งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Networking: Discovery, Communication, Collaboration

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Networking: Discovery, Communication, Collaboration"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Networking: Discovery, Communication, Collaboration
Chapter 4 Networking: Discovery, Communication, Collaboration เครือข่าย : Discovery, การสื่อสารการทำงานร่วมกัน Information Technology For Management 6th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien, Providence College John Wiley & Sons, Inc. Chapter 4

2 Learning Objectivesวัตถุประสงค์การเรียนรู้
Discuss the characteristics and standards of network computing อภิปรายเกี่ยวกับลักษณะและมาตรฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Explain the benefits of interoperability and converged networks อธิบายประโยชน์ของการทำงานร่วมกันและแปรสภาพเครือข่าย Describe the role of intranet and extranet portals and how they support supply chain management อธิบายบทบาทของอินทราเน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ตพอร์ทัลและวิธีการที่พวกเขาสนับสนุนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน Understand the role of discovery, communication, and collaboration capabilities for organizations เข้าใจบทบาทของการค้นพบการสื่อสารและความสามารถในการทำงานร่วมกันสำหรับองค์กร Chapter 4

3 Learning Objectives (Continued) วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Describe how new communication technologies are replacing or filling the gaps left by conventional technologiesอธิบายถึงวิธีการของเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ที่จะเปลี่ยนหรือเติมช่องว่างที่เหลือด้วยเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม Describe how IT-based collaboration and communication support group work and decision making อธิบายถึงวิธีการทำงานร่วมกันของ IT - based และการสื่อสารที่สนับสนุนการทำงานเป็นกลุ่มและการตัดสินใจ Describe the fundamental principals and capabilities of group work technologies อธิบายหลักการพื้นฐานและความสามารถของเทคโนโลยีการทำงานเป็นกลุ่ม Evaluate the managerial, social, and ethical issues related to the use of network computing, messaging, and collaborationการประเมินการบริหารจัดการปัญหาสังคมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์,การส่งข้อความและความร่วมมือ Chapter 4

4 Local Area Network (LAN)
LAN consists of the following components:LAN ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ : LAN file server is a repository of various software and data files for the network ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ LAN เป็นที่เก็บของซอฟต์แวร์ต่างๆและแฟ้มข้อมูลสำหรับเครือข่าย Nodes are the client machines on the LAN โหนดเป็นเครื่องไคลเอนต์บน LAN Wired or wireless communication media that connects the devices สายหรือไร้สายสื่อสารผ่านสื่อที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ Chapter 4

5 Local Area Network (Continued)
LAN network interface card (NIC) is a special adapter that links an individual device to the communication medium and specifies:LAN เครือข่ายอินเตอร์เฟซการ์ด (NIC) เป็นอะแดปเตอร์พิเศษที่เชื่อมโยงอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่จะสื่อในการสื่อสารและระบุ : The rate of data transmission; อัตราการส่งข้อมูล; The size of the message units; ขนาดของหน่วยข้อความที่; Addressing information attached to each messageข้อมูลที่แนบมากับข้อความในแต่ละ The network topology โครงสร้างเครือข่าย Network operating system (NOS) manages the server and routes and manages communications on the network. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (NOS) ในการจัดการเซิร์ฟเวอร์และเส้นทางและจัดการการสื่อสารบนเครือข่าย Chapter 4

6 Wide Area Network (WAN)
Wide area networks (WANs) are networks that cover large geographic areas. เครือข่ายบริเวณกว้าง (WANs) เป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่ WANs typically connect multiple LANs มักจะเชื่อมต่อกับ WANs หลาย LANs WANs have large capacity and combine multiple channels (fiber optic, satellite, microwave, etc.) WANs มีความจุขนาดใหญ่และรวมหลายช่องทาง (ใยแก้วนำแสง, ดาวเทียม, ไมโครเวฟ, ฯลฯ ) WANs are provided by common carriers, such as telephone companies (Sprint, AT&T, etc.) WANs มีให้โดยผู้ให้บริการทั่วไปเช่น บริษัท โทรศัพท์ (Sprint, AT & T, ฯลฯ ) Value-added network (VAN) are private, data-only networks managed by outside third-parties that provide these networks to multiple organizations. เพิ่มความคุ้มค่าเครือข่าย (รถตู้) มีเอกชนเครือข่ายข้อมูลเฉพาะที่มีการจัดการโดยบุคคลที่สามนอกที่ให้เครือข่ายเหล่านี้ให้กับองค์กรหลาย ๆ Chapter 4

7 Going Wirelessไปแบบไร้สาย
Wifi - simple wireless networks ไร้สาย -- ง่ายเครือข่ายไร้สาย WLAN - expanding the wireless connection WLAN -- การขยายการเชื่อมต่อแบบไร้สาย WiMax - Long-range wireless WiMax -- ไร้สายยาวช่วง Chapter 4

8 Network Topologies topologies เครือข่าย
Star, all network nodes connect to a single computer, typically the file server ดาวทุกโหนดเครือข่ายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวโดยปกติไฟล์เซิร์ฟเวอร์ Bus, all network nodes connect to the bus, which is a single communications channel, such as twisted pair, coaxial cable, or fiber optic cable รถบัสทุกโหนดของเครือข่ายเชื่อมต่อไปยังรถบัสซึ่งเป็นช่องสัญญาณการสื่อสารเดียวเช่นคู่บิดคู่สายหรือสายเคเบิลใยแก้วนำแสง Ring, network nodes are connected to adjacent nodes to form a closed loop แหวน, โหนดเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโหนดที่อยู่ติดกับรูปแบบวงปิด Chapter 4

9 Enterprise Networkingเครือข่ายองค์กร
Enterprise network is an organization’s interconnected network of multiple LANs and also can include multiple WANs องค์กรเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขององค์กรจากหลาย LAN และยังสามารถรวมหลายWANs Backbone networks are corporate high-speed central networks to which multiple smaller networks such as LANs called embedded LANs and smaller WANs connect เครือข่ายกระดูกสันหลังขององค์กรที่มีความเร็วสูงระบบเครือข่ายกลางในการที่เครือข่ายขนาดเล็กหลาย ๆ อย่างเช่นระบบเครือข่ายที่เรียกว่า LAN และฝังตัวที่มีขนาดเล็กเชื่อมต่อกับ WANs Chapter 4

10 The Network Computing Infrastructureโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Chapter 4

11 Framework for IT support of Communicationกรอบการทำงานสำหรับการสนับสนุนด้านไอทีของการสื่อสาร
Chapter 4

12 Finding Informationการหาข้อมูล
Chapter 4

13 The Dis-connected Connected dis - เชื่อมต่อการเชื่อมต่อ
Chapter 4

14 Managerial Issuesปัญหาการจัดการ
Organizational Impacts: Changes in Communication forms ผลกระทบต่อองค์กร : การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการสื่อสาร Future of Technology Support: Movement toward more collaboration ในอนาคตของการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี : การเคลื่อนย้ายไปสู่​​ความร่วมมือมากขึ้น Extending Organizational Boundaries: Growing Reach of Organizations การขยายขอบเขตขององค์กร : Reach การเจริญเติบโตขององค์กร Virtual Work: Dispersed Organizations and the worker การทำงานเสมือนจริง : องค์กรกระจายตัวและปฏิบัติงาน Single view of the Truth: improving information integrity มุมมองเดียวของความจริง : การปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อมูล Social and Ethical Issues ประเด็นทางสังคมและจริยธรรม Chapter 4

15 Chapter 4 Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Inc.  All rights reserved. Reproduction or translation of this work beyond that permitted in Section 117 of the 1976 United States Copyright Act without the express written permission of the copyright owner is unlawful.  Request for further information should be addressed to the Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc.  The purchaser may make back-up copies for his/her own use only and not for distribution or resale.  The Publisher assumes no responsibility for errors, omissions, or damages, caused by the use of these programs or from the use of the information contained herein. Chapter 4


ดาวน์โหลด ppt Networking: Discovery, Communication, Collaboration

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google