งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนที่ 4 System Design การออกแบบระบบ. Chapter 10 Form/Report Design การออกแบบแบบฟอร์ม และรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนที่ 4 System Design การออกแบบระบบ. Chapter 10 Form/Report Design การออกแบบแบบฟอร์ม และรายงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนที่ 4 System Design การออกแบบระบบ

2 Chapter 10 Form/Report Design การออกแบบแบบฟอร์ม และรายงาน

3 System Development Life Cycle : SDLC 10.2 กิจกรรมในขั้นตอนนี้ได้แก่ 1. การออกแบบฟอร์มและรายงาน 2. การออกแบบ GUI 3. การออกแบบฐานข้อมูล

4 Learning Objectives 10.3  อธิบายกระบวนการออกแบบแบบฟอร์ม และรายงาน  สามารถออกแบบแบบฟอร์ม และรายงานและจัดรูปแบบให้ เหมาะสมกับระบบงาน  หลีกเลี่ยงการออกแบบรายงานที่แสดงความหมายของข้อมูลผิด ไปจากความจริง  อธิบายเกณฑ์ในการประเมินผลแบบฟอร์ม และรายงาน

5 Topics 10.4  รู้จักกับแบบฟอร์มและรายงาน  กระบวนการออกแบบ แบบฟอร์มและรายงาน  การจัดรูปแบบของแบบฟอร์มและรายงาน  การจัดรูปแบบสารสนเทศเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจความหมาย ของข้อมูลผิดไปจากความจริง  การประเมินผลแบบฟอร์มและรายงาน

6 แบบฟอร์มและรายงาน 10.5  ฟอร์ม หมายถึง เอกสารทางธุรกิจที่มีข้อมูลบางอย่างแสดงไว้แล้วและยังมีพื้นที่ ว่างให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมลงไปได้อีก เช่น แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก เป็นต้น  รายงาน หมายถึง –เอกสารทางธุรกิจที่มีข้อมูลแสดงไว้อย่างเดียว –ใช้สำหรับอ่านหรือวิเคราะห์ข้อมูล –โดยปกติแล้วข้อมูลจะมาจากหลายๆ ระเบียนหรือรายการ (Transactions) –เช่น รายงานข้อมูลสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว รายงานผลการเรียนของ นักศึกษา รายงานยอดขาย เป็นต้น

7 แบบฟอร์มและรายงาน 10.6  แบบฟอร์มและรายงาน สามารถทราบได้โดยดูจาก Data Flow Diagram –แบบฟอร์มดูจาก Input Data Flow Diagram ที่วิ่งเข้าสู่ Process –รายงานดูจาก Output Data Flow Diagram ที่วิ่งออกจาก Process

8 แบบฟอร์มและรายงาน 10.7 แบบฟอร์ม รายงาน DFD Level 2: การรับสมัครสมาชิกห้องสมุด

9 ตัวอย่างแบบฟอร์มและรายงาน 10.8

10 กระบวนการออกแบบ แบบฟอร์ม และรายงาน 10.9 1. เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานแบบฟอร์มและรายงาน  ใครเป็นผู้ใช้แบบฟอร์มและรายงาน  วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มและรายงาน  แบบฟอร์มและรายงานถูกใช้เมื่อไหร่ ที่ใด และส่งต่อให้ฝ่ายใด  จำนวนผู้ใช้แบบฟอร์มและรายงาน 2. ร่างแบบของฟอร์มและรายงาน 3. สร้างตัวต้นแบบ

11 กระบวนการออกแบบ แบบฟอร์ม และรายงาน 10.10

12 กระบวนการออกแบบ แบบฟอร์ม และรายงาน 10.11

13 การจัดรูปแบบของแบบฟอร์มและรายงาน 10.12 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบควรจำแนก “ประเภทของข้อมูลหรือสารสนเทศ” ที่ จะนำมาใช้ในการกำหนดรูปแบบของฟอร์มและรายงานได้  Internal Information : สารสนเทศที่มีการเก็บรวบรวมและสร้างขึ้นภายใน องค์กรเอง เช่น รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รายงานพยากรณ์ยอดขาย  External Information : สารสนเทศที่มีการเก็บรวบรวมหรือสร้างขึ้นเพื่อ กระจายไปยังบุคคลภายนอกองค์กร เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแสดงรายการสินค้า และใบกำกับภาษี เป็นต้น  Hybrid Information : สารสนเทศที่อยู่ในแหล่งเอกสารที่มีรูปแบบ ผสมผสานกันระหว่าง Internal Information และ External Information ที่ ส่งออกภายนอกองค์กร และมีบางส่วนที่ส่งกลับมายังองค์กร เช่น ใบฝากถอน เงิน ใบส่งสินค้า เป็นต้น

14 10.13 1. มีหัวเรื่องที่มีความหมายชัดเจน  เข้าใจง่าย สื่อความหมายถึงเนื้อหาในแบบฟอร์มและรายงานที่ชัดเจน  แสดงวันที่จัดทำรายงานที่ถูกต้อง 2. แสดงสารสนเทศที่จำเป็นต่อการใช้งาน  สารสนเทศที่อยู่ในแบบฟอร์ม และรายงานต้องเป็นสารสนเทศที่จำเป็นต่อ การใช้งานจริง ๆ เท่านั้น  สารสนเทศที่แสดงในฟอร์ม และรายงานตรงกับงานที่จะนำไปใช้ หลักในการออกแบบ แบบฟอร์ม และรายงาน

15 10.14 3. มีการจัดวางองค์ประกอบที่สมดุล  จัดวางสารสนเทศบนกระดาษและหน้าจออย่างสมดุล  มีระยะห่างระหว่างข้อมูล และส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  ช่องป้อนข้อมูลต้องระบุหัวเรื่องอย่างชัดเจน 4. ใช้งานง่าย  มีสัญลักษณ์ หรือการจัดวางที่ทำให้ผู้ใช้ทราบว่าจะทำงานในส่วนต่อไป ต้องทำอย่างไร  มีข้อความแสดงสถานะ การใช้งานปัจจุบันของผู้ใช้ เช่นบอกว่าอยู่ที่หน้า ไหน จากจำนวนกี่หน้า  กรณีที่เอกสารมีหลายหน้า ควรมีข้อความแสดงให้ผู้ใช้ทราบเมื่อถึงหน้า สุดท้ายท้าย

16 หลักในการออกแบบ แบบฟอร์ม และรายงาน 10.15 5. ควรมีการเน้นข้อความตำแหน่งที่สำคัญ  ใช้สีแตกต่างจากข้อความอื่น  ใช้ตัวอักษรกระพริบ  ใช้ตัวอักษรหนา

17 หลักในการออกแบบ แบบฟอร์ม และรายงาน 10.16

18 รูปแบบการแสดงผลด้วยการเน้นข้อความ 10.17  การเน้นข้อความ (Highlighting Information) ใช้เทคนิคการเน้นข้อความเมื่อ  แจ้งผู้ใช้ถึงความผิดพลาดในการ input ข้อมูล หรือเกิดจากการ ประมวลผล  แจ้งเตือนผู้ใช้ถึงการใส่ข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้  เน้นหัวข้อ หรือข้อมูลที่ต้องการ วิธีการเน้นข้อความสามารถทำได้ดังนี้  ใช้สีที่มีความแตกต่างจากข้อความอื่น ๆ  ใช้ตัวอักษรกระพริบ  ใช้ตัวอักษรที่มีรูปร่างหนากว่าข้อความอื่น  ใช้ขนาดแตกต่างจากข้อความอื่น  ใช้รูปแบบตัวอักษรแตกต่างจากข้อความอื่น  แสดงข้อความให้อยู่ในรูปของคอลัมน์  ขีดเส้นใต้ให้กับข้อความ  ใช้อักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด  วางในตำแหน่งที่แตกต่างจากข้อความอื่น

19 รูปแบบการแสดงผลด้วยการเน้นข้อความ 10.18

20 รูปแบบการแสดงผลแบบตารางและ รายการ (Table/List) 10.19  กำหนดชื่อตาราง ชื่อคอลัมน์ให้สื่อความหมาย –ชื่อตาราง ชื่อคอลัมน์ เลขแถวควรเน้นเพื่อให้มองเห็นชัดเจน –กรณีตารางแสดงข้อมูลเกิน 1 หน้าควรแสดงหัวตารางในทุกหน้า  การจัดรูปแบบของคอลัมน์ แถวและข้อความ –เรียงลำดับข้อมูลในตาราง –เมื่อแสดงข้อมูลครบ 5 บรรทัดควรเว้นบรรทัดว่าง 1 บรรทัด –ควรมีระยะห่างระหว่างคอลัมน์พอสมควร –บนเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มหรือรายงานควรมีที่ว่างให้สามารถบันทึก ข้อความสั้นๆ ได้ –ควรใช้ตัวอักษรแบบธรรมดา ยกเว้นการใช้ตัวหนาเมื่อจะเน้นข้อความ –ไม่ควรใช้ตัวอักษรหลายๆ รูปแบบในหน้าเอกสารเดียวกัน

21 รูปแบบการแสดงผลแบบตารางและ รายการ (Table/List) 10.20  การจัดรูปแบบให้กับตัวเลข ข้อความ และตัวอักษรปนกับตัวเลข –สำหรับข้อมูลที่เป็นตัวเลขควรจัดให้ชิดขวาและจัดวางจุดทศนิยมตรงกัน ทุกบรรทัด –สำหรับข้อมูลที่เป็นข้อความ ควรกำหนดจำนวนตัวอักษรที่แสดงต่อ 1 บรรทัด โดยทั่วไปจะกำหนดไว้ที่ประมาณ 30-40 ตัวอักษรต่อบรรทัด –สำหรับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรปนตัวเลข ควรกำหนดจำนวนตัวอักษรต่อ 1 กลุ่มคำประมาณ 3-4 ตัวอักษร

22 รูปแบบการแสดงผลแบบตารางและ รายการ (Table/List) 10.21

23 รูปแบบการแสดงผลแบบตารางและกราฟ (Table/Graph) 10.22 เลือกใช้ตารางเมื่อ –ต้องการแสดงผลตัวเลขเป็นรายการอย่างชัดเจน เลือกใช้กราฟเมื่อ –สรุปผลข้อมูลตัวเลขนั้น –แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตัวเลขนั้น –เปรียบเทียบข้อมูลตัวเลขที่มีค่าแตกต่างกัน –ใช้แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพยากรณ์ค่าตัวเลขในอนาคต

24 รูปแบบการแสดงผลแบบตารางและกราฟ (Table/Graph) 10.23

25 รูปแบบการแสดงผลแบบตารางและกราฟ (Table/Graph) 10.24

26 รูปแบบการแสดงผลแบบตารางและกราฟ (Table/Graph) 10.25

27 การจัดรูปแบบสารสนเทศเพื่อหลีกเลี่ยงความ เข้าใจความหมายของข้อมูลผิดไปจากความจริง 10.26  ความโน้มเอียงของสารสนเทศเกิดจาก –การเรียงลำดับ ตามตัวอักษร ตามวันเดือนปี ตามค่าของข้อมูล เช่น ต่ำสุด มากที่สุด เป็นต้น เช่นการแสดงรายชื่อ Supplier ตามตัวอักษร โดยไม่ได้แสดงราคาขายของ สินค้า ผู้ใช้อาจเข้าใจว่าเรียงตามราคาขายต่ำสุดก็ได้ ดังนั้นควรแสดงค่าของ ข้อมูลที่ใช้ในการเรียงลำดับด้วย

28 การจัดรูปแบบสารสนเทศเพื่อหลีกเลี่ยงความ เข้าใจความหมายของข้อมูลผิดไปจากความจริง 10.27  ความโน้มเอียงของสารสนเทศเกิดจาก –การกำหนด limit ในการแสดงข้อมูล เช่น ต้องการแสดงเฉพาะที่ลูกหนี้ ที่มียอดหนี้มากกว่า 200,000,000 ซึ่งอาจไม่มีสารสนเทศถูกแสดงออก มาเลยก็ได้ การตั้ง limit ต่ำเกินไป -> สารสนเทศถูกแสดงออกมามากเกินไป การตั้ง limit สูงเกินไป -> สารสนเทศถูกแสดงออกมาน้อย หรือไม่มี เลย –การใช้ graphic ในการแสดงผล เช่น การวาดกราฟโดยกำหนด scale ละเอียดเกินไป ทำให้สารสนเทศที่ได้ดูมากเกินจริง หรือการใช้ สัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนข้อมูลอาจดูแล้วไม่สื่อถึงความมาก หรือน้อยของ ข้อมูล

29 การจัดรูปแบบสารสนเทศเพื่อหลีกเลี่ยงความ เข้าใจความหมายของข้อมูลผิดไปจากความจริง 10.28  ข้อแนะนำในการหลีกเลี่ยงความโน้มเอียงในการแสดงสารสนเทศ –หาแหล่งที่มาของความโน้มเอียงของสารสนเทศ –เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ระบบเข้ามามีส่วนร่วมกับการออกแบบ เพราะผู้ใช้ ระบบรู้จักธรรมชาติของข้อมูลมากกว่า –ระบบต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควร เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับแก้ ให้ สารสนเทศเป็นไปตามความต้องการได้

30 การประเมินแบบฟอร์มและรายงาน 10.29 แบบฟอร์มและรายงานจะต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (Usability) ซึ่ง ประกอบไปด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ –มีความเร็ว (Speed) –มีความถูกต้อง (Accuracy) –มีความพึงพอใจ (Satisfaction)

31 การประเมินแบบฟอร์มและรายงาน 10.30 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการนำไปใช้  ความสอดคล้อง (Consistency)  ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  ง่ายต่อการอ่าน (Ease)  รูปแบบ (Format)  ความยืดหยุ่น (Flexibility)

32 การประเมินแบบฟอร์มและรายงาน 10.31 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการใช้งาน ระยะเวลาในการเรียนรู้การนำเข้าข้อมูลเพื่อแสดงผลบนฟอร์มและรายงานนั้น ความเร็วในการแสดงผลทางหน้าจอหรืออุปกรณ์แสดงผล อัตราความผิดพลาดอันอาจจะเกิดขึ้นได้ ระยะเวลาที่จะสามารถจัดเก็บแบบฟอร์มและรายงานนั้นได้ ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

33 Reference Book and Text Book ตำราอ้างอิง  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ กิตติ ภักดีวัฒนกุล และพนิดา พานิชกุล  Modern Systems Analysis & Design : Jeffrey A. Hoffer, Joey F.George, Joseph S. Valacich 10.32

34 10.33 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ส่วนที่ 4 System Design การออกแบบระบบ. Chapter 10 Form/Report Design การออกแบบแบบฟอร์ม และรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google