งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Geometric data of PostgreSQL Geometric data of PostgreSQL นำเสนอโดย นางสาวกุลชลี รัตนคร 44031116 ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Geometric data of PostgreSQL Geometric data of PostgreSQL นำเสนอโดย นางสาวกุลชลี รัตนคร 44031116 ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Geometric data of PostgreSQL Geometric data of PostgreSQL นำเสนอโดย นางสาวกุลชลี รัตนคร 44031116 ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3 หัวข้อในการ นำเสนอ 1. PostgreSQL คืออะไร 2. ทำไมถึงเลือกใช้ PostgreSQL 3. Geometric Data คืออะไร 4. Data type of PostgreSQL 5. Geometric Data type of PostgreSQL 6. Function and Operator of PostgreSQL 7. Geometric Function and Operator of PostgreSQL 8. Example

4 PostgreSQL PostgreSQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูล เชิงวัตถุ - สัมพันธ์ (Object-Relational Database Management System หรือ ORDBMS) ซึ่ง ปรับปรุงจากต้นแบบระบบฐานข้อมูล POSTGRES 4.2 ของมหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กเลย์

5 Why use PostgreSQL?  เป็น open source  เป็นฐานข้อมูลที่มี data type, function และ opetators แบบ Geometric  สามารถสนับสนุน SQL

6 Geometric data รูปแบบที่ใช้ในการออกแบบ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ ของเรขาคณิตสำหรับการ ประมวลผลทางคอมพิวเตอร์

7 Data Types of PostgreSQL  Numeric Types  Monetary Types  Character Types  Binary Types  Date/Time Types

8 Data Types of PostgreSQL ( ต่อ )  Boolean Types  Geometric Types  Network Address Types  Bit Strings Types  Arrays

9 Geometric data type of PostgreSQL Geometric type แสดงพื้นที่ วัตถุในแบบ 2 มิติ โดยที่ point เป็น type พื้นฐานของ type อื่นๆ

10 Geometric data type of PostgreSQL ( ต่อ )  Point  Line Segment  Box  Path  Polygon  Circle

11 Point Point คือ รูปแบบพื้นฐานแบบ 2 มิติ ของ Geometric types Point สามารถถูกระบุโดย syntax ต่อไปนี้ (x, y) X คือ ค่าตำแหน่งของจุดตามแนวแกน x Y คือ ค่าตำแหน่งของจุดตามแนวแกน y

12 Line Segment Line segments(lseg) สามารถแสดง ได้โดยคู่ลำดับของ Points lseg สามารถถูกระบุโดย syntax ต่อไปนี้ ( (x1, y1), (x2, y2) ) (x1, y1), (x2, y2) x1, y1, x2, y2 (x1, y1) และ (x2, y2) คือ ค่าตำแหน่ง ของจุดปลายทั้งสองข้างของเส้นตรง

13 Box Boxs สามารถแสดงได้โดยคู่ลำดับ ของ Points บนมุมที่อยู่ตรงข้ามกันของ box box สามารถถูกระบุโดย syntax ต่อไปนี้ ( (x1, y1), (x2, y2) ) (x1, y1), (x2, y2) x1, y1, x2, y2 (x1, y1) และ (x2, y2) คือ ค่าตำแหน่ง บนมุมที่อยู่ตรงข้ามกันของ box

14 Path Path สามารถแสดงได้โดยเซตของ Points ซึ่งเชื่อมต่อกัน path สามารถถูกระบุโดย syntax ต่อไปนี้ ( (x1, y1),…, (xn, yn) ) [ (x1, y1),…, (xn, yn) ] (x1, y1),…, (xn, yn) (x1, y1,…, xn, yn) x1, y1,…, xn, yn

15 Path ( ต่อ ) (x1, y1),…, (xn, yn) คือ จุดที่ 1 ถึง จุดที่ n “[ ]“ แสดงถึง การเปิด path “( )” แสดงถึง การปิด path

16 Polygon Polygon สามารถแสดงได้โดยเซต ของ Points ซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ closed path polygon สามารถถูกระบุโดย syntax ต่อไปนี้ ( (x1, y1),…, (xn, yn) ) (x1, y1),…, (xn, yn) (x1, y1,…, xn, yn) x1, y1,…, xn, yn

17 Polygon ( ต่อ ) (x1, y1),…, (xn, yn) คือ จุดที่ 1 ถึง จุดที่ n

18 Circle Circle สามารถแสดงได้โดยจุด ศูนย์กลางและรัศมี circle สามารถถูกระบุโดย syntax ต่อไปนี้ ( (x, y), r (x, y), r (x, y) คือ จุดศูนย์กลางของวงกลม r คือ รัศมีของวงกลม

19 Geometric Function of PostgreSQL เซ็ตของฟังก์ชันและ operator สามารถแสดง เป็น operation ทางเรขาคณิตได้ มากมายหลากหลาย เช่น Scale, Translation, Rotate และ การหาจุดตัด

20 Geometric Function of PostgreSQL( ต่อ ) Geometric Function of PostgreSQL( ต่อ ) Geometric types point, box, lseg, line, path, polygon และ circle มีพื้นฐานที่ใช้ สนับสนุนฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น FunctionReturnsDescription LENGTH(OBJECT) double precision length of item NPOINTS(PATH) integernumber of points

21 Geometric Operator of PostgreSQL ตัวอย่างเช่น OperatorDescription Distance between <>Is right of? >^Is above?

22 Example

23 Example ( ต่อ ) CREATE TABLE political_unit ( unitname VARCHAR(30) NOT NULL, unitcode CHAR(2), unitpop DECIMAL(6,2), PRIMARY KEY(unitcode)); CREATE TABLE boundary ( boundid INTEGER, boundpath PATH NOT NULL, unitcode CHAR(2), PRIMARY KEY(boundid), CONSTRAINT fk_boundary_polunit FOREIGN KEY(unitcode) REFERENCES political_unit); CREATE TABLE city ( cityname VARCHAR(30), cityloc POINT NOT NULL, unitcode CHAR(2), PRIMARY KEY(unitcode,cityname), CONSTRAINT fk_city_polunit FOREIGN KEY(unitcode) REFERENCES political_unit);

24 Example ( ต่อ ) Data model for political units

25 Example ( ต่อ ) INSERT INTO political_unit VALUES ('Republic of Ireland','ie', 4.1); INSERT INTO political_unit VALUES ('Northern Ireland','ni', 50.1); INSERT INTO boundary VALUES (1,'[(9,8),(9,3),(4,1),(2,2),(1,3),(3,5),(3,6),(2,6), (2,9),(5,9),(5,10),(6,11),(7,11),(7,10),(6,9),(7,8), (7,9),(8,9),(8,8),(9,8)]','ie'); INSERT INTO boundary VALUES (2,'[(7,11),(9,11),(10,9),(10,8),(8,8),(8,9),(7,9), (7,8),(6,9),(7,10),(7,11)]','ni'); INSERT INTO city VALUES ('Dublin','(9,6)','ie'); INSERT INTO city VALUES ('Cork','(5,2)','ie'); INSERT INTO city VALUES ('Limerick','(4,4)','ie'); INSERT INTO city VALUES ('Galway','(4,6)','ie'); INSERT INTO city VALUES ('Sligo','(5,8)','ie'); INSERT INTO city VALUES ('Tipperary','(5,3)','ie'); INSERT INTO city VALUES ('Belfast','(9,9)','ni'); INSERT INTO city VALUES ('Londonderry','(7,10)','ni');

26 Example ( ต่อ )  What is the length of the Republic of Ireland ’ s border? SELECT SUM(LENGTH((boundpath)))*37.5 AS "Border (kms)" from political_unit, boundary WHERE unitname = 'Republic of Ireland' AND political_unit.unitcode = boundary.unitcode; Border(kms) 1353.99

27 Example ( ต่อ )  How far, as the crow flies, is it from Sligo to Dublin? SELECT (orig.cityloc dest.cityloc)*37.5 AS "Distance (kms)" FROM city orig, city dest WHERE orig.cityname = 'Sligo' AND dest.cityname = 'Dublin'; Distance (kms) 167.71

28 สรุป 1.Geometric type สามารถแสดง วัตถุในแบบ 2 มิติได้ 2.PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลหนึ่งที่ มี Data type, Operator, Function ที่เป็น Geometric Data 3.PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลที่เป็น open source

29 เอกสารอ้างอิง - Open Source DBMS: PostgreSQL ดร. วิสุทธิ์ แซ่ตั้ง, สำนักพิมพ์ ส. ส. ท. พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2546 - http://www.postgresql.org - http://www.phpfreaks.com/postgresqlmanual/ page/functions- geometry.html - http://www.phpfreaks.com/postgresqlmanual/page/datatype- geometric.html - http://www3.interscience.wiley.com:8100/legacy/college/watson/04713 47116/ppt/ch14.ppt

30 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Geometric data of PostgreSQL Geometric data of PostgreSQL นำเสนอโดย นางสาวกุลชลี รัตนคร 44031116 ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google