งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาการส่งเสริมการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยใช้ กระบวนการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ หอผู้ป่วยสูติกรรม งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาการส่งเสริมการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยใช้ กระบวนการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ หอผู้ป่วยสูติกรรม งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการพัฒนาการส่งเสริมการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยใช้ กระบวนการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ หอผู้ป่วยสูติกรรม งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 รายชื่อคณะกรรมการ ประธาน นางวาสนา หาญป่า เลขานุการ นางชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวรัตติกาล อภิวงค์งาม คณะกรรมการ นางสาววาสนา วอน เพียร นางลัดดาวัลย์ สุข แสวง นางพิมพรรณ คง ตาดำ นางสาววันเพ็ญ ตนซื่อ นางสุธรรมมา เกตุ แก้ว ที่ปรึกษา นางจงรักษ์ ชลานันต์ นางสาวศิริพร ศรี สวัสดิ์ นางพิกุล ทรัพย์พัน แสน นางศรีเวียง ชุ่ม ปัน

4 ความเป็นมาและความสำคัญของการ จัดตั้งโครงการ (1) บริบทของหอผู้ป่วยสูติกรรม Exclusive breastfeeding คู่มือ โครงการและแนวทางการปฏิบัติใน เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คณะกรรมการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โครงการพัฒนาการส่งเสริมการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ โดยใช้การพัฒนาอย่าง สร้างสรรค์

5 กระบวนการกลุ่ม การระดมสมอง องค์กรเป็นองค์กรที่มีชีวิตมี ความสุขทั้งผู้ให้บริการและ ผู้รับบริการ ความเป็นมาและความสำคัญของการ จัดตั้งโครงการ (2)

6 วันที่ 3 สิงหาคม 2549 การประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2549 วิธีการแก้ไขเพื่อให้การเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ประสบผลสำเร็จ โดย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทางการ พยาบาลที่ปฏิบัติงาน ทั้งเวรเช้า เวรบ่าย เวรดึก ร่วมระดมสมอง เรื่องปัญหาที่พบในการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ พบว่าเกิดจากปัจจัย ด้านมารดา ทารก และบุคลากร

7 ปัจจัยด้านมารดา

8 Nipple confuse น้ำหนัก น้อย ดูดนมไม่ เก่ง ความ ผิดปกติ ในช่อง ปากปัจจัยด้านทารก

9 จำนวนบุคลากร ทัศนคติของ บุคลากร ปัจจัยด้านบุคคลากร

10 การวิเคราะห์หาสาเหตุที่บุคลากร และมารดายังไม่ตระหนักถึง ความสำคัญในการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่เท่าที่ควร ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2549

11 การมอบหมายงาน การส่งต่อรายที่มีปัญหา ทบทวนความรู้แก่ บุคลากร การประเมิน competency Empowerment วิธีการแก้ไขด้านบุคลากร

12 ให้ข้อมูลกับมารดาเรื่องการเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่ เพิ่มทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ วางแผนร่วมกับมารดา โครงการคลอดคุณภาพ วิธีการแก้ไขด้านมารดา

13 การประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 6 กันยายน 2549 ระดมสมอง เรื่อง สาเหตุของมารดาที่ยังไม่ ตระหนักถึงความสำคัญในการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เท่าที่ควร ขณะอยู่ในโรงพยาบาล หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล

14 การประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 16 มีนาคม 2550 จัดตั้งโครงการเสริมความมุ่งมั่น ของมารดาหลังคลอดเพื่อให้เลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ประสบผลสำเร็จถึง 6 เดือน โดยมีการติดตาม ระยะ 6 สัปดาห์ 4 เดือน และ 6 เดือน หลังคลอด

15 ผลการเก็บข้อมูล (1) 1. ระยะ 6 สัปดาห์หลังคลอด ประเภทจำนวนร้อยละ นมแม่อย่างเดียว 10534.88 นมแม่และน้ำ 11036.54 นมแม่และนมผสม 7625.24 นมผสม 82.65 นมแม่นมผสมและ อาหารเสริม 20.69

16 ผลการเก็บข้อมูล (2) 2. ระยะ 4 เดือนหลังคลอด ประเภทจำนวนร้อยละ นมแม่อย่างเดียว 3221.05 นมแม่และน้ำ 4932.23 นมแม่และนมผสม 3422.36 นมผสม 2415.78 นมแม่และน้ำและอาหาร เสริม 74.60 นมแม่ นมผสมและ อาหารเสริม 21.31 นมผสมและอาหารเสริม 42.63

17 ผลการเก็บข้อมูล (3) 3. ระยะ 6 เดือนหลังคลอด ประเภทจำนวนร้อยละ นมแม่อย่างเดียว 1417.28 นมแม่และน้ำ 33.73.7 นมแม่และนมผสม 11.23 นมผสม 11.23 นมแม่และน้ำและ อาหารเสริม 3745.67 นมแม่ นมผสมและ อาหารเสริม 1619.75 นมผสมและอาหาร เสริม 911.14

18 การประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 31 ตุลาคม 2550 สรุปผลการเก็บข้อมูล วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข มีการติดตามทางโทรศัพท์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทบทวนวรรณกรรมเรื่อง self efficacy ต่อระยะเวลา การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

19 บทสรุป ประโยชน์ของ โครงการพัฒนาการส่งเสริมการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่โดยใช้การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ บุคลากร ผู้ป่วย

20


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาการส่งเสริมการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยใช้ กระบวนการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ หอผู้ป่วยสูติกรรม งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google