งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electronic Office (e-Model) and Knowledge Management รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 Sep 2004.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electronic Office (e-Model) and Knowledge Management รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 Sep 2004."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electronic Office (e-Model) and Knowledge Management รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ yuen@ku.ac.th 28 Sep 2004

2 หัวข้อที่จะบรรยาย แรงกดดันจากเศรษฐกิจดิจิตอลที่ทำให้สำนักงานต้องเปลี่ยนไป ความรู้ สารสนเทศ และการใช้งานบนเครือข่ายขององค์กร ระบบสำนักงานอัตโนมัติ มีความจำเป็นต่อองค์กรอย่างไร ความรู้และการจัดการความรู้มีความสำคัญกับระบบสำนักงาน อัตโนมัติ กระบวนการที่ใช้ไอซีทีกับการประยุกต์องค์กร ตัวอย่างการสร้างองค์กรเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มประสิทธิภาพ ภายใต้ e-Model แนวทางในอนาคตสำหรับสำนักงานอัตโนมัติ

3 แรงกดดันจาก เศรษฐกิจดิจิตอล และภูมิปัญญา ความสำคัญต่อการพัฒนา เพื่อการแข่งขัน

4 ไนจีเรีย มีน้ำมัน อินโดนีเซีย มีป่าไม้ แอฟริกาใต้ มีเพชร และ ทองคำ บราซิล มี ป่า และ แร่ธาตุ อาร์เจนตินา มี ดินอุดม สมบูรณ์ คองโก มี แร่ธาตุ อัญมณี เม็กซิโก มี น้ำมัน เงิน โคลัมเบีย มี มรกต ซาอุ มี น้ำมัน ประเทศที่มีความทรัพยากรมากมาย

5 “ ทุกวันนี้ประเทศเหล่านี้จนลงมากกว่า เมื่อยี่สิบปีที่แล้ว ” WHY??? อักษรครองโลก ไม่ใช่ 26 ตัว แต่เป็นสอง ตัวคือ 0 กับ 1 ทำไม ?

6 แนวโน้มเศรษฐกิจโลก (new economy, digital economy, internet economy) การเจริญเติบโตที่รวดเร็วของเทคโนโลยี ICT แรงขับดันจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สังคมดิจิตอล และ digital devide ทำให้เกิดความ กังวลในเรื่องความแตกต่างทางด้านการใช้ข่าวสาร การทำงานร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน (รูปแบบการทำงานในทุกองค์กร (Collaboration Model และ e-Model)) การเติบโตของ Web Technology, EDI และการใช้ ประโยชน์จาก Web Service ให้การทำงานแบบ Virtual

7 สังคมกำลังก้าวสู่สังคมใหม่ที่ใช้ภูมิปัญญา “ทำอย่างไรจึงใช้ทรัพยากร ที่ได้มาให้เกิดผลคุ้มค่า มีประโยชน์ และยั่งยืน”

8 การก้าวสู่องค์กรที่ใช้ไอซีที ช่วยการดำเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ข้อมูล สารสนเทศ และ ความรู้

9 ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) นิยามพื้นฐานทั่วไปที่มีบทบาทและ ความสำคัญในองค์กร

10 Tacit knowledge ความรู้ที่มีรูปแบบที่ไม่ แน่นอน ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน Explicit knowledge ความรู้ที่มีรูปแบบ ชัดเจน กฎเกณฑ์แน่นอนและชัดเจน พื้นฐานชนิดของความรู้

11 ง่ายต่อการ สำเนา Explicit Tacit ยากต่อการประติดประต่อ ยากต่อการถ่ายทอด ยากต่อการถูกขโมย มีประโยชน์ใน การแข่งขันสูง แจกจ่ายใช้ งานง่าย มี ประสิทธิภาพ ง่ายต่อการจัดเก็บใน รูปเอกสาร และแบ่งกันใช้งาน 20% 80% ธรรมชาติของความรู้ ทำให้มีอำนาจ เพื่อการ แข่งขันได้ดี

12 การถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคลและจาก ภายนอกองค์กร การจัดเก็บความรู้ขององค์กร การนำความรู้มาสร้างความสามารถ ในการแข่งขันหรือก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง แท้จริง การสร้างความรู้ใหม่ ปัญหาการจัดการความรู้ในองค์กร

13 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Enterprise) การสร้างคุณค่าจากภูมิปัญญาและความรอบรู้ การเปลี่ยนสินทรัพย์ทางปัญญาให้เป็นทุน การจัดการความรอบรู้และภูมิปัญญา การเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Knowledge Worker การก้าวเข้าสู่สังคมภูมิปัญญา และความรอบรู้

14 การใช้ไอซีทีเพื่อการทำงานร่วมกัน ภายในองค์กร

15 ความร่วมกันทำงานไม่ใช่ความคิดใหม่ !!! การประสานภารกิจ และให้บริการ รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย การทำงานร่วมกัน สร้างพันธมิตร สร้างความเข้มแข็ง เป็นรากฐานของการทำงานมาแต่โบราณ ความร่วมมือและการทำงานร่วมกัน ด้วยไอซีที (Collaboration)

16 การทำงานร่วมระหว่าง บุคคล หน่วยงาน, องค์กร งานบริการร่วม etc… เพื่อสร้างเครือข่าย กิจกรรม และสร้างธุรกรรมแบบ b- b b-c c-c b-g g-g g-c การทำงานร่วมกันภายในองค์กรและ ระหว่างองค์กร

17 การทำงานร่วมกันด้วยกระดาษอิเล็กทรอนิกส์

18 การเคลื่อนย้าย (work flow) และ การไหลของงานบนเครือข่าย

19 การประชุมร่วมกันแบบไร้กระดาษ

20 การใช้ประโยชน์จาก e-Meeting บน intranet

21 การลดการใช้กระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

22 ผลิตภัณฑ์ คน กระบวนการ ระบบเศรษฐกิจใหม่ ( เน้นลูกค้า ) ระบบเศรษฐกิจเก่า ระบบเศรษฐกิจใหม่ Productivity Across Many Functions Knowledge in Specific Function ระบบเศรษฐกิจเก่า ( เน้นสินค้าหรือบริการ ) ระบบเศรษฐกิจใหม่ ( ความคล่องตัว ตื่นตัว ว่องไว ) ระบบเศรษฐกิจเก่า ( ประสิทธิภาพ ความเร็ว ) ทำไมองค์กรต้องให้ความสำคัญในการใช้ ไอซีทีเพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติ

23 คน กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ เน้นเข้าหาลูกค้า ขีดความสามารถเชิง ความรอบรู้ การเข้าถึงเนื้อหา สาระความรู้ ความว่องไว รวดเร็ว ไดนามิกส์ และสร้างกิจกรรม ร่วมกันระหว่างองค์กร อินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ และ e-Office

24 ข้อมูลข่าวสาร การประยุกต์เฉพาะ เว็บ และ อินเทอร์เน็ต คน ระบบ กระบวนการ คน ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ พันธมิตร ลูกค้า ซัพพลายเออร์ เครือข่าย การจัดการความรอบรู้ การทำงานที่ต้องใช้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้มากขึ้น

25 ดูข้อมูลร่วมกัน สื่อสารสองทิศทาง “Chat” EDI E-Mail,XML 1. แบ่งกันใช้, ใช้ร่วมกัน กำหนดเป็น เป้าหมายร่วมกัน 2. บุคลากรทำงาน ร่วมกัน การทำงานร่วมกันแบบสหกิจ

26 องค์กรต้องมีการจัดการความรู้ และใช้ไอซีทีเพื่อจัดการความรู้ เพื่อการดำเนินการแบบ มีประสิทธิภาพ

27 สารสนเทศล้น มีสารสนเทศมากที่จะสร้าง เป็นความรู้ ต้องจัดการในรูปอิเล็กทรอนิกส์ องค์ความรู้มีมากมาย เกิดใหม่ และสะสม เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร ต้องใช้ e- Model มีการแข่งขันที่รุนแรงและความอยู่รอด ความรู้คือทรัพย์ (Knowledge is asset) มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน ความรู้เป็นแหล่งกำเนิดของนวัตกรรม นโยบายเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุนของรัฐบาล ทำไมต้องมีการจัดการความรู้

28 การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการสร้าง ความรู้ จัดเก็บ รวบรวม ขนส่ง ถ่ายทอด และใช้ ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร การจัดการความรู้ เกี่ยวโยงกับกิจกรรมที่สำคัญสอง อย่างคือ การพยายามที่จะทำให้ความรู้อยู่ในรูปเอกสาร ข้อความ สิ่งพิมพ์ หรือถ่ายทอดความรู้ออกมาในรูปที่เก็บรักษาได้ และอยู่คู่กับองค์กร กิจกรรมที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง บุคลากรหรือใช้ความรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ระหว่างกัน การจัดการความรู้คืออะไร

29 เราต้องวางแผนการฝึกบุคลากรให้ดี ต้องทำเอกสารที่ตนเองรู้เอาไว้ เมื่อต้องการใช้จะได้มีเอกสารใช้ เราจะต้องมีนโยบายเพื่อทำให้องค์กรเราเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ไม่มีปัญหาในการใช้องค์ความรู้ เสมือนมีที่ปรึกษา ที่ดี เราอาจต้องใช้จ่ายสำหรับเทคโนโลยีเพื่อการ สื่อสารที่ดีกว่า ความจริงที่น่าสนใจสำหรับองค์กร

30 ความมั่งคั่งสมบูรณ์ขององค์กร คือความรู้ ไม่ใช่เงิน ความรู้เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญ ยิ่งขององค์กร กุญแจแห่งความสำเร็จคือ การ สร้าง innovation economy ทำนวัตกรรมให้เป็นเงิน การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

31 ตัวแปรทุกตัวสามารถเอาออกจากสมการของการ แข่งขันได้ ยกเว้นความรู้และภูมิปัญญาเป็นตัวแปร ที่สำคัญเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน องค์กรทุกองค์กรต้องตระหนักว่าสินทรัพย์หลัก ความรู้ ที่จะแปรเปลี่ยนมาเป็นสินค้าและบริการที่มี อำนาจเพื่อการแข่งขัน อำนาจการแข่งขันที่ยั่งยืน

32 ทุนปัญญา (intellectual capital)

33 UseCreate Collect Adapt Review Identify Share การดำเนินการจะไม่สำเร็จถ้าวงรอบ ไม่สมบูรณ์ กระบวนการการจัดการความรู้

34 Knowledge Identification Knowledge Acquisition Knowledge Utilization /Reuse Knowledge Development Knowledge Integration Knowledge Transfer Knowledge Storage กระบวนการจัดการความรู้

35 กำหนดท่าทีและการตั้งคำถาม (less tool-based) ทำในหลายระดับ (strategic, tactical, operational) การบรรยายและสนทนาบ่อยๆ (less technical) การพัฒนาและประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง จุดประกายและสร้างความคิดใหม่ให้เกิดขึ้น ใช้ ICT เข้าช่วย การส่งเสริมให้เกิด KM ในองค์กร

36 ส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้อง เน้นว่าจะต้องได้ผลิตภัณฑ์ ทำให้ยาวนาน ลุ่มลึก และกว้างขวาง ติดดิน ทำในทุกระดับ การพัฒนา KM ในองค์กร

37 สร้างกระบวนการด้วยไอที E-learning และ KM มีเส้นทางเข้าหากัน สิ่งต่อไปที่ยิ่งใหญ่: ใช้ KM เป็นพลังขับเคลื่อน ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

38 เทคโนโลยีไอซีทีที่ใช้ในการ จัดการความรู้ และ การดำเนินการ แบบ e-Model

39  Communication technologies ทำให้เรา เข้าถึงความรู้ได้ง่าย เร็ว และสื่อสารระหว่าง บุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญได้ง่าย  Collaboration technologies ช่วยเป็น ตัวกลางในการทำให้เกิดการทำงานร่วมกัน เป็นทีม  Storage technologies ใช้ในการจัดเก็บ รวบรวม และจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินการ (1)

40 Groupware กับการทำงานแบบทีม Intranet กับการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร Internet กับการสร้างและเสาะแสวงหาความรู้ จากภายนอก News group และ Discussion group กับการ แบ่งปันความรู้ Knowledge Map กับการแสวงหาความรู้และ ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินการ (2)

41 Search Engine Full text search OLAP and Data mining Multimedia Technology and Content Analysis, Distribution Knowledge Expert System เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินการ (3)

42 1.ความต้องการในเรื่องฝึกอบรมพื้นฐาน 2.การดำเนินการให้เข้าถึงแก่นของการเรียนรู้เพื่อสร้าง องค์กรแห่งการเรียนรู้ 3.ดำเนินการก้าวสู่ KM Training Organizational Learning Knowledge Management การทำให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

43 การจัดการความรู้ในองค์กร และผลจากอินเทอร์เน็ต ก้าวสู่การออนไลน์และการ เข้าถึงขุมความรู้ 1969 ArpaNet 1990 Internet-Hypertex 1992 Browser 1995 Portals 1999 Storefronts การเชื่อมโยง การนำเสนอ สื่อสารสองทาง การออนไลน์ ผลกระทบ เวลา

44 การเพิ่มคุณค่าสายใย การเชื่อมโยง อีเซอร์วิส การเข้าถึงและ การบริการร่วมกัน ระบบอินเทอร์เน็ตแบบอยู่กับที่ กับการเคลื่อนที่กำลังรวมตัวเข้าหากัน การสร้างวิธีทำงานใหม่ 2000-2003 ผลกระทบ เวลา ผลลัพธ์จากการเติบโตของอินเทอร์เน็ต ( ต่อ )

45 ขุมความรู้ ผู้ใช้บริการ จากระยะไกล เปิดบริการ 24x7x365 เข้าใช้บริการอย่างทั่วถึง เชื่อมโยงและจัดการ อย่างเป็นเอกภาพ ภายใต้ระบบ Digital แหล่งรวมความรู้ทุกรูปแบบ เอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ มัลติมีเดีย ภาพ เสียง วิดีโอ …... (ระยะทาง เวลา สถานที่ จะไม่เป็นอุปสรรค ต่อการให้บริการอีกต่อไป) ขุมความรู้ แนวคิดการเก็บรวบรวม

46 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ www กำลังมีบทบาทสูงมากในการเรียนรู้

47 ปี 2003 ไทยมีข้อมูลรวมกันบนเว็บ 1.5 ล้าน URL pages ทั่วโลกมีประมาณ > 2000 ล้าน URL pages การบัฟเฟอร์ข้อมูลทั้งหมดของประเทศ ใช้เพียง 10-20 จิกะไบต์ การบัฟเฟอร์ของทั่วโลกจะมีค่าประมาณ 20-30 เทอราไบต์ เทคโนโลยีปัจจุบัน มีความเป็นไปได้ ที่จะสร้างบัฟเฟอร์ขนาด 20-30 เทอราไบต์ องค์กรได้ประโยชน์จากข้อมูลบน WWW

48 ตัวอย่างการสร้างองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และใช้ไอซีทีเป็นฐาน

49 สร้างสังคมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน Tacit to Tacit knowledge transfer

50 Explicit to Tacit Knowledge transfer Explicit to Explicit Knowledge transfer ตัวอย่างใช้ e-Model จัดเก็บความรู้ เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้

51 ระบบไร้สายเป็นวิธีการ แบบเพิ่มพื้นที่ เพื่อเข้าถึงขุมความรู้และการเรียนรู้ร่วมกัน

52 e-Student e-Teacher e-Personal ต้องทำให้มีกำลังคนที่เพียบพร้อมรองรับ

53 เปลี่ยนคำว่า “Centre” เป็นการให้บริการระยะไกล ให้บริการอย่างทั่วถึง เพิ่มการเข้าถึงของลูกค้า ให้ความสำคัญปลายทาง (User and Customer Centric) ผู้ใช้ไร้ขีดจำกัด any time, any where, any one. บริการให้ตรงใจผู้ใช้ ขยายรูปแบบการให้บริการ และ การให้ความสะดวก ข้อมูลข่าวสารแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่บนเครือข่าย ใช้เว็บ บริการบนอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงกันระหว่างบุคคล (hearts & minds) เชื่อมโยงกับ ITอย่างใกล้ชิด, collaboration เน้นเรื่องคุณค่าสูง, คุ้มค่า ทำให้เป็นมาตรฐาน และขยายการเชื่อมโยงได้ ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทัน และก้าวนำ Collaborato r Repository Information Provider Gateway บทเรียนจากการดำเนินการ e-Model

54 ตัวอย่างการสร้าง e-Model ขององค์กร เพื่อการเป็นองค์กรแบบอิเล็กทรอนิกส์

55 e-Mis e-Academic e-Service e-Goverment e-Research

56 e-Service Information Online e-Library e-Learning e-Courseware การเรียนการสอน ทางไกล e-Academic e-University e-Technology (Infrastructure) e-Teacher Cluster Computing KUWIN e-Training e-Student e-MIS e-Office บัญชีสามมิติ e-Meeting OC Operation Center e-Government โรงเรียนต้นแบบ ICT e-Faculty e-ResearchKnowledge baseLearning EnvironmentStandardization ผัง e-University Model e-Edutainment e-Assessmente-Advisor e-Portal e-Moral e-Agre e-Board e-Publication

57 แนวโน้มของเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการดำเนินงานในองค์กร แบบ e-Office

58 PDA (Personal Digital Assistant) – กำลังรวมตัวกับ mobile phones, Wireless Information Devices Wireless (IEE802.11b/a, Bluetooth, WAP, Ultra-wideband (UWB) transmission, HiperLAN2) – mobile students/staff Ubiquitous/Pervasive computing - Wearable computers High-speed home networking (ADSL, Cable, VDSL) – stay-home web service. Transmission Technologies – DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) Identification, authentication, authorisation (fingerprints, hand-geometry, facial-geometry, iris patterns or voice; Directories; encryption, digital signatures, PKI; etc) Smart cards, proximity cards e-Commerce แนวโน้มใหญ่ที่สำคัญของเทคโนโลยี IT- (1)

59 Infobots, FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) Groupware Peer to Peer (P2P) XML (Extensible Markup Language) CNRP (Common Names Resolution Protocol) CPRM (Content Protection for Recordable Media) WSDL (Web Services Description Language) ASPs Digital archives Digitisation projects VoD (Video on Demand) Contents and Service Portals Viruses – Management issues Hacking – Security issues แนวโน้มใหญ่ที่สำคัญของเทคโนโลยี IT- (2)

60 เป้าหมายมาอยู่ที่ Mobile Communication เมื่อมองไปในอีกห้าถึงสิบปี ข้างหน้า การทำ e-Model ส่วนใหญ่จะอยู่บน อุปกรณ์ไร้สาย” มีคำสองคำคือ Wireless และ Internet ที่จะทำให้ ผู้คนมั่งคั่ง และ smart ขึ้น “มีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ มหัศจรรย์ แต่ว่าใครจะเป็น ผู้ใช้สิ่งนั้น ใครจะเป็นผู้ได้ ประโยชน์ ?”

61 แนวโน้มที่สำคัญของ Mobile Computing โมบายคอมพิวติ้งเป็นคลื่นลูกใหม่ของเทคโนโลยี พัฒนาการมาจาก mobile phone, PDAs บริษัทใหญ่ให้ความสำคัญ (Microsoft, Intel, IBM, Sun, etc.) โมบายคอมพิวติ้งจะเหมือนกับอินเทอร์เน็ตที่บูมขึ้น ในกลางทศวรรษ 1990 Immature technologies ขาดมาตรฐานและเครื่องมือ Lower access and adoption, very little actual commerce การประยุกต์ใช้งานยังกระจัดกระจาย ตัวประกอบที่สำคัญในการพิจารณา ความฝัน (video) vs. ความจริง (remote information access) ภาวะทางเศรษฐกิจ และ IT/telecom spending environments

62 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt Electronic Office (e-Model) and Knowledge Management รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 Sep 2004.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google