งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Authentication & Authorization Service

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Authentication & Authorization Service"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Authentication & Authorization Service
(AAS)

2 AAS Electronic Financial Service (EFS)
E-SWAP BAHTNET BC PFT DMS Electronic Financial Service (EFS) Authentication & Authorization Service (AAS)

3 AAS Authentication : การยืนยันตัวบุคคลด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) บทบาท 1. Certifier : มีหน้าที่รับรอง Officer/ใช้งานระบบตามสิทธิ 2. Officer : มีหน้าที่ใช้งานระบบตามสิทธิ Authorization : การจัดการสิทธิการใช้งาน ผู้จัดการสิทธิ : มีหน้าที่กำหนดสิทธิการใช้งาน

4 เงื่อนไข Certifier เท่านั้น ที่สามารถเป็นผู้จัดการสิทธิได้
ผู้จัดการสิทธิไม่สามารถจัดการสิทธิให้ ตนเอง Officer ที่ตนเป็นผู้รับรองได้ 1 สถาบันฯ จะต้องมี Certifier อย่างน้อย 2 ท่าน

5 เอกสารที่เกี่ยวข้อง Print จากระบบ หนังสือแสดงความตกลง ใช้บริการ EFS
แนบสำเนาหนังสือจดทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ + สำเนาบัตร ปชช. หนังสือแสดงความตกลง ใช้บริการระบบงาน (Optional) แนบสำเนาบัตร ปชช. หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจ ลงนามแต่งตั้ง Certifier แนบสำเนาบัตร ปชช. หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจ ลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ แนบสำเนาบัตร ปชช. Print จากระบบ หนังสือแต่งตั้ง Certifier แนบสำเนาบัตร ปชช. หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ แนบสำเนาบัตร ปชช. หนังสือแต่งตั้ง Officer แนบสำเนาบัตร ปชช.

6 AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer
การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ การจัดการสิทธิ

7 AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer
การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ การจัดการสิทธิ

8 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ธปท. สถาบันการเงิน นำส่งระเบียบ EFS ศึกษาระเบียบ EFS Service Desk (สทส.) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตรวจสอบลายมือชื่อ ลงลายมือชื่อใน หนังสือแสดงความตกลง EFS หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม แต่งตั้ง Certifier Certifier/BOT Web Station ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์หนังสือแต่งตั้ง Certifier Service Desk (สทส.) ผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้ง Certifier ตรวจสอบลายมือชื่อ ลงลายมือชื่อใน หนังสือแต่งตั้ง Certifier Service Desk (สทส.) Certifier/BOT Web Station ตรวจสอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติิิใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์/ โทรศัพท์แจ้งผล ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

9 AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer
การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ การจัดการสิทธิ

10 Officer/BOT Web Station Officer/BOT Web Station
ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์หนังสือแต่งตั้ง Officer Service Desk (สทส.) Certifier ตรวจสอบลายมือชื่อ ลงลายมือชื่อใน หนังสือแต่งตั้ง Officer Service Desk (สทส.) Officer/BOT Web Station ตรวจสอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติิิใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์/ โทรศัพท์แจ้งผล ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

11 AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer
การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ การจัดการสิทธิ

12 DMS DMS ธปท. สถาบันการเงิน นำส่งระเบียบ DMS
ศึกษาระเบียบการใช้บริการระบบงาน DMS Service Desk (สทส.) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตรวจสอบลายมือชื่อ (optional) ลงลายมือชื่อใน หนังสือแสดงความตกลงใช้ระบบงาน ลงลายมือชื่อใน หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ Certifier/BOT Web Station Service Desk (สทส.) ขอเป็นผู้จัดการสิทฺธิระบบ พิมพ์หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ ตรวจสอบลายมือชื่อ Admin (เจ้าของระบบงาน) ผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ ตรวจสอบการแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ อนุมัติิิการแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ/ โทรศัพท์แจ้งผล ลงลายมือชื่อใน หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ

13 AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer
การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ การจัดการสิทธิ

14 DMS ไม่ต้องทำ ผู้จัดการสิทธิ/BOT Web Station จัดการสิทธิการใช้บริการ
พิมพ์หนังสือกำหนดสิทธิ สายงานที่ให้บริการ/EFS Admin ผู้จัดการสิทธิ ตรวจสอบลายมือชื่อ ลงลายมือชื่อใน หนังสือกำหนดสิทธิ สายงานที่ให้บริการ/EFS Admin ตรวจสอบการกำหนดสิทธิ อนุมัติิิการกำหนดสิทธิ/ โทรศัพท์แจ้งผล

15 หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ทำที่ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กันยายน 2545 ข้าพเจ้า ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bank, Co. Ltd.) ไดอานระเบียบ ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยบริการดานการเงิน ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ ลงวันที่ 3 กันยายน 2544 แลว เขาใจเนื้อความโดยตลอดแลว มีความประสงคจะขอรับประโยชนและ ผูกพันตนจากระเบียบดังกลาว ซึ่งเปนระเบียบกลาง และยอมเขาผูกพันตนตามระเบียบเฉพาะเรื่อง สําหรับการใชบริการเฉพาะดานหรือประเภทที่มีอยูแลวหรือจะมีตอไป จึงตกลงผูกพันตน และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวขางตนและที่จะแกไขเพิ่มเติมภายหนาทุกประการ ขาพเจาขอใหคํามั่นสัญญาตอธนาคารแหงประเทศไทยวาจะไมเพิกถอนความตกลง ตามหนังสือนี้ เวนแตกรณีจะเปนไปตามระเบียบหรือไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย เปนหนังสือ ลงลายมือชื่อ……………………………… ( ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ) ผูใชบริการ เพื่อ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หมายเหตุ ใชกระดาษหัวธนาคาร ประทับตราธนาคาร แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูลงนาม ทุกคนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง พรอมแนบหนังสือจดทะเบียนกระทรวงพาณิชยมาดวย (เพื่อใช้ ตรวจสอบลายมือชื่อ) EFS01


ดาวน์โหลด ppt Authentication & Authorization Service

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google