งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคีร่วมมือ e-book เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคีร่วมมือ e-book เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคีร่วมมือ e-book เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
นรงค์ ฉิมพาลี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ความเป็นมาของ PULINET เริ่มจัดตั้งเมื่อ ปี โดยถือกำเนิดจากที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เป็นความร่วมมือของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ซึ่งในปัจจุบัน ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 15 แห่ง (14 มหาวิทยาลัย) กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

3 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มผู้ริเริ่ม มหาวิทยาลัยข่อนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

4 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยข่อนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

5 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
โครงสร้างการบริหารข่ายงาน PULINET ในปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค คณะทำงานวารสาร คณะทำงานบริการ คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

6 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
การดำเนินงานของข่ายงาน คณะกรรมการอำนวยการมีการประชุมกัน 4 ครั้งต่อปี โดยห้องสมุดสมาชิกหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพการประชุม มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของข่ายงานอย่างชัดเจน มีการกำหนดวัตถุประสงค์และพันธกิจของข่ายงาน มีการทำแผนกลยุทธ์ มีการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

7 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
บริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัย ในข่ายงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การดำเนินการจัดหา e-book เพื่อใช้ร่วมกัน พ.ศ PULINET ซึ่งมี ดร.ประสิทธิ์ ม้าลำพอง เป็นประธาน ตั้งคณะทำงานศึกษาเกี่ยวกับ e-book โดยมี ดร. สุจิน บุตรดีสุวรรณ เป็นประธานคณะทำงาน พ.ศ PULINET ตกลงกันจัดหา e-book ของ NetLibrary มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เล่ม OCLC ให้ใช้ฟรี เล่ม กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

8 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
Thai University eBook Net ปลายปี PULINET โดยมี ดร. วสันต์ อดิศัพท์ เป็นประธาน ได้มีมติรับห้องสมุดอื่นนอก PULINET เข้ามาเป็น ภาคีการใช้ e-book ร่วมกัน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา เล่ม พ.ศ ทาง NetLibrary ได้ลดข้อกำหนดลงทำให้สมาชิกของ PULINET และมหาวิทยาลัยอื่นสามารถร่วมตัวและจัด หา e-book ได้เพิ่มขึ้นเป็น เล่ม โดยมีสมาชิก 30 แห่ง กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

9 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
Thai University eBook Net PULINET 15 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 ห้องสมุด Thai University eBook Net มหาวิทยาลัยเอกชน 8 ห้องสมุด กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

10 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ Payap University มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร Thai University eBook Net มหาวิทยาลัยข่อนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Assumption University Bangkok University The University of the Thai Chamber of Commerce Dhurakijpundit University Far Eastern College Rangsit University Sripatum University มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

11 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
แนวทางการบริหาร Thai University eBook Net มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายซึ่งเลือกจากสมาชิก มีจำนวน 9 ท่าน และตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายจัดหา ฝ่ายบริการ ฝ่ายระบบ กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

12 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
e-Book ของ สกอ มหาวิทยาลัยของรัฐที่เหลือทั้งหมด e-Book ของ สกอ 5962 เล่ม PULINET 15 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 ห้องสมุด Thai University eBook Net มหาวิทยาลัยเอกชน 8 ห้องสมุด กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ภาคีร่วมมือ e-book เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google