด

20 20 การแยกส่วนประกอบในการทำข้อกำหนด การทำข้อกำหนด การจัดการข้อกำหนดการพัฒนาข้อกำหนด การตรวจสอบรายละเอียดการวิเคราะห์การหาข้อกำหนด

21 21 การพัฒนาข้อกำหนด ระบุระดับของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่คาดไว้ สอบถามความต้องการจากแต่ละคนซึ่งเป็น ตัวแทนของผู้ใช้แต่ละระดับ เข้าใจงานที่แท้จริงและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ รวมทั้งความต้องการทางธุรกิจของงาน เหล่านั้น วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้

22 22 การพัฒนา... แบ่งข้อกำหนดตามระดับของระบบเป็นระบบ ย่อยหลัก และจัดสรรส่วนของข้อกำหนดต่าง ๆเป็นส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ เข้าใจความสำคัญของคุณลักษณะด้าน คุณภาพที่เกี่ยวข้อง จัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละงานให้ สำเร็จ

23 23 การพัฒนา... แปลความต้องการของผู้ใช้ที่รวบรวมได้ เป็น รายละเอียดและรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์ อักษร ตรวจสอบรายละเอียดของข้อกำหนดเพื่อให้ แน่ใจว่ามีความเข้าใจตรงกัน และเพื่อ แก้ปัญหาก่อนที่กลุ่มพัฒนาต้องรับปัญหาไป แก้ไข

24 24 การจัดการข้อกำหนด กำหนดพื้นฐานของข้อกำหนด ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดที่ เสนอ และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอแต่ละข้อก่อน ตัดสินใจอนุมัติ รวบรวมการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่อนุมัติ แล้วเข้าไว้ในโครงการในวิธีที่ควบคุมไว้ ทำแผนงานของโครงการให้ทันกับข้อกำหนด

25 25 การจัดการ... ทำการตกลงใหม่ ๆ โดยใช้หลักการจาก ผลกระทบของข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงที่ ประเมินไว้แล้ว ทำให้ข้อกำหนดแต่ละข้อเป็นไปตามการ ออกแบบ ซอร์สโค้ด และกรณีทดสอบที่ สัมพันธ์กัน สืบค้นสถานะของข้อกำหนดและการ เปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ

26 26 วิธีปฏิบัติในการพัฒนาข้อกำหนด การหาข้อกำหนด วิเคราะห์ รายละเอียด การตรวจสอบ

27 27 การหาข้อกำหนด ระบุกระบวนการพัฒนาข้อกำหนด เขียนวิสัยทัศน์และขอบเขตของโครงการ ระบุระดับของผู้ใช้และลักษณะเฉพาะ เลือกแชมป์ผลิตภัณฑ์ ของผู้ใช้แต่ละระดับ สร้างกลุ่มของผู้ใช้ประเภทต่าง ๆ ให้ตัวแทนของผู้ใช้ระบุ USE Case

28 28 การหา... คงระยะ JAD (Joint Application Development) วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้ กำหนดคุณลักษณะทางกายภาพและข้อกำหนด ที่ไม่มีหน้าที่เฉพาะต่าง ๆ ตรวจสอบรายงานปัญหาอันเกิดจากระบบต่าง ๆ การนำข้อกำหนดจากโครงการอื่นกลับมาใช้ ใหม่

29 29 การวิเคราะห์ข้อกำหนด เขียนแผนภูมิ ใจความสำคัญของระบบ สร้างต้นแบบของผู้ใช้ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของข้อกำหนด จัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนด สร้างรูปแบบของข้อกำหนด สร้างพจนานุกรมข้อมูล ใช้การจัดการทำงานที่มีคุณภาพ

30 30 การกำหนดรายละเอียดของข้อกำหนด นำต้นแบบ SRS มาใช้ ระบุที่มาของข้อกำหนด ใส่ชื่อให้ข้อกำหนดแต่ละข้อ บันทึกกฎทางธุรกิจ สร้าง Matrix ที่ติดตามข้อกำหนดได้

31 31 การตรวจสอบข้อกำหนด ตรวจสอบเอกสารข้อกำหนด เขียนกรณีทดสอบจากข้อกำหนด เขียนคู่มือผู้ใช้ กำหนดเกณฑ์การยอมรับ

32 32 วิธีปฏิบัติในการจัดการข้อกำหนด กำหนดกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด ตั้งคณะกรรมการควบคุมการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด ติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่อ ผลิตภัณฑ์ที่กระทบทั้งหมด

33 33 วิธีปฏิบัติ... สร้างเกณฑ์พื้นฐานและเวอร์ชันการควบคุม เอกสารข้อกำหนด รักษาประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด สืบค้นสถานะของข้อกำหนดแต่ละข้อ วัด ความคงที่ของข้อกำหนด ใช้เครื่องมือจัดการข้อกำหนด

34 34 การจัดการโครงการ เลือกวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม แผนงานโครงการของข้อกำหนดแบบพื้นฐาน การต่อรองใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด ทำเอกสารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับข้อกำหนด ติดตามความพยายามที่นำมาใช้ในการทำ ข้อกำหนด


ดาวน์โหลด ppt 1 Software Requirement SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google