งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Principles of Information Systems Eighth Edition Chapter 6 Telecommunications and Networks.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Principles of Information Systems Eighth Edition Chapter 6 Telecommunications and Networks."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Principles of Information Systems Eighth Edition Chapter 6 Telecommunications and Networks

2 Principles of Information Systems, Eighth Edition2 Principles and Learning Objectives การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิผลมีความจำเป็นต่อความสำเร็จ ขององค์กร – สามารถบอกความหมายของคำว่า communications และ telecommunications รวมถึงอธิบายองค์ประกอบของ ระบบ telecommunications

3 Principles of Information Systems, Eighth Edition3 Principles and Learning Objectives (continued)‏ เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารสามารถทำให้คนจำนวนมาก สามารถส่งและรับข้อมูลสารสนเทศหลายรูปแบบใน ระยะทางที่ไกลขึ้น อัตราเร็วสูงขึ้นกว่าแต่ก่อน – อธิบายประเภทของการสื่อสาร 2 ประเภทและคุณลักษณะ ของแต่ละประเภท – อธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและหน้าที่ของแต่ ละอุปกรณ์ – อธิบายตัวนำสัญญาณสื่อสาร (telecommunications carriers) 3 ชนิด – อธิบายประโยชน์ของเครือข่ายโทรคมนาคม (telecommunications network)

4 Principles of Information Systems, Eighth Edition4 Principles and Learning Objectives (continued)‏ เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารสามารถทำให้คนจำนวนมาก สามารถส่งและรับข้อมูลสารสนเทศหลายรูปแบบใน ระยะทางที่ไกลขึ้น อัตราเร็วสูงขึ้นกว่าแต่ก่อน (continued)‏ – อธิบายความหมายของคำว่า communications protocols รวมถึงอธิบายแต่ละ protocol ได้ – อธิบาย 3 ทางเลือกของ distributed processing – บอกถึงการประยุกต์ใช้โทรคมนาคมที่เป็นประโยชน์ต่อ องค์กร

5 Principles of Information Systems, Eighth Edition5 Why Learn About Telecommunications and Networks? Need to access data wherever it resides –Fast, reliable communications –Exchange messages –Upload/download data and software –Route business transactions –Connect to remote databases –Send output to printers

6 Principles of Information Systems, Eighth Edition6 An Overview Of Telecommunications Telecommunications( การสื่อสารโทรคมนาคม ) คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยในระยะทางไกล ๆ โดย อาศัยช่องทางการสื่อสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ – Telephone, radio, and television Communications can be synchronous or asynchronous –Synchronous communications: การสื่อสารที่ผู้ส่งและ ผู้รับ รับ - ส่ง ข้อมูลในเวลาเดียวกันได้ –Asynchronous communications: การสื่อสารที่ผู้ส่ง และผู้รับ ไม่สามารถรับ - ส่ง ข้อมูลในเวลาเดียวกันได้

7 Principles of Information Systems, Eighth Edition7 An Overview Of Telecommunications (continued)‏ Figure 6.1: Elements of a Telecommunications System

8 Principles of Information Systems, Eighth Edition8 Basic Communications Channel Characteristics Communication channels( ช่องทางการสื่อสาร ) can be classified as: Simplex channel ( การสื่อสารแบบทางเดียว ): เป็นการ สื่อสารที่ผู้ส่งสามารถส่งข้อมูลได้เพียงทางเดียวเท่านั้น “One- way Communication” เช่น การกระจายเสียงทางวิทยุ และ การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ Half-duplex channel ( การสื่อสารแบบทางใดทางหนึ่ง ): เป็นการสื่อสารที่แต่ละฝ่ายสามารถรับ – ส่งข้อมูลได้ แต่จะไม่ สามารถทำได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การใช้วิทยุสื่อสารตำรวจ เว็บบอร์ด อีเมล์ เป็นต้น Full-duplex channel ( การสื่อสารแบบสองทาง ): เป็นการ สื่อสารที่สามารถรับ - ส่ง ข้อมูลได้พร้อมกันทั้งสองทาง เช่น การคุยโทรศัพท์

9 Principles of Information Systems, Eighth Edition9 Channel Bandwidth Channel bandwidth: อัตราการรับส่งข้อมูลที่สามารถเกิดขึ้นได้ บน ช่องสัญญาณสื่อสาร – ใช้หน่วยวัดเป็น bits per second (bps)‏ Broadband communications: ( การสื่อสารแบบแถบความถี่กว้าง ) เป็นช่องสัญญาณสื่อสารข้อมูลที่มีความสามารถในการส่งข้อมูล ปริมาณมากและส่งข้อมูลแบบดิจิทัลด้วยอัตราการส่งข้อมูลความเร็วสูง และสามารถให้บริการสื่อสารข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่นทั้งภาพและ เสียงพร้อมกัน - ระบบการสื่อสารที่มีความเร็วสูง รับปริมาณการสื่อสารได้ มากมายหลาย ๆ ช่องสัญญาณ Narrowband communications: telecommunications system that supports a much lower rate of data exchange than broadband

10 Principles of Information Systems, Eighth Edition10 Communications Media Guided transmission media: communications signals guided along a solid medium Wireless media: communications signal broadcast over airwaves as a form of electromagnetic radiation

11 Guided Transmission Media Types ช่อง ทางกา ร สื่อสาร คำอธิบายข้อดีข้อเสีย สายทวิส เตด แพร์ สายทองแดงคู่บิด เกลียว มีทั้งแบบ มีชิลด์ และไม่มี ชิลด์ - ใช้อย่างกว้างขวางใน ระบบโทรศัพท์ - อัตราเร็วในการส่ง ข้อมูลจะน้อยกว่า สายสัญญาณแบบ อื่น - มีข้อจำกัดเรื่อง ความยาวของ สายสัญญาณ สายโค แอก เชียล สายทองแดงเดี่ยวที่ หุ้มด้วยวัสดุที่ทำ หน้าที่เป็นฉนวน และชิลด์ ส่งข้อมูลได้เร็วกว่าและ มีสัญญาณรบกวน น้อยกว่าสายทวิส เตดแพร์ ราคาแพงกว่าสาย ทวิสเตดแพร์ เคเบิลใย แก้วนำ แสง ใช้ใยแก้วที่มีขนาด บางมากในการ นำสัญญาณโดย หุ้มด้วยเปลือก หุ้มเพื่อป้องกัน เส้นใยแก้ว และ ใช้แสงในการส่ง สัญญาณ - สามารถส่งข้อมูลที่มี ปริมาณเยอะ ๆ ได้เร็ว มาก - มีสัญญาณรบกวนน้อย - ข้อมูลมีความปลอดภัย สูง - ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง เส้นสายตา - สัญญาณถูกรบกวน หรือแทรกแซงได้ง่าย - ถูกดักจับสัญญาณ ได้ง่าย Home Plug, Broadb and Over Powerl ines ระบบเน็ตเวิร์ก ผ่าน ทางสายไฟฟ้า ภายในบ้านเป็น ระบบที่ใช้ เทคโนโลยีการส่ง ข้อมูลผ่านทาง สายไฟฟ้า การ ติดตั้งง่าย ติดตั้งง่าย, ใช้งานสะดวก, ราคาอุปกรณ์ไม่แพง : ความเร็วต่ำ, ใน สายไฟฟ้ามี คลื่นสัญญาณรบกวน มาก

12 Guided Transmission Media Types ช่อง ทาง การ สื่อส าร คำอธิบายข้อดีข้อเสีย ไมโครเ วฟ ส่งคลื่นวิทยุความถี่ สูงไปในชั้น บรรยากาศและ อวกาศ - ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเดิน สายสัญญาณ - สามารถส่ง สัญญาณได้ด้วย ความเร็ว - ค่าใช้จ่ายในการ ติดตั้งสูงมาก - ถูกดักจับ สัญญาณได้ ง่าย คลื่นวิท ยุ ส่งสัญญาณ ในช่วง 30-300 MHz - สนับสนุนการใช้ งานมือมือ - ราคาไม่แพง - ถูกดักจับ สัญญาณได้ง่าย อินฟรา เรด ส่งสัญญาณด้วย คลื่นแสง อินฟราเรดไป ในอากาศ - สามารถ เคลื่อนย้าย อุปกรณ์ได้ง่าย - ไม่ต้องติดตั้ง สายสัญญาณ - ต้องไม่มีสิ่งกีด ขวางเส้น สายตา - ระยะทางในการ ส่งข้อมูลสั้น

13 Principles of Information Systems, Eighth Edition13 Telecommunications Hardware Typical telephone line only accommodates an analog signal (continuous, curving signal)‏ Computers generate a digital signal representing bits Modem: การแปลงข้อมูลดิจิตอลให้เป็นข้อมูลอนาล็อก เพื่อให้ข้อมูลสามารถเดินทางไปตามสายโทรศัพท์ได้ และ เมื่อไปถึงคอมพิวเตอร์ปลายทางก็จะมีโมเด็มอีกตัว แปลง ข้อมูลอนาล็อกให้กลับเป็นข้อมูลดิจิตอลแล้วส่งเข้าไป ประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป

14 Principles of Information Systems, Eighth Edition14 Telecommunications Hardware (continued)‏ Figure 6.6: How a Modem Works

15 Principles of Information Systems, Eighth Edition15 Telecommunications Hardware (continued)‏ Multiplexer: เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการรวม สัญญาณหลาย ๆ สัญญาณจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้สามารถเดินทางไปในช่องทางการ สื่อสารเพียงช่องทางเดียวได้ Front-end processors: เป็นการทำงานพิเศษเฉพาะ ด้านของคอมพิวเตอร์ที่ – จัดการด้านการติดต่อสื่อสาร + เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ – ควบคุมความปลอดภัยในระบบเครือข่าย – จัดการความคับคั่งในระบบเครือข่าย – ให้บริการทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูล โปรแกรม หรือการ ขออุปกรณ์ร่วมต่าง ๆ ตามแต่เครื่องไคลเอ็นท์จะร้องขอ

16 Principles of Information Systems, Eighth Edition16 Services Telecommunications carriers organize communications channels, networks, hardware, software, people, and business procedures to provide valuable communications services

17 Principles of Information Systems, Eighth Edition17 Digital Subscriber Line (DSL)‏ Telecommunications technology that delivers high- bandwidth information to homes and small businesses over ordinary copper telephone wires Asymmetric DSL (ADSL): ความเร็วในการ download สูกว่า upload Symmetric DSL (SDSL): ความเร็วในการรับและส่ง ข้อมูลเท่ากัน –Does not allow you to use the phone at the same time

18 Principles of Information Systems, Eighth Edition18 Digital Subscriber Line (DSL) (continued)‏ Figure 6.8: Digital Subscriber Line (DSL)‏

19 Principles of Information Systems, Eighth Edition19 Wireless Telecommunications All major long-distance carriers offer wireless telecommunications services –Phone calls or Internet access Wireless data communications will be broadly adopted when providers can offer business users enough bandwidth and connectivity so that they use wireless as their sole connection

20 Principles of Information Systems, Eighth Edition20 Networks and Distributed Processing Computer network: เครือข่ายคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นจาก การนําเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยใช้ สื่อนําสัญญาณข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่ายที่จําเป็น เพื่อ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในเครือข่ายร่วมกัน และ ยัง ช่วยให้ผู้ใช้ในระบบสามารถติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันได้ Network nodes: คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บนเครือข่าย computers and devices on the networks

21 Principles of Information Systems, Eighth Edition21 Network Types Personal area network (PAN) เป็นการเชื่อมต่อของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น Bluetooth, Ultra Wide Band ‏ ( ระยะประมาณไม่เกิน 1m) Local area network (LAN)‏ เป็นเครือข่ายในระดับท้องถิ่น เชื่อมในระยะ ใกล้เช่นในบ้าน ชั้นต่างๆในตึก Metropolitan area network (MAN)‏ เป็นเครือข่ายในระดับเมือง เช่น การแพร่ข้อมูลภาพด้วยระบบเคเบิลทีวี การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระหว่างสำนักงานใน เขตเมืองใหญ่ Wide area network (WAN)‏ เป็นเครือข่ายบริเวณกว้าง เครือข่าย LAN ตั้งแต่ 2 เครือข่ายขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน ซึ่งเมื่อเชื่อมต่อกันแล้วจะก่อให้เกิดเป็นระบบ เครือข่ายขนาดใหญ่ในระดับจังหวัด ประเทศ หรืออาจข้ามทวีปเลยก็ได้ International networks เครือข่ายที่มีระบบการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ Mesh networking เป็นเครือข่ายแบบสมบูรณ์ ทุกจุดเชื่อมต่อกัน จึงทำให้มีการ สำรองเส้นทางได้ แต่ใช้สายต่อเยอะจึงสิ้นเปลือง

22 Principles of Information Systems, Eighth Edition22 Network Types (continued)‏ Figure 6.11: Partial Mesh Network

23 Principles of Information Systems, Eighth Edition23 Distributed Processing Centralized Processing : เป็นระบบที่การประมวลผล ทุกอย่างเกิดขึ้นที่ศูนย์กลาง ( สำนักงานใหญ่ ) สาขามี หน้าที่เพียงป้อนข้อมูลเข้าหรือ นำข้อมูลจากศูนย์กลาง เท่านั้น Decentralized processing : เป็นระบบที่แต่ละจุดจะมี การประมวลผลและฐานข้อมูลของตนเอง การ ติดต่อสื่อสารกับจุดต่าง ๆ จะเกิดขึ้นเมื่อมีต้องการ แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน Distributed processing : เป็นระบบที่มีการกระจาย การประมวลผลแต่ฐานข้อมูลจะมีอยู่ที่ศูนย์กลาง

24 Principles of Information Systems, Eighth Edition24 Client/Server Systems Client/server: เป็นสถาปัตยกรรมของโปรแกรมที่ ประกอบขึ้นด้วยโปรแกรมสองชุด – ชุดแรกเป็นโปรแกรมที่ทําหน้าที่ในการให้บริการอย่างใด อย่างหนึ่งเรียกว่า ผู้ให้บริการ(Server) – โปรแกรมอีกชุดหนึ่งเรียกว่า ผู้ขอใช้บริการ(Client)

25 Principles of Information Systems, Eighth Edition25 Client/Server Systems (continued)‏ Figure 6.13: Client/Server Connection

26 Principles of Information Systems, Eighth Edition26 Communications Software and Protocols Communications protocol: เป็นเซตของกฎต่างๆ ข้อกําหนด รูปแบบ และวิธีการในการสื่อสารข้อมูล บนสายสัญญาณสื่อสาร ATM ( Asynchronous Transfer Mode ) – ใช้เทคโนโลยี Packet Switching ( วิธีการส่งข้อมูลในเครือข่าย โดย แบ่งข้อมูลเป็น packet แล้วส่งไปปลายทาง ซึ่งอาจต่างทิศทางได้และไม่ จำเป็นต้องถึงปลายทางตามลำดับที่ส่งออก เครื่องปลายทางจะทำให้ กลับเป็นข้อมูลเอง ) มีความเร็วในการส่งข้อมูลสูง 10 Gbps – มีการแบ่งข้อมูลออกที่มีความยาวคงที่ – ใช้ฮาร์ดแวร์ในการสวิตช์ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ ซึ่งทำให้ ทำงานได้เร็วกว่าการใช้ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ – ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถส่ง ข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ เสียงพูด และ ข้อมูลที่เกี่ยวกับมัลติมีเดียได้ สามารถเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย ที่เป็น LAN และ WAN ได้ง่าย

27 Communications Software and Protocols Frame relay – ถูกออกแบบมาให้ใช้วิธี Packet Switching – มีความเร็วในการส่งข้อมูลสูง 2Mbps IEEE 802.3 (Ethernet)‏ – ทำงานได้เร็วขึ้นโดยการลด delay ในการส่งข้อมูลลง 10 เท่า จึงได้เป็น มาตรฐานที่เรียกกันว่า Fast Ethernet – ประสิทธิภาพสูงขึ้น T-carrier system - ส่งสัญญาณหลาย ๆ สัญญาณให้เป็นสัญญาณเดียวไปบนสายสื่อสาร เดียวได้ - มีอัตราการส่งผ่านข้อมูลสูงมาก - มีเฉพาะในองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่เท่านั้น เนื่องจากต้องเสีย ค่าบริการที่แพงมาก

28 Principles of Information Systems, Eighth Edition28 Wireless Communications Protocols Wi-Fi ย่อมาจาก Wireless Fidelity หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า Wireless LAN หรือ WLAN เช่นใช้ที่สนามบิน ร้านอาหาร ฯลฯ WiMAX เร็วกว่า WiFi และ ส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นไกลขึ้นทำงานได้แม้กระทั่งมีสิ่งกีด ขวาง เช่น ในเมืองหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ Smart antenna technology ใช้งานบนตึก บนเขา ( มีเสาสัญญาณ ) Ultra Wideband (UWB)‏ คือเทคโนโลยีสื่อสารระยะสั้นใหม่ มีความเร็วใน การส่งผ่านข้อมูลสูงถึง 480Mbps เร็วกว่า Bluetooth ที่กำลังเป็นที่นิยมใช้ใน โทรศัพท์มือถือ, พีดีเอ, โน้ตบุ๊ค และพีซี 3G wireless communication สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายได้ ตลอดเวลา ส่งข้อมูลที่เป็นมัลติมีเดียได้ สนทนาแบบเห็นหน้า ฯลฯ 4G wireless communications ความเร็วนั้นเหนือกว่า 3G มาก คือทำ ความเร็วในการสื่อสารได้ถึงระดับ 20-40 Mbps

29 Principles of Information Systems, Eighth Edition29 Wireless Communications Protocols (continued)‏ Table 6.14: Wi-Fi Network

30 Principles of Information Systems, Eighth Edition30 Wireless Communications Protocols (continued)‏ Switch: เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาเส้นทางส่งข้อมูล ซึ่งจะส่งข้อมูลไป ยังปลายทางในเครือข่ายเดียวกัน Bridge: เสมือนสะพานเชื่อมระหว่างสองเครือข่าย เช่น LAN กับ LAN ที่ใช้ protocol เดียวกัน Router: ทำหน้าที่รับ-ส่งข้อมูลข้ามกันระหว่างเครือข่ายต่างเครือข่ายกัน อุปกรณ์ Router นั้นจะทำงานโดยการอ้างอิงค่า Address เป็นหลัก โดย Router จะอ่านค่าของ Address ปลายทางของข้อมูลนั้นๆ หลังจากนั้นจะ ทำการคำนวณเพื่อเลือกเส้นทางที่จะส่งข้อมูลนั้นไปยังปลายทางต่อไป Gateway: อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างประเภทเข้า ด้วยกัน ทำหน้าที่เป็นประตูทางเข้า-ออกไปยังเครือข่ายอื่นๆ

31 Principles of Information Systems, Eighth Edition31 Communications Software Network operating system (NOS): – เป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบเพื่อจัดการงานด้านการสื่อสารระหว่าง คอมพิวเตอร์ให้ สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ – มีระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูล – คอยจัดการ ดูแล ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงจัดการเรียกใช้ข้อมูล โปรแกรม การประมวลผล และเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ – เช่น Windows NT Windows 2000 Server เป็นต้น Network-management software – ติดตามดูแลการใช้งานคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องรวมถึงการใช้ฮาร์ดแวร์ ร่วมกัน –Scans viruses – ดูแลเรื่อง software licenses

32 Principles of Information Systems, Eighth Edition32 Telecommunications and Network Applications Telecommunications and networks are a vital part of today’s information systems In some industries, telecommunications is virtually a requirement for doing business

33 Principles of Information Systems, Eighth Edition33 Linking Personal Computers to Mainframes and Networks Personal computers can be connected to mainframe computers so that data can be downloaded or uploaded –Example: user can download a file from a database to a personal computer Unattended systems: เป็นซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสารที่ สั่งให้คอมพิวเตอร์ติดต่อไปยังคอมพิวเตอร์ตัวอื่นที่อยู่บน เครือข่าย รับและส่งข้อมูล รวมถึงหยุดการติดต่อสื่อสาร ได้โดยอัตโนมัติ ไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้อง

34 Principles of Information Systems, Eighth Edition34 Voice Mail Users can send, receive, and store verbal messages for and from other people around the world Call management systems can be linked to corporate e-mail and instant messaging systems

35 Principles of Information Systems, Eighth Edition35 Home and Small Business Networks Simple networks can be used to share printers or an Internet connection, access files on different machines, etc. Wireless network –802.11n access point เช่น DSL modem –Combined router, firewall, Ethernet hub, and wireless hub Configure computers to share printers and files

36 Principles of Information Systems, Eighth Edition36 Electronic Document Distribution Send and receive documents in a digital form without printing them (although printing is possible)‏ การส่งและรับเอกสารในรูปแบบดิจิตอล –Much faster –Saves paper –Saves document storage space

37 Principles of Information Systems, Eighth Edition37 Call Centers Call center: physical location where an organization handles customer and other telephone calls –Usually with some computer automation Automatic call distributor (ACD): telephone facility that manages incoming calls –Handles calls based on the called number and an associated database of instructions National Do Not Call Registry Offshore call centers

38 Principles of Information Systems, Eighth Edition38 Telecommuting and Virtual Workers and Workgroups Telecommuting: – การทำงานทางไกล, การทำงานจากที่บ้านด้วยการใช้ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่ายโดยไม่ต้องเดินทางมา ทำงานที่สำนักงานโดยตรง – ประหยัดเวลา ลดมลพิษ และลดความเครียด – แต่งานบางอย่างโดยธรรมชาติของตัวงานแล้วใช้กับ telecommuting ไม่ได้ เช่น การเชื่อมโลหะ เป็นต้น

39 Principles of Information Systems, Eighth Edition39 Videoconferencing รวมเทคโนโลยีวีดีโอและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าไว้ ด้วยกัน สนับสนุนการประชุมทางไกลเป็นหลัก ในขณะที่ประชุมอยู่นั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนยังสามารถ เห็นข้อมูล ภาพ กราฟ ฯลฯ ได้พร้อมกันทุกคน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปประชุมในสถานที่ ใกล้ ๆ ได้ และยังช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางด้วย

40 Principles of Information Systems, Eighth Edition40 Electronic Data Interchange(EDI) เป็นระบบการทำงานโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาช่วย ในการจัดการด้านการส่งเอกสารในองค์กรหรือต่างองค์กร กันที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เป็นการแลกเปลี่ยนเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง องค์กร ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่นใบสั่งซื้อ เอกสาร ชิปปิ้ง ใบบิล เป็นต้น

41 Principles of Information Systems, Eighth Edition41 Electronic Data Interchange (continued)‏ Table 6.17: Two Approaches to Electronic Data Interchange

42 Principles of Information Systems, Eighth Edition42 Public Network Services Give personal computer users access to vast databases, the Internet, and other services –Usually an initial fee plus usage fees –Fees are based on services used; can range from under $15 to over $500 per month Providers of public network services include Microsoft, America Online, and Prodigy

43 Principles of Information Systems, Eighth Edition43 Electronic Funds Transfer Electronic funds transfer (EFT)‏ –Transfers money from one bank account directly to another without the use of paper money – เช่น การจ่ายเงินเดือนที่มีการออกให้เป็นเช็คธนาคาร และสามารถนำ เงินเหล่านั้น เข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าได หรือ การนำบิลค่าไฟไปจ่าย ที่องค์การไฟฟ้าแต่ละเขต หรือแม้กระทั่งจ่ายค่าไฟฟ้าที่ร้าน 7Eleven Wire transfer –Fast, reliable means to move funds from one account to another using one of three major wire-transfer networks Automated clearing house (ACH)‏ –Secure private network connecting all U.S. financial institutions to each other through the Federal Reserve Board or other ACH operators

44 Principles of Information Systems, Eighth Edition44 Distance Learning รูปแบบการเรียนการสอนที่ดำเนินงานโดยใช้ระบบ ดาวเทียมเคเบิลทีวี หรืออินเทอร์เน็ตเป็นกลไกทางการ สื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนรูปแบบการเรียนการสอนนี้ ไม่จำเป็นต้องให้ผู้เรียนเข้ามาฟังบรรยายที่โรงเรียนหรือ มหาวิทยาลัย เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความ เหมาะสมสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในสถานที่ไกลๆ หรือผู้เรียนที่ ทำงานไม่มีเวลาเข้าเรียน – ผู้สอนสร้างบทเรียนแล้วนำไปไว้บน Internet – ผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน เรียน และทำงานตามที่สั่งไว้บนเว็บ – ผู้เรียนติดต่อกันเอง และติดต่อผู้สอนผ่านทาง web board หรือ e-mail

45 Principles of Information Systems, Eighth Edition45 Team Collaboration Systems Microsoft Office Groove: example of software designed to enable collaboration and communication within small teams –Allows you to set up shared workspaces among employees and others outside your organization

46 Principles of Information Systems, Eighth Edition46 Specialized Systems and Services Increased interest in specialized and regional information services Electronic bulletin board: message center that displays messages in electronic form บริการเครือข่ายที่ อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วม ให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น –Regional, national, and international bulletin boards Global positioning systems (GPSs) provide specialized telecommunications services Virtual workers: conduct business at any time and place

47 Principles of Information Systems, Eighth Edition47 Summary Telecommunications: electronic transmission of signals for communications, by such means as telephone, radio, and television Guided transmission media types: twisted-pair wire, coaxial cable, fiber-optic cable, and broadband over power lines Wireless transmission types: microwave, radio, and infrared Computer network: communications media, devices, and software needed to connect two or more computer systems and/or devices

48 Principles of Information Systems, Eighth Edition48 Summary (continued)‏ Network types: personal area network (PAN), local area network (LAN), metropolitan area network (MAN), wide area network (WAN), international networks, and mesh networking Client/server systems: multiple computer platforms dedicated to special functions such as database management, printing, communications, and program execution Communications protocol: set of rules that governs the exchange of information over a communications channel

49 Principles of Information Systems, Eighth Edition49 Summary (continued)‏ Examples of telecommunications and network applications –Linking personal computers to mainframes and networks, voice mail, home and small business networks, electronic document distribution, call centers, telecommuting, videoconferencing, electronic data interchange, public network services, electronic funds transfer, distance learning, and team collaboration systems


ดาวน์โหลด ppt Principles of Information Systems Eighth Edition Chapter 6 Telecommunications and Networks.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google