งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ObjectContex Object. 2 ObjectContext Object  เป็นออบเจ็กต์ที่ใช้ในการควบคุม ASP ทรานแซคชั่น ซึ่งถูกจัดการโดย Microsoft Transaction Server (MTS). โดยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ObjectContex Object. 2 ObjectContext Object  เป็นออบเจ็กต์ที่ใช้ในการควบคุม ASP ทรานแซคชั่น ซึ่งถูกจัดการโดย Microsoft Transaction Server (MTS). โดยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ObjectContex Object

2 2 ObjectContext Object  เป็นออบเจ็กต์ที่ใช้ในการควบคุม ASP ทรานแซคชั่น ซึ่งถูกจัดการโดย Microsoft Transaction Server (MTS). โดยการ ควบคุมนี้ได้แก่ ถ้าการทำทรานแซคชั่น สมบูรณ์ ให้ทำการคอมมิต (commit) หรือ ถ้าไม่สมบูรณ์ให้ทำการยกเลิกทราน แซคชั่น (abort) หากต้องการใช้ออบเจ็กต์ นี้ทำได้โดยใส่ @Transaction ไว้ที่บรรทัด แรกของแฟ้ม.asp

3 3 เมธอดของ ObjectContext Object  SetComplete เป็นเมธอดที่ใช้ Commit การประมวลผลทรานส์แซคชัน ซึ่งถือว่า ทรานส์แซคชันเกิดขึ้นอย่างสม บุรณ์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง กับสิ่งที่ เกิดขึ้นจากการประมวลผลทรานส์แซคชัน  รูปแบบ ObjectContext.SetComplete  SetABort เป็นเมธอดที่ใช้ Rollback หรือย้อนกลับการประมวลผลทรานส์แซค ชัน กลับสู่สภาพเดิมก่อนการประมวลผลท รานส์แซคชัน ถือได้ว่าการประมวลผลท รานส์แซคชันนั้นล้มเหลว  รูปแบบ ObjectContext. SetABort

4 4 ตัวอย่าง <% Set AccTransfer = Server.CreateObject(“myCompany”.A ccProc) ‘ เป็นคอมโพเนนต์ที่สมมติขึ้นมา If AccTransfer.TransFund(“manager”, “Customer”, “459000”) then ObjectContext.SetComplete Else ObjectContext.SetAbort %>

5 5 อีเวนต์ของ ObjectContext Object  OnTransactionCommit เป็นอีเวนต์ที่เกิดขึ้นหลังจากเอ็กซ์คิวต์ เมธอด SetComplete ของ ObjectContext Object  OnTransactionAbort เป็นอีเวนต์ที่เกิดขึ้นหลังจากเอ็กซ์คิวต์เมธ อด SetasAbort ของ ObjectContext Object


ดาวน์โหลด ppt ObjectContex Object. 2 ObjectContext Object  เป็นออบเจ็กต์ที่ใช้ในการควบคุม ASP ทรานแซคชั่น ซึ่งถูกจัดการโดย Microsoft Transaction Server (MTS). โดยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google