งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการ อินทิเกรต การหาปริพันธ์โดยแยกเศษส่วนย่อย หลักการคือฟังก์ชันที่อยู่ในรุปของ เศษส่วน เราจะพยายามที่จะทำให้ ฟังก์ชันนั้นๆ อยู่ในรูปของผลบวกของ เศษส่วนเพื่อจะได้ทำการหาปริพันธ์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการ อินทิเกรต การหาปริพันธ์โดยแยกเศษส่วนย่อย หลักการคือฟังก์ชันที่อยู่ในรุปของ เศษส่วน เราจะพยายามที่จะทำให้ ฟังก์ชันนั้นๆ อยู่ในรูปของผลบวกของ เศษส่วนเพื่อจะได้ทำการหาปริพันธ์ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการ อินทิเกรต การหาปริพันธ์โดยแยกเศษส่วนย่อย หลักการคือฟังก์ชันที่อยู่ในรุปของ เศษส่วน เราจะพยายามที่จะทำให้ ฟังก์ชันนั้นๆ อยู่ในรูปของผลบวกของ เศษส่วนเพื่อจะได้ทำการหาปริพันธ์ได้ ง่ายๆ นิยา ม ให้ เป็นฟังก์ชันพหุนามลำดับขั้น n และ m ตามลำดับ

2 เทคนิคการ อินทิเกรต เรี ยก ว่าเป็น เศษส่วนตรรกยะ (rational fraction) และถ้า n < m เรี ยก ว่าเป็น เศษส่วนตรรกยะแท้ (proper rational fraction) ใ ห้ เรียก h(x) ว่าฟังก์ชันตรรกยะ (rational function)

3 เทคนิคการ อินทิเกรต นิย าม เราจะ เรียก หรื อ เมื่ อ ไม่สามารถแยกตัวประกอบได้อีกว่า เศษส่วนย่อย (partial fraction)

4 เทคนิคการ อินทิเกรต หลักการในการแยก เศษส่วนย่อย 1. แยกตัวประกอบให้อยู่ในรูป (ax+b) k หรือ (ax+bx+c) k โดยที่ ax+bx+c แยกไม่ได้อีกแล้ว เป็นเศษส่วนย่อย อันหนึ่ง เช่ น

5 เทคนิคการ อินทิเกรต หลักการในการแยก เศษส่วนย่อย 2. แยกตัวประกอบให้อยู่ในรูป (ax+b) โดยที่ไม่มีตัวประกอบอื่นซ้ำกับ ax+b จะได้ เป็นเศษส่วนย่อย อันหนึ่ง เช่ น

6 เทคนิคการ อินทิเกรต หลักการในการแยก เศษส่วนย่อย 3. แยกตัวประกอบให้อยู่ในรูป (ax+b) k จะได้เศษส่วนย่อยดังนี้ เช่ น

7 เทคนิคการ อินทิเกรต หลักการในการแยก เศษส่วนย่อย 4. ถ้าส่วนมีตัวประกอบในรูป (ax 2 +bx+c) โดยที่ไม่มีตัวประกอบอื่น ซ้ำกับ ax 2 +bx+c จะได้เศษส่วนย่อย เป็นเศษส่วนย่อยอันหนึ่ง เช่ น

8 เทคนิคการ อินทิเกรต หลักการในการแยก เศษส่วนย่อย 5. ถ้าส่วนมีตัวประกอบในรูป (ax 2 +bx+c) k เศษส่วนย่อย เช่ น 6. รวมเศษส่วนย่อยที่ได้เข้าด้วยกัน หา ค่าคงตัวต่างๆ โดยการเปรียบเทียบ สัมประสิทธิ์ หรือวิธีการอื่นๆ

9 เทคนิคการ อินทิเกรต ตัวอย่ าง จงหาค่า ของ

10 เทคนิคการ อินทิเกรต ตัวอย่ าง จงหาค่า ของ หารยาว

11 เทคนิคการ อินทิเกรต ตัวอย่ าง จงหาค่า ของ

12 เทคนิคการ อินทิเกรต ตัวอย่ าง จงหาค่า ของ

13 เทคนิคการ อินทิเกรต


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการ อินทิเกรต การหาปริพันธ์โดยแยกเศษส่วนย่อย หลักการคือฟังก์ชันที่อยู่ในรุปของ เศษส่วน เราจะพยายามที่จะทำให้ ฟังก์ชันนั้นๆ อยู่ในรูปของผลบวกของ เศษส่วนเพื่อจะได้ทำการหาปริพันธ์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google