งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Thailand IPv6 Forum, 5 th Meeting 6 September 2005 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Thailand IPv6 Forum, 5 th Meeting 6 September 2005 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Thailand IPv6 Forum, 5 th Meeting 6 September 2005 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ

2 2Agenda วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ –สัมมนาไทยสาร “Towards Global Research Network” 9 ก.ย. 2548 –อบรมเชิงปฏิบัติการ WIDE Workshop จ. ภูเก็ต 13 ต.ค. 2548 –New International advisory committee จาก Cisco Systems, Inc. วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม Thailand IPv6 Forum ครั้งที่ 4 วาระที่ 3 รายงานความคืบหน้า –ผลการจัดงาน Gen. C Domain บริการจดทะเบียน IPv6 โดเมน โดย TH-NIC –ผลการจัดงานสัมมนา Cisco Technology Forum: IPv6 วันที่ 26 ก.ค. 2548 –ผลการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ NECTEC-CISCO IPv6 วันที่ 27 ก.ค. 2548 –สถานะทางการเงินของสมาคมฯ –การจัดทำเวบไซต์ http://ww.thailandipv6.nethttp://ww.thailandipv6.net –สถานะปัจจุบันและแผนดำเนินการใช้ IPv6 ในเครือข่ายของ ISP –รายงานการเข้าร่วมประชุม Taiwan IPv6 Summit และ 20th APAN Meeting –รายงานอื่นๆ จากสมาชิก วาระที่ 4 รับรองเอกสารการจัดตั้ง สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย วาระที่ 5 หารือเรื่องการจัดงาน Thailand IPv6 Summit วาระที่ 6 ยืนยันวัน เวลา และสถานที่ของการประชุมครั้งต่อไป –การประชุม Thailand IPv6 Forum ครั้งที่ 6 –การประชุมประจำปีของคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษา วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3 3 วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

4 4 งานสัมมนาไทยสาร “Towards Global Research Network” 9 กันยายน 2548 9.00-17.00 น. ICT Learning Center http://thaisarn.nectec.or.th

5 5 Invitation to WIDE Workshop http://www.coe.psu.ac.th/SOI-AI3-Autumn-Meeting/

6 6 Appointment of a New International Advisory Member from Cisco Mr. Salman Asadullah Cisco Systems, Inc sasad@cisco.com (Feel free to contact him on any IPv6 deployment issues)

7 7 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4

8 8 วาระที่ 3 รายงานความคืบหน้า

9 9 ผลการจัดงาน Gen. C Domain บริการจดทะเบียน IPv6 โดเมน โดย TH-NIC วันที่ 15 กรกฏาคม 2548 –ผู้เข้าร่วมงาน 32 คน –ตอบแบบสอบถาม 122 ชุด นิสิต นักศึกษา 47 ธุรกิจเอกชน44 ราชการ15 รัฐวิสาหกิจ 8 อื่นๆ 8

10 10 Cisco Technology Forum: IPv6 By Cisco (Thailand) Registration = Fill in more details by Cisco วันที่ 26 กรกฏาคม 2548

11 11 สรุปรายได้ Cisco IPv6 Workshop 27 กรกฎาคม 2548 ผู้เข้าร่วมอบรมที่จ่ายค่าอบรม 32 คน คนละ 2,336.45 รวมเป็นเงิน 74,766.40 บาท (ราคานี้หัก VAT 7% แล้ว เนื่องจาก NECTEC ต้อง รับภาระในการเสียภาษี) ค่าใช้จ่าย 13,879.35 บาท มีรายการดังนี้ –ค่าบริการที่จอดรถ จำนวน 6 คัน ๆ ละ 75 บาท (รวม VAT แล้ว) = 450 บาท –ค่าอาหารว่าง จำนวน 40 คน ๆ ละ 53.5 บาท (รวม VAT แล้ว) = 2,140 บาท –ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน ๆ ละ 107 บาท (รวม VAT แล้ว) = 4,280 บาท –ค่าใช้บริการห้องอบรมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2548 ตึกมหานครยิบซั่ม ชั้น 21 = 7,009.35 บาท รายได้สุทธิ (เข้าสมาคม) 74,766.40 - 13,879.35 = 60,887.05 บาท ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

12 12 สถานะทางการเงิน รายได้สุทธิจาก IPv6 Workshop 18-20 พ.ค. –100,241.57 บาท รายได้สุทธิจาก IPv6 Workshop 27 ก.ค. –60,887.05 บาท รวมเงินในบัญชี Thailand IPv6 Forum –161,128.62 บาท

13 13 http://www.thailandipv6.net Comments?

14 14 สถานะปัจจุบันและแผนดําเนินการ ใช IPv6 TH-NIC AIS Member report and update Member Update

15 15 Report from 20 th APAN Meeting ผู้แทนจากเนคเทคร่วมประชุม APAN ครั้งที่ 20 ประเทศ ไต้หวัน 23-27 ส.ค. 48 (ดร.เฉลิมพล ดร.พนิตา) IPv6 Summit in Taiwan จัดร่วมกับ APAN (23-24 ส.ค.) นำเสนอ “IPv6 Deployment in Thailand” Feedbacks –Approached by Latif Ladid, president of IPv6 Forum Invited to join IPv6 Forum Offered to help organize Thailand IPv6 Summit –Approached by Malaysia and Australia to speak at IPv6 Summits in Malaysia and Australia in Oct-Nov –Request to set up SIP showroom to test with Taiwan ITRI

16 16 Other reports by members?

17 17 วาระที่ 4 รับรองเอกสารการจัดตั้ง สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย

18 18 วาระที่ 5 กิจกรรมในอนาคต

19 19 Proposed Activities Next meeting (6 th ), Sun Datacom, what date, time and place? 7 th IPv6 Forum meeting: Host? Where? When? Special meeting (Annual Meeting) of Advisory and Committee Planning of Thailand IPv6 Summit

20 20 Thailand IPv6 Summit (draft) First Conference on Next Generation Internet and Applications Proposed date: 16-17 March 2006 –Deployment Status in Thailand and around the world, From Network Operator (ISP, TSP, ASP), From State-owner enterprises (EGAT, PEA, Thai-Air), From Government Sectors (e-government, SIPA), From Research and Academic Sectors (NSTDA, NECTEC, Universities), From Private Sectors (Banks, Logistics), From Product Vendors (Networks, H/W, S/W) From overseas: Japan, Korea, Taiwan, Singapore, Europe, USA. –Problems and Issues, –Security Issues, –Applications, –Policy & Direction If it is ok, committee appointment

21 21 Main Targets of our group in first year (2005) จำนวน ISP ที่ให้บริการ IPv6: –Asia Infonet, ANet, INet, CS-Loxinfo, CAT Telecom –Pilot project สำหรับ demonstration Distance Learning (กฟภ., กฟผ., กฟน.) 1 ISP 1 Application (OIOA) First Real Demonstration (when?) Forum Direction/Goal


ดาวน์โหลด ppt 1 Thailand IPv6 Forum, 5 th Meeting 6 September 2005 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google