งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 41 Information Technology For Management 6 th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien, Providence College John.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 41 Information Technology For Management 6 th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien, Providence College John."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 41 Information Technology For Management 6 th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien, Providence College John Wiley & Sons, Inc. Networking: Discovery, Communication, Collaboration เครือข่าย : Discovery, การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน

2 Chapter 42 Learning Objectives วัตถุประสงค์การ เรียนรู้ Discuss the characteristics and standards of network computing อภิปรายเกี่ยวกับลักษณะและมาตรฐานของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Explain the benefits of interoperability and converged networks อธิบายประโยชน์ของการทำงานร่วมกันและแปร สภาพเครือข่าย Describe the role of intranet and extranet portals and how they support supply chain management อธิบาย บทบาทของอินทราเน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ตพอร์ทัลและวิธีการ ที่พวกเขาสนับสนุนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน Understand the role of discovery, communication, and collaboration capabilities for organizations เข้าใจบทบาทของการค้นพบการสื่อสารและความสามารถใน การทำงานร่วมกันสำหรับองค์กร

3 Chapter 43 Learning Objectives (Continued) วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ Describe how new communication technologies are replacing or filling the gaps left by conventional technologies อธิบายถึงวิธีการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ใหม่ที่จะเปลี่ยนหรือเติมช่องว่างที่เหลือด้วยเทคโนโลยีแบบ ดั้งเดิม Describe how IT-based collaboration and communication support group work and decision making อธิบายถึงวิธีการทำงานร่วมกันของ IT - based และการสื่อสารที่สนับสนุนการทำงานเป็นกลุ่มและการ ตัดสินใจ Describe the fundamental principals and capabilities of group work technologies อธิบายหลักการพื้นฐานและ ความสามารถของเทคโนโลยีการทำงานเป็นกลุ่ม Evaluate the managerial, social, and ethical issues related to the use of network computing, messaging, and collaboration การประเมินการบริหารจัดการปัญหา สังคมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่าย คอมพิวเตอร์, การส่งข้อความและความร่วมมือ

4 Chapter 44 Local Area Network (LAN) LAN consists of the following components:LAN ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ :  LAN file server is a repository of various software and data files for the network ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ LAN เป็นที่เก็บของซอฟต์แวร์ต่างๆและ แฟ้มข้อมูลสำหรับเครือข่าย  Nodes are the client machines on the LAN โหนดเป็นเครื่อง ไคลเอนต์บน LAN  Wired or wireless communication media that connects the devices สายหรือไร้สายสื่อสารผ่านสื่อที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่

5 Chapter 45 Local Area Network (Continued) LAN network interface card (NIC) is a special adapter that links an individual device to the communication medium and specifies:LAN เครือข่ายอินเตอร์เฟซ การ์ด (NIC) เป็นอะแดปเตอร์พิเศษที่เชื่อมโยงอุปกรณ์ส่วน บุคคลที่จะสื่อในการสื่อสารและระบุ :  The rate of data transmission; อัตราการส่งข้อมูล ;  The size of the message units; ขนาดของหน่วยข้อความที่ ;  Addressing information attached to each message ข้อมูลที่ แนบมากับข้อความในแต่ละ  The network topology โครงสร้างเครือข่าย Network operating system (NOS) manages the server and routes and manages communications on the network. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (NOS) ในการจัดการ เซิร์ฟเวอร์และเส้นทางและจัดการการสื่อสารบนเครือข่าย

6 Chapter 46 Wide Area Network (WAN) Wide area networks (WANs) are networks that cover large geographic areas. เครือข่ายบริเวณกว้าง (WANs) เป็น เครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่  WANs typically connect multiple LANs มักจะเชื่อมต่อ กับ WANs หลาย LANs  WANs have large capacity and combine multiple channels (fiber optic, satellite, microwave, etc.) WANs มีความจุขนาด ใหญ่และรวมหลายช่องทาง ( ใยแก้วนำแสง, ดาวเทียม, ไมโครเวฟ, ฯลฯ )  WANs are provided by common carriers, such as telephone companies (Sprint, AT&T, etc.) WANs มีให้โดยผู้ให้บริการทั่วไปเช่น บริษัท โทรศัพท์ (Sprint, AT & T, ฯลฯ ) Value-added network (VAN) are private, data-only networks managed by outside third-parties that provide these networks to multiple organizations. เพิ่มความคุ้มค่า เครือข่าย ( รถตู้ ) มีเอกชนเครือข่ายข้อมูลเฉพาะที่มีการจัดการ โดยบุคคลที่สามนอกที่ให้เครือข่ายเหล่านี้ให้กับองค์กรหลาย ๆ

7 Chapter 47 Going Wireless ไปแบบไร้สาย Wifi - simple wireless networks ไร้สาย -- ง่ายเครือข่าย ไร้สาย WLAN - expanding the wireless connectionWLAN -- การขยายการเชื่อมต่อแบบไร้สาย WiMax - Long-range wireless WiMax -- ไร้สายยาว ช่วง

8 Chapter 48 Network Topologiestopologies เครือข่าย Star, all network nodes connect to a single computer, typically the file server ดาวทุกโหนดเครือข่ายเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวโดยปกติไฟล์เซิร์ฟเวอร์ Bus, all network nodes connect to the bus, which is a single communications channel, such as twisted pair, coaxial cable, or fiber optic cable รถบัสทุกโหนดของ เครือข่ายเชื่อมต่อไปยังรถบัสซึ่งเป็นช่องสัญญาณการสื่อสาร เดียวเช่นคู่บิดคู่สายหรือสายเคเบิลใยแก้วนำแสง Ring, network nodes are connected to adjacent nodes to form a closed loop แหวน, โหนดเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ โหนดที่อยู่ติดกับรูปแบบวงปิด

9 Chapter 49 Enterprise Networking เครือข่ายองค์กร Enterprise network is an organization’s interconnected network of multiple LANs and also can include multiple WANs องค์กรเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายของ องค์กรจากหลาย LAN และยังสามารถรวมหลาย WANs Backbone networks are corporate high-speed central networks to which multiple smaller networks such as LANs called embedded LANs and smaller WANs connect เครือข่ายกระดูกสันหลังขององค์กรที่มีความเร็วสูง ระบบเครือข่ายกลางในการที่เครือข่ายขนาดเล็กหลาย ๆ อย่างเช่นระบบเครือข่ายที่เรียกว่า LAN และฝังตัวที่มีขนาด เล็กเชื่อมต่อกับ WANs

10 Chapter 410 The Network Computing Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย คอมพิวเตอร์

11 Chapter 411 Framework for IT support of Communication กรอบการทำงานสำหรับ การสนับสนุนด้านไอทีของการสื่อสาร

12 Chapter 412 Finding Information การหาข้อมูล

13 Chapter 413 The Dis-connected Connected dis - เชื่อมต่อการเชื่อมต่อ

14 Chapter 414 Managerial Issues ปัญหาการจัดการ Organizational Impacts: Changes in Communication forms ผลกระทบต่อองค์กร : การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ สื่อสาร Future of Technology Support: Movement toward more collaboration ในอนาคตของการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี : การ เคลื่อนย้ายไปสู่​​ความร่วมมือมากขึ้น Extending Organizational Boundaries: Growing Reach of Organizations การขยายขอบเขตขององค์กร : Reach การเจริญเติบโตขององค์กร Virtual Work: Dispersed Organizations and the worker การทำงานเสมือนจริง : องค์กรกระจายตัวและปฏิบัติงาน Single view of the Truth: improving information integrity มุมมองเดียวของความจริง : การปรับปรุงความสมบูรณ์ ของข้อมูล Social and Ethical Issues ประเด็นทางสังคมและจริยธรรม

15 Chapter 415 Chapter 4 Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. Reproduction or translation of this work beyond that permitted in Section 117 of the 1976 United States Copyright Act without the express written permission of the copyright owner is unlawful. Request for further information should be addressed to the Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc. The purchaser may make back-up copies for his/her own use only and not for distribution or resale. The Publisher assumes no responsibility for errors, omissions, or damages, caused by the use of these programs or from the use of the information contained herein.


ดาวน์โหลด ppt Chapter 41 Information Technology For Management 6 th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien, Providence College John.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google