งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tower of Hanoi. เป้าหมาย & กติกา เสาต้น ทาง (from) เสาสำรอง (auxiliary ) เสา ปลายทา ง (to)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tower of Hanoi. เป้าหมาย & กติกา เสาต้น ทาง (from) เสาสำรอง (auxiliary ) เสา ปลายทา ง (to)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tower of Hanoi

2 เป้าหมาย & กติกา

3 เสาต้น ทาง (from) เสาสำรอง (auxiliary ) เสา ปลายทา ง (to)

4 กรณี Base case : เมื่อ N=1( เหลือจานใบเดียวในเสา ) ย้าย จากใบล่างสุดจากเสาต้นทาง ไปยัง เสา ปลายทาง กรณี Recursive case : ( มีจำนวน N จานใน เสา ) ย้าย N - 1 จาน จาก เสาต้นทาง ไปยัง เสาสำรอง ย้าย จานใบที่ N จาก เสาต้นทาง ไปยัง เสาปลายทาง ย้าย N – 1 จาน จาก เสาสำรอง ไปยัง เสาปลายทาง Algorithm - Tower of Hanoi

5 Funtion moveDisks(N,frm,to,aux) 1. if(N=1) then Move Disk 1 from frm -> to 2. Else { moveDisks(N-1,frm,aux,to) Move Disk N from frm -> to moveDisks(N-1,aux,to,frm) } 3.Return Algorithm - Tower of Hanoi

6 A BC กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 1 ) N=1  Move Disk N from frm (A) -> to (C)

7 กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 1 ) N=1  Move Disk N from frm (A) -> to (C) A BC

8 กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 2 ) N=2  moveDisks(2,A,C,B) 1 2

9 moveDisks(N,frm,to,au x) moveDisks(N- 1,frm,aux,to) Move Disk N from frm -> to moveDisks(N- 1,aux,to,frm) กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 2 ) moveDisks(2,A,C,B) moveDisks(1,A,B,C) *Move Disk 2 from A -> C moveDisks(1,B,C,A) *Move Disk 1 from B -> C moveDisks(1,A,B, C) *Move Disk 1 from A -> B

10 กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 2 ) ผลของโปรแกรม 1. Move Disk 1 from A -> B 2. Move Disk 2 from A -> C 3. Move Disk 1 from B -> C

11 กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 2 ) N=1  1. Move Disk 1 from A -> B 21 A BC

12 กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 2 ) N=1  2. Move Disk 2 from A -> C 12 A BC

13 กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 2 ) N=1  3. Move Disk 1 from B -> C 2 1 A BC

14 กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 3 ) 2 3 1 A BC

15 กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 3 ) moveDisks(3,A,C, B) moveDisks(2,A,B,C) *Move Disk 2 from A -> C moveDisks(2,B,C,A)

16 กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 3 ) moveDisks(3,A,C, B) moveDisks(2,A,B,C) *Move Disk 3 from A -> C moveDisks(2,B,C,A) moveDisks(2,A,C,B ) moveDisks(1,A,B,C) *Move Disk 2 from A -> C moveDisks(1,B,C,A) moveDisks(2,B,C,A ) moveDisks(1,A,B,C) *Move Disk 2 from A -> C moveDisks(1,B,C,A)

17 กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 3 ) moveDisks(3,A,C, B) moveDisks(2,A,B,C) *Move Disk 3 from A -> C moveDisks(2,B,C,A) moveDisks(2,A,B,C ) moveDisks(1,A,C,B) *Move Disk 2 from A -> B moveDisks(1,C,B,A) moveDisks(2,B,C,A ) moveDisks(1,B,A,C) *Move Disk 2 from B -> C moveDisks(1,A,C,B) *Move Disk 1 from A -> C moveDisks(1,C,B, A) *Move Disk 1 from C -> B moveDisks(1,A,C, B) *Move Disk 1 from A -> C moveDisks(1,B,A, C) *Move Disk 1 from B -> A

18 กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 3 ) ผลของโปรแกรม 1. Move Disk 1 from A - > C 2. Move Disk 2 from A - > B 3. Move Disk 1 from C - > B 4. Move Disk 3 from A - > C 5. Move Disk 1 from B - > A 6. Move Disk 2 from B - > C 7. Move Disk 1 from A - > C

19 กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 3 ) 2 31 1. Move Disk 1 from A -> C A BC

20 กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 3 ) 231 2. Move Disk 2 from A -> B A BC

21 กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 3 ) 23 1 3. Move Disk 1 from C -> B A BC

22 กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 3 ) 23 1 4. Move Disk 3 from A -> C A BC

23 กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 3 ) 231 5. Move Disk 1 from B -> A A BC

24 กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 3 ) 2 31 6. Move Disk 2 from B -> C A BC

25 กรณีเมื่อมีจานเดียว ( N = 3 ) 2 3 1 7. Move Disk 1 from A -> C A BC

26 วิเคราะห์จำนวนครั้ง n=1 จำนวน 1 ครั้ง  2 1 -1 n=2 จำนวน 1 ครั้ง  2 1 -1 n=3 จำนวน 1 ครั้ง  2 1 -1 n=N จำนวน 1 ครั้ง  2 N -1

27 PROGRAME

28 THE END Thank for watch our presentation


ดาวน์โหลด ppt Tower of Hanoi. เป้าหมาย & กติกา เสาต้น ทาง (from) เสาสำรอง (auxiliary ) เสา ปลายทา ง (to)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google