งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Managing the Digital World

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Managing the Digital World"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Managing the Digital World

2 Information Age Information age - a time when knowledge is power
20 October 2010

3 ACHIEVING BUSINESS SUCCESS THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY
20 October 2010

4 Information Age In the information age, management information systems and information technology are virtually important tools and topics. Why? 20 October 2010

5 Information Age Why? Because management information systems deals with the coordination and use of three very important organizational resources - information, people, and information technology 20 October 2010

6 ACHIEVING BUSINESS SUCCESS THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY
People use Information technology to work with Information 20 October 2010

7 321450 Management of Information Technology
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

8 321450 Management of Information Technology
หน่วยกิต 3(3-0-6) กิจกรรมการเรียนการสอน 1. บรรยายประกอบโปรแกรมการนำเสนอ 2. ซักถาม/อภิปราย 3. การรายงานหน้าชั้น การศึกษาด้วยตนเองและทำงานส่งตามที่กำหนด 1. ผู้เรียนต้องอ่านเอกสารและหนังสือตามที่กำหนด 2. ผู้เรียนต้องทำรายงานการศึกษาค้นคว้าตามเรื่องที่เรียน 3. ผู้เรียนต้องทำรายงานภาคตามเรื่องที่กำหนด 20 October 2010

9 Management of Information Technology
การวัดผล การซักถาม/อภิปราย 10 % รายงานย่อยการค้นคว้า 10 % รายงานภาค/รายงานหน้าชั้น 20% คะแนนสอบกลางภาค 30 % - - -> 14 ธ.ค. 2553 คะแนนสอบปลายภาค 30 % - - -> 22 ก.พ. 2554 20 October 2010

10 Management of Information Technology
กติกา มารยาท 20 October 2010

11 321450 Management of Information Technology
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

12 Management of Information Technology
4. Information Systems 3. Management 6. Management Information Systems 4. Management of Information Technology 20 October 2010

13 INFORMATION 20 October 2010

14 I/P/O cycle I/P/O cycle is a model of action: receiving input from its environment, processing the input, and producing output back to the environment 20 October 2010

15 Data is defined as a recorded facts or figures
What is Information Classic Definition Information is a knowlege derived from data Another classic definition Information: collection of facts organized in such a way that they have additional value beyond the facts themselves Data is defined as a recorded facts or figures 20 October 2010

16 What is Information (cont.)
27 March 2001 What is Information (cont.) Shannon-Weaver’s Information is the amount of uncertainty that is reduced when a message is received Bateson’s Information is a difference that makes a difference 20 October 2010

17 Types of Data 20 October 2010

18 Processing กระบวนการผลิตสินค้า
สารสนเทศ (Information) คือ ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน การประมวลผล (Processing) คือ กระบวนการผลิตในโรงงาน ข้อมูล (Data) คือ วัตถุดิบ 20 October 2010

19 Processing มุมมองการผลิต
ถ้าวัตถุดิบไม่มีคุณภาพ ไม่ถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้ ถ้าวัตถุดิบมาถึงช้า ไม่ตรงตามกำหนดเวลา ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใช้ไม่ต้องการ ถ้ากระบวนการผลิตผิดพลาด GIGO (Garbage In - Garbage Out) 20 October 2010

20 The Process of Transforming Data into Information
20 October 2010

21 Characteristics of Good Information
Accuracy ถูกต้อง Complete สมบูรณ์ Economical คุ้มทุน Flexible ยืดหยุ่น Reliable น่าเชื่อถือ Relevant ตรงประเด็น Simple ง่าย ไม่ซับซ้อน Timely ทันสมัย Verifiable ตรวจสอบได้ 20 October 2010

22 Systems Natural systems Man-made systems 20 October 2010

23 Systems System: a set of elements or components that interact to accomplish goals 20 October 2010

24 Information Systems Concepts
Information system is an open, purposive system that produces information using the I/P/O cycle A purposive system is a system that seeks a set of related goals 20 October 2010

25 Open Systems An open system is a system that interacts with its environments 20 October 2010

26 Components of an Information System
20 October 2010

27 Components of an Information System
Input: activity of gathering and capturing raw data Processing: converting or transforming data into useful outputs Output: production of useful information, usually in form of documents and reports Feedback: output used to make changes to input or processing activities 20 October 2010

28 Computer-Based Information Systems
A single set of hardware, software, databases, telecommunications, people, and procedures that are configured to collect, manipulate, store, and process data into information Examples: a company’s payroll systems, order entry system, and inventory control systems 20 October 2010

29 Computer-Based Information Systems
At the simplest, a computer-based information system involves a person and a computer 20 October 2010

30 Components of a Computer-Based Information System
20 October 2010

31 Components of a Computer-Based Information System
A more complete analysis shows the relationships among all five components Hardware Programs Person Procedure Data 20 October 2010

32 Components of a Computer-Based Information System
Relationships among the five componenets of an information system 20 October 2010

33 Information Systems Information systems are more than computers
20 October 2010

34 INFORMATION TECHNOLOGY - IT
20 October 2010

35 Technology วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวทยาศาสตร์ประยุกต์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม 20 October 2010

36 Information Technology
Computer Technology Computer hardware. Computer programs. Storage technology. Communication technology. 20 October 2010

37 Information Technology
Information technology (IT) is any computer-based tool that people use to work with information and support the information and information-processing needs of an organization.. 20 October 2010

38 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
People : Management Information Technology : IT Management Information Systems : MIS Management of Information Technology : MIT 20 October 2010

39 Management Information Systems
Management information systems (MIS) deals with the planning for, development, managements, and use of information technology tools to help people perform all tasks related to information processing and measurement. 20 October 2010

40 How Management Information Systems serve businesses
MIS is first about business and second about technology It concerns the role of technology in serving the needs of business 20 October 2010

41 How Management Information Systems serve businesses
The primary emphasis is on the development and use of the information systems that facilitate the goals of organizations and the people who work in them 20 October 2010

42 What are Management Information Systems
MIS is defined as “the effective design, delivery, and use of informations systems in organizations” (Keen, Peter, “MIS Research Reference Disciplines and Cumulative Traditions.” 1980.) 20 October 2010

43 What are Management Information Systems
MIS is the development and use of effective information systems in organizations (Kroenke, David and Richard Hatch. Management Information Systems ) 20 October 2010

44 Questions? Compare information systems (IS), management information systems (MIS), and information technology (IT) 20 October 2010

45 Your assignments! ให้แต่ละคนมีเว็บไซต์ส่วนตัวแบบเรียบง่าย ไม่หวือหวา ให้มี หน้าประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายเดี่ยว หน้าสารบัญส่งงาน หน้าบทความด้าน IT ชื่อโดเมนของแต่ละคน 20 October 2010

46 ส วั ส ดี 20 October 2010 wichai@buu.ac.th 27 March 2001


ดาวน์โหลด ppt Managing the Digital World

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google