งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ศุภลักษณ์ จันทรารักษ์ศรี สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 ตุลาคม 2548 ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สำหรับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย / สถาบัน ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ศุภลักษณ์ จันทรารักษ์ศรี สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 ตุลาคม 2548 ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สำหรับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย / สถาบัน ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ศุภลักษณ์ จันทรารักษ์ศรี สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 ตุลาคม 2548 ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สำหรับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย / สถาบัน ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย

2 2 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมกลาง (Union Catalog) ของห้องสมุด มหาวิทยาลัยในประเทศ เพื่อสร้างแหล่งทรัพยากรความรู้ที่ใหญ่ ที่สุดของชาติ สำหรับบุคลากรของ ประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบของศูนย์รวม บรรณานุกรมแห่งชาติ (National Bibliographic Center)

3 3 เป้าหมาย  มีฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ที่รวมทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย / สถาบัน ห้องสมุดสถาบันราชภัฏ ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  เพิ่มความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล สหบรรณานุกรม (Union Catalog) ด้วยการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ อยู่ในสื่อประเภทต่าง ๆ

4 4 เป้าหมาย (ต่อ) 3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร สารสนเทศร่วมกันโดยผ่านระบบ การยืมระหว่างห้องสมุด 4. เป็นต้นแบบของศูนย์รวม บรรณานุกรมแห่งชาติ (National Bibliographic Center) 5. เป็นแหล่งทรัพยากรความรู้ที่ใหญ่ ที่สุดของชาติ สำหรับบุคลากรของ ประเทศ ที่จะเป็นศูนย์กลางการ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์

5 5 การดำเนินงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547

6 6 ระบบ Union Catalog ประกอบด้วย โปรแกรม VTLS (Virtua) Z39.50 Protocol Data Storage System 25 Licenses โปรแกรม Virtua Client 75 Licenses โปรแกรม ILL Manager ของ RLG

7 7 การดำเนินงาน ปี 2547 วันที่ 4 มิถุนายน 2547 ประชุมคณะทำงาน ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม : ฝ่ายวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2547 ที่ประชุม ได้เชิญบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการ จัดส่ง Initial Load ข้อมูลใหม่ทั้งหมด เพื่อ เพิ่มเติมระเบียนบรรณานุกรม ให้ตรงตาม TOR

8 8 การดำเนินงานปี พ.ศ.2548 จัดประชุมและอบรม 5 ครั้ง วันที่ 18 – 27 มกราคม 2548 วันที่ 18 – 27 มกราคม 2548 วันที่ 2 มีนาคม 2548 วันที่ 2 มีนาคม 2548 วันที่ 14 มิถุนายน 2548 วันที่ 14 มิถุนายน 2548 วันที่ 25 กรกฎาคม 2548 วันที่ 25 กรกฎาคม 2548 วันที่ 18 สิงหาคม 2548 วันที่ 18 สิงหาคม 2548

9 9 วันที่ 18-19 มกราคม 2548 อบรมระบบ ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union/List Catalog Training) วันที่ 20-21 มกราคม 2548 อบรม ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมงานวารสาร (Serials Catalog Training) วันที่ 24-25 มกราคม 2548 อบรม System Librarian Training วันที่ 26 มกราคม 2548 อบรมระบบยืม - คืนระหว่างห้องสมุด (Inter-library Loan) วันที่ 27 มกราคม 2548 อบรมระบบสืบค้น ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (OPAC Training) ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2548

10 10 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2548 (ต่อ) วันที่ 2 มีนาคม 2548 ประชุมหารือ วิธีแก้ไข duplication วันที่ 14 มิถุนายน 2548 อบรม Regional วันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ประชุมปรับแผน (Action Plan) และ Load ข้อมูลที่เหลือ ( กรกฎาคม 2547 – สิงหาคม 2548) วันที่ 18 สิงหาคม 2548 กลุ่ม Catalog ทบทวนการลงรายการให้ตรงกันทั้ง 24 แห่ง วันที่ 6 ตุลาคม 2548 บริษัทแจ้งผลการ รวมข้อมูลครั้งที่ 3 ข้อเสนอปัญหาหนังสือ ภาษาไทย และขอทดสอบช่วง Go Live ตก ลงเรื่องการตรวจสอบรายการข้อมูลชื่อ วารสาร

11 11 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 1. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ประกอบด้วย 2 ฐาน 1. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ประกอบด้วย 2 ฐาน 1.1 ฐานข้อมูลหลัก ( หนังสือ วารสาร ฯลฯ ) 1.1 ฐานข้อมูลหลัก ( หนังสือ วารสาร ฯลฯ ) 1.2. ฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรม ของบทความวารสาร 1.2. ฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรม ของบทความวารสาร 2. ข้อมูลที่ส่งไปรวมกันประมาณ 3.6 ล้านระเบียน ในรูปของ 2. ข้อมูลที่ส่งไปรวมกันประมาณ 3.6 ล้านระเบียน ในรูปของ ISO2709 ISO2709 3. กำหนด Master record ข้อมูล ซ้ำซ้อนจะ merge เข้าไป 3. กำหนด Master record ข้อมูล ซ้ำซ้อนจะ merge เข้าไป แล้วเพิ่ม Location รหัส มหาวิทยาลัย / สถาบัน แล้วเพิ่ม Location รหัส มหาวิทยาลัย / สถาบัน ทบวงฯ ได้จัดซื้อโปรแกรม VTLS (Virtua) สำหรับจัดเก็บฐานข้อ มูลสหบรรณานุกรม มูลสหบรรณานุกรม

12 12 6. ใช้มาตราฐานการลงรายการแบบสากล (AACR 2, MARC 21) 5. วิธีการทำงาน จะทำใน 2 ลักษณะ 5. วิธีการทำงาน จะทำใน 2 ลักษณะ 5.1 Bottom-up 5.1 Bottom-up 5.2 Top-down 5.2 Top-down ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (ต่อ) 4. การเริ่มใช้งานจริง (Live) ระเบียนใหม่ที่ยังไม่มีในฐานข้อมูล 4. การเริ่มใช้งานจริง (Live) ระเบียนใหม่ที่ยังไม่มีในฐานข้อมูล ถือเป็น Master record ถือเป็น Master record

13 13 วิธีการสร้างฐานข้อมูล Batch Load –Initial Load Online Addition –Go live

14 14 Working with The Record Loading Process 1 Add Library Symbol CU 3 Upload.sh Export data CU SCAN 2709 Program Connect to UNIFAC Connect to UNIFAC Via Web Browser Send data to UC Server Run vload.sh Reject File filename.ok 2 de-dupe UC 2 time / day

15 15 cu ku UC kku EDIS Electronic Data Information Source System Of Union Catalog Database Add / Modify Master Record Master Record EDIS System Download File Members’ Library summary. csv ISO 2709 csv split

16 16 3 rd Time Record Loading  Total Records for 3 rd Time = 236,242 Updating Original Record (Record already exist in UC)  Adding Library Symbol = 50,290 New Master Record (Record does not exist in UC)  New Master Records = 185,952

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25 สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การเข้าร่วมของสมาชิกใหม่ –มหาวิทยาลัยราชภัฏ 41 แห่ง –มหาวิทยาลัยราชมงคล 9 แห่ง –สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 1 แห่ง –มหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง รวม 53 แห่ง รวมทั้งหมด (24+53) 77 แห่ง

26 26 ปัญหาและอุปสรรค นโยบายการรับสมาชิกการบริหารจัดการ –คณะกรรมการ –ส่วนกลาง / ระบบ งบประมาณ

27 27 แผนการดำเนินงานปี 2547 - 2551 แผนการดำเนินงาน 254 7 25 48 25 49 25 50 25 51 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แห่ง รวบรวมและจัดเก็บ สารสนเทศประเภทต่าง ๆ เพิ่มเติมลงในระบบ Union Catalog  ประชุมคณะกรรมการบริหาร ฐานข้อมูลและคณะกรรมการ ฝ่ายต่าง ๆ  จัดหาและจัดทำคู่มือ ปฏิบัติงาน 

28 28 แผนการดำเนินงานปี 2547 – 2551 (ต่อ) แผนการดำเนินงาน 25 47 25 48 25 49 25 50 25 51 ห้องสมุดสถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ทำแผนการปฏิบัติงาน รวบรวมและจัดเก็บ สารสนเทศลงในระบบ Union Catalog  จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม / ทดแทน  ฝึกอบรม ประเมินผลโครงการ

29 29 รูปแบบ UC ในอนาคต (แบบที่1) จัดทำโดย คุณจีระพล คุ่มเคี่ยม

30 30 รูปแบบ UC ในอนาคต (แบบที่2) จัดทำโดย คุณจีระพล คุ่มเคี่ยม

31 31 END suphalak.c@car.chula.ac.th


ดาวน์โหลด ppt 1 ศุภลักษณ์ จันทรารักษ์ศรี สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 ตุลาคม 2548 ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สำหรับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย / สถาบัน ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google