งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Managing the Digital World. 20 October Information Age Information age - a time when knowledge is power.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Managing the Digital World. 20 October Information Age Information age - a time when knowledge is power."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Managing the Digital World

2 20 October 2010wichai@buu.ac.th2 Information Age Information age - a time when knowledge is power

3 20 October 2010wichai@buu.ac.th3 ACHIEVING BUSINESS SUCCESS THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY

4 20 October 2010wichai@buu.ac.th4 Information Age In the information age, management information systems and information technology are virtually important tools and topics. Why ?

5 20 October 2010wichai@buu.ac.th5 Information Age Because management information systems deals with the coordination and use of three very important organizational resources - information, people, and information technology Why?

6 20 October 2010wichai@buu.ac.th6 ACHIEVING BUSINESS SUCCESS THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY People use Informatio n technology to work with Informatio n

7 321450 Management of Information Technology ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ E-mail : wichai@buu.ac.th http://www.informatics.buu.ac.th/~wic hai http://seashore.buu.ac.th/~wichai

8 20 October 2010wichai@buu.ac.th8 321450 Management of Information Technology หน่วยกิต3(3-0-6)กิจกรรมการเรียนการสอน 1. บรรยายประกอบโปรแกรมการนำเสนอ 2. ซักถาม / อภิปราย 3. การรายงานหน้าชั้น การศึกษาด้วยตนเองและทำงานส่งตามที่กำหนด 1. ผู้เรียนต้องอ่านเอกสารและหนังสือตามที่ กำหนด 2. ผู้เรียนต้องทำรายงานการศึกษาค้นคว้า ตามเรื่องที่เรียน 3. ผู้เรียนต้องทำรายงานภาคตามเรื่องที่ กำหนด

9 20 October 2010wichai@buu.ac.th9 Management of Information Technology การวัดผล การซักถาม / อภิปราย 10 % รายงานย่อยการค้นคว้า 10 % รายงานภาค / รายงานหน้าชั้น 20% คะแนนสอบกลางภาค 30 % - - -> 14 ธ. ค. 2553 คะแนนสอบปลายภาค 30 % - - -> 22 ก. พ. 2554

10 20 October 2010wichai@buu.ac.th10 Management of Information Technology กติกา มารยาท

11 321450 Management of Information Technology ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบ สารสนเทศ E-mail : wichai@buu.ac.th http://www.informatics.buu.ac.th/~wic hai http://seashore.buu.ac.th/~wichai

12 20 October 2010wichai@buu.ac.th12 Management of Information Technology 1. Technology 2. Information 3. Information Technology 4. Information Systems 3. Management 6. Management Information Systems 4. Management of Information Technology

13 20 October 2010wichai@buu.ac.th13 INFORMATIONINFORMATION

14 20 October 2010wichai@buu.ac.th14 I/P/O cycle I/P/O cycle is a model of action: receiving input from its environment, processing the input, and producing output back to the environment

15 20 October 2010wichai@buu.ac.th15 What is Information Classic Definition Information is a knowlege derived from data Another classic definition Information: collection of facts organized in such a way that they have additional value beyond the facts themselves Data is defined as a recorded facts or figures

16 20 October 2010wichai@buu.ac.th16 What is Information (cont.) Shannon-Weaver’s Information is the amount of uncertainty that is reduced when a message is received Bateson’s Information is a difference that makes a difference

17 20 October 2010wichai@buu.ac.th17 Types of Data

18 20 October 2010wichai@buu.ac.th18 ProcessingProcessing กระบวนการผลิตสินค้า สารสนเทศ (Information) คือ ผลิตภัณฑ์จาก โรงงาน การประมวลผล (Processing) คือ กระบวนการ ผลิตในโรงงาน ข้อมูล (Data) คือ วัตถุดิบ

19 20 October 2010wichai@buu.ac.th19 ProcessingProcessing มุมมองการผลิต ถ้าวัตถุดิบไม่มีคุณภาพ ไม่ถูกต้องตาม ความต้องการของผู้ใช้ ถ้าวัตถุดิบมาถึงช้า ไม่ตรงตาม กำหนดเวลา ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใช้ไม่ต้องการ ถ้ากระบวนการผลิตผิดพลาด GIGO (Garbage In - Garbage Out)

20 20 October 2010wichai@buu.ac.th20 The Process of Transforming Data into Information

21 20 October 2010wichai@buu.ac.th21 Characteristics of Good Information Accuracy ถูกต้อง Complete สมบูรณ์ Economical คุ้มทุน Flexible ยืดหยุ่น Reliable น่าเชื่อถือ Relevant ตรง ประเด็น Simple ง่าย ไม่ ซับซ้อน Timely ทันสมัย Verifiable ตรวจสอบได้

22 20 October 2010wichai@buu.ac.th22 SystemsSystems Natural systems Man-made systems

23 20 October 2010wichai@buu.ac.th23 SystemsSystems System: a set of elements or components that interact to accomplish goals

24 20 October 2010wichai@buu.ac.th24 Information Systems Concepts Information system is an open, purposive system that produces information using the I/P/O cycle A purposive system is a system that seeks a set of related goals

25 20 October 2010wichai@buu.ac.th25 Open Systems An open system is a system that interacts with its environments

26 20 October 2010wichai@buu.ac.th26 Components of an Information System

27 20 October 2010wichai@buu.ac.th27 Components of an Information System Input: activity of gathering and capturing raw data Processing: converting or transforming data into useful outputs Output: production of useful information, usually in form of documents and reports Feedback: output used to make changes to input or processing activities

28 20 October 2010wichai@buu.ac.th28 Computer-Based Information Systems A single set of hardware, software, databases, telecommunications, people, and procedures that are configured to collect, manipulate, store, and process data into information Examples: a company’s payroll systems, order entry system, and inventory control systems

29 20 October 2010wichai@buu.ac.th29 Computer-Based Information Systems At the simplest, a computer- based information system involves a person and a computer

30 20 October 2010wichai@buu.ac.th30 Components of a Computer- Based Information System

31 20 October 2010wichai@buu.ac.th31 Components of a Computer- Based Information System A more complete analysis shows the relationships among all five components Hardware Programs Person Procedure Data

32 20 October 2010wichai@buu.ac.th32 Components of a Computer- Based Information System Relationships among the five componenets of an information system

33 20 October 2010wichai@buu.ac.th33 Information Systems Information systems are more than computers

34 20 October 2010wichai@buu.ac.th34 INFORMATION TECHNOLOGY - IT

35 20 October 2010wichai@buu.ac.th35 TechnologyTechnology วิทยาการที่เกี่ยวกับ ศิลปะในการนำเอาว ทยาศาสตร์ประยุกต์ มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ในทาง ปฏิบัติและ อุตสาหกรรม

36 20 October 2010wichai@buu.ac.th36 Information Technology Computer Technology Computer hardware. Computer programs. Storage technology. Communication technology.

37 20 October 2010wichai@buu.ac.th37 Information Technology Information technology (IT) is any computer- based tool that people use to work with information and support the information and information-processing needs of an organization..

38 20 October 2010wichai@buu.ac.th38 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS People : Management Information Technology : IT Management Information Systems : MIS Management of Information Technology : MIT

39 20 October 2010wichai@buu.ac.th39 Management Information Systems Management information systems (MIS) deals with the planning for, development, managements, and use of information technology tools to help people perform all tasks related to information processing and measurement.

40 20 October 2010wichai@buu.ac.th40 How Management Information Systems serve businesses MIS is first about business and second about technology It concerns the role of technology in serving the needs of business

41 20 October 2010wichai@buu.ac.th41 How Management Information Systems serve businesses The primary emphasis is on the development and use of the information systems that facilitate the goals of organizations and the people who work in them

42 20 October 2010wichai@buu.ac.th42 What are Management Information Systems MIS is defined as “the effective design, delivery, and use of informations systems in organizations” (Keen, Peter, “MIS Research Reference Disciplines and Cumulative Traditions.” 1980.)

43 20 October 2010wichai@buu.ac.th43 What are Management Information Systems MIS is the development and use of effective information systems in organizations (Kroenke, David and Richard Hatch. Management Information Systems. 1994.)

44 20 October 2010wichai@buu.ac.th44 Questions?Questions? l Compare information systems (IS), management information systems (MIS), and information technology (IT)

45 20 October 2010wichai@buu.ac.th45 Your assignments! l ให้แต่ละคนมีเว็บไซต์ ส่วนตัวแบบเรียบง่าย ไม่ หวือหวา ให้มี l หน้าประวัติส่วนตัวพร้อมรูป ถ่ายเดี่ยว l หน้าสารบัญส่งงาน l หน้าบทความด้าน IT l l ชื่อโดเมนของแต่ละคน http://angsila.cs.buu.ac.th/~xxx xxxxx

46 20 October 2010wichai@buu.ac.th46 ส วั ส ดี


ดาวน์โหลด ppt Managing the Digital World. 20 October Information Age Information age - a time when knowledge is power.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google