งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Multimedia Jeerasak Numpradit. 2 บทนำ อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ คอมพิวเตอร์ ความสามารถของคอมพิวเตอร์สูงขึ้น Graphic User Interface.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Multimedia Jeerasak Numpradit. 2 บทนำ อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ คอมพิวเตอร์ ความสามารถของคอมพิวเตอร์สูงขึ้น Graphic User Interface."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Multimedia Jeerasak Numpradit

2 2 บทนำ อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ คอมพิวเตอร์ ความสามารถของคอมพิวเตอร์สูงขึ้น Graphic User Interface มีการพัฒนาการบีบอัดข้อมูลที่ดีขึ้น อุปกรณ์ต่างๆ สามารถใช้กับ Computer ได้มากขึ้น เทคโนโลยีเกี่ยวกับ Multimedia

3 3 นิยาม Multi = หลาย ๆ อย่างผสมรวมกัน Media = ข่าวสาร สื่อ หรือช่องทางการติดต่อสื่อสาร Multimedia Multimedia = การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการทางระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อสื่อความหมายกับผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ และได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

4 4 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย Interaction Multimedia Sound Video Text Picture

5 5 Text ตัวอักษร ( ข้อความ ) ธรรมดา ตัวอักษรกราฟิก มุ่งเน้นการสื่อความหมายที่ภาพทำไม่ได้ ตัวอย่าง

6 6 Picture ภาพนิ่ง (Still Picture) BMP, TIFF, JPEG, PNG, Clipart ภาพเคลื่อนไหว (Animation) MPEG, AVI, MOV, GIF, SWF

7 7 Sound Digital Audio Wave, AU, AIFF, MP3 (MPEG1 Level3) Synthesizer Audio MIDI

8 8 Video MPEG1(VCD), MPEG2(DVD), MPEG4

9 9 Interaction see,hear Interactive

10 10 คุณค่าที่เป็นลักษณะเด่นของ มัลติมีเดีย  เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนด้วยตนเอง  ใช้เป็นแบบจำลองสถานการณ์ หรือแบบฝึก  มีภาพประกอบเนื้อหาและสนับสนุนการมี ปฏิสัมพันธ์  เป็นสื่อที่พัฒนาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ และแก้ปัญหา  ผู้ใช้ควบคุมตนเอง มีระบบหลายแนวทางให้ ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลตามที่ต้องการ  สามารถสร้างแรงจูงใจได้ดี

11 11  มีสิ่งที่ช่วยพัฒนาความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพ เกี่ยวกับวิธีการคิด  สามารถจัดการด้านเวลาได้ตามความสามารถ การเรียนรู้ของผู้เรียน  มีปริมาณข้อมูลมากมายหลายรูปแบบ  มีการนำเสนอวัฒนธรรมแบบผสมผสาน คุณค่าที่เป็นลักษณะเด่นของ มัลติมีเดีย ( ต่อ )

12 12 ประโยชน์ของมัลติมีเดียต่อการเรียน การสอน  การนำเสนอด้วยมัลติมีเดียสร้างความสนใจ ได้สูง  สร้างการฟี้นคืนความรู้เดิมได้เร็ว  การสื่อความหมายชัดเจนกว่าสื่ออื่น  ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ใช้เวลาสั้น  เกิดความคงทนในการจดจำเนื้อหาได้ดีกว่า สื่ออื่น  ให้สื่อความเหมือนกันทุกครั้ง

13 13  เกิดการเรียนรู้แบบส่วนตัว  ใช้เป็นเครื่องมือสาธิตเนื้อหาที่ยากหรือ ซับซ้อน  ลดค่าใช้จ่าย ในการใช้งานระยะยาว  แก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย  สามารถเก็บแหล่งสื่อไว้ที่ศูนย์กลาง และใช้ งานจากทางไกลได้ ประโยชน์ของมัลติมีเดียต่อการเรียน การสอน ( ต่อ )

14 14 รูปแบบการนำเสนอมัลติมีเดีย  แบบเส้นตรง (Linear Progression)  แบบอิสระ (Perform Hyperjumping)  แบบวงกลม (Circular Paths)  แบบฐานข้อมูล (Database)  แบบผสม (Compound) โรเซนเบอร์กและคณะ

15 15 แบบเส้นตรง

16 16 แบบอิสระ

17 17 แบบวงกลม Menu

18 18 แบบฐานข้อมูล Database Text Still Picture Animation Sound Keyword

19 19 แบบผสม Database Text Still Picture Animation Sound

20 20 ขอบเขตของมัลติมีเดีย  ด้านอุปกรณ์ (Device Domain)  ด้านระบบ (System Domain)  ด้านการประยุกต์ใช้งาน (Application Domain)  ด้านการเชื่อมโยง (Cross Domain)

21 21 ขอบเขตของมัลติมีเดีย Documents User interface Programming Abstractions Tools and Applications Database Systems Operating System Communication Systems Computer Technology Audio Device Image Device Data Compression Device Data Storage Device Video AnimationComputer Network Device Application Domain System Domain Device Domain Cross Domain Synchronization

22 22 ระบบมัลติมีเดีย Digital Devices Analog Devices Digital Devices Analog Devices Input Devices Output Devices

23 23 อุปกรณ์นำเข้ามัลติมีเดีย (Input Devices)  Digital Devices  Magnetic Storage Devices  Scanner  CD-ROM, DVD-ROM  CD Audio  MIDI (Musical Instrument Digital Interface)  Digital Still Camera  Digital Video Camera (DV)

24 24 อุปกรณ์นำเข้ามัลติมีเดีย (Input Devices)  Analog Devices  Video Camera (PAL, NTSC, SECAM, HI8)  Video Tape  Microphone  Cassette Tape

25 25 อุปกรณ์แสดงผลมัลติมีเดีย (Output Devices)  Digital Devices  Magnetic Storage Devices  Digital Monitor  CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW  CD Audio  MIDI (Musical Instrument Digital Interface)  Digital Video Camera (DV)  Printer

26 26 อุปกรณ์แสดงผลมัลติมีเดีย (Output Devices)  Analog Devices  Video Recorder (PAL, NTSC, SECAM, HI8)  Analog Monitor  Speaker

27 27 มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ Microcomputer Monitor Video Board CD-ROM Sound Board Microphone External Speaker Application Software Mouse, Keyboard

28 28 มาตรฐานมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ Multimedia PC Marketing Council MPC Level 1 MPC Level 2 MPC Level 3 Release 1.3

29 29 ลักษณะของมัลติมีเดีย  ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ  การปฏิสัมพันธ์ (Interaction)  การเชื่อมโยง (Hyperlinking)  การนำส่งข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก (Computer Base Delivery)

30 30 การนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งาน ด้านต่างๆ ด้านการศึกษา (Education) ด้านการฝึกอบรม (Training) ด้านความบันเทิง (Entertainment) ด้านธุรกิจ (Business) ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ด้านความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ด้านโมบายเทคโนโลยี (Mobile Technology)

31 31 การนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งาน ด้านต่างๆ ด้านการศึกษา (Education) CAI คือสื่อมัลติมีเดีย แรกๆ ที่ถูกนำมาใช้ใน การศึกษา CAI ถูกดัดแปลงมาทำงานบน Web => WBI (Web Base Instruction) E-Learning LMS : Learning Management System CMS : Content Management System Video / Web Conference

32 32 การนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งาน ด้านต่างๆ ด้านการฝึกอบรม (Training) ระบบการฝึกอบรมด้วยมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia Training System) สื่อฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Base Training) E-Training การฝึกอบรมบุคลาการผ่านทางสื่อการ สอนอิเล็กทรอนิกส์ มีแนวโน้มเติมโตอย่างรวดเร็ว

33 33 การนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งาน ด้านต่างๆ ด้านความบันเทิง (Entertainment) รูปแบบโปรแกรมประยุกต์เช่น โปรแกรมฟังเพลง ชมภาพยนตร์ เกมส์ รูปแบบออนไลน์ เช่น เกมออนไลน์ โทรทัศน์ ออนไลน์ วิดีโอออนดีมานด์

34 34 การนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งาน ด้านต่างๆ ด้านธุรกิจ (Business) การประชุมทางไกล (Video Conferencing) Multimedia Company Profile ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Product) การใช้ E-Mail เผยแพร่สินค้าไปยังผู้บริโภค

35 35 การนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งาน ด้านต่างๆ ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) การนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต การโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ ตู้ประชาสัมพันธ์อัตโนมัติ (Multimedia Kios)

36 36 การนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งาน ด้านต่างๆ ด้านความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือเรียก อย่างย่อว่า VR ความจริงเสมือนเป็นเทคโนโลยี ชั้นสูงในการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมา สามารถ เลียนแบบการรับรู้และสัมผัสได้ผ่านทางอุปกรณ์ ต่างๆ ได้แก่ แว่นตา หมวก และถุงมือพิเศษช่วย ให้ผู้ที่อยู่ในโลกความจริงเสมือนรู้สึกเหมือนอยู่ใน โลกที่ถูกสร้างนั้นจริงๆ

37 37 การนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งาน ด้านต่างๆ ด้านโมบายเทคโนโลยี (Mobile Technology) จาก Cellular Phone -> Digital General Phone -> Smart Phone, PDA Generation 1 G = ระบบ Cellular System 2G = ระบบ Digital GSM 3G = ขยายขีดความสามารถ ความเร็ว บริการ แบบมัลติมีเดีย เต็มรูป

38 The End


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Multimedia Jeerasak Numpradit. 2 บทนำ อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ คอมพิวเตอร์ ความสามารถของคอมพิวเตอร์สูงขึ้น Graphic User Interface.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google