งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hyper Text Transfer Protocol Seree Chinodom

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hyper Text Transfer Protocol Seree Chinodom"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hyper Text Transfer Protocol Seree Chinodom seree@buu.ac.th

2 Network Protocols  Layered Approach to Networks  Transport Layer Protocols  Application Layer Protocols

3 Types of Transport Layer Services  Connectionless User Datagram Protocol (UDP)  Connection Oriented Transmission Contorl Protocol (TCP)

4 HTTP  HyperText Transfer Protocal  Application Layer Protocol  เป็น Connection Oriented Service  ทำงานโดยใช้ Request-Response Model

5 HTTP Versions  HTTP/0.9 เมื่อปี 1990  HTTP/1.0 (RFC 1945) เมื่อปี 1992  MINE ทำให้ส่งข้อมูลแบบสื่อผสมได้  ปัจจุบัน : HTTP/1.1 (RFC 2068)  ปี 1997  อนาคต : HTTP Next Generation

6 Uniform Resource Identifier : URI  Uniform Resource Locator(URL)  Uniform Resource Name (URN) Protocall:// / Protocall ได้แก่ http, FTP,WAIS,Telnet, Gopher,News Host_Name ใช้ระบุชื่อเครื่องหรือ IP address Port_Number หมายเลขพอร์ตที่ใช้ ติดต่อกับ Web Server File_Name ใช้ระบุชื่อไฟล์หรือเอกสาร HTML โดยต้องระบุ path ของไฟล์ ด้วย

7 Date and Time  HTTP/1.1 กำหนดวัน เวลาได้ 3 แบบ  RFC 1123  Sun, 06Nov199808:59:59GMT  RFC 1036  Sunday, 06Nov9808:59:59GMT  asctime() ของ ANSI C  SunNov608:59:591998GMT  GMT :Greenwich Mean Time

8 Basic HTTP  เป็นการทำงานแบบ Request/Response  HTTP Request Header  บรรจุข้อมูลต่างๆที่จะบอกให้ server ทราบ  เงื่อนไขและข้อมูล  HTTP Response Header  เอกสารที่เบราเซอร์ต้องการ

9 HTTP Messages  Message Header Message Body  Request/Response Header  Entity Header  Entity Body

10 Message Format  Request Method SP URI SP HTTP-Version CRLF General Header Request Header Entity Header CRLF Entity Body

11 Message Format  Response HTTP-Version SP Status-Code SP Reason-Phrase CRLF General Header Response Header Entity Header CRLF Entity Body

12 Message Headers  Name: Value เช่น Date: Tue, 15 April 1995 07:45:20 GMT  อาจมีได้หลายบรรทัด  ลำดับของฟิล์ไม่สำคัญ  Comments กำหนดได้โดยเขียน ภายในวงเล็บ

13 General Headers  สามารถกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ Request หรือ Response ได้  ประกอบด้วย  Date  Forwarded  Message-ID  MIME-Version

14 Request Messages  Method  Resource Identifier  Protocol Version

15 Methods  GET เอกสารส่งไปยัง server โดยต่อท้าย ไปกับ URI ถ้าเป็น CGI จะเก็บในตัวแปร QUERY_STRING  HEAD ต้องการดูคุณสมบัติของเอกสาร โดยไม่ต้องส่งเอกสาร  POST ส่งข้อมูลไปยัง server โดยข้อมูลที่ ส่งไปจะอยู่ถัดจาก Hearder ตรวจสอบได้ จากตัวแปร CONTENT_LENGTH  PUT : replace doc with data  DELETE : delete doc  LINK  UNLINK

16 Request Headers  Accept, Accept-Charset, Accept- Encoding, Accept-Language  Authorization  From  If-Modified-Since  Referer  User-Agent  Accept  Accept-Encoding

17 ตัวอย่าง ส่งข้อมูลด้วยวิธี Post POST/cgi-bin/script.cgiHTTP/1.0 Accept: text/html Accept:video/mpeg User- Agent:Mozilla/2.0(compatibel;MSIE 3.02;Windows95) Content-type:application/x-www- form-urlencoded Content-lenhth:36 เว้น 1 บรรทัด name=casper &password=ghost

18 Response Messages  Response Headers  Response Body

19 Response Headers  Protocol Version  Numeric Status Code  Associated Textual Phrase

20 Status Codes  1xx - Informational  2xx - Successful  3xx - Redirection  4xx - Client Error  5xx - Server Error

21 2xx Status Codes  200 OK  201 Created: URL created by POST  202 Accepted: accepted for later processing  203 Partial Information: “unofficial” info  204 No Content: done, but no output

22 Other Status Codes  304 Not Modified: response to a conditional GET  401 Unauthorized: ไม่ได้รับอนุญาต เข้าถึงเอกสารนั้น  403 Forbidden: มีข้อมูล, แต่ไม่ สามารถเข้าถึงได้  404 Not Found: ไม่พบเอกสารที่ ต้องการ  500 Internal Error: มีข้อผิดพลาด จากการทำงานของ server เอง

23 Response Headers  Public  Retry-After  Server  WWW-Authenticate

24 Entity Headers  Allow  Content-Encoding  Content-Length  Content-Type  Expires  Last-Modified

25 MIME Types  ใช้สำหรับจำแนกข้อมูล (classify data)  ประกอบด้วย  Type  Subtype  แสดงในรูป : Type/Subtype  เช่น : text/html, image/gif

26 ตัวอย่าง Response Header HTTP/1.0200OK Date:Thu,31Dec199823:30:00GMT Server:Apache/1.2.5 MINE-version:1.0 LastModified:Mon,7Dec199812:00:05 GMT Content-type:Text/html Content-lenhth:4578 เว้น 1 บรรทัด...

27 HTTP Next Generation  Family of protocols  caching and replication of servers  notification of changes  client/server transport  Replacement of HTTP/1.x, not fix

28 HTTP-NG Proposal  Multiple, asynchronous requests over a single connection  Server responds in any order or interleaved: “parallel” transfer  Session layer protocol implemented with separate channels for control and data  One data channel for each object.  ASN.1 and PER for describing and encoding requests


ดาวน์โหลด ppt Hyper Text Transfer Protocol Seree Chinodom

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google