งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคีร่วมมือ e-book เครือข่าย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน ภูมิภาค (PULINET) นรงค์ ฉิมพาลี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคีร่วมมือ e-book เครือข่าย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน ภูมิภาค (PULINET) นรงค์ ฉิมพาลี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคีร่วมมือ e-book เครือข่าย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน ภูมิภาค (PULINET) นรงค์ ฉิมพาลี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร สารสนเทศ 2 ความเป็นมาของ PULINET เริ่มจัดตั้งเมื่อ ปี 2529 โดยถือกำเนิดจากที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เป็นความร่วมมือของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ซึ่งในปัจจุบัน ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 15 แห่ง (14 มหาวิทยาลัย )

3 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร สารสนเทศ 3 มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มผู้ริเริ่ม

4 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร สารสนเทศ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยข่อนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัจจุบัน

5 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร สารสนเทศ 5 โครงสร้างการบริหารข่ายงาน PULINET ในปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค คณะทำงานวารสาร คณะทำงานบริการ คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร สารสนเทศ 6 การดำเนินงานของข่ายงาน คณะกรรมการอำนวยการมีการประชุมกัน 4 ครั้งต่อปี โดยห้องสมุดสมาชิกหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพการประชุม มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของข่ายงานอย่างชัดเจน มีการกำหนดวัตถุประสงค์และพันธกิจของข่ายงาน มีการทำแผนกลยุทธ์ 2547 - 2549 มีการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี

7 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร สารสนเทศ 7 บริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัย ในข่ายงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การดำเนินการจัดหา e-book เพื่อใช้ร่วมกัน พ. ศ. 2546 PULINET ตกลงกันจัดหา e-book ของ NetLibrary มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 500 เล่ม OCLC ให้ใช้ฟรี 3400 เล่ม พ. ศ. 2545 PULINET ซึ่งมี ดร. ประสิทธิ์ ม้าลำพอง เป็นประธาน ตั้งคณะทำงานศึกษาเกี่ยวกับ e-book โดยมี ดร. สุจิน บุตรดีสุวรรณ เป็นประธานคณะทำงาน

8 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร สารสนเทศ 8 Thai University eBook Net ปลายปี 2546 PULINET โดยมี ดร. วสันต์ อดิศัพท์ เป็นประธาน ได้มีมติรับห้องสมุดอื่นนอก PULINET เข้ามาเป็น ภาคีการใช้ e-book ร่วมกัน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา 215 เล่ม พ. ศ. 2547 ทาง NetLibrary ได้ลดข้อกำหนดลงทำให้สมาชิกของ PULINET และมหาวิทยาลัยอื่นสามารถร่วมตัวและจัด หา e-book ได้เพิ่มขึ้นเป็น 3300 เล่ม โดยมีสมาชิก 30 แห่ง

9 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร สารสนเทศ 9 Thai University eBook Net PULINET 15 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเอกชน 8 ห้องสมุด Thai University eBook Net

10 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร สารสนเทศ 10 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยข่อนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Thai University eBook Net Assumption University Bangkok University The University of the Thai Chamber of Commerce Dhurakijpundit University Far Eastern College Rangsit University Sripatum University Payap University มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

11 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร สารสนเทศ 11 แนวทางการบริหาร Thai University eBook Net มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายซึ่งเลือกจากสมาชิก มีจำนวน 9 ท่าน และตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายจัดหา ฝ่ายบริการ ฝ่ายระบบ

12 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร สารสนเทศ 12 e-Book ของ สกอ PULINET 15 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเอกชน 8 ห้องสมุด Thai University eBook Net e-Book ของ สกอ 5962 เล่ม มหาวิทยาลัยของรัฐที่เหลือทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt ภาคีร่วมมือ e-book เครือข่าย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน ภูมิภาค (PULINET) นรงค์ ฉิมพาลี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google