งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำข้อมูล Data File & Classification วันที่ 15 พฤษภาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำข้อมูล Data File & Classification วันที่ 15 พฤษภาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำข้อมูล Data File & Classification วันที่ 15 พฤษภาคม 2551

2 2 ฝ่ายบริหารข้อมูล หัวข้อชี้แจง  ภาพรวมการจัดทำข้อมูล  รูปแบบรายงาน  คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง  แผนการดำเนินงาน  รายละเอียดการจัดทำข้อมูล  วิธีการรายงานข้อมูล  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แนะนำ BOT Website  ติดต่อ - สอบถาม 

3 3 ฝ่ายบริหารข้อมูล รูปแบบรายงาน 1. รายงานภาพรวมการลงทุนใน หลักทรัพย์ในต่างประเทศ (DF_OPI: Overview of Portfolio Investment Abroad) 2. รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ใน ต่างประเทศ (DF_MPI: Movement of Portfolio Investment Abroad) 3. รายงานยอดคงค้างการลงทุนใน หลักทรัพย์ในต่างประเทศ (DF_PIA: Outstanding of Portfolio Investment Abroad) 4. รายงานบัญชีเงินฝากเงินตรา ต่างประเทศ (DF_FCD: Foreign Currency Deposit)

4 4 ฝ่ายบริหารข้อมูล รูปแบบรายงาน ( ต่อ ) 5. รายงานผลตอบแทนจากการลงทุนใน หลักทรัพย์ในต่างประเทศ (DF_RPI: Return on Portfolio Investment Abroad) 6. รายงานยอดคงค้างธุรกรรมเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้าเกี่ยวกับการลงทุน ในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (DF_HPI: Hedging of Portfolio Investment Abroad)

5 5 ฝ่ายบริหารข้อมูล การส่งข้อมูล  ความถี่ในการส่งข้อมูล : รายเดือน  กำหนดการส่ง : ภายในวันที่ 10 ของเดือน ถัดไป หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดทำการ ให้ส่งภายในวันทำการถัดไป  กรณีชุดข้อมูลใด ไม่มีข้อมูลในงวดนั้น ๆ ให้ส่งเป็น Blank Data File  กรณีผู้รายงานไม่มีธุรกรรมในชุดข้อมูล ใด สามารถขออนุญาตยกเว้นไม่ส่งชุด ข้อมูลนั้น โดยทำหนังสือส่งมาที่ทีม ตรวจสอบติดตาม 1 ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและ สินเชื่อ  ช่องทางการส่ง : DMS DA Extranet / DMS DA Internet  รูปแบบ : XML File

6 6 ฝ่ายบริหารข้อมูล การส่งข้อมูล ( ต่อ )  ยกเลิกรายงาน ( เดิม )  รายงานยอดคงค้างการลงทุนใน หลักทรัพย์ในต่างประเทศ  รายงานการทำธุรกรรมเงินตรา ต่างประเทศเกี่ยวกับการลงทุนใน หลักทรัพย์ในต่างประเทศ เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยน เงินแจ้งให้ทราบ  เริ่มใช้รูปแบบรายงานใหม่ เริ่มรายงานข้อมูลงวดเดือนสิงหาคม โดยส่งภายในวันที่ 10 กันยายน 2551

7 7 ฝ่ายบริหารข้อมูล  Data File  Data Element (Field)  Data Type  Classification  Validation Rule คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

8 8 ฝ่ายบริหารข้อมูล Data File คือ ชุดข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย - Data Element (Field) 1 - Data Element (Field) 2 - Data Element (Field) … Data File Record Data Elemen t (Field) Data Fil e

9 9 ฝ่ายบริหารข้อมูล Data File ( ต่อ )

10 10 ฝ่ายบริหารข้อมูล Data Type คือ ชนิดของข้อมูลที่อยู่ใน Data Element (Field) เช่น ตัวอักษร (VarChar), Classification, ตัวเลข (Amount) Data Type

11 11 ฝ่ายบริหารข้อมูล Data Type ( ต่อ )

12 12 ฝ่ายบริหารข้อมูล Classification คือ ข้อมูลประเภทเดียวกันที่มี การจัดหมวดหมู่โดยมีลำดับชั้น Classification ประกอบด้วย - Possible Value 1 - Possible Value 2 - Possible Value...... เช่น ประเภทบัญชีเงินฝาก Classification

13 13 ฝ่ายบริหารข้อมูล Validation Rule Validation Rule คือ กฎเกณฑ์การ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  Basic Validation  Data Type  Possible Value  Duplicate Record  Complex Validation : ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ของข้อมูลภายใน Data File ชุดเดียวกันตามกฎเกณฑ์ (Business Rules) ที่กำหนด

14 14 ฝ่ายบริหารข้อมูล  Data Type เช่น Data Element Data Type ตัวอย่าง Organizatio n Id Provider Code [Char(3) ] A01 Data Set Date Date [YYYY-MM- DD ] 2008-08-31 Validation Rule ( ต่อ )

15 15 ฝ่ายบริหารข้อมูล Validation Rule ( ต่อ )  Possible Value เช่น Data ElementData TypeValidation Rule Deposit Account Type Classificati on [VarChar(1 0) ] ตรวจสอบกับรหัสใน Arrangement Type

16 16 ฝ่ายบริหารข้อมูล Validation Rule ( ต่อ )  Complex Validation เช่น ถ้า Deposit Account Type มีค่า เท่ากับ 018042 Fixed Deposit แล้ว Term และ Term Unit ต้องมี ค่า ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มี ค่า Data Element ตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง 2 Deposit Account Type M018042 (Fixed Deposit) 018040 (Saving) TermO1 Term UnitOY

17 17 ฝ่ายบริหารข้อมูล Validation Rule ( ต่อ )  ในกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ Basic Validation และ Complex Validation จะมี Error Message แจ้งกลับไปที่ท่าน ภายในวันถัดไป เมื่อท่านแก้ไขข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ ส่งใหม่ทั้ง File  ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล ย้อนหลัง ขอให้ส่งข้อมูลของเดือน นั้นใหม่ทั้ง File

18 18 ฝ่ายบริหารข้อมูล Activity 2551 567891010 1. ชี้แจงการรายงานข้อมูล 2. ธปท. เผยแพร่ - เอกสาร Data File, Manual, Classification - XML Schema - Excel Template 3. ผู้ส่งข้อมูลดำเนินการพัฒนา ระบบ 4. สมัครสมาชิกใหม่ DA Internet/ แจ้งชื่อ Officer 5. ทดสอบ IWT 6. เริ่มส่งข้อมูล 15 พ. ค. เริ่ม 1 ก.ย. แผนการดำเนินงาน 4 มิ. ย.– 3 ส. ค. 20 พ. ค. 4 – 15 ส. ค. 17 มิ. ย. 4 มิ. ย. 21 – 29 ก. ค.

19 19 ฝ่ายบริหารข้อมูล หัวข้อชี้แจง  ภาพรวมการจัดทำข้อมูล  รูปแบบรายงาน  คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง  แผนการดำเนินงาน  รายละเอียดการจัดทำข้อมูล  วิธีการรายงานข้อมูล  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แนะนำ BOT Website  ติดต่อ - สอบถาม 

20 20 ฝ่ายบริหารข้อมูล ข้อมูลที่มีใน ทุก Data File วิธีการรายงานข้อมูล ข้อมูลใน Data File 1. ผู้รายงานข้อมูล 2. วันที่ของชุดข้อมูล 3. ผู้มีอำนาจตัดสินใจและ จัดการการลงทุน 4. ผู้ลงทุน ( ผู้เป็นเจ้าของเงิน ลงทุน ) 5. รายละเอียดของข้อมูลแต่ละ Data File

21 21 ฝ่ายบริหารข้อมูล Data Element Data Set Date Data Type Date [YYYY-MM-DD ] ตัวอย่าง 2008-08-31 1. ผู้รายงานข้อมูล 2. วันที่ของชุดข้อมูล Data Element Organization Id Data Type Provider Code [Char(3) ] ตัวอย่าง A58 ( บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ เอ จำกัด ) วิธีการรายงานข้อมูล ( ต่อ )

22 22 ฝ่ายบริหารข้อมูล 3. ผู้มีอำนาจ ตัดสินใจและ จัดการการ ลงทุน วิธีการรายงานข้อมูล ( ต่อ )

23 23 ฝ่ายบริหารข้อมูล วิธีการรายงานข้อมูล ( ต่อ )

24 24 ฝ่ายบริหารข้อมูล 4. ผู้ลงทุน ( ผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ) วิธีการรายงานข้อมูล ( ต่อ )

25 25 ฝ่ายบริหารข้อมูล 5. รายละเอียดของข้อมูล เช่น DF_OPI วิธีการรายงานข้อมูล ( ต่อ )

26 26 ฝ่ายบริหารข้อมูล ตัวอย่างการรายงาน DF_MPI DF_PIA วิธีการรายงานข้อมูล ( ต่อ )

27 27 ฝ่ายบริหารข้อมูล  Data File Document  Data File Manual  Classification Document  Presentation เอกสารที่เกี่ยวข้อง

28 28 ฝ่ายบริหารข้อมูล  Data File Document  Data File Manual ------- >  Classification Document  Presentation ------- > เอกสารที่เกี่ยวข้อง

29 29 ฝ่ายบริหารข้อมูล www.bot.or.th  เลือก “ การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.”  เลือก “ คำแนะนำการส่งข้อมูล การลงทุนในหลักทรัพย์ใน ต่างประเทศ ” หรือ click ตาม Link http://www.bot.or.th/Thai/DataManagementSystem/Portfolio_Investment_ Abroad/Pages/default.aspx แนะนำ BOT Website

30 30 ฝ่ายบริหารข้อมูล

31 31 ฝ่ายบริหารข้อมูล

32 32 ฝ่ายบริหารข้อมูล ติดต่อ - สอบถาม  เกณฑ์การทำธุรกรรมตามกฎหมายควบคุมการ แลกเปลี่ยนเงิน ทีมตรวจสอบติดตาม 1 ฝ่ายกำกับการ แลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ โทร. 0-2356-7814  การรายงานข้อมูล Help Desk ฝ่ายบริหารข้อมูล โทร. 0-2283-5170, 0-2283-6986 ส่วนระบบข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูล โทร. 0-2283-6805, 0-2283-6498, 0- 2283-6434 คุณฤทธิชัย ปฐมหยก (Excel Template) โทร. 0-2283-6729


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำข้อมูล Data File & Classification วันที่ 15 พฤษภาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google