งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงการรายงานข้อมูลที่กระทบกับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงการรายงานข้อมูลที่กระทบกับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงการรายงานข้อมูลที่กระทบกับ
แบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผันการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ (11 กุมภาพันธ์ 2551)

2 แบบคำขอยกเว้น /ผ่อนผัน การจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ

3 DS_EPE Data Set & Classification
เพิ่ม CL ID Payment Exemption Reason Code : = Extension of period ที่ตกลงกัน และ period ที่ตกลงกันมากกว่าที่กฎหมายกำหนดสำหรับค่าอื่น ๆ ที่มิใช่ค่าของส่งออก เพิ่ม Data Element : Source Transaction Purpose Code เพิ่ม CL ID Payment Exemption Reason Code : =Transfer Abroad เพิ่ม Data Element : Used Transaction Purpose Code

4 Data Set & Classification (ต่อ)
แบบคำขอยกเว้น /ผ่อนผัน การจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ  Data Elements

5 Data Set & Classification (ต่อ)
แบบคำขอยกเว้น /ผ่อนผัน การจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ  Data Elements

6 ตัวอย่างการรายงาน P P P ตัวอย่าง 1. ฝกช.(21) 721/2551 13 ม.ค. 2551
USD 200,000 P 400 Exporter Involved Party Unique Id Type Approval Document Number Approval Document Date Payment Exemption Reason Code Payment Exemption Reason Description Source Transaction Purpose Code Used Transaction Purpose Code Currency Id Payment Exemption Amount (Juristic ID) ฝกช.(21) 721/2551 (Extension of period ที่ตกลงกัน และ period ที่ตกลงกันมากกว่าที่กฎหมายกำหนดสำหรับค่าอื่น ๆ ที่มิใช่ค่าของส่งออก ) USD 200,000.00

7 ตัวอย่างการรายงาน (ต่อ)
ตัวอย่าง 2. P ค่าที่ปรึกษา USD 200,000 P ค่าสินค้าเข้า Exporter Involved Party Unique Id Type Approval Document Number Approval Document Date Payment Exemption Reason Code Payment Exemption Reason Description Source Transaction Purpose Code Used Transaction Purpose Code Currency Id Payment Exemption Amount (Juristic ID) (Transfer Abroad) (ค่าที่ปรึกษา) (ค่าสินค้าเข้า) USD 200,000.00

8 ตัวอย่างการรายงาน (ต่อ)
ตัวอย่าง 3. P ค่าโฆษณา USD 100,000 P Exporter Involved Party Unique Id Type Approval Document Number Approval Document Date Payment Exemption Reason Code Payment Exemption Reason Description Source Transaction Purpose Code Used Transaction Purpose Code Currency Id Payment Exemption Amount (Juristic ID) (BAHT) (ค่าโฆษณา) USD 100,000.00

9 ตัวอย่างการรายงาน (ต่อ)
ตัวอย่าง 4. P USD 100,000 P Exporter Involved Party Unique Id Type Approval Document Number Approval Document Date Payment Exemption Reason Code Payment Exemption Reason Description Source Transaction Purpose Code Used Transaction Purpose Code Currency Id Payment Exemption Amount (Juristic ID) (BAHT) (ค่าสินค้าออก ) USD 100,000.00

10 สรุปผลกระทบต่อการรายงาน DS_EPE
Data Set : เพิ่ม 2 Data Elements Source Transaction Purpose Code Used Transaction Purpose Code Classification : Payment Exemption Reason Code เพิ่ม 2 CL IDs Extension of period ที่ตกลงกัน และ period ที่ตกลงกันมากกว่าที่กฎหมายกำหนดสำหรับค่าอื่น ๆ ที่มิใช่ค่าของส่งออก Transfer Abroad

11 สรุปผลกระทบต่อการรายงาน DS_EPE (ต่อ)
Validation Rules : เพิ่ม 2 ข้อ ถ้า Payment Exemption Reason Code = BAHT (233002) หรือ Others (233013) หรือ Transfer Abroad (233015) แล้ว Source Transaction Purpose Code ต้องมีค่า ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า ถ้า Payment Exemption Reason Code = Transfer Abroad (233015) แล้ว Used Transaction Purpose Code ต้องมีค่า ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า

12 Validation Rules ถ้า Payment Exemption Reason Code = BAHT (233002) หรือ Others (233013) หรือ Transfer Abroad (233015) แล้ว Source Transaction Purpose Code ต้องมีค่า ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า IF Payment Exemption Reason Code = Baht (233002) or Others (233013) or Transfer Abroad (233015) THEN IF Source Transaction Purpose Code is null THEN error END IF ELSE IF Source Transaction Purpose Code is not null ถ้า Payment Exemption Reason Code = Transfer Abroad (233015) แล้ว Used Transaction Purpose Code ต้องมีค่า ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า IF Payment Exemption Reason = Transfer Abroad (233015) THEN IF Used Transaction Purpose Code is null ELSE IF Used Transaction Purpose Code is not null

13 แผนงานปรับปรุง DS_EPE
แผนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน Activity กุมภาพันธ์ 2551 8 ... 11 12 13 14 15 18 19 20 22 25 1. ธปท. เผยแพร่เอกสาร Data Set 2. สง.รับฟังการชี้แจง Data Set และธปท. เผยแพร่ Schema 3. สง.พัฒนาระบบ 4. เริ่มใช้งาน (ให้ส่งข้อมูลที่มีธุรกรรมย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 51) เริ่มใช้งาน 25 ก.พ. 51 หมายเหตุ ธปท.ไม่มีการทดสอบ IWT กับ สง.

14 สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลได้ที่ Help Desk ฝบข.
ติดต่อสอบถาม สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลได้ที่ Help Desk ฝบข. Download/Temp/Input%20FM xls

15 ขอขอบคุณ ผู้แทนสถาบันการเงิน ทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงการรายงานข้อมูลที่กระทบกับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google