งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Geometric data of PostgreSQL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Geometric data of PostgreSQL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Geometric data of PostgreSQL
นำเสนอโดย นางสาวกุลชลี รัตนคร ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 หัวข้อในการนำเสนอ 1. PostgreSQL คืออะไร 2. ทำไมถึงเลือกใช้ PostgreSQL
3. Geometric Data คืออะไร 4. Data type of PostgreSQL 5. Geometric Data type of PostgreSQL 6. Function and Operator of PostgreSQL 7. Geometric Function and Operator of PostgreSQL 8. Example

3 PostgreSQL PostgreSQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ์
(Object-Relational Database Management System หรือ ORDBMS) ซึ่ง ปรับปรุงจากต้นแบบระบบฐานข้อมูล POSTGRES ของมหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กเลย์

4 Why use PostgreSQL? เป็น open source
เป็นฐานข้อมูลที่มี data type , function และ opetators แบบ Geometric สามารถสนับสนุน SQL

5 Geometric data ของเรขาคณิตสำหรับการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์
รูปแบบที่ใช้ในการออกแบบ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ ของเรขาคณิตสำหรับการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์

6 Data Types of PostgreSQL
Numeric Types Monetary Types Character Types Binary Types Date/Time Types

7 Data Types of PostgreSQL (ต่อ)
Boolean Types Geometric Types Network Address Types Bit Strings Types Arrays

8 Geometric data type of PostgreSQL
Geometric type แสดงพื้นที่วัตถุในแบบ 2 มิติ โดยที่ point เป็น type พื้นฐานของ type อื่นๆ

9 Geometric data type of PostgreSQL (ต่อ)
Point Line Segment Box Path Polygon Circle

10 Point Point คือ รูปแบบพื้นฐานแบบ 2 มิติ ของ Geometric types
Point สามารถถูกระบุโดย syntax ต่อไปนี้ (x , y) X คือ ค่าตำแหน่งของจุดตามแนวแกน x Y คือ ค่าตำแหน่งของจุดตามแนวแกน y

11 Line Segment Line segments(lseg) สามารถแสดงได้โดยคู่ลำดับของ Points
lseg สามารถถูกระบุโดย syntax ต่อไปนี้ ( (x1 , y1) , (x2 , y2) ) (x1 , y1) , (x2 , y2) x1 , y1 , x2 , y2 (x1 , y1) และ (x2 , y2) คือ ค่าตำแหน่งของจุดปลายทั้งสองข้างของเส้นตรง

12 Box Boxs สามารถแสดงได้โดยคู่ลำดับของ Points บนมุมที่อยู่ตรงข้ามกันของ box box สามารถถูกระบุโดย syntax ต่อไปนี้ ( (x1 , y1) , (x2 , y2) ) (x1 , y1) , (x2 , y2) x1 , y1 , x2 , y2 (x1 , y1) และ (x2 , y2) คือ ค่าตำแหน่งบนมุมที่อยู่ตรงข้ามกันของ box

13 Path Path สามารถแสดงได้โดยเซตของ Points ซึ่งเชื่อมต่อกัน
path สามารถถูกระบุโดย syntax ต่อไปนี้ ( (x1 , y1) ,…, (xn , yn) ) [ (x1 , y1) ,…, (xn , yn) ] (x1 , y1) ,…, (xn , yn) (x1 , y1 ,…, xn , yn) x1 , y1 ,…, xn , yn

14 Path (ต่อ) “[ ]“ แสดงถึง การเปิด path “( )” แสดงถึง การปิด path
(x1 , y1) ,…, (xn , yn) คือ จุดที่ 1 ถึง จุดที่ n “[ ]“ แสดงถึง การเปิด path “( )” แสดงถึง การปิด path

15 Polygon Polygon สามารถแสดงได้โดยเซตของ Points ซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ closed path polygon สามารถถูกระบุโดย syntax ต่อไปนี้ ( (x1 , y1) ,…, (xn , yn) ) (x1 , y1) ,…, (xn , yn) (x1 , y1 ,…, xn , yn) x1 , y1 ,…, xn , yn

16 Polygon (ต่อ) (x1 , y1) ,…, (xn , yn) คือ จุดที่ 1 ถึง จุดที่ n

17 Circle Circle สามารถแสดงได้โดยจุดศูนย์กลางและรัศมี
circle สามารถถูกระบุโดย syntax ต่อไปนี้ < (x , y) , r > ( (x , y) , r (x , y) , r (x , y) คือ จุดศูนย์กลางของวงกลม r คือ รัศมีของวงกลม

18 Geometric Function of PostgreSQL
เซ็ตของฟังก์ชันและ operator สามารถแสดง เป็น operation ทางเรขาคณิตได้มากมายหลากหลาย เช่น Scale , Translation , Rotate และ การหาจุดตัด

19 Geometric Function of PostgreSQL(ต่อ)
Geometric types point, box, lseg, line, path, polygon และ circle มีพื้นฐานที่ใช้สนับสนุนฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น Function Returns Description LENGTH(OBJECT) double precision length of item NPOINTS(PATH) integer number of points

20 Geometric Operator of PostgreSQL
ตัวอย่างเช่น Operator Description <-> Distance between << Left of? <^ Is below? >> Is right of? >^ Is above?

21 Example

22 Example (ต่อ) CREATE TABLE political_unit (
unitname VARCHAR(30) NOT NULL, unitcode CHAR(2), unitpop DECIMAL(6,2), PRIMARY KEY(unitcode)); CREATE TABLE boundary ( boundid INTEGER, boundpath PATH NOT NULL, PRIMARY KEY(boundid), CONSTRAINT fk_boundary_polunit FOREIGN KEY(unitcode) REFERENCES political_unit); CREATE TABLE city ( cityname VARCHAR(30), cityloc POINT NOT NULL, PRIMARY KEY(unitcode,cityname), CONSTRAINT fk_city_polunit FOREIGN KEY(unitcode)

23 Data model for political units
Example (ต่อ) Data model for political units

24 Example (ต่อ) INSERT INTO political_unit VALUES ('Republic of Ireland','ie', 4.1); INSERT INTO political_unit VALUES ('Northern Ireland','ni', 50.1); INSERT INTO boundary VALUES (1,'[(9,8),(9,3),(4,1),(2,2),(1,3),(3,5),(3,6),(2,6), (2,9),(5,9),(5,10),(6,11),(7,11),(7,10),(6,9),(7,8), (7,9),(8,9),(8,8),(9,8)]','ie'); (2,'[(7,11),(9,11),(10,9),(10,8),(8,8),(8,9),(7,9), (7,8),(6,9),(7,10),(7,11)]','ni'); INSERT INTO city VALUES ('Dublin','(9,6)','ie'); INSERT INTO city VALUES ('Cork','(5,2)','ie'); INSERT INTO city VALUES ('Limerick','(4,4)','ie'); INSERT INTO city VALUES ('Galway','(4,6)','ie'); INSERT INTO city VALUES ('Sligo','(5,8)','ie'); INSERT INTO city VALUES ('Tipperary','(5,3)','ie'); INSERT INTO city VALUES ('Belfast','(9,9)','ni'); INSERT INTO city VALUES ('Londonderry','(7,10)','ni');

25 Example (ต่อ) What is the length of the Republic of Ireland’s border?
SELECT SUM(LENGTH((boundpath)))*37.5 AS "Border (kms)" from political_unit, boundary WHERE unitname = 'Republic of Ireland' AND political_unit.unitcode = boundary.unitcode; Border(kms)

26 Example (ต่อ) How far, as the crow flies, is it from Sligo to Dublin?
SELECT (orig.cityloc<->dest.cityloc)*37.5 AS "Distance (kms)" FROM city orig, city dest WHERE orig.cityname = 'Sligo' AND dest.cityname = 'Dublin'; Distance (kms) 167.71

27 สรุป 1. Geometric type สามารถแสดงวัตถุในแบบ 2 มิติได้
2. PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลหนึ่งที่มี Data type , Operator , Function ที่เป็น Geometric Data 3. PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลที่เป็น open source

28 เอกสารอ้างอิง Open Source DBMS: PostgreSQL ดร.วิสุทธิ์ แซ่ตั้ง,สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2546 page/functions-geometry.html /ppt/ch14.ppt

29 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Geometric data of PostgreSQL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google