งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What is MEQ Workshop on “MEQ Examination for Preclinical Years” Feb 8-9, 2006 Assoc. Prof. Pannee Sirivatanapa.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What is MEQ Workshop on “MEQ Examination for Preclinical Years” Feb 8-9, 2006 Assoc. Prof. Pannee Sirivatanapa."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 What is MEQ Workshop on “MEQ Examination for Preclinical Years” Feb 8-9, 2006 Assoc. Prof. Pannee Sirivatanapa

2 Objective Learning experience Evaluation วัฏจักรการศึกษา

3  Knowledge จำได้ ➙ เข้าใจ ➙ แก้ปัญหาได้  Skill รู้วิธีทำ ➙เข้าใจวิธีทำ ➙ทำได้ถูกต้อง  Attitude จำได้➙อธิบายได้➙นำไปปฏิบัติในชีวิตจริง Objective

4 Learning Experience ❃ Lecture / skill lab ❃ Small group teaching / discussion ❃ Case study ❃ Seminars ❃ Clinical / on-the-job teaching ❃ Role play ❃ Case conference ❃ SDL / independent learning ❃ etc

5 Measurement (how much) + Value judgment (how good) Evaluation

6 Evaluation Method ✵ MCQ (multiple choice questions) ✵ MEQ (modified essay questions) ✵ OSLER (objective structured long examination record) ✵ OSCE (objective structured clinical examination) ✵ Triple jump exercise ✵ Observation ✵ Oral examination ✵ etc.

7 Quality of an Evaluation Method 1. Validity ( ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด ) 2. Reliability (consistency วัดใหม่ได้คะแนน คงที่ ) 3. Objectivity ( ไม่ controversy มีคำตอบ เฉพาะ ) 4. Comprehensiveness ( ไม่กำกวม ) 5. Practicability, feasibility, usability ( สะดวก, ประหยัด, ปฏิบัติได้จริง ) 6. Appropriate level of difficulty 7. Good discrimination ( จำแนกคนเก่ง / อ่อน ได้ )

8 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ เจตคติที่เหมาะสมต่อการ ประกอบกับวิชาชีพเวชกรรม 2. มีร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็น อุปสรรคในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม คุณสมบัติบัณฑิตแพทย์ เชียงใหม่

9 3. สามารถแก้ไขปัญหาในเวช ปฏิบัติปฐมภูมิ โดย คำนึงถึงปัญหาทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐานะ สิทธิของ ผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ ตัวผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี ระบบ โดยใช้วิจารณญาณและรู้ ขีดความสามารถของตนเอง คุณสมบัติบัณฑิตแพทย์ เชียงใหม่ ( ต่อ )

10 4. มีความสามารถในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีความสามารถ ในการติดต่อสื่อสาร สร้าง มนุษยสัมพันธ์และถ่ายทอด ความรู้ 5. มีนิสัยใฝ่รู้และศึกษาอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ และ สามารถใช้เทคโนโลยี่การสื่อ สารสนเทศอย่างเหมาะสม คุณสมบัติบัณฑิตแพทย์ เชียงใหม่ ( ต่อ )

11 6. สามารถปรับตัวและพัฒนา ตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมบน พื้นฐานของคุณธรรม 7. มีภาวะความเป็นผู้นำ รู้หลักการ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร จัดการด้านการแพทย์ การ สาธารณสุขและงานทั่วไป คุณสมบัติบัณฑิตแพทย์ เชียงใหม่ ( ต่อ )

12 หมวด 4 แนวการจัด การศึกษา มาตรา 24 การจัด กระบวนการเรียนรู้ (2) ฝึกทักษะ กระบวนการ คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ ความรู้มาใช้เพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542

13  to use PBL as a vehicle to develop a usable body of integrated knowledge  to develop problem-solving skills PBL (Problem-based Learning)

14 PBL Tutorial Process Step 1 Identify and clarify unfamiliar terms Step 2 Define the problem (s) Step 3 Brainstorming Step 4 Setting of hypothesis Step 5 Formulate learning objectives Step 6 Private study (SDL) Step 7 Group shares result of private study

15 Taxonomy of Cognitive Domain 6 steps (low ➙ high level) 1. Recall or knowledge ( จำ ) 2. Comprehension ( เข้าใจ ) 3. Application ( นำไปใช้ ) 4. Analysis ( วิเคราะห์ ) 5. Synthesis ( สังเคราะห์ ) 6. Evaluation ( ประเมินค่า ) Problem solving = step 3 ➙ step 6

16 What is MEQ ? MEQ = a logical sequence of short answer questions relating to an initial scenario or clinical problem (Hodgkin & Know, 1975)

17 Format of MEQ ✤ Constitute a series of questions ✤ Must be answered in the sequence asked ✤ No review of previous answer

18 Critique of MEQ MEQ is a useful “paper and pencil” tool designed to evaluate ► Student ’ s abilities of problem-solving ► Student ’ s understanding of problem- related content from the basic and clinical sciences

19 MEQ also allows assessment of ► Various problem-solving skills ► Student ’ s ability to * analyze * interpret * synthesize new information related to the problem. Critique of MEQ (cont.)

20 Patterns of MEQ Order of QuestionsArea to Assess 1. (clinical presentation)Hypothesis,mechanism ⇓ 2. (addition of presentation)Applied basic science ⇓ 3. (more data)Interpretation of diagnostic information ⇓ 4. (more data)Management issues 5. (more data)Ethics issues 6. (more data)Prognosis 7. (more data)Disease complication

21 The uses of MEQ To assess : ♣ Clinical reasoning skills ♣ Understanding and knowledge of clinical and basic science ♣ Application of basic science to clinical problem

22 Thank you for Attention


ดาวน์โหลด ppt What is MEQ Workshop on “MEQ Examination for Preclinical Years” Feb 8-9, 2006 Assoc. Prof. Pannee Sirivatanapa.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google