งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What is MEQ Workshop on “MEQ Examination for Preclinical Years”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What is MEQ Workshop on “MEQ Examination for Preclinical Years”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 What is MEQ Workshop on “MEQ Examination for Preclinical Years”
Feb 8-9, 2006 Assoc. Prof. Pannee Sirivatanapa

2 วัฏจักรการศึกษา Objective Learning experience Evaluation

3 Objective Knowledge Skill Attitude จำได้ ➙ เข้าใจ ➙ แก้ปัญหาได้
รู้วิธีทำ ➙เข้าใจวิธีทำ ➙ทำได้ถูกต้อง Attitude จำได้➙อธิบายได้➙นำไปปฏิบัติในชีวิตจริง

4 Learning Experience ❃ Lecture / skill lab
❃ Small group teaching / discussion ❃ Case study ❃ Seminars ❃ Clinical / on-the-job teaching ❃ Role play ❃ Case conference ❃ SDL / independent learning ❃ etc

5 Evaluation Measurement (how much) + Value judgment (how good)

6 Evaluation Method ✵ MCQ (multiple choice questions)
✵ MEQ (modified essay questions) ✵ OSLER (objective structured long examination record) ✵ OSCE (objective structured clinical examination) ✵ Triple jump exercise ✵ Observation ✵ Oral examination ✵ etc.

7 Quality of an Evaluation Method
Validity (ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด) Reliability (consistency วัดใหม่ได้คะแนนคงที่) Objectivity (ไม่ controversy มีคำตอบเฉพาะ) Comprehensiveness (ไม่กำกวม) Practicability, feasibility, usability (สะดวก,ประหยัด, ปฏิบัติได้จริง) Appropriate level of difficulty Good discrimination (จำแนกคนเก่ง/อ่อนได้)

8 คุณสมบัติบัณฑิตแพทย์เชียงใหม่
มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่เหมาะสมต่อการประกอบกับวิชาชีพเวชกรรม มีร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

9 คุณสมบัติบัณฑิตแพทย์เชียงใหม่ (ต่อ)
สามารถแก้ไขปัญหาในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ โดยคำนึงถึงปัญหาทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐานะ สิทธิของผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับตัวผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ โดยใช้วิจารณญาณและรู้ขีดความสามารถของตนเอง

10 คุณสมบัติบัณฑิตแพทย์เชียงใหม่ (ต่อ)
มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร สร้างมนุษยสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้ มีนิสัยใฝ่รู้และศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และสามารถใช้เทคโนโลยี่การสื่อสารสนเทศอย่างเหมาะสม

11 คุณสมบัติบัณฑิตแพทย์เชียงใหม่ (ต่อ)
สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของคุณธรรม มีภาวะความเป็นผู้นำ รู้หลักการ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและงานทั่วไป

12 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

13 PBL (Problem-based Learning)
to use PBL as a vehicle to develop a usable body of integrated knowledge to develop problem-solving skills

14 PBL Tutorial Process Step 1 Identify and clarify unfamiliar terms
Step 2 Define the problem (s) Step 3 Brainstorming Step 4 Setting of hypothesis Step 5 Formulate learning objectives Step 6 Private study (SDL) Step 7 Group shares result of private study

15 Taxonomy of Cognitive Domain
6 steps (low ➙ high level) 1. Recall or knowledge (จำ) 2. Comprehension (เข้าใจ) 3. Application (นำไปใช้) 4. Analysis (วิเคราะห์) 5. Synthesis (สังเคราะห์) 6. Evaluation (ประเมินค่า) Problem solving = step 3 ➙ step 6

16 What is MEQ ? MEQ = a logical sequence of short
answer questions relating to an initial scenario or clinical problem (Hodgkin & Know, 1975)

17 Format of MEQ ✤ Must be answered in the sequence asked
✤ Constitute a series of questions ✤ Must be answered in the sequence asked ✤ No review of previous answer

18 Critique of MEQ MEQ is a useful “paper and pencil” tool designed to evaluate ► Student’s abilities of problem-solving ► Student’s understanding of problem- related content from the basic and clinical sciences

19 Critique of MEQ (cont.) MEQ also allows assessment of
► Various problem-solving skills ► Student’s ability to * analyze * interpret * synthesize new information related to the problem.

20 Patterns of MEQ Order of Questions Area to Assess
(clinical presentation) Hypothesis,mechanism (addition of presentation) Applied basic science (more data) Interpretation of diagnostic information (more data) Management issues (more data) Ethics issues (more data) Prognosis (more data) Disease complication

21 The uses of MEQ To assess : ♣ Clinical reasoning skills
♣ Understanding and knowledge of clinical and basic science ♣ Application of basic science to clinical problem

22 Thank you for Attention


ดาวน์โหลด ppt What is MEQ Workshop on “MEQ Examination for Preclinical Years”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google