งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำข้อมูล Data File & Classification วันที่ 15 พฤษภาคม 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำข้อมูล Data File & Classification วันที่ 15 พฤษภาคม 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำข้อมูล Data File & Classification วันที่ 15 พฤษภาคม 2551

2 หัวข้อชี้แจง  ภาพรวมการจัดทำข้อมูล รูปแบบรายงาน คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน รายละเอียดการจัดทำข้อมูล วิธีการรายงานข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง แนะนำ BOT Website ติดต่อ - สอบถาม

3 รูปแบบรายงาน รายงานภาพรวมการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (DF_OPI: Overview of Portfolio Investment Abroad) รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (DF_MPI: Movement of Portfolio Investment Abroad) รายงานยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (DF_PIA: Outstanding of Portfolio Investment Abroad) รายงานบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (DF_FCD: Foreign Currency Deposit)

4 รูปแบบรายงาน (ต่อ) รายงานผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (DF_RPI: Return on Portfolio Investment Abroad) รายงานยอดคงค้างธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (DF_HPI: Hedging of Portfolio Investment Abroad)

5 การส่งข้อมูล ความถี่ในการส่งข้อมูล : รายเดือน
กำหนดการส่ง : ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดทำการ ให้ส่งภายในวันทำการถัดไป กรณีชุดข้อมูลใด ไม่มีข้อมูลในงวดนั้น ๆ ให้ส่งเป็น Blank Data File กรณีผู้รายงานไม่มีธุรกรรมในชุดข้อมูลใด สามารถขออนุญาตยกเว้นไม่ส่งชุดข้อมูลนั้น โดยทำหนังสือส่งมาที่ทีมตรวจสอบติดตาม 1 ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ ช่องทางการส่ง : DMS DA Extranet / DMS DA Internet รูปแบบ : XML File

6 การส่งข้อมูล (ต่อ) ยกเลิกรายงาน (เดิม)
รายงานยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ รายงานการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินแจ้งให้ทราบ เริ่มใช้รูปแบบรายงานใหม่ เริ่มรายงานข้อมูลงวดเดือนสิงหาคม โดยส่งภายในวันที่ 10 กันยายน 2551

7 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
Data File Data Element (Field) Data Type Classification Validation Rule

8 Data File Data File คือ ชุดข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
- Data Element (Field) 1 - Data Element (Field) 2 - Data Element (Field) … Data Element (Field) Data File Record

9 Data File (ต่อ)

10 Data Type Data Type คือ ชนิดของข้อมูลที่อยู่ใน Data Element (Field)
เช่น ตัวอักษร (VarChar), Classification, ตัวเลข (Amount)

11 Data Type (ต่อ)

12 Classification Classification คือ ข้อมูลประเภทเดียวกันที่มีการจัดหมวดหมู่โดยมีลำดับชั้น Classification ประกอบด้วย - Possible Value 1 - Possible Value 2 - Possible Value เช่น ประเภทบัญชีเงินฝาก

13 Validation Rule Validation Rule คือ กฎเกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล Basic Validation Data Type Possible Value Duplicate Record Complex Validation : ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลภายใน Data File ชุดเดียวกันตามกฎเกณฑ์ (Business Rules) ที่กำหนด

14 Validation Rule (ต่อ) Data Type เช่น Data Element Data Type ตัวอย่าง
Organization Id Provider Code [Char(3) ] A01 Data Set Date Date [YYYY-MM-DD ]

15 Validation Rule (ต่อ) Possible Value เช่น Data Element Data Type
Deposit Account Type Classification [VarChar(10) ] ตรวจสอบกับรหัสใน Arrangement Type

16 Validation Rule (ต่อ) Complex Validation เช่น
ถ้า Deposit Account Type มีค่าเท่ากับ Fixed Deposit แล้ว Term และ Term Unit ต้องมีค่า ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า Data Element ตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง 2 Deposit Account Type M (Fixed Deposit) (Saving) Term O 1 Term Unit Y

17 Validation Rule (ต่อ) ในกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ Basic Validation และ Complex Validation จะมี Error Message แจ้งกลับไปที่ท่าน ภายในวันถัดไป เมื่อท่านแก้ไขข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ส่งใหม่ทั้ง File ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง ขอให้ส่งข้อมูลของเดือนนั้นใหม่ทั้ง File

18 แผนการดำเนินงาน Activity 2551 5 6 7 8 9 10 1. ชี้แจงการรายงานข้อมูล
2. ธปท. เผยแพร่ - เอกสาร Data File, Manual, Classification - XML Schema - Excel Template 3. ผู้ส่งข้อมูลดำเนินการพัฒนาระบบ 4. สมัครสมาชิกใหม่ DA Internet/ แจ้งชื่อ Officer 5. ทดสอบ IWT 6. เริ่มส่งข้อมูล เริ่ม 1 ก.ย. 15 พ.ค. 20 พ.ค. 4 มิ.ย. 17 มิ.ย. 4 มิ.ย.– 3 ส.ค. 21 – 29 ก.ค. 4 – 15 ส.ค.

19 หัวข้อชี้แจง  ภาพรวมการจัดทำข้อมูล รูปแบบรายงาน คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน รายละเอียดการจัดทำข้อมูล วิธีการรายงานข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง แนะนำ BOT Website ติดต่อ - สอบถาม

20 วิธีการรายงานข้อมูล ข้อมูลใน Data File ผู้รายงานข้อมูล
วันที่ของชุดข้อมูล ผู้มีอำนาจตัดสินใจและจัดการการลงทุน ผู้ลงทุน (ผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน) รายละเอียดของข้อมูลแต่ละ Data File ข้อมูลที่มีในทุก Data File

21 วิธีการรายงานข้อมูล (ต่อ)
1. ผู้รายงานข้อมูล Data Element Organization Id Data Type Provider Code [Char(3) ] ตัวอย่าง A58 (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเอ จำกัด) 2. วันที่ของชุดข้อมูล Data Element Data Set Date Data Type Date [YYYY-MM-DD ] ตัวอย่าง

22 วิธีการรายงานข้อมูล (ต่อ)
ผู้มีอำนาจตัดสินใจและจัดการการลงทุน

23 วิธีการรายงานข้อมูล (ต่อ)

24 วิธีการรายงานข้อมูล (ต่อ)
4. ผู้ลงทุน (ผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน)

25 วิธีการรายงานข้อมูล (ต่อ)
5. รายละเอียดของข้อมูล เช่น DF_OPI

26 วิธีการรายงานข้อมูล (ต่อ)
ตัวอย่างการรายงาน DF_MPI DF_PIA

27 เอกสารที่เกี่ยวข้อง Data File Document Data File Manual
Classification Document Presentation

28 เอกสารที่เกี่ยวข้อง Data File Document Data File Manual ------- >
Classification Document Presentation >

29 แนะนำ BOT Website www.bot.or.th เลือก “การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.”
เลือก “คำแนะนำการส่งข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ” หรือ click ตาม Link

30

31

32 ติดต่อ - สอบถาม เกณฑ์การทำธุรกรรมตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ทีมตรวจสอบติดตาม 1 ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ โทร การรายงานข้อมูล Help Desk ฝ่ายบริหารข้อมูล โทร , ส่วนระบบข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูล โทร , , คุณฤทธิชัย ปฐมหยก (Excel Template) โทร


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำข้อมูล Data File & Classification วันที่ 15 พฤษภาคม 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google