งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Authentication & Authorization Service (AAS). มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย AAS E-SWAPBAHTNETBCPFTDMS Electronic Financial Service (EFS) Authentication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Authentication & Authorization Service (AAS). มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย AAS E-SWAPBAHTNETBCPFTDMS Electronic Financial Service (EFS) Authentication."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Authentication & Authorization Service (AAS)

2 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย AAS E-SWAPBAHTNETBCPFTDMS Electronic Financial Service (EFS) Authentication & Authorization Service (AAS)

3 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย AAS  Authentication : การยืนยันตัว บุคคลด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) บทบาท 1. Certifier : มีหน้าที่รับรอง Officer/ ใช้ งานระบบตามสิทธิ 2. Officer : มีหน้าที่ใช้งานระบบตามสิทธิ  Authorization : การจัดการสิทธิ การใช้งาน บทบาท  ผู้จัดการสิทธิ : มีหน้าที่กำหนดสิทธิการ ใช้งาน

4 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย เงื่อนไข  Certifier เท่านั้น ที่สามารถเป็น ผู้จัดการสิทธิได้  ผู้จัดการสิทธิไม่สามารถจัดการ สิทธิให้  ตนเอง  Officer ที่ตนเป็นผู้รับรองได้  1 สถาบันฯ จะต้องมี Certifier อย่างน้อย 2 ท่าน

5 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจ ลงนามแต่งตั้ง Certifier แนบสำเนาบัตร ปชช. หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจ ลงนามแต่งตั้ง Certifier แนบสำเนาบัตร ปชช. หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจ ลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ แนบสำเนาบัตร ปชช. หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจ ลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ แนบสำเนาบัตร ปชช. หนังสือแสดงความตกลง ใช้บริการ EFS แนบสำเนาหนังสือจดทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ + สำเนาบัตร ปชช. หนังสือแสดงความตกลง ใช้บริการ EFS แนบสำเนาหนังสือจดทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ + สำเนาบัตร ปชช. หนังสือแสดงความตกลง ใช้บริการระบบงาน (Optional) แนบสำเนาบัตร ปชช. หนังสือแสดงความตกลง ใช้บริการระบบงาน (Optional) แนบสำเนาบัตร ปชช. หนังสือแต่งตั้ง Certifier แนบสำเนาบัตร ปชช. หนังสือแต่งตั้ง Certifier แนบสำเนาบัตร ปชช. หนังสือแต่งตั้ง Officer แนบสำเนาบัตร ปชช. หนังสือแต่งตั้ง Officer แนบสำเนาบัตร ปชช. หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ แนบสำเนาบัตร ปชช. หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ แนบสำเนาบัตร ปชช. Print จากระบบ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง

6 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS  การขอใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (Certificate)  เพื่อเป็น Certifier  เพื่อเป็น Officer  การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ  การจัดการสิทธิ

7 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS  การขอใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (Certificate)  เพื่อเป็น Certifier  เพื่อเป็น Officer  การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ  การจัดการสิทธิ

8 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย ธปท.สถาบันการเงิน นำส่งระเบียบ EFSศึกษาระเบียบ EFS ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 1.ลงลายมือชื่อใน หนังสือแสดงความตกลง EFS 2.ลงลายมือชื่อใน หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม แต่งตั้ง Certifier Service Desk (สทส.) ตรวจสอบลายมือชื่อ Certifier/BOT Web Station 1.ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 2.พิมพ์หนังสือแต่งตั้ง Certifier ผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้ง Certifier ลงลายมือชื่อใน หนังสือแต่งตั้ง Certifier Service Desk (สทส.) ตรวจสอบลายมือชื่อ 1.ตรวจสอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 2.อนุมัติิิใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์/ โทรศัพท์แจ้งผล Service Desk (สทส.) Certifier/BOT Web Station ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

9 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS  การขอใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (Certificate)  เพื่อเป็น Certifier  เพื่อเป็น Officer  การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ  การจัดการสิทธิ

10 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย Officer/BOT Web Station 1.ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 2.พิมพ์หนังสือแต่งตั้ง Officer Certifier ลงลายมือชื่อใน หนังสือแต่งตั้ง Officer 1.ตรวจสอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 2.อนุมัติิิใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์/ โทรศัพท์แจ้งผล Service Desk (สทส.)Officer/BOT Web Station ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ Service Desk (สทส.) ตรวจสอบลายมือชื่อ

11 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS  การขอใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (Certificate)  เพื่อเป็น Certifier  เพื่อเป็น Officer  การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ  การจัดการสิทธิ

12 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน Certifier/BOT Web Station 1.ขอเป็นผู้จัดการสิทฺธิระบบ 2.พิมพ์หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ 1.ตรวจสอบการแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ 2.อนุมัติิิการแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ/ โทรศัพท์แจ้งผล Service Desk (สทส.) ผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ ลงลายมือชื่อใน หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ ตรวจสอบลายมือชื่อ Admin (เจ้าของระบบงาน) Service Desk (สทส.) ตรวจสอบลายมือชื่อ ธปท. นำส่งระเบียบ DMS สถาบันการเงิน ศึกษาระเบียบการใช้บริการระบบงาน 1.(optional) ลงลายมือชื่อใน หนังสือแสดงความตกลงใช้ระบบงาน 2.ลงลายมือชื่อใน หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ DMSDMS DMSDMS

13 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS  การขอใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (Certificate)  เพื่อเป็น Certifier  เพื่อเป็น Officer  การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ  การจัดการสิทธิ

14 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย ผู้จัดการสิทธิ/BOT Web Station ผู้จัดการสิทธิ 1.จัดการสิทธิการใช้บริการ 2.พิมพ์หนังสือกำหนดสิทธิ 1.ตรวจสอบการกำหนดสิทธิ 2.อนุมัติิิการกำหนดสิทธิ/ โทรศัพท์แจ้งผล ลงลายมือชื่อใน หนังสือกำหนดสิทธิ สายงานที่ให้บริการ/EFS Admin ตรวจสอบลายมือชื่อ DMS ไม่ต้องทำ

15 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ทำที่ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กันยายน 2545 ข้าพเจ้า ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bank, Co. Ltd.) ไดอานระเบียบ ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยบริการดานการเงิน ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 3 กันยายน 2544 แลว เขาใจเนื้อความโดยตลอดแลว มีความประสงคจะขอรับประโยชนและ ผูกพันตนจากระเบียบดังกลาว ซึ่งเปนระเบียบกลาง และยอมเขาผูกพันตนตามระเบียบเฉพาะเรื่อง สําหรับการใชบริการเฉพาะดานหรือประเภทที่มีอยูแลวหรือจะมีตอไป จึงตกลงผูกพันตน และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวขางตนและที่จะแกไขเพิ่มเติมภายหนาทุกประการ ขาพเจาขอใหคํามั่นสัญญาตอธนาคารแหงประเทศไทยวาจะไมเพิกถอนความตกลง ตามหนังสือนี้ เวนแตกรณีจะเปนไปตามระเบียบหรือไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย เปนหนังสือ ลงลายมือชื่อ……………………………… ( ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ) ผูใชบริการ เพื่อ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หมายเหตุ ใชกระดาษหัวธนาคาร ประทับตราธนาคาร แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูลงนาม ทุกคนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง พรอมแนบหนังสือจดทะเบียนกระทรวงพาณิชยมาดวย (เพื่อใช้ ตรวจสอบลายมือชื่อ) EFS01


ดาวน์โหลด ppt Authentication & Authorization Service (AAS). มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย AAS E-SWAPBAHTNETBCPFTDMS Electronic Financial Service (EFS) Authentication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google