งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Supreeya Wongtra-ngan,MD.,MHPEd

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Supreeya Wongtra-ngan,MD.,MHPEd"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Supreeya Wongtra-ngan,MD.,MHPEd
Principle of Clinical Teaching Supreeya Wongtra-ngan,MD.,MHPEd

2 4 สิงหาคม 2548 เรียนท่านคณบดี ผมเขียนบันทึกนี้ด้วยความเป็นห่วงคุณภาพของนักศึกษาปีที่ ๖ในปัจจุบัน ซึ่งผมเพิ่งสอบไปเมื่อเร็วๆนี้ เขาสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโรคและการวินิจฉัยแยกโรคต่างๆได้ แต่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วย การซักประวัติและการตรวจร่างกายก็ทำได้แย่ อาการและอาการแสดงหลายอย่างถูกข้ามไป เน้นแต่การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ แสดงให้เห็นว่าเขาขาดทักษะในทางคลินิก ไม่สามารถนำข้อมูลมาประกอบกับความรู้ทางทฤษฎีเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาผู้ป่วย ผมแน่ใจว่าเกิดจากการที่มีเวลาน้อยในชั้นคลินิก จึงขอให้คณะฯขยายเวลาเรียนออกไปอีกหนึ่งปีเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกมากขึ้น ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง นพ.เพิ่มพูน เต็มล้น

3 What is Clinical Teaching?
Where does it take place? When does it take place?

4 Instruction methods Bedside teaching OPD, OR, LR Ward rounds
Independent patient contact Simulation, Role play Case discussion Home visit etc

5 ผู้เรียนของเราคือใคร

6 Principles of learning
Learning climate Internal motivation Meaningful learning Learning objective Identify resources Practice Reinforcement

7 The Learning Pyramid Lecture Reading Audiovisual Demonstration
Average Retention Rate Lecture Reading Audiovisual Demonstration Group discussion Practice by doing Teach others 5% 10% 20% 30% 50% 75% 80% National Training Laboratories, Bethel, Main,USA

8 Principles of good teaching
Be enthusiastic Interested in the well-being of students Prepare for your teaching Authentic medical problems How to improve teaching and students’ learning Ronald J Markert, 2001

9 CLINICAL COMPETENCIES
Factual Knowledge Technical Skill Problem Solving Skill Communication Skill Manners & Etiquette

10 Taxonomy Cognitive domain Evaluation Synthesis Analysis Application
Comprehension Recall Bloom 1956

11 CLINICAL COMPETENCIES
Factual Knowledge Technical Skill Problem Solving Skill Communication Skill Manners & Etiquette

12 Taxonomy Psychomotor domain Complex overt response Mechanism
Guided response Set Perception Simpson

13 Teaching the physical examination skill
Clear understanding of the task Supervised practice Direct experience Repetition Persistence

14 ผู้ป่วยนั้นสำคัญไฉน???

15 In what may be called the natural method of teaching the student begins with the patient, continues with the patient, and ends his studies with the patient, using books and lectures as tools, as means to an end. Sir William Osler,1904

16 Teaching clinical skills in the hospital setting
Be on time Insist that students arrive on time Plan the clinical teaching session

17 Teaching clinical skills in the hospital setting
Involve the patients Inform the charge nurse Involve all the students Insist on a standard format

18 Teaching clinical skills in the hospital setting
Use a problem –solving approach Conduct discussion away from the patient Do not try to do too much

19 วงจรการสอนทางคลินิก สรุปข้อสำคัญหลังพบผู้ป่วย สรุปข้อสำคัญก่อนนศ.พบผป.
  การเตรียมพร้อม ประเมินผล การทดลองฝึกปฏิบัติ สรุปข้อสำคัญหลังพบผู้ป่วย สรุปข้อสำคัญก่อนนศ.พบผป. (Debriefing) (Briefing)  ช่วงพบผู้ป่วย

20 Clinical learning cycle
Briefing Briefing patient students Debriefing Clinical Session practice Including the Patient

21 Briefing the patient Explaining the purpose Seeking co-operation Negotiating roles Preparing patient Briefing students Providing a framework Generating ideas

22 Clinical practice Modelling appropriate behaviors Using questions Debriefing Analysis discoveries Discussing insights

23 CLINICAL COMPETENCIES
Factual Knowledge Technical Skill Problem Solving Skill Communication Skill Manners & Etiquette

24 You are driving a car. On one big storm night. You are passing a station.

25 There are three people who are waiting for the bus
One old lady who is dying. One doctor who saved your life before. One guy/lady who is someone you have been dreaming to get married to.

26 You can only take one passenger, which one you will choose
You can only take one passenger, which one you will choose? Please explain your reason.

27 " Give the car key to the doctor, let the doctor take the old lady to the hospital and I stay to wait for the bus with the lady of my ream!"

28 Everyone I know think the above answer is the best answer, but there is no one (including myself) can think of this answer first. Is that because we never want to give up any advantage we held in our hands (the car key)? Sometimes, we would gain more if we were able to give up our stubbornness, limitations, and advantage.

29 CLINICAL COMPETENCIES
Factual Knowledge Technical Skill Problem Solving Skill Communication Skill Manners & Etiquette

30 Bioethics Informed consent Confidentiality Truth telling
Maternal-fetal conflict Quality end of life care Conflict of interest etc

31 Education cycle Objective Learner Evaluation Learning experience

32 Student evaluation Multiple choice question Modified essay question
Short/ Long case Case report Structured oral exam Objective Structured Clinical Examination (OSCE) OSLER Direct observation: check list, rating scale Standardized patient

33 To study the phenomenon of disease
without books is to sail an uncharted sea, while to study books without patients is not to go to sea at all Osler 1903

34 Good night


ดาวน์โหลด ppt Supreeya Wongtra-ngan,MD.,MHPEd

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google