งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงการรายงานข้อมูลที่กระทบกับ แบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผันการจัดให้ได้มาซึ่ง เงินตราต่างประเทศ (11 กุมภาพันธ์ 2551)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงการรายงานข้อมูลที่กระทบกับ แบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผันการจัดให้ได้มาซึ่ง เงินตราต่างประเทศ (11 กุมภาพันธ์ 2551)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงการรายงานข้อมูลที่กระทบกับ แบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผันการจัดให้ได้มาซึ่ง เงินตราต่างประเทศ (11 กุมภาพันธ์ 2551)

2 2 แบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผัน การจัดให้ได้มาซึ่ง เงินตราต่างประเทศ

3 3 Data Set & Classification เพิ่ม CL ID Payment Exemption Reason Code : 233014 = Extension of period ที่ตกลงกัน และ period ที่ตกลงกัน มากกว่าที่กฎหมายกำหนดสำหรับค่าอื่น ๆ ที่มิใช่ค่าของส่งออก เพิ่ม CL ID Payment Exemption Reason Code : 233015 =Transfer Abroad เพิ่ม Data Element : Source Transaction Purpose Code เพิ่ม Data Element : Used Transaction Purpose Code DS_EP E

4 4 แบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผัน การจัดให้ได้มาซึ่งเงินตรา ต่างประเทศ  Data Elements Data Set & Classification ( ต่อ )

5 5 แบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผัน การจัดให้ได้มาซึ่งเงินตรา ต่างประเทศ  Data Elements Data Set & Classification ( ต่อ )

6 6 Exporter Involved Party Unique Id Type Approval Document Number Approval Document Date Payment Exemption Reason CodePayment Exemption Reason Description Source Transaction Purpose Code Used Transaction Purpose Code Currency Id Payment Exemption Amount 324004 (Juristic ID) ฝกช.(21) 721/2551 2008-01-13 233014 (Extension of period ที่ตกลงกัน และ period ที่ตกลงกันมากกว่าที่ กฎหมายกำหนดสำหรับค่าอื่น ๆ ที่ มิใช่ค่าของส่งออก ) USD 200,000.00 ตัวอย่างการรายงาน ตัวอย่าง 1.   USD 200,000 400 ฝกช.(21) 721/2551 13 ม.ค. 2551 

7 7 Exporter Involved Party Unique Id Type Approval Document Number Approval Document Date Payment Exemption Reason CodePayment Exemption Reason Descriptio n Source Transaction Purpose Code Used Transaction Purpose Code Currency Id Payment Exemption Amount 324004 (Juristic ID) 233015 (Transfer Abroad) 318028 (ค่าที่ปรึกษา) 318133 (ค่าสินค้าเข้า) USD 200,000.00 ตัวอย่าง 2. ตัวอย่างการรายงาน ( ต่อ )  ค่าสินค้าเข้า USD 200,000  ค่าที่ปรึกษา

8 8 Exporter Involved Party Unique Id Type Approval Document Number Approval Document Date Payment Exemption Reason CodePayment Exemption Reason Description Source Transaction Purpose Code Used Transaction Purpose Code Currency Id Payment Exemption Amount 324004 (Juristic ID) 233002 (BAHT) 318033 (ค่าโฆษณา) USD100,000.00 ตัวอย่าง 3. ตัวอย่างการรายงาน ( ต่อ ) USD 100,000   ค่าโฆษณา

9 9 Exporter Involved Party Unique Id Type Approval Document Number Approval Document Date Payment Exemption Reason CodePayment Exemption Reason Description Source Transaction Purpose Code Used Transaction Purpose Code Currency Id Payment Exemption Amount 324004 (Juristic ID) 233002 (BAHT) 318134 (ค่าสินค้าออก ) USD100,000.00 ตัวอย่าง 4. ตัวอย่างการรายงาน ( ต่อ )   USD 100,000

10 10 สรุปผลกระทบต่อการรายงาน DS_EPE 1.Data Set : เพิ่ม 2 Data Elements  Source Transaction Purpose Code  Used Transaction Purpose Code 2.Classification : Payment Exemption Reason Code เพิ่ม 2 CL IDs  233014 Extension of period ที่ตกลงกัน และ period ที่ตกลงกันมากกว่าที่กฎหมายกำหนดสำหรับ ค่าอื่น ๆ ที่มิใช่ค่าของส่งออก  233015 Transfer Abroad

11 11 สรุปผลกระทบต่อการรายงาน DS_EPE ( ต่อ ) 3.Validation Rules : เพิ่ม 2 ข้อ  ถ้า Payment Exemption Reason Code = BAHT (233002) หรือ Others (233013) หรือ Transfer Abroad (233015) แล้ว Source Transaction Purpose Code ต้องมีค่า ถ้าไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขต้องไม่มีค่า  ถ้า Payment Exemption Reason Code = Transfer Abroad (233015) แล้ว Used Transaction Purpose Code ต้องมีค่า ถ้า ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า

12 12 1. ถ้า Payment Exemption Reason Code = BAHT (233002) หรือ Others (233013) หรือ Transfer Abroad (233015) แล้ว Source Transaction Purpose Code ต้องมีค่า ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า IF Payment Exemption Reason Code = Baht (233002) or Others (233013) or Transfer Abroad (233015) THEN IF Source Transaction Purpose Code is null THEN error END IF ELSE IF Source Transaction Purpose Code is not null THEN error END IF 2. ถ้า Payment Exemption Reason Code = Transfer Abroad (233015) แล้ว Used Transaction Purpose Code ต้องมีค่า ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า IF Payment Exemption Reason = Transfer Abroad (233015) THEN IF Used Transaction Purpose Code is null THEN error END IF ELSE IF Used Transaction Purpose Code is not null THEN error END IF Validation Rules

13 13 Activity กุมภาพันธ์ 2551 8...1 1212 1313 1414 1515 1818 1919 2020 2 2525 1. ธปท. เผยแพร่เอกสาร Data Set 2. สง. รับฟังการชี้แจง Data Set และธปท. เผยแพร่ Schema 3. สง. พัฒนาระบบ 4. เริ่มใช้งาน ( ให้ส่งข้อมูลที่มีธุรกรรม ย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 4 ก. พ. 51) แผนงานปรับปรุง DS_EPE แผนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน 25 ก. พ. 51 เริ่มใช้งาน หมายเหตุ ธปท. ไม่มีการทดสอบ IWT กับ สง.

14 14 ติดต่อสอบถาม สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลได้ ที่ Help Desk ฝบข. http://www.bot.or.th/bothomepage/databank/Finan cial_Institutions/DMS/ Download/Temp/Input%20FM-180507.xls

15 15 ขอขอบคุณ ผู้แทนสถาบันการเงิน ทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงการรายงานข้อมูลที่กระทบกับ แบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผันการจัดให้ได้มาซึ่ง เงินตราต่างประเทศ (11 กุมภาพันธ์ 2551)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google