งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SCC : Suthida Chaichomchuen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SCC : Suthida Chaichomchuen std@kmitnb.ac.th
Software Requirement SCC : Suthida Chaichomchuen

2 What is requirement? คำจำกัดความต่าง ๆ ของข้อกำหนด (Requirement)
ข้อความเกี่ยวกับความต้องการที่ผู้ใช้เป็นผู้แจ้งให้ทราบ ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาของโปรแกรมหรือระบบ ความต้องการของผู้ใช้หรือลักษณะที่สำคัญ การทำงาน หรือคุณสมบัติของระบบซึ่งสามารถรู้ได้จากภายนอกระบบนั้น

3 ความหมายของข้อกำหนด รายละเอียดว่าอะไรที่ควรจะทำให้สำเร็จ
เป็นคำอธิบายว่าระบบควรมีการทำงานอย่างไร คำอธิบายของคุณสมบัติของระบบ เป็นข้อบังคับเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบ

4 ระดับของข้อกำหนด มี 3 ระดับคือ ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อกำหนดของผู้ใช้
ข้อกำหนดด้านฟังก์ชัน

5 ข้อกำหนดทางธุรกิจ หมายถึง วัตถุประสงค์ระดับสูงของหน่วยงานหรือลูกค้าที่ขอให้มีอยู่ในระบบหรือซอฟต์แวร์ ซึ่งปรากฎในเอกสารที่อธิบายภาพรวมและขอบเขตของโครงการ

6 ข้อกำหนดของผู้ใช้ หมายถึง งานที่ผู้ใช้สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งกล่าวถึงในกรณีที่ต้องนำมาใช้งาน หรือการอธิบายถึงสถานการณ์สมมติ (scenario)

7 ข้อกำหนดด้านฟังก์ชัน
หมายถึง การทำงานของซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนาสร้างไว้ในซอฟต์แวร์ เพื่อให้ผู้ใช้ทำงานได้สำเร็จ

8 ข้อกำหนดด้านฟังก์ชัน...
มีการทำเป็นเอกสารไว้ใน Software Requirements Specification SRS ใช้อธิบายการทำงานภายนอกที่ได้มีการคาดหมายไว้ของระบบซอฟต์แวร์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถูกนำมาใช้ในการพัฒนา การทดสอบ การประกันคุณภาพ การจัดการโครงการ และการทำงานของโครงการที่สัมพันธ์กัน

9 ข้อกำหนดด้านฟังก์ชัน...
บางครั้งข้อกำหนดด้านฟังก์ชันอาจเป็นส่วนย่อยของข้อกำหนดของระบบ

10 ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน
มาตรฐาน ระเบียบ และข้อตกลงร่วมกันถึงคุณภาพของซอฟต์แวร์ คำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งรบกวนภายนอก ข้อกำหนดการปฏิบัติงาน ข้อบังคับในการออกแบบและการทำให้สำเร็จ คุณลักษณะทางคุณภาพ

11 Feature คุณลักษณะ คือ ชุดของข้อกำหนดที่ทำงานสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดลักษณะที่ตรงกับข้อกำหนดทางธุรกิจ

12 Constraint ข้อบังคับ ซึ่งมีอยู่ในทางเลือกที่มีต่อผู้พัฒนาการออกแบบและโครงสร้างของซอฟต์แวร์

13 ตัวอย่างของข้อกำหนดของ Word Processing
ข้อกำหนดทางธุรกิจ ผู้ใช้สามารถแก้ไขคำที่สะกดผิดในเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อกำหนดของผู้ใช้ หาคำที่สะกดผิดในเอกสารและตัดสินใจว่าจะแทนที่คำที่สะกดผิดแต่ละคำด้วยคำที่เลือกจากรายการที่เสนอให้

14 ตัวอย่าง ข้อกำหนดด้านฟังก์ชัน การหาและการลากแถบสีคลุมคำที่สะกดผิด การแสดงให้เห็นกรอบโต้ตอบพร้อมคำแทนที่แนะนำ และทำการแทนที่ทั้งหมด

15 ความเสี่ยงจากกระบวนการของข้อกำหนดที่ไม่ดีพอ
ผู้ใช้ไม่ได้มีส่วนร่วมเพียงพอจึงนำไปสู่การไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดของผู้ใช้ที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ทำให้คุณภาพของซอฟต์แวร์ลดลง ข้อกำหนดที่คลุมเครือ คุณลักษณะที่ไม่จำเป็น

16 ความเสี่ยง... รายละเอียดที่น้อยจะทำให้ขาดข้อกำหนดที่สำคัญ การมองข้ามความจำเป็นในระดับผู้ใช้จะทำให้ลูกค้าไม่พอใจ ข้อกำหนดที่อธิบายไม่สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถวางแผนโครงการที่ถูกต้องและสืบค้นได้

17 ลักษณะเฉพาะของข้อความของข้อกำหนด
ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความเป็นไปได้ ความจำเป็น ลำดับความสำคัญ ความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้

18 ลักษณะเฉพาะเชิงรายละเอียดของข้อกำหนด
ความสมบูรณ์ ความแน่นอน สามารถปรับปรุงได้ สามารถสืบค้นได้

19 การทำข้อกำหนด การพัฒนาข้อกำหนด การจัดการข้อกำหนด

20 การแยกส่วนประกอบในการทำข้อกำหนด
การจัดการข้อกำหนด การพัฒนาข้อกำหนด การตรวจสอบ รายละเอียด การวิเคราะห์ การหาข้อกำหนด

21 การพัฒนาข้อกำหนด ระบุระดับของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่คาดไว้
สอบถามความต้องการจากแต่ละคนซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใช้แต่ละระดับ เข้าใจงานที่แท้จริงและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ รวมทั้งความต้องการทางธุรกิจของงานเหล่านั้น วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้

22 การพัฒนา... แบ่งข้อกำหนดตามระดับของระบบเป็นระบบย่อยหลัก และจัดสรรส่วนของข้อกำหนดต่าง ๆเป็นส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ เข้าใจความสำคัญของคุณลักษณะด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้อง จัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละงานให้สำเร็จ

23 การพัฒนา... แปลความต้องการของผู้ใช้ที่รวบรวมได้ เป็นรายละเอียดและรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตรวจสอบรายละเอียดของข้อกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจตรงกัน และเพื่อแก้ปัญหาก่อนที่กลุ่มพัฒนาต้องรับปัญหาไปแก้ไข

24 การจัดการข้อกำหนด กำหนดพื้นฐานของข้อกำหนด
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดที่เสนอ และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอแต่ละข้อก่อนตัดสินใจอนุมัติ รวบรวมการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่อนุมัติแล้วเข้าไว้ในโครงการในวิธีที่ควบคุมไว้ ทำแผนงานของโครงการให้ทันกับข้อกำหนด

25 การจัดการ... ทำการตกลงใหม่ ๆ โดยใช้หลักการจากผลกระทบของข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงที่ประเมินไว้แล้ว ทำให้ข้อกำหนดแต่ละข้อเป็นไปตามการออกแบบ ซอร์สโค้ด และกรณีทดสอบที่สัมพันธ์กัน สืบค้นสถานะของข้อกำหนดและการเปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ

26 วิธีปฏิบัติในการพัฒนาข้อกำหนด
การหาข้อกำหนด วิเคราะห์ รายละเอียด การตรวจสอบ

27 การหาข้อกำหนด ระบุกระบวนการพัฒนาข้อกำหนด
เขียนวิสัยทัศน์และขอบเขตของโครงการ ระบุระดับของผู้ใช้และลักษณะเฉพาะ เลือกแชมป์ผลิตภัณฑ์ ของผู้ใช้แต่ละระดับ สร้างกลุ่มของผู้ใช้ประเภทต่าง ๆ ให้ตัวแทนของผู้ใช้ระบุ USE Case

28 การหา... คงระยะ JAD (Joint Application Development)
วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้ กำหนดคุณลักษณะทางกายภาพและข้อกำหนดที่ไม่มีหน้าที่เฉพาะต่าง ๆ ตรวจสอบรายงานปัญหาอันเกิดจากระบบต่าง ๆ การนำข้อกำหนดจากโครงการอื่นกลับมาใช้ใหม่

29 การวิเคราะห์ข้อกำหนด
เขียนแผนภูมิ ใจความสำคัญของระบบ สร้างต้นแบบของผู้ใช้ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของข้อกำหนด จัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนด สร้างรูปแบบของข้อกำหนด สร้างพจนานุกรมข้อมูล ใช้การจัดการทำงานที่มีคุณภาพ

30 การกำหนดรายละเอียดของข้อกำหนด
นำต้นแบบ SRS มาใช้ ระบุที่มาของข้อกำหนด ใส่ชื่อให้ข้อกำหนดแต่ละข้อ บันทึกกฎทางธุรกิจ สร้าง Matrix ที่ติดตามข้อกำหนดได้

31 การตรวจสอบข้อกำหนด ตรวจสอบเอกสารข้อกำหนด เขียนกรณีทดสอบจากข้อกำหนด
เขียนคู่มือผู้ใช้ กำหนดเกณฑ์การยอมรับ

32 วิธีปฏิบัติในการจัดการข้อกำหนด
กำหนดกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ตั้งคณะกรรมการควบคุมการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่อผลิตภัณฑ์ที่กระทบทั้งหมด

33 วิธีปฏิบัติ... สร้างเกณฑ์พื้นฐานและเวอร์ชันการควบคุมเอกสารข้อกำหนด
รักษาประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด สืบค้นสถานะของข้อกำหนดแต่ละข้อ วัดความคงที่ของข้อกำหนด ใช้เครื่องมือจัดการข้อกำหนด

34 การจัดการโครงการ เลือกวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม
แผนงานโครงการของข้อกำหนดแบบพื้นฐาน การต่อรองใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ทำเอกสารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด ติดตามความพยายามที่นำมาใช้ในการทำข้อกำหนด


ดาวน์โหลด ppt SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google