งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ RFID RFID คืออะไร ? RFID คืออะไร ? RFID คืออะไร ? RFID คืออะไร ? RFID ทำงานอย่างไร ? RFID ทำงานอย่างไร ? RFID ทำงานอย่างไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ RFID RFID คืออะไร ? RFID คืออะไร ? RFID คืออะไร ? RFID คืออะไร ? RFID ทำงานอย่างไร ? RFID ทำงานอย่างไร ? RFID ทำงานอย่างไร ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ RFID RFID คืออะไร ? RFID คืออะไร ? RFID คืออะไร ? RFID คืออะไร ? RFID ทำงานอย่างไร ? RFID ทำงานอย่างไร ? RFID ทำงานอย่างไร ? RFID ทำงานอย่างไร ? ในประเทศไทยนำ RFID มาใช้งาน อะไร ในประเทศไทยนำ RFID มาใช้งาน อะไร ในประเทศไทยนำ RFID มาใช้งาน อะไร ในประเทศไทยนำ RFID มาใช้งาน อะไร

2 RFID ชื่อเต็มๆก็คือ Radio Frequency IDentification หรือ การระบุ RFID ชื่อเต็มๆก็คือ Radio Frequency IDentification หรือ การระบุ ข้อมูล หรือระบุตัวตนโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุเป็น ตัวกลางในการรับส่ง ข่าวสาร RFID ในส่วนที่เป็นแถบ RFID ( แถบ RFID) จะมี Micro controller ในการประมวลผลและมีหน่วยความจำสำหรับเก็บ ข้อมูล และพร้อมที่จะส่ง ข้อมูลให้เครื่องอ่านตามต้องการ RFID คืออะไร ที่มาของเอกสารฉบับนี้ http://www.thaieasyelec.com/electronics-in-chapter/RFID-basic.html

3 RFID ทำงานอย่างไร ในระบบ RFID จะมีองค์ประกอบหลักๆ ด้วยกัน 3 ส่วน คือ 1. ป้าย (Tag, Transponder) 2. เครื่องอ่านป้าย (Reader, Interrogator) 3. ฮาร์ดแวร์ หรือ ระบบที่ใช้ประมวลผล TAG Reader ระบบประมวลผล ที่มาของเอกสารฉบับนี้ http://www.thaieasyelec.com/electronics-in-chapter/RFID-basic.html

4 RFID ทำงานอย่างไร TAG มีหลายลักษณะแล้วแต่จุดประสงค์การนำไปใช้ งานและความ เหมาะสม เช่นป้ายที่ติดสินค้าและ ตั๋วรถไฟฟ้าที่เป็น เหรียญกลมๆสีดำ ภายในจะประกอบด้วย เสาอากาศ และ ตัวไมโครชิป ในส่วนของตัวเสาอากาศนั้น จะทำหน้าที่รับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุระหว่าง ป้าย (Tag) กับ เครื่องอ่าน (Reader) นอกจากนั้นแล้วมันยังสามารถทำหน้าที่ สร้างพลังงานเพื่อป้อน ให้กับไมโครชิปอีกด้วย TAG ที่มาของเอกสารฉบับนี้ http://www.thaieasyelec.com/electronics-in-chapter/RFID-basic.html

5 RFID ทำงานอย่างไร TAG TAG แบ่งประเภทตามลักษณะตามรูปแบบการบันทึก และการอ่านข้อมูลได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 1. ป้ายที่อ่านและเขียนข้อมูลลงไปได้หลายๆ ครั้ง (Read-write) 2. ป้ายที่เขียนได้เพียงครั้งเดียวแต่อ่านได้หลาย ครั้ง (Write-once Read- many) 3. ป้ายที่อ่านได้เพียงอย่างเดียว (Read-only) (Write-once Read- many) 3. ป้ายที่อ่านได้เพียงอย่างเดียว (Read-only) ที่มาของเอกสารฉบับนี้ http://www.thaieasyelec.com/electronics-in-chapter/RFID-basic.html

6 RFID ทำงานอย่างไร ส่วนที่สอง เครื่องอ่านป้าย (Reader, Interrogator) โดยหน้าที่ของเครื่อง ส่วนที่สอง เครื่องอ่านป้าย (Reader, Interrogator) โดยหน้าที่ของเครื่อง อ่านป้ายคือ จะทำการเชื่อมต่อกับป้ายเพื่อทำการ อ่านหรือเขียนข้อมูลลงใน ป้ายโดยใช้สัญญาณวิทยุ ซึ่งภายในเครื่องอ่านจะ ประกอบด้วย เสาอากาศ เพื่อใช้รับ - ส่งสัญญาณ, ภาครับภาคส่งสัญญาณ วิทยุ, วงจรควบคุมการอ่าน - เขียนข้อมูล และส่วนที่ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกันกับในส่วนของ ป้าย เครื่องอ่านนั้นจะมีชนิด และลักษณะรูปร่าง หลากหลายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ที่มาของเอกสารฉบับนี้ http://www.thaieasyelec.com/electronics-in-chapter/RFID-basic.html

7 RFID ทำงานอย่างไร ลักษณะของเครื่องอ่าน มีดังนี้ READER

8 RFID ทำงานอย่างไร

9 แบบติดผนัง

10 การใช้ RFID ในประเทศไทย ประเทศไทยมีแนวโน้มในการรับเทคโนโลยี RFID เช่นเดียวกับแนวโน้มของโลก เช่น การขนส่ง ( บัตรทางด่วน, บัตรโดยสารรถไฟฟ้า มหานคร ) ห้องสมุดฉลาด (intelligent check-in and check-out) การควบคุมการเข้าออกสถานที่ ( บัตรพนักงาน, บัตรจอดรถ ) Supply chain management และ logistics เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย (e-Seal, e-Port) ปศุสัตว์ ( การให้อาหาร, การติดตามโรค ) เอกสารราชการ ( หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์, บัตรประชาชน ) ข้อความจาก


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ RFID RFID คืออะไร ? RFID คืออะไร ? RFID คืออะไร ? RFID คืออะไร ? RFID ทำงานอย่างไร ? RFID ทำงานอย่างไร ? RFID ทำงานอย่างไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google