งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลกระทบของราคากลาง กรมบัญชีกลาง พญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย โรงพยาบาลศิริราช 31 มกราคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลกระทบของราคากลาง กรมบัญชีกลาง พญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย โรงพยาบาลศิริราช 31 มกราคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผลกระทบของราคากลาง กรมบัญชีกลาง พญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย โรงพยาบาลศิริราช 31 มกราคม 2550

2 2 TOPICS หลักประกันสุขภาพของข้าราชการ หลักประกันสุขภาพของข้าราชการ การเปลี่ยนแปลงในระบบสวัสดิการ ข้าราชการ (CSMBS) การเปลี่ยนแปลงในระบบสวัสดิการ ข้าราชการ (CSMBS) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง CSMBS ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง CSMBS How the system survive ? How the system survive ? Group Itemize เป็นคำตอบหรือไม่ ? Group Itemize เป็นคำตอบหรือไม่ ?

3 3 CSMBS สวัสดิการข้าราชการ สวัสดิการดีที่สุด ??? สวัสดิการดีที่สุด ??? ค่าใช้จ่ายต่อหัวประชากร สูงที่สุด ค่าใช้จ่ายต่อหัวประชากร สูงที่สุด ปี 2549 คชจ. ~ 4,000 บาทต่อคน ปี 2549 คชจ. ~ 4,000 บาทต่อคน ปี 2549 กบก. จัดทำราคากลางเป็น อัตราเบิกจ่ายเพื่อควบคุมราคา ปี 2549 กบก. จัดทำราคากลางเป็น อัตราเบิกจ่ายเพื่อควบคุมราคา ปี 2549 สปสช.บริหาร CSMBS ปี 2549 สปสช.บริหาร CSMBS สูงอายุมากขึ้นเทคโนโลยีใหม่ Abuse? ใช้ฟุ่มเฟือย?? รพ.รัฐ เป็น โรบินฮูด

4 4 Problems in CSMBS Financing ที่มา : กรมบัญชีกลาง (12 ก.ย.2549)

5 5 Problems in Health Care Financing Health expense เพิ่ม 11 เท่าใน 18 ปี Health expense เพิ่ม 11 เท่าใน 18 ปี ปี 2523 = 25,315 ล้านบาท (3.8% GDP) ปี 2523 = 25,315 ล้านบาท (3.8% GDP) ปี 2541 = 283,576 ล้านบาท (6.2% GDP) ปี 2541 = 283,576 ล้านบาท (6.2% GDP) ค่าใช้จ่ายต่อราย เพิ่มขึ้น 9 เท่า ค่าใช้จ่ายต่อราย เพิ่มขึ้น 9 เท่า ปี 2523 = 545 บาท/ราย ปี 2523 = 545 บาท/ราย ปี 2541 = 4,663 บาท/ราย ปี 2541 = 4,663 บาท/ราย ที่มา : Health Insurance Systems in Thailand (p.16-17) ต้องปฏิรูประบบบริการสุขภาพ  Health care reform

6 6 ระบบบริการสุขภาพของประเทศ สรุปปัญหา... เงินมีน้อย... ไม่พอ... เงินมีน้อย... ไม่พอ... ค่าใช้จ่ายสุขภาพเพิ่มขึ้น ๆ ๆ ค่าใช้จ่ายสุขภาพเพิ่มขึ้น ๆ ๆ ผู้ซื้อบริการไม่มั่นใจว่า คชจ.ที่เพิ่มเกิด จากอะไร ผู้ซื้อบริการไม่มั่นใจว่า คชจ.ที่เพิ่มเกิด จากอะไร ค่าบริการของแต่ละหน่วยงาน สำหรับโรค เดียวกันไม่เท่ากัน ค่าบริการของแต่ละหน่วยงาน สำหรับโรค เดียวกันไม่เท่ากัน

7 7 Changing Public/Private Ratio 2541 - health expense 283,400 million baht Public 98,520 m฿ Private 184,880 m฿ 2547 - health expense 217,008 million baht Public 133,677 m฿ Private 83,331 m฿

8 8 Health Care Reform ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมี ประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมี ประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มี คุณภาพได้อย่างทั่วถึง/เท่าเทียม (สร้างหลักประกันสุขภาพ) ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มี คุณภาพได้อย่างทั่วถึง/เท่าเทียม (สร้างหลักประกันสุขภาพ)

9 9 เปรียบเทียบ 3 กองทุน

10 10 Changing in CSMBS ปี 2521 : Start CSMBS ปี 2521 : Start CSMBS ปี 2541 : เริ่ม Copay  ค่าใช้จ่ายลดลง 21.7% ในปี 2542 ปี 2541 : เริ่ม Copay  ค่าใช้จ่ายลดลง 21.7% ในปี 2542 ปี 2545 : เบิกจ่ายตรง IPD ปี 2545 : เบิกจ่ายตรง IPD ปี 2547 : เบิกจ่ายตรง OPD (4 โรค  โรคต่อเนื่อง) ปี 2547 : เบิกจ่ายตรง OPD (4 โรค  โรคต่อเนื่อง) ปี 2549 : จัดทำอัตราเบิกจ่าย (ราคากลาง) รวมบริหาร 3 กองทุน โดย สปสช. ปี 2549 : จัดทำอัตราเบิกจ่าย (ราคากลาง) รวมบริหาร 3 กองทุน โดย สปสช. ปี 2550 : เบิกจ่ายตรงทุกคน ปี 2550 : เบิกจ่ายตรงทุกคน

11 11 กบก. ปี 2545-2549 1 เม.ย.45 เบิกจ่ายตรงผู้ป่วยใน ส่งข้อมูลให้ สกส. 1 เม.ย.45 เบิกจ่ายตรงผู้ป่วยใน ส่งข้อมูลให้ สกส. 2 ส.ค.48 กบก.ดำริกำหนดราคากลางเพื่อเบิก  เชิญ รพ.ประชุม  ต่อรองการหักเงินเดือนที่ได้รับจาก งปม. 2 ส.ค.48 กบก.ดำริกำหนดราคากลางเพื่อเบิก  เชิญ รพ.ประชุม  ต่อรองการหักเงินเดือนที่ได้รับจาก งปม. 2 ธ.ค.48 ร่างอัตราราคากลาง ครั้งที่ 1  ต่อรองการ เบิกค่าหัตถการโดยระบบ Group Itemize 2 ธ.ค.48 ร่างอัตราราคากลาง ครั้งที่ 1  ต่อรองการ เบิกค่าหัตถการโดยระบบ Group Itemize ธ.ค.48 – 6 ม.ค.49 กบก.ปรับปรุงร่างอัตราราคากลาง ธ.ค.48 – 6 ม.ค.49 กบก.ปรับปรุงร่างอัตราราคากลาง ม.ค. – พ.ค.49 UHosNet ดำเนินการ ม.ค. – พ.ค.49 UHosNet ดำเนินการ 1. ทบทวนอัตราที่มีผลกระทบมากในแต่ละหมวด เพื่อเสนอ กบก. 2. ร่วมกันพัฒนาระบบ Group Itemize เพื่อใช้ส่งเบิกค่าหัตถการ

12 12 กบก.ทำอะไรต่อ... 31 มี.ค.49 แจ้งหลักเกณฑ์เบิกจ่ายตรงค่าล้างไต 31 มี.ค.49 แจ้งหลักเกณฑ์เบิกจ่ายตรงค่าล้างไต 9 พ.ค.49 เริ่มโครงการผู้ป่วยล้างไตในรพ.เอกชน 9 พ.ค.49 เริ่มโครงการผู้ป่วยล้างไตในรพ.เอกชน 21 มิ.ย.49 ประกาศใช้ราคากลาง 1 ส.ค.49 21 มิ.ย.49 ประกาศใช้ราคากลาง 1 ส.ค.49 26 ก.ค.49 แจ้งเลื่อนใช้ราคากลางเป็น 1 ต.ค.49 26 ก.ค.49 แจ้งเลื่อนใช้ราคากลางเป็น 1 ต.ค.49 31 ส.ค.49 การใช้ยามะเร็งราคาสูง 6 รายการ 31 ส.ค.49 การใช้ยามะเร็งราคาสูง 6 รายการ 27 ก.ย.49 แจ้งเลื่อนใช้ราคากลางเป็น 1 ธ.ค.49 27 ก.ย.49 แจ้งเลื่อนใช้ราคากลางเป็น 1 ธ.ค.49 1 ต.ค.49 ขยายโครงการเบิกจ่ายตรง OPD โดย เคร่งครัดเรื่องสิทธิซ้ำซ้อน ต้องเบิกสิทธิอื่นก่อน 1 ต.ค.49 ขยายโครงการเบิกจ่ายตรง OPD โดย เคร่งครัดเรื่องสิทธิซ้ำซ้อน ต้องเบิกสิทธิอื่นก่อน

13 13 กบก.ทำอะไรต่อ... 9 – 15 พ.ย.49 ส่งอัตราราคากลาง final ให้ รพ. 9 – 15 พ.ย.49 ส่งอัตราราคากลาง final ให้ รพ. 16 พ.ย.49 ประกาศให้เบิกค่ายาตามแนวทางการ ใช้ยาในบัญชียาหลัก และใช้ DRG เมษายน 2550 16 พ.ย.49 ประกาศให้เบิกค่ายาตามแนวทางการ ใช้ยาในบัญชียาหลัก และใช้ DRG เมษายน 2550 24 พ.ย.49 ประกาศใช้อัตราราคากลาง 1 ธ.ค.49 24 พ.ย.49 ประกาศใช้อัตราราคากลาง 1 ธ.ค.49 12 ธ.ค.49 แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าห้อง ICU 12 ธ.ค.49 แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าห้อง ICU 25 ธ.ค.49 แจ้งเพิ่ม รพ.เอกชน ที่เข้าร่วมเบิกจ่าย ตรงค่าบริการล้างไต 25 ธ.ค.49 แจ้งเพิ่ม รพ.เอกชน ที่เข้าร่วมเบิกจ่าย ตรงค่าบริการล้างไต 9 ม.ค.50 แจ้งแก้ไขอัตราราคากลางบางรายการ 9 ม.ค.50 แจ้งแก้ไขอัตราราคากลางบางรายการ

14 14 วิเคราะห์ กบก. กบก.เป็น Purchaser ที่ค่อนข้างมีเหตุผล กบก.เป็น Purchaser ที่ค่อนข้างมีเหตุผล ต้องการให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการได้รับ บริการที่สะดวก (เบิกจ่ายตรง, รพ.เอกชน) ต้องการให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการได้รับ บริการที่สะดวก (เบิกจ่ายตรง, รพ.เอกชน) ต้องการคุณภาพบริการ ต้องการคุณภาพบริการ กำลังควบคุมค่าใช้จ่าย...DRG/Capitation.. กำลังควบคุมค่าใช้จ่าย...DRG/Capitation..  ต้องต่อรองด้วย evidence  ใช้ระบบ Group Itemize ชี้แจงทรัพยากรที่ใช้รักษา คู่แข่ง

15 15 แนวคิดของกรมบัญชีกลาง ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ IPD – DRG with global budget (ประกาศ 16 พ.ย.2549) IPD – DRG with global budget (ประกาศ 16 พ.ย.2549) OPD – Capitation OPD – Capitation เก็บข้อมูลเพื่อใช้ประเมินอัตรา เบิกจ่ายที่เหมาะสม  ราคากลาง เพื่อใช้เบิก และ Base rate - DRG เก็บข้อมูลเพื่อใช้ประเมินอัตรา เบิกจ่ายที่เหมาะสม  ราคากลาง เพื่อใช้เบิก และ Base rate - DRG ประกาศใช้ราคากลาง 1 ธ.ค.2549

16 16 ราคากลาง/อัตราเบิก ไม่ใช่ราคาขาย (Hospital charge) ที่ รพ. กำหนดและมีประกาศไว้ ไม่ใช่ราคาขาย (Hospital charge) ที่ รพ. กำหนดและมีประกาศไว้ เป็นอัตราที่ กบก.เสนอเป็นราคาซื้อบริการ (ให้ รพ.เบิกจ่าย) โดยเป็นเพดานราคา เป็นอัตราที่ กบก.เสนอเป็นราคาซื้อบริการ (ให้ รพ.เบิกจ่าย) โดยเป็นเพดานราคา กรมบัญชีกลางกำหนดราคาขายของ โรงพยาบาลไม่ได้ กรมบัญชีกลางกำหนดราคาขายของ โรงพยาบาลไม่ได้ รพ. อาจมีราคาขายต่ำกว่าหรือสูงกว่า ราคากลาง รพ. อาจมีราคาขายต่ำกว่าหรือสูงกว่า ราคากลาง

17 17 ราคาที่ยุติธรรมคือ... ผู้รับบริการ ได้รับบริการคุณภาพ ผู้รับบริการ ได้รับบริการคุณภาพ ผู้ให้บริการ ไม่ขาดทุน ผู้ให้บริการ ไม่ขาดทุน ผู้ซื้อ ซื้อในราคาที่ไม่แพงเกินไปและ ไม่จ่ายเกินความจำเป็น ผู้ซื้อ ซื้อในราคาที่ไม่แพงเกินไปและ ไม่จ่ายเกินความจำเป็น ผู้ซื้อ ซื้อในราคาที่มีเงินพอจ่าย ? (ซื้อเท่าที่มีเงิน หรือ ซื้อมาก ๆ และ จ่ายเงินเท่าที่มี) ผู้ซื้อ ซื้อในราคาที่มีเงินพอจ่าย ? (ซื้อเท่าที่มีเงิน หรือ ซื้อมาก ๆ และ จ่ายเงินเท่าที่มี)  ต้องตกลงราคากันก่อน  ต้องจ่ายตามราคาที่ตกลงไว้

18 18 ยุติธรรมแน่หรือ ?? ผู้ซื้อ ต้องการทราบว่าได้รับบริการ อะไรบ้าง และเหมาะสมหรือไม่ ผู้ซื้อ ต้องการทราบว่าได้รับบริการ อะไรบ้าง และเหมาะสมหรือไม่ ผู้ซื้อ ต้องการให้คิดราคาจากต้นทุนที่ เป็นธรรม ผู้ซื้อ ต้องการให้คิดราคาจากต้นทุนที่ เป็นธรรม ผู้ซื้อไม่ต้องการให้คิดราคาซ้ำซ้อน ผู้ซื้อไม่ต้องการให้คิดราคาซ้ำซ้อน ผู้รับบริการ สนใจแต่คุณภาพ หากไม่ ต้องจ่ายเงินเอง ผู้รับบริการ สนใจแต่คุณภาพ หากไม่ ต้องจ่ายเงินเอง

19 19 วิธีคิดราคากลางของ กบก. Total cost = Direct cost + Indirect cost Total cost = Direct cost + Indirect cost Direct cost = 50% LC + CC + MC Direct cost = 50% LC + CC + MC Indirect cost = 20% Direct cost Indirect cost = 20% Direct cost Price = Total cost + 25%Total cost Price = Total cost + 25%Total cost คิด LC 50% เฉพาะที่จ่ายจากงบเงินรายได้ กำไร = Future development = 20%-25%

20 20 คำถามในการคิดต้นทุน ค่าแรง ระดับ ศาสตราจารย์ หรือ Resident ค่าแรง ระดับ ศาสตราจารย์ หรือ Resident ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ใช้คิดค่าแรงต่อหน่วย ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ใช้คิดค่าแรงต่อหน่วย จำนวนทรัพยากรสุขภาพที่เหมาะสม จำนวนทรัพยากรสุขภาพที่เหมาะสม จะใช้ต้นทุน new item หรือ reused item จะใช้ต้นทุน new item หรือ reused item เวลาที่ใช้ห้องผ่าตัด จะคิดจากเวลาใด ถึง เวลาใด เวลาที่ใช้ห้องผ่าตัด จะคิดจากเวลาใด ถึง เวลาใด

21 21 ตย.การคิดต้นทุนโดย กบก. ต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่าแรงปรับทุกปีราคาวัสดุปรับเพิ่มทุกปี

22 22 ผลกระทบที่เกิดขึ้น โรงพยาบาล ผลกระทบต่อระบบปฏิบัติการ ผลกระทบต่อระบบปฏิบัติการ ผลกระทบด้านการเงิน ผลกระทบด้านการเงิน ผลกระทบต่อการพัฒนาทางการแพทย์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผลกระทบต่อการพัฒนาทางการแพทย์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผู้ป่วย - ส่วนเกินสิทธิเพิ่มขึ้น

23 23 มองต่างมุม..... กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง ผู้ซื้อบริการ – ผู้รับบริการ ผู้ซื้อบริการ – ผู้รับบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาล ผู้ให้บริการ – ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ – ผู้รับบริการ ข้าราชการ ข้าราชการ ผู้รับบริการ ผู้รับบริการ..ทุกคนใช้วงเงิน สวัสดิการเดียวกัน...

24 24 มุมเดียวกัน..... ผู้รับบริการ - ข้าราชการ ผู้รับบริการ - ข้าราชการ ต้องการบริการคุณภาพ ต้องการบริการคุณภาพ ไม่ต้องการจ่ายส่วนเกินสิทธิ ไม่ต้องการจ่ายส่วนเกินสิทธิ...เป็นข้าราชการ เงินเดือนน้อย หวังว่าจะได้รับสวัสดิการที่ดี

25 25 คนละมุม..... กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง ต้องควบคุมค่าใช้จ่าย ต้องควบคุมค่าใช้จ่าย ไม่ต้องการให้เกิดการรอนสิทธิ ไม่ต้องการให้เกิดการรอนสิทธิ โรงพยาบาล โรงพยาบาล ต้องการให้บริการที่ดี แต่... ต้องการให้บริการที่ดี แต่... ไม่ต้องการ..เจ๊ง หรือล้มละลาย ไม่ต้องการ..เจ๊ง หรือล้มละลาย..หากกำหนดราคากลางสูง รพ.อาจปรับค่าบริการขึ้นจนเท่า ราคากลาง

26 26 ระบบงาน - ระบบบริการ สำหรับข้าราชการ - เพิ่มขั้นตอนการ ตรวจสอบสิทธิ - ปรับระบบ ฐานข้อมูล ระบบ IT - ปรับระบบการเงิน การคลัง - ระบบแจ้งหนี้ผู้ป่วย นอก - การลงรหัสโรคและ รหัสหัตถการ - ความเข้าใจของ ผู้ปฏิบัติงาน ควบคุมการใช้ ทรัพยากรสุขภาพ ควบคุมการใช้ยา และเวชภัณฑ์ ให้มีการ investigation ที่ เหมาะสม ควบคุมระยะเวลา การอยู่ โรงพยาบาลให้ เหมาะสม การกำหนดราคา หัตถการและ ค่า รักษาพยาบาล ผลกระทบระบบปฏิบัติการ

27 27 ผลกระทบด้านการเงิน รพ.เบิกค่ารักษาพยาบาลได้น้อยลง รพ.เบิกค่ารักษาพยาบาลได้น้อยลง ผู้ป่วยจ่ายส่วนเกินสิทธิเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยจ่ายส่วนเกินสิทธิเพิ่มขึ้น ยอดลดหย่อนเพิ่มขึ้น ยอดลดหย่อนเพิ่มขึ้น ภาระงานเพิ่มขึ้น ภาระงานเพิ่มขึ้น ผลกระทบต่างกันในแต่ละหมวด (อ.สรวุฒิ) ผลกระทบต่างกันในแต่ละหมวด (อ.สรวุฒิ)

28 28 ผลกระทบต่อผู้ป่วย-ส่วนเกินสิทธิ ส่วนเกินสิทธิ (เดิม) ส่วนเกินสิทธิ (เดิม) ค่าห้องพิเศษ ค่าห้องพิเศษ ค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (ยกเว้นกรณีที่ คณะกรรมการแพทย์รับรอง) ค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (ยกเว้นกรณีที่ คณะกรรมการแพทย์รับรอง) ค่าอวัยวะเทียมฯ ที่เกินเพดาน หรือไม่มีในรายการ ค่าอวัยวะเทียมฯ ที่เกินเพดาน หรือไม่มีในรายการ ค่าเวชภัณฑ์ หมวด 5 ที่ใช้นอกโรงพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ หมวด 5 ที่ใช้นอกโรงพยาบาล ค่าบริการทันตกรรม (บางรายการ) ค่าบริการทันตกรรม (บางรายการ) รายการบริการใหม่ ๆ รายการบริการใหม่ ๆ ส่วนเกินสิทธิ (ใหม่) ส่วนเกินสิทธิ (ใหม่) เพิ่มส่วนเกินสิทธิหมวด 8, 11 (นอกห้องผ่าตัด), 15 เพิ่มส่วนเกินสิทธิหมวด 8, 11 (นอกห้องผ่าตัด), 15

29 29 DRG กับสถานการณ์การเงิน รพ. DRG = Diagnosis related group DRG = Diagnosis related group Charge = ค่าบริการตามอัตราของ รพ. Charge = ค่าบริการตามอัตราของ รพ. RW = Relative weight (ประเมินความ รุนแรงของโรค) RW = Relative weight (ประเมินความ รุนแรงของโรค) AdjRW = Adjusted relative weight (ปรับ RW ตามจำนวนวันนอน) AdjRW = Adjusted relative weight (ปรับ RW ตามจำนวนวันนอน) Base rate = อัตราชดเชยต่อ 1 AdjRW Base rate = อัตราชดเชยต่อ 1 AdjRW

30 30 ประเมินสถานการณ์การเงิน วิเคราะห์จำแนกตามกลุ่ม RW RW <= 0.5 ….unnecessary admit? RW <= 0.5 ….unnecessary admit? RW > 0.5 - 0.5 - <= 1.5 …รักษาเองได้ที่ 2  ? RW > 1.5 - 1.5 - < 4.0 …ต้อง refer? RW >= 4.0 - = 4.0 - <5.0 …High cost RW >= 5.0 - = 5.0 - <6.0 …very high cost? RW >= 6.0 …very very high cost? RW >= 6.0 …very very high cost?

31 31 ประเมินสถานการณ์การเงิน หากใช้ DRG ชดเชย IPD ข้าราชการ Base rate ที่เหมาะสมของ มช. 10,300 บาท ชดเชย 44% ของ charge 10,300 บาท ชดเชย 44% ของ charge 15,000 บาท ชดเชย 65% ของ charge 15,000 บาท ชดเชย 65% ของ charge 16,000 บาท ชดเชย 69% ของ charge 16,000 บาท ชดเชย 69% ของ charge 20,000 บาท ชดเชย 86% ของ charge 20,000 บาท ชดเชย 86% ของ charge ควรเป็นอัตราใด ?

32 32 How the system survive? ผู้รับบริการพอใจ – ข้าราชการไม่ต้องจ่าย ส่วนเกินสิทธิ นอกจากที่เกินความจำเป็น ทางการแพทย์ ผู้รับบริการพอใจ – ข้าราชการไม่ต้องจ่าย ส่วนเกินสิทธิ นอกจากที่เกินความจำเป็น ทางการแพทย์ รพ.ได้รับชดเชย ไม่ให้ขาดทุน – รพ.ต้อง ปรับตัว รพ.ได้รับชดเชย ไม่ให้ขาดทุน – รพ.ต้อง ปรับตัว กบก. ชี้แจงวงเงินที่เหมาะสมได้ และ ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ กบก. ชี้แจงวงเงินที่เหมาะสมได้ และ ควบคุมค่าใช้จ่ายได้

33 33 How the system survive? ทบทวนต้นทุนการบริการตามหลักเกณฑ์ที่ ตกลงกัน (มาตรฐาน V.S. อัตราค่าบริการ) ทบทวนต้นทุนการบริการตามหลักเกณฑ์ที่ ตกลงกัน (มาตรฐาน V.S. อัตราค่าบริการ) ระบบ Group Itemize  เพื่อตรวจสอบ ความเหมาะสมของค่าบริการ ระบบ Group Itemize  เพื่อตรวจสอบ ความเหมาะสมของค่าบริการ Copayment แต่กระทบตัวเรา !! Copayment แต่กระทบตัวเรา !! รวมพลังชี้แจงวงเงินที่เหมาะสมในการดูแล สุขภาพข้าราชการ ในการของบประมาณ รวมพลังชี้แจงวงเงินที่เหมาะสมในการดูแล สุขภาพข้าราชการ ในการของบประมาณ Provider ทำอะไรได้บ้าง ?

34 34 ระบบ Group Itemize ระบบบันทึกค่าหัตถการตามทรัพยากรสุขภาพ ที่ใช้จริง โดยจำแนกกลุ่มทรัพยากรสุขภาพ เป็น 5 กลุ่ม เพื่อความสะดวกในการบันทึก และสามารถใช้บริหารต้นทุนบริการ ระบบบันทึกค่าหัตถการตามทรัพยากรสุขภาพ ที่ใช้จริง โดยจำแนกกลุ่มทรัพยากรสุขภาพ เป็น 5 กลุ่ม เพื่อความสะดวกในการบันทึก และสามารถใช้บริหารต้นทุนบริการ กบก.ยอมรับในหลักการให้ใช้ระบบ Group Itemize ในการส่งเบิกค่าหัตถการ โดยขอให้ รพ.ในกลุ่ม UHosNet ใช้เป็นรูปแบบเดียวกัน กบก.ยอมรับในหลักการให้ใช้ระบบ Group Itemize ในการส่งเบิกค่าหัตถการ โดยขอให้ รพ.ในกลุ่ม UHosNet ใช้เป็นรูปแบบเดียวกัน

35 35 ระบบส่งเบิก Group Itemize

36 36 ที่มา ราคากลางที่กรมบัญชีกลางประกาศจะ ใช้เป็นอัตราเบิกจ่ายในปี 2549 ผลกระทบต่อ รพ.กลุ่ม UHosNet โดยเฉพาะหมวด 11 ค่าหัตถการ การต่อรองขอเบิกค่าหัตถการตาม จำนวนทรัพยากรสุขภาพที่ใช้จริง  Group Itemize

37 37 Group Itemize Group= กลุ่ม Itemize= การแจกแจงตาม รายการที่ใช้ Group Itemize (GrIt) หมายถึง การแจกแจงทรัพยากรสุขภาพ ตามกลุ่มรายการที่ใช้ GRIT แปลว่า ความบึกบึน การทำ Group itemize ต้องการความอดทน และ ความร่วมมือ

38 38 วัตถุประสงค์ระบบ GrIt 1.เพื่อกำหนดมาตรฐานกลุ่มทรัพยากร สุขภาพที่ใช้ในโรงพยาบาล และ มาตรฐานการคิดต้นทุน 2.เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร ต้นทุนการบริการสุขภาพ 3.เพื่อใช้ในการชี้แจงต้นสังกัด / กลุ่ม ผู้ซื้อบริการสุขภาพ

39 39 เป้าหมาย 1.ระบบส่งเบิก Group itemize ที่ รพ.UHosNet เห็นชอบ 2.อัตราค่าบริการตามกลุ่มทรัพยากร สุขภาพสอดคล้องกับต้นทุนบริการ 3.กลุ่มผู้ซื้อบริการสุขภาพยอมรับการ เบิกระบบ Group Itemize

40 40 กลุ่มทรัพยากรสุขภาพ ค่าใช้ห้องผ่าตัด พร้อมเครื่องมือมาตรฐาน คิดตาม จำนวนชั่วโมงที่ใช้ ค่าใช้ห้องผ่าตัด พร้อมเครื่องมือมาตรฐาน คิดตาม จำนวนชั่วโมงที่ใช้ ค่าอุปกรณ์พิเศษ ที่ใช้เฉพาะบางราย คิดตาม รายการที่ใช้ / จำนวนชั่วโมงที่ใช้ ค่าอุปกรณ์พิเศษ ที่ใช้เฉพาะบางราย คิดตาม รายการที่ใช้ / จำนวนชั่วโมงที่ใช้ ค่า Set ผ่าตัด คิดตามจำนวนที่ใช้ ค่า Set ผ่าตัด คิดตามจำนวนที่ใช้ ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาคิด ตามจำนวนที่ใช้ เบิกไม่เกินเพดานราคา (ตาม หนังสือ ว. 77) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาคิด ตามจำนวนที่ใช้ เบิกไม่เกินเพดานราคา (ตาม หนังสือ ว. 77) ค่าแรงบุคลากร คิดตามประเภท จำนวนบุคลากร/ จำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงาน ค่าแรงบุคลากร คิดตามประเภท จำนวนบุคลากร/ จำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงาน

41 41 โครงสร้าง Group Itemize หัตถการ/ ICD-9-CM Set OR บุคลากร เครื่องมือ พิเศษ Instrument LC MC CC

42 42 แนวทางการจัดทำระบบ GrIt กำหนดรายการทรัพยากรสุขภาพในกลุ่ม / กลุ่มย่อย จัดกลุ่มของกลุ่มย่อยตามระดับราคา บุคลากร แบ่งระดับเฉพาะแพทย์ บุคลากรอื่น คิดค่าเฉลี่ย เชื่อมโยงทรัพยากรสุขภาพกับหัตถการ ศึกษาต้นทุนบริการหัตถการ กำหนดค่าบริการที่ผู้เกี่ยวข้องยอมรับได้

43 43 การศึกษาต้นทุน GrIt ตกลงหลักเกณฑ์การคิดต้นทุน เช่น การคิดค่าเสื่อม ค่าแรง ฯลฯ ตกลงหลักเกณฑ์การคิดต้นทุน เช่น การคิดค่าเสื่อม ค่าแรง ฯลฯ กำหนดรายการทรัพยากรสุขภาพมาตรฐาน และการจัดกลุ่ม (Standard items ของ สมาคมรพ.เอกชน) เช่น อุปกรณ์ใน set, อวัยวะเทียม ฯลฯ กำหนดรายการทรัพยากรสุขภาพมาตรฐาน และการจัดกลุ่ม (Standard items ของ สมาคมรพ.เอกชน) เช่น อุปกรณ์ใน set, อวัยวะเทียม ฯลฯ ร่วมกันพิจารณาต้นทุน (ราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของแต่ละโรงพยาบาล) ร่วมกันพิจารณาต้นทุน (ราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของแต่ละโรงพยาบาล)

44 44 การคิดต้นทุนการบริการ Capital cost : ค่าเสื่อมราคาของอาคารและครุภัณฑ์ การแพทย์, ค่าบำรุงรักษา Capital cost : ค่าเสื่อมราคาของอาคารและครุภัณฑ์ การแพทย์, ค่าบำรุงรักษา Material cost : ค่าวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ เช่น set ผ่าตัด, อวัยวะเทียม Material cost : ค่าวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ เช่น set ผ่าตัด, อวัยวะเทียม Labour cost : ค่าแรงบุคลากร Labour cost : ค่าแรงบุคลากร Overhead cost : ต้นทุนทางอ้อมของการทำ หัตถการ (ต้นทุนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำหัตถการ โดยตรง แต่ต้องใช้บริหารการบริการ) Overhead cost : ต้นทุนทางอ้อมของการทำ หัตถการ (ต้นทุนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำหัตถการ โดยตรง แต่ต้องใช้บริหารการบริการ) Indirect cost : ต้นทุนทางอ้อมของโรงพยาบาล Indirect cost : ต้นทุนทางอ้อมของโรงพยาบาล Direct cost

45 45 ต้นทุนระบบ Group Itemize ค่า OR / Cath Lab. / ห้อง Scope ฯลฯ = Capital cost + Overhead cost ที่เกี่ยวข้องกับ การทำหัตถการ ค่า OR / Cath Lab. / ห้อง Scope ฯลฯ = Capital cost + Overhead cost ที่เกี่ยวข้องกับ การทำหัตถการ ค่าเครื่องมือพิเศษ = Capital cost + Material cost ที่ต้องใช้ ค่าเครื่องมือพิเศษ = Capital cost + Material cost ที่ต้องใช้ ค่า set = Material cost (new), reused? ค่า set = Material cost (new), reused? ค่า Instrument = Material cost (new), reused? ค่า Instrument = Material cost (new), reused? ค่าแรงบุคลากร = Labour cost ค่าแรงบุคลากร = Labour cost Indirect cost : ต้นทุนทางอ้อมของโรงพยาบาล Indirect cost : ต้นทุนทางอ้อมของโรงพยาบาล

46 46 ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) Standard cost (ต้นทุนมาตรฐาน) ต้นทุนที่ คำนวณตามทรัพยากรที่ต้องใช้ สำหรับงาน 1 หน่วยเช่น วัสดุ เวลา ฯลฯ Standard cost (ต้นทุนมาตรฐาน) ต้นทุนที่ คำนวณตามทรัพยากรที่ต้องใช้ สำหรับงาน 1 หน่วยเช่น วัสดุ เวลา ฯลฯ Plan cost ต้นทุนต่อหน่วยที่ประมาณการไว้ Plan cost ต้นทุนต่อหน่วยที่ประมาณการไว้ Actual cost (ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง)ต้นทุนต่อ หน่วยที่คำนวณจากจำนวนครั้งที่ให้บริการ Actual cost (ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง)ต้นทุนต่อ หน่วยที่คำนวณจากจำนวนครั้งที่ให้บริการ Variance ผลต่างระหว่าง Plan unit cost กับ Actual unit cost Variance ผลต่างระหว่าง Plan unit cost กับ Actual unit cost จำนวนครั้งบริการน้อย  ต้นทุนต่อหน่วยสูง

47 47 ตัวอย่างคำนวณ Unit Cost (1) CT scan ราคา 36 ล้านบาท อายุใช้งาน 5 ปี ใช้งานได้ทุกวัน ๆ ละ 8 ชั่วโมง ตรวจ 1 ครั้ง ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ค่าแรง 1 ชม. 1,000 บาท และค่าวัสดุ/น้ำยา 2,000 บาท/ครั้ง CT scan ราคา 36 ล้านบาท อายุใช้งาน 5 ปี ใช้งานได้ทุกวัน ๆ ละ 8 ชั่วโมง ตรวจ 1 ครั้ง ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ค่าแรง 1 ชม. 1,000 บาท และค่าวัสดุ/น้ำยา 2,000 บาท/ครั้ง วางแผนว่า จะเปิดบริการ 6 วัน/สัปดาห์ และ ปีแรกมีผู้มารับบริการ 6 ราย/วัน วางแผนว่า จะเปิดบริการ 6 วัน/สัปดาห์ และ ปีแรกมีผู้มารับบริการ 6 ราย/วัน เมื่อสิ้นปีแรกพบว่ามีผู้มารับบริการ 4 ราย/วัน เมื่อสิ้นปีแรกพบว่ามีผู้มารับบริการ 4 ราย/วัน

48 48 ตัวอย่างคำนวณ Unit Cost (2) Standard unit cost (บาท/ครั้ง) = (36 ล้าน/5/365/8) + 3,000= 5,466 Standard unit cost (บาท/ครั้ง) = (36 ล้าน/5/365/8) + 3,000= 5,466 Plan unit cost (บาท/ครั้ง) = (36 ล้าน/5/312/6) + 3,000= 6,846 Plan unit cost (บาท/ครั้ง) = (36 ล้าน/5/312/6) + 3,000= 6,846 Actual unit cost (บาท/ครั้ง) = (36 ล้าน/5/312/4) + 3,000= 8,769 Actual unit cost (บาท/ครั้ง) = (36 ล้าน/5/312/4) + 3,000= 8,769 Variance (Plan cost V.S. Actual cost) = [(actual/plan) – 1] X 100= 28.1% Variance (Plan cost V.S. Actual cost) = [(actual/plan) – 1] X 100= 28.1%

49 49 การคิดอัตราค่าบริการ การคิดค่าบริการ (แนวคิดของกรมบัญชีกลาง) Price = Total cost + Future dev. cost Total cost = Direct cost + Indirect cost Total cost = Direct cost + Indirect cost Direct cost = (Capital cost + Overhead cost) + Material cost + Labour cost Direct cost = (Capital cost + Overhead cost) + Material cost + Labour cost Indirect cost = 20% ของ Direct cost Indirect cost = 20% ของ Direct cost Future dev. cost = 20%-25% Total cost Future dev. cost = 20%-25% Total cost

50 50 ปัญหา/อุปสรรค/โอกาสพัฒนา การเรียกชื่อวัสดุการแพทย์ และ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด การเรียกชื่อวัสดุการแพทย์ และ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด รายการอุปกรณ์ใน set รายการอุปกรณ์ใน set การพิจารณาข้อมูลที่มาจากแหล่ง ที่แตกต่างกัน  วิธีการทำงาน ร่วมกัน การพิจารณาข้อมูลที่มาจากแหล่ง ที่แตกต่างกัน  วิธีการทำงาน ร่วมกัน

51 51 ขอบคุณค่ะ ทางเลือกอื่น?


ดาวน์โหลด ppt 1 ผลกระทบของราคากลาง กรมบัญชีกลาง พญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย โรงพยาบาลศิริราช 31 มกราคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google