งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Active Server Pages (ASP) เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Active Server Pages (ASP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Active Server Pages (ASP) เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Active Server Pages (ASP)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Active Server Pages (ASP) เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Active Server Pages (ASP)

2 Script  สคริปต์เป็นโปรแกรมย่อยที่นำมาใชังา นร่วมกับ tag ของ HTML  ช่วยให้เว็บเพจมีชีวิตชีวา จาก Static เป็น Dynamic  Microsoft พัฒนา VBScript จาก VB (Visual Basic) ให้ใช้ในลักษณะ Script แข่งกับ JavaScript ของ Netscape  ตัวอย่าง script0-1.html  ตัวอย่าง script0-2.html

3 สคริปต์ในเว็บเพจ สคริปต์จำแนกการทำงานได้เป็น 2 ประเภท  Client Side ได้แก่ VBScript และ JavaScript  Server Side ได้แก่ Active Server Page (ASP), Java Server Page (JSP), Professional Home Page (PHP), และ Perl

4 Active Server Pages  Active Server Pages หรือ ASP เป็น ภาษาสคริปต์แบบหนึ่ง ที่ไมโครซอฟท์ พัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้สร้างเอกสารบนเว็บ ได้เช่นเดียวกับภาษา HTML หรือ CGI  ASP ถูกออกแบบให้สามารถ ประมวลผลได้ทั้งฝั่ง Client และ Server

5 Active Server Pages  ฝั่ง Server Web Server ที่มาจาก ไมโครซอฟท์ เช่น Internet Information Server (IIS), Personal Web Server (PWS) เป็นต้น  ฝั่ง Client ( เครื่องผู้ใช้ ) ก็จะเป็น browser ของไมโครซอฟท์ คือ IE

6 จุดประสงค์การใช้ ASP  เพื่อขยายขีดความสามารถของเว็บ เพจให้สามารถทำงานในลักษณะ  Interactive  Real-time  ติดต่อกับ Database ผ่านทาง Web browser เช่นเดียวกับภาษา CGI อื่นๆ

7 หลักการทำงาน  ASP ทำงานได้ทั้งทางฝั่งผู้ให้บริการ (server side) และฝั่งผู้ใช้ (client side)  ผู้ใช้ร้องขอ (Request) เอกสารไปยัง server ผ่านทาง Web browser  คำร้องขอจะถูกส่งให้ ASP ตีความหรือ แปล แล้ว Execute  ASP จะสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบเอกสาร HTML และส่งกลับไปให้ Server เพื่อ ส่งกลับมายังฝั่งผู้ใช้ ผ่านทาง Web browser  ทั้งหมดหมดกระทำผ่านทาง โปรโตคอล HTTP

8 การสร้างเอกสาร ASP  ใช้โปรแกรม Notepad หรือโปรแกรม Text editor ใด  ใช้โปรแกรมช่วย เช่น InterDev หรือ โปรแกรม Homesite  เอกสาร ASP ประกอบด้วย Text คือ ข้อความต้องการแสดงบนเว็บเพจ พร้อม Tag และ Script  แท็ก Tag ของ ASP ที่ประกอบด้วย เครื่องหมาย กำกับอยู่เสมอ โดยมี Script ของภาษา JScript หรือ VBScript อยู่ระหว่าง Tag

9 ตัวอย่างเอกสาร ASP ตัวอย่างเอกสาร ASP <% For i = 1 To 5 Response.write(“Hello ASP “ & n “ ”) Next%> End of Script

10 ลักษณะเด่น  Dynamic  Built-in Objects  Built-in Components  Database Access  E-commerce  Many Platform

11 จะใช้ ASP ต้องมีอะไร  Server OS ต้องสนับสนุน ASP  PWS (Personal Web Server  IIS (Internet Information Server  ติดตั้ง ASP  Database : Access or others

12 ความรู้พื้นฐานของผู้พัฒนา  ใช้เอดิเตอร์เป็น เช่น Notepad, Pico, EditPlus, InterDev, UltraEdit  ความรู้ภาษา HTML ระดับ Source Code  ความรู้ภาษา Script เช่น VBScript, Jscript  ความรู้ภาษา SQL  ความรู้เรื่องฐานข้อมูล MS Access

13 การติดต่อ Server ผ่าน การติดต่อ Server ผ่าน Windows  จาก Desktop คลิกปุ่ม Start > Run ป้อนชื่อเครื่องเซิฟเวอร์ \\wangmuk.cs.buu.ac.th  ป้อน user-id และ password กดปุ่ม OK  คลิกเลือกไดเร็กทอรี 310381 และคลิก เมาส์ปุ่มขวา จากนั้นเลือก Map drive เป็น F: หรือ Z:  เลือก GroupXX และ เลือก Home directory ของเรา

14 การเขียนเอกสารและเก็บไฟล์ ลง Server  เรียกใช้โปรแกรม Editor  เขียนเอกสาร ASP  ตรวจสอบ  Save ลงในไดร๊ฟ Z: ( ซึ่งเป็น Home directory ที่จำลองให้ User แต่คนละใช้ )  ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ และกำหนด ชนิดเป็น.asp

15 การตรวจผลการทำงาน  เปิด Web browser IE  พิมพ์ในช่อง Address โดยระบุชื่อ Server และไดเร็กทอรี่ให้ถูกต้อง ดังนี้ http://wangmuk.compsci.buu.ac.th:3000/ groupXX/48020003  ถ้าพบ error ให้ไปแก้ใน editor และ save แล้วจึงตรวจสอบผลใหม่

16 ตัวแปร (Variables)  ตัวแปร หมายถึงชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้แทน ข้อมูลใน Script  ใน VBScript ไม่มีการกำหนดชนิดข้อมูล ให้ตัวแปร ถือว่าเป็น Variant ค่าในตัว แปรจะเปลี่ยนตามชนิดของตัวแปร  ชื่อตัวแปรให้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ความ ยาว ไม่เกิน 255  ห้ามใช้ + - * / # $ และ ช่องว่าง  ห้ามตั้งชื่อซ้ำคำสงวน (Reserved words)

17 การประกาศใช้ตัวแปร  ไม่จำเป็น แต่ควรประกาศ  ประกาศเป็นทางการ ใช้ Dim เช่น Dim strName Dim intID, strName, strAddress  ประกาศไม่เป็นทางการ strName=“Noi” intPrice=20

18 การกำหนดค่าให้ตัวแปร  ค่าประเภท String ให้ใส่ในเครื่องหมาย “ ” เช่น strName=“Noi”  ค่าประเภท Numeric ไม่ต้องใส่ใน เครื่องหมาย เช่น intWeight=65  ค่าประเภท Date/Time ให้ใส่ใน เครื่องหมาย # # เช่น startDate=#04/01/03# endTime=#19:30#

19 ตัวแปรอาร์เรย์ (Array)  Array เป็นตัวแปรที่ใช้ชื่อเดียวแต่มีมิติ หรือ index กำกับ ทำให้เก็บข้อมูลได้ หลายค่า  กำหนด Array ดังนี้ Dim myArray(4) จะได้ myArray(0), myArray(1) myArray(2), myArray(3)

20 ชนิดของข้อมูล  ใน VBScript มีข้อมูลชนิดเดียวเป็น Variant แต่เป็นได้หลายประเภทตามตัว แปรและเหตุการณ์ ที่สำคัญ Byte เลขจำนวนเต็ม 8 บิต 0 ถึง 255 Integer เลขจำนวนเต็ม 16 บิต - 32,768 ถึง 32,767 Single เลขทศนิยมแบบสั้น Double เลขทศนิยมแบบยาว String ชุดตัวอักษร ความยาวสูงสุด 2 พันล้านตัวอักษร

21 ชนิดของข้อมูล ( ต่อ ) Date วันที่ในช่วง 1 ม. ค. 100 ถึง 31 ธ. ค. 9999 Time เวลาในช่วง 1 ม. ค. 100 ถึง 31 ธ. ค. 9999 Empty เป็น 0 เมื่อใช้กับ ตัวเลข เป็น “” เมื่อใช้กับข้อความ Null ไม่เก็บค่าอะไรเลย Error รหัสความผิดพลาด Object ตัวแปร Object

22 Operators  Operators เป็นเครื่องหมายเชื่อม ระหว่างข้อมูลสองค่า ( เรียกว่า operands) ซึ่งอาจเป็นตัวเลข ข้อความ ค่าคงที่ หรือตัวแปรต่างๆ ทำให้เกิด นิพจน์ หรือค่าใหม่ขึ้นมา  ชนิดของ operators Arithmetic+ - * / ^ Comparision = LogicalAND OR NOT String& +

23 การแสดงผลของ ASP  ใช้ Response.write( ค่า ) เช่น Response.write(“ สวัสดีครับ ”) Response.write(yourName) Response.write(“ ผมชื่อ ” & yourName & “ ”)  หรือใช้  ตัวอย่าง asp1-1.asp

24 คำสั่งควบคุมโปรแกรม  คำสั่งเพื่อการตัดสินใจ 1. If … Then … Else 2. Select Case  คำสั่งเพื่อทำวนรอบ 1. For … Next 2. Do … Loop

25 คำสั่ง If … Then … Else If condition Then {instructions} Else {instructions} End if  ตัวอย่าง asp1-2.asp  ตัวอย่าง asp1-3.asp

26 คำสั่ง Select Case Select Case exp Case choice1 {instructions} Case choice2 {instructions}... Case else {instructions} End select  ตัวอย่าง asp1-4.asp

27 คำสั่ง For … Next  รูปแบบ For counter=start To end [Step] {instructions} Next counter  เช่น For n=3 To 7 Response.write(“Month ” & n & “ ”) Next  ตัวอย่าง asp1-5.asp

28 คำสั่ง Do While … Loop  รูปแบบ Do While condition {instructions} Loop  เช่น Do While count ”) count=count+1 Loop  ตัวอย่าง asp1-6.asp

29 คำสั่ง Do Until … Loop  รูปแบบ Do Until condition {instructions} Loop  เช่น Do Until count>12 Response.write(“Month ” & count & “ ”) count=count+1 Loop

30 Function และ Procedure  ฟังก์ชัน จะขึ้นต้นด้วย function และจบ ด้วย end function จะใช้ในกรณีต้องการให้มีการคืนค่ากลับ เมื่อเรียกใช้ฟังก์ชันนั้นทำงาน  โพรซีเยอร์ จะขึ้นต้นด้วย sub และจบ ด้วย end sub โพรซีเยอร์จะไม่มีการคืนค่าใดๆ กลับ ออกมา  ทั้งฟังก์ชันและโพรซีเยอร์ จะเขียนแยก ไว้ต่างหากในลักษณะโปรแกรมย่อย

31 การเขียนฟังก์ชันและโพรซี เยอร์  ทั้งฟังก์ชันและโพรซีเยอร์ จะเขียนแยก ไว้ต่างหากลักษณะโปรแกรมย่อย แล้วจึง เขียนคำสั่งจากโปรแกรมหลัก มาใช้งาน อีกทอดหนึ่ง  VBScript กำหนดให้เขียนไว้ต่อท้าย เอกสาร และจะต้องมีประโยคที่ระบุว่า ให้ ทำงานที่ server (runat= “server”) กำหนดไว้ด้วย

32 The End


ดาวน์โหลด ppt Active Server Pages (ASP) เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Active Server Pages (ASP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google