งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hyper Text Transfer Protocol

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hyper Text Transfer Protocol"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hyper Text Transfer Protocol
Seree Chinodom

2 Network Protocols Layered Approach to Networks
Transport Layer Protocols Application Layer Protocols

3 Types of Transport Layer Services
Connectionless User Datagram Protocol (UDP) Connection Oriented Transmission Contorl Protocol (TCP)

4 HTTP HyperText Transfer Protocal Application Layer Protocol
เป็น Connection Oriented Service ทำงานโดยใช้ Request-Response Model

5 HTTP Versions HTTP/0.9 เมื่อปี 1990 HTTP/1.0 (RFC 1945) เมื่อปี 1992
MINE ทำให้ส่งข้อมูลแบบสื่อผสมได้ ปัจจุบัน : HTTP/1.1 (RFC 2068) ปี 1997 อนาคต: HTTP Next Generation

6 Uniform Resource Identifier : URI
Uniform Resource Locator(URL) Uniform Resource Name (URN) Protocall://<Host[:Port_Number ]>/<File_Name> Protocall ได้แก่ http, FTP,WAIS,Telnet, Gopher,News Host_Name ใช้ระบุชื่อเครื่องหรือ IP address Port_Number หมายเลขพอร์ตที่ใช้ติดต่อกับ Web Server File_Name ใช้ระบุชื่อไฟล์หรือเอกสาร HTML โดยต้องระบุ path ของไฟล์ด้วย

7 Date and Time HTTP/1.1 กำหนดวัน เวลาได้ 3แบบ RFC 1123 RFC 1036
Sun, 06Nov199808:59:59GMT RFC 1036 Sunday, 06Nov9808:59:59GMT asctime() ของ ANSI C SunNov608:59:591998GMT GMT :Greenwich Mean Time

8 Basic HTTP เป็นการทำงานแบบ Request/Response HTTP Request Header
บรรจุข้อมูลต่างๆที่จะบอกให้ serverทราบ เงื่อนไขและข้อมูล HTTP Response Header เอกสารที่เบราเซอร์ต้องการ

9 HTTP Messages Message Header Message Body Request/Response Header
Entity Header Entity Body

10 Message Format Request Method SP URI SP HTTP-Version CRLF General Header Request Header Entity Header CRLF Entity Body

11 Message Format Response HTTP-Version SP Status-Code SP Reason-Phrase CRLF General Header Response Header Entity Header CRLF Entity Body

12 Message Headers Name: Value เช่น Date: Tue, 15 April 1995 07:45:20 GMT
อาจมีได้หลายบรรทัด ลำดับของฟิล์ไม่สำคัญ Comments กำหนดได้โดยเขียนภายในวงเล็บ

13 General Headers สามารถกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ Request หรือ Response ได้ ประกอบด้วย Date Forwarded Message-ID MIME-Version

14 Request Messages Method Resource Identifier Protocol Version

15 Methods GET เอกสารส่งไปยัง serverโดยต่อท้ายไปกับ URI ถ้าเป็น CGI จะเก็บในตัวแปร QUERY_STRING HEAD ต้องการดูคุณสมบัติของเอกสาร โดยไม่ต้องส่งเอกสาร POST ส่งข้อมูลไปยัง server โดยข้อมูลที่ส่งไปจะอยู่ถัดจาก Hearder ตรวจสอบได้จากตัวแปร CONTENT_LENGTH PUT : replace doc with data DELETE : delete doc LINK UNLINK

16 Request Headers Accept, Accept-Charset, Accept-Encoding, Accept-Language Authorization From If-Modified-Since Referer User-Agent Accept Accept-Encoding

17 ตัวอย่าง ส่งข้อมูลด้วยวิธี Post
POST/cgi-bin/script.cgiHTTP/1.0 Accept: text/html Accept:video/mpeg User-Agent:Mozilla/2.0(compatibel;MSIE 3.02;Windows95) Content-type:application/x-www-form-urlencoded Content-lenhth:36 เว้น 1 บรรทัด name=casper &password=ghost

18 Response Messages Response Headers Response Body

19 Response Headers Protocol Version Numeric Status Code
Associated Textual Phrase

20 Status Codes 1xx - Informational 2xx - Successful 3xx - Redirection
4xx - Client Error 5xx - Server Error

21 2xx Status Codes 200 OK 201 Created: URL created by POST
202 Accepted: accepted for later processing 203 Partial Information: “unofficial” info 204 No Content: done, but no output

22 Other Status Codes 304 Not Modified: response to a conditional GET
401 Unauthorized: ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงเอกสารนั้น 403 Forbidden: มีข้อมูล, แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ 404 Not Found: ไม่พบเอกสารที่ต้องการ 500 Internal Error: มีข้อผิดพลาดจากการทำงานของ server เอง

23 Response Headers Public Retry-After Server WWW-Authenticate

24 Entity Headers Allow Content-Encoding Content-Length Content-Type
Expires Last-Modified

25 MIME Types ใช้สำหรับจำแนกข้อมูล(classify data) ประกอบด้วย
Subtype แสดงในรูป : Type/Subtype เช่น : text/html, image/gif

26 ตัวอย่าง Response Header
HTTP/1.0200OK Date:Thu,31Dec199823:30:00GMT Server:Apache/1.2.5 MINE-version:1.0 LastModified:Mon,7Dec199812:00:05GMT Content-type:Text/html Content-lenhth:4578 เว้น 1 บรรทัด <HTML><HEAD><TITLE>...

27 HTTP Next Generation Family of protocols
caching and replication of servers notification of changes client/server transport Replacement of HTTP/1.x, not fix

28 HTTP-NG Proposal Multiple, asynchronous requests over a single connection Server responds in any order or interleaved: “parallel” transfer Session layer protocol implemented with separate channels for control and data One data channel for each object. ASN.1 and PER for describing and encoding requests


ดาวน์โหลด ppt Hyper Text Transfer Protocol

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google