งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
สำหรับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย / สถาบัน ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ศุภลักษณ์ จันทรารักษ์ศรี สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 ตุลาคม 2548

2 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมกลาง (Union Catalog) ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศ เพื่อสร้างแหล่งทรัพยากรความรู้ที่ใหญ่ที่สุดของชาติ สำหรับบุคลากรของประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบของศูนย์รวมบรรณานุกรมแห่งชาติ (National Bibliographic Center)

3 เป้าหมาย มีฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ที่รวมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน ห้องสมุดสถาบันราชภัฏ ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพิ่มความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ด้วยการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในสื่อประเภทต่าง ๆ

4 เป้าหมาย (ต่อ) 3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันโดยผ่านระบบการยืมระหว่างห้องสมุด 4. เป็นต้นแบบของศูนย์รวมบรรณานุกรมแห่งชาติ (National Bibliographic Center) 5. เป็นแหล่งทรัพยากรความรู้ที่ใหญ่ที่สุดของชาติ สำหรับบุคลากรของประเทศ ที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์

5 การดำเนินงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547

6 ระบบ Union Catalog ประกอบด้วย
โปรแกรม VTLS (Virtua) Z39.50 Protocol Data Storage System 25 Licenses โปรแกรม Virtua Client 75 Licenses โปรแกรม ILL Manager ของ RLG

7 การดำเนินงาน ปี 2547 วันที่ 4 มิถุนายน ประชุมคณะทำงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม : ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2547 ที่ประชุมได้เชิญบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการจัดส่ง Initial Load ข้อมูลใหม่ทั้งหมด เพื่อเพิ่มเติมระเบียนบรรณานุกรม ให้ตรงตาม TOR

8 การดำเนินงานปี พ.ศ.2548 จัดประชุมและอบรม 5 ครั้ง
วันที่ 18 – 27 มกราคม 2548 วันที่ 2 มีนาคม 2548 วันที่ 14 มิถุนายน 2548 วันที่ 25 กรกฎาคม 2548 วันที่ 18 สิงหาคม 2548

9 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2548
ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2548 วันที่ มกราคม อบรมระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union/List Catalog Training) วันที่ มกราคม 2548 อบรมฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมงานวารสาร (Serials Catalog Training) วันที่ มกราคม 2548 อบรม System Librarian Training วันที่ 26 มกราคม 2548 อบรมระบบยืม-คืนระหว่างห้องสมุด (Inter-library Loan) วันที่ 27 มกราคม 2548 อบรมระบบสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรม (OPAC Training)

10 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2548 (ต่อ)
ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2548 (ต่อ) วันที่ 2 มีนาคม ประชุมหารือวิธีแก้ไข duplication วันที่ 14 มิถุนายน 2548 อบรม Regional วันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ประชุมปรับแผน (Action Plan) และLoad ข้อมูลที่เหลือ (กรกฎาคม 2547 – สิงหาคม 2548) วันที่ 18 สิงหาคม 2548 กลุ่ม Catalog ทบทวนการลงรายการให้ตรงกันทั้ง 24 แห่ง วันที่ 6 ตุลาคม 2548 บริษัทแจ้งผลการรวมข้อมูลครั้งที่ 3 ข้อเสนอปัญหาหนังสือภาษาไทย และขอทดสอบช่วง Go Live ตกลงเรื่องการตรวจสอบรายการข้อมูลชื่อวารสาร

11 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
ทบวงฯ ได้จัดซื้อโปรแกรม VTLS (Virtua) สำหรับจัดเก็บฐานข้อ มูลสหบรรณานุกรม 1. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ประกอบด้วย 2 ฐาน 1.1 ฐานข้อมูลหลัก (หนังสือ วารสาร ฯลฯ) 1.2. ฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมของบทความวารสาร 2. ข้อมูลที่ส่งไปรวมกันประมาณ 3.6 ล้านระเบียน ในรูปของ ISO2709 3. กำหนด Master record ข้อมูลซ้ำซ้อนจะ merge เข้าไป แล้วเพิ่ม Location รหัสมหาวิทยาลัย/สถาบัน

12 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (ต่อ)
4. การเริ่มใช้งานจริง (Live) ระเบียนใหม่ที่ยังไม่มีในฐานข้อมูล ถือเป็น Master record 5. วิธีการทำงาน จะทำใน 2 ลักษณะ 5.1 Bottom-up 5.2 Top-down 6. ใช้มาตราฐานการลงรายการแบบสากล (AACR 2, MARC 21)

13 วิธีการสร้างฐานข้อมูล
Batch Load Initial Load Online Addition Go live

14 UC Working with The Record Loading Process 1 Export data 2 3 de-dupe
Add Library Symbol CU 3 Upload.sh Export data SCAN 2709 Program Connect to UNIFAC Via Web Browser Send data to UC Server Run vload.sh Reject File filename.ok 2 de-dupe UC 2 time / day

15 EDIS Electronic Data Information Source System Of Union Catalog Database Add / Modify Master Record cu ISO 2709 EDIS System UC split ku csv kku summary.csv Download File Members’ Library

16 3rd Time Record Loading  Total Records for 3rd Time = 236,242
Updating Original Record (Record already exist in UC)  Adding Library Symbol = 50,290 New Master Record (Record does not exist in UC)  New Master Records = 185,952

17

18

19

20

21

22

23

24

25 สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การเข้าร่วมของสมาชิกใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่ง มหาวิทยาลัยราชมงคล แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 1 แห่ง มหาวิทยาลัยสงฆ์ แห่ง รวม แห่ง รวมทั้งหมด (24+53) แห่ง

26 ปัญหาและอุปสรรค นโยบายการรับสมาชิก การบริหารจัดการ งบประมาณ คณะกรรมการ
ส่วนกลาง / ระบบ งบประมาณ

27 แผนการดำเนินงานปี 2547 - 2551  แผนการดำเนินงาน 2547 2548 2549 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แห่ง รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เพิ่มเติมลงในระบบ Union Catalog ประชุมคณะกรรมการบริหารฐานข้อมูลและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จัดหาและจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

28 แผนการดำเนินงานปี 2547 – 2551 (ต่อ)
2548 2549 2550 2551 ห้องสมุดสถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ทำแผนการปฏิบัติงาน รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศลงในระบบ Union Catalog จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม/ทดแทน ฝึกอบรม ประเมินผลโครงการ

29 รูปแบบ UC ในอนาคต (แบบที่1)
จัดทำโดย คุณจีระพล คุ่มเคี่ยม

30 รูปแบบ UC ในอนาคต (แบบที่2)
จัดทำโดย คุณจีระพล คุ่มเคี่ยม

31 END


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google