งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2554
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน

2 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
2548 2549 2550 2551 2552 2553 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 4.2364 4.6094 4.4452 4.7597 4.2486 3.8336 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ 4.1259 3.8760 3.8733 4.7510 4.4567 4.5500 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิผล 5.0000 4.8659 4.6379 3.9174 4.5187 4.2359 มิติที่ 4 มิติด้านพัฒนาองค์กร 4.7950 4.3714 4.5194 4.7500 4.9565 4.7389 4.4129 4.5035 4.3908 4.6673 4.4284 4.1982

3 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยสรุป
2548 2549 2550 2551 2552 2553 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 4.2364 4.6094 4.4452 4.7597 4.2486 3.8336 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ 4.1259 3.8760 3.8733 4.7510 4.4567 4.5500 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิผล 5.0000 4.8659 4.6379 3.9174 4.5187 4.2359 มิติที่ 4 มิติด้านพัฒนาองค์กร 4.7950 4.3714 4.5194 4.7500 4.9565 4.7389 4.4129 4.5035 4.3908 4.6673 4.4284 4.1982

4 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล

5 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ

6 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยสรุป
2548 2549 2550 2551 2552 2553 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 4.2364 4.6094 4.4452 4.7597 4.2486 3.8336

7 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548-2554
ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ (ร้อยละ 10) ตัวชี้วัดที่ 2.2 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน 2549 2550 2551 2552 2553 2554 5.000 2.0833 1.000

8 ผลการดำเนินงาน 71,880 ไร่ = ระดับ 1
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ (ร้อยละ 10) ตัวชี้วัดที่ 2.2 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน (โดยกรมชลประทาน) (ร้อยละ 3) โครงการขนาดใหญ่ โครงการคลองสียัด, โครงการประแสร์, โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการกิ่วคอหมา โครงการขนาดกลาง ระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านนาดู่ สถานีสูบน้ำบ้านนาดู่, โครงการประตูระบายน้ำห้วยแคน, โครงการสถานีสูบน้ำ PR3 ฝายอำนาจเจริญ, ระบบฝายโชคชัย(รำแดง), โครงการระบบส่งน้ำห้วยติ้กชู, ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังเด็น, โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว, ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 144,650 145,650 146,650 เสร็จก่อน 15 กย.54 1 กย.54 ผลการดำเนินงาน 71,880 ไร่ = ระดับ 1 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วม ผู้อำนวยการสำนักโครงการขนาดใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานพื้นที่เป้าหมาย ผู้เก็บข้อมูล นางสาวเพ็ญประภา พงศ์พงัน กองแผนงาน ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วม ผู้ประสานแผน สคญ ผู้ประสานแผน สชป. เป้าหมาย

9 ตัวชี้วัดที่ 2.2 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน (โดยกรมชลประทาน)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน (โดยกรมชลประทาน) (ร้อยละ 3) ลำดับที่ โครงการ เป้า หมาย ผลดำเนินการ 0-20 20-39 40-59 60-79 80-100 1 โครงการคลองสียัด 29,500 15,300 51.86 2 โครงการประแสร์ 23,000 11,500 50.0 3 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 40,000 28,700 71.75 4 โครงการกิ่วคอหมา 10,000 5 ระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านนาคู่ สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ 6,400 4,200 65.62 6 โครงการประตูระบายน้ำห้วยแคน 1,000 400 40.0 7 โครงการสถานีสูบน้ำ PR3 ฝายอำนาจเจริญ 9,480 8 ระบบฝายโชคชัย (รำเดง) 6,000 100 9 โครงการระบบส่งน้ำห้วยติ๊กชู 12,570 3,780 30.07 10 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น 3,500 2,000 57.14 11 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว 5,200 ผลการดำเนินงาน % 146,650 71,880

10 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า

11 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554
ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 15) 2549 2550 2551 2552 2553 2554 4.3990 4.4286 4.4993 3.5951 3.4112 1.000

12 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีปริมาณเก็บกักเพิ่มขึ้น 2549 2550 2551 2552 2553 2554 - 5 3.000

13 ผลการดำเนินงาน 140.7 ล้าน = ระดับ 1
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก (ร้อยละ 10) ตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีปริมาณเก็บกักเพิ่มขึ้น รวมพื้นที่โครงการขนาดกลาง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้) จ.ลำปาง 2. ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จ.นครสวรรค์ 3. โครงการอ่างสะพานหิน จ.ตราด 4. อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง จ.ปราจีนบุรี 5. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ จ.เพชรบูรณ์ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 179.22 184.22 189.22 เสร็จก่อน 15 กย.54 1 กย.54 ผลการดำเนินงาน ล้าน = ระดับ 1 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วม ผู้อำนวยการสำนักชลประทานพื้นที่เป้าหมาย ผู้เก็บข้อมูล นางสาวเพ็ญประภา พงศ์พงัน กองแผนงาน ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วม ผู้ประสานแผน สชป. เป้าหมาย เงื่อนไข ไม่นับรมโครงการที่มีปัญหาจากปัจจัยภายนอก คือปัญหาที่ดิน และผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้ต้องบอกเลิกสัญญา

14 ตัวชี้วัดที่ 3. 1. 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีปริมาณ
ตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีปริมาณ เก็บกักเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3) ลำดับที่ โครงการ เป้า หมาย ผล 0-20 20-39 40-59 60-79 80-100 1 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้) จ.ลำปาง 36.84 30 95 2 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จ.นครสวรรค์ 70.0 70 100 3 โครงการอ่างสะพานหิน จ.ตราด 20.0 20 4 อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง จ.ปราจีนบุรี 10.7 97.00 5 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ จ. เพชรบูรณ์ 20.58 10 95.88 รวมทั้งสิ้น 158.12 140.7

15 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ตัวชี้วัดที่ จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน 2549 2550 2551 2552 2553 2554 5.0000 1.0281 3.000

16 พท.ทำการผลิตสินค้าเกษตรในเขตชลประทานฤดูฝน +ฤดูแล้ง
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก (ร้อยละ 10) ตัวชี้วัดที่ จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน ผลการดำเนินการ ระดับ 1 พื้นที่ที่ดำเนินการได้ ล้านไร่ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 30.50 31.00 31.50 32.00 32.50 พท.ทำการผลิตสินค้าเกษตรในเขตชลประทานฤดูฝน +ฤดูแล้ง ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วม ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1-17 ผู้เก็บข้อมูล นายสิโรจน์ ประคุณหังสิค สอน. นางสาวจิรภรณ์ ศรีอดุลย์พันธุ์ สอน. ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วม ผู้ประสานแผน สชป. 1-17 กรณีมีปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกรมชลประทาน และส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการ/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรมชลประทานจะขออุทธรณ์ เพื่อให้พิจารณาปรับเกณฑ์การให้คะแนน

17 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ตัวชี้วัดที่ ร้อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง 2549 2550 2551 2552 2553 2554 4.8958 5.0000 4.6717 1.000

18 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก (ร้อยละ 10) ตัวชี้วัดที่ ร้อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 0.245 0.195 0.145 0.095 0.045 ผลการดำเนินการ ระดับ 1 (พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังที่เสียหาย + นาปีที่เสียหาย) x 100 (พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังทั้งหมด + นาปีทั้งหมด) กรณีมีปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกรมชลประทาน และส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการ/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรมชลประทานจะขออุทธรณ์ เพื่อให้พิจารณาปรับเกณฑ์การให้คะแนน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วม ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1-17 ผู้เก็บข้อมูล นายสิโรจน์ ประคุณหังสิค สอน. นางสาวจิรภรณ์ ศรีอดุลย์พันธุ์ สอน. ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วม ผู้ประสานแผน สชป. 1-17

19 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ตัวชี้วัดที่ จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำเพื่อชุมชนชนบท 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2.7000 3.1857 5.0000 4.0000 4.9397 1.000

20 ผลการดำเนินงาน 71 แห่ง= ระดับ 1
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก (ร้อยละ 10) ตัวชี้วัดที่ จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำเพื่อชุมชนชนบท ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 145 150 155 เสร็จก่อน 15 กย.54 1 กย.54 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วม ผู้อำนวยการสำนักชลประทานพื้นที่เป้าหมาย ผู้เก็บข้อมูล นางสาวเพ็ญประภา พงศ์พงัน กองแผนงาน ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วม ผู้ประสานแผน สชป. เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 71 แห่ง= ระดับ 1

21 ตัวชี้วัดที่ 3. 1. 4. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำเพื่อชุมชนชนบท
ตัวชี้วัดที่ จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำเพื่อชุมชนชนบท (ร้อยละ 2) เป้า หมาย 0-20 20-39 40-59 60-79 80-100 สชป.1 9 2 - 3 4 สชป.2 1 สชป.3 12 5 สชป.4 สชป.5 11 6 สชป.6 10 สชป.7 16 สชป.8 สชป.9 เป้า หมาย 0-20 20-39 40-59 60-79 80-100 สชป.10 5 - 1 4 สชป.11 2 สชป.12 3 สชป.13 7 สชป.14 13 6 สชป.15 8 สชป.16 10 สชป.17 155 24 16 37 71

22 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 15) ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) (ร้อยละ 5) คำอธิบาย วัดผลสำเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการทำได้ในปีงบประมาณ พ.ศ เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ที่กำหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554”

23 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 2549 2550 2551 2552 2553 2554 - 3.3256 2.4774 3.4432 1.000

24 ผลการดำเนินงาน 17 แห่ง= ระดับ 1
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) (ร้อยละ 5) ตัวชี้วัดที่ จำนวนโครงการขนาดกลางที่ดำเนินการ (โครงการ) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 50 52 54 56 58 ผลการดำเนินงาน 17 แห่ง= ระดับ 1 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วม ผู้อำนวยการสำนักชลประทานพื้นที่เป้าหมาย ผู้เก็บข้อมูล นางสาวเพ็ญประภา พงศ์พงัน กองแผนงาน ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วม ผู้ประสานแผน สชป. เป้าหมาย 2553 2554 1 74.42% 66%

25 ตัวชี้วัดที่ 3. 2. 1. จำนวนโครงการขนาดกลางที่ดำเนินการ (โครงการ)
ตัวชี้วัดที่ จำนวนโครงการขนาดกลางที่ดำเนินการ (โครงการ) (ร้อยละ 1.5) เป้า หมาย 0-20 20-39 40-59 60-79 80-100 สชป.1 1 สชป.2 3 2 สชป.3 สชป.4 6 5 สชป.5 สชป.6 สชป.7 4 สชป.8 สชป.9 7 เป้า หมาย 0-20 20-39 40-59 60-79 80-100 สชป.10 5 1 3 สชป.11 สชป.12 2 สชป.13 สชป.14 4 สชป.15 สชป.16 สชป.17 สคญ 58 22 6 9 17

26 ผลการดำเนินงาน 30 แห่ง= ระดับ 1
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) (ร้อยละ 5) ตัวชี้วัดที่ จำนวนศูนย์/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการ (ร้อยละ 2) ผลการดำเนินงาน 30 แห่ง= ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 33 35 37 39 41 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วม ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานพื้นที่เป้าหมาย ผู้เก็บข้อมูล นางสาวเพ็ญประภา พงศ์พงัน กองแผนงาน นางสาวสมพร เทพมณี กองแผนงาน ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วม ผู้ประสานแผน สชป. เป้าหมาย ผู้ประสานแผนกลุ่มกิจกรรมพิเศษ 2553 2554 5 4.5 44 40

27 ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จำนวนศูนย์/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการ (ร้อยละ 2)
เป้า หมาย 0-20 20-39 40-59 60-79 80-100 สชป.1 29 1 5 23 สชป.2 6 สชป.3 สชป.4 2 สชป.5 สชป.6 สชป.7 สชป.8 สชป.9 เป้า หมาย 0-20 20-39 40-59 60-79 80-100 สชป.10 สชป.11 สชป.12 สชป.13 1 สชป.14 สชป.15 สชป.16 สชป.17 41 10 30

28 ผลการดำเนินงาน 16 แห่ง= ระดับ 1
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) (ร้อยละ 5) ตัวชี้วัดที่ จำนวนรายการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่ดำเนินการ (โครงการ) (ร้อยละ 1.5) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 106 108 110 112 114 ผลการดำเนินงาน 16 แห่ง= ระดับ 1 2553 2554 1 81.08% 63% ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วม ผู้อำนวยการสำนักชลประทานพื้นที่เป้าหมาย ผู้เก็บข้อมูล นางเพ็ญประภา พงศ์พงัน กองแผนงาน ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วม ผู้ประสานแผน สชป. เป้าหมาย

29 ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 จำนวนรายการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่ดำเนินการ (โครงการ) (ร้อยละ 1.5)
เป้า หมาย 0-20 20-39 40-59 60-79 80-100 สชป.1 10 1 3 6 สชป.2 2 สชป.3 4 สชป.4 9 21 สชป.5 สชป.6 11 8 สชป.7 5 สชป.8 สชป.9 12 7 สชป.10 สชป.11 เป้า หมาย 0-20 20-39 40-59 60-79 80-100 สชป.12 13 3 1 2 4 สชป.13 สชป.14 6 สชป.15 5 สชป.16 สชป.17 สคญ สอน ปลอดภัย เขื่อน 114 30 12 16 11 45

30 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ

31 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในมิติที่ 2
2548 2549 2550 2551 2552 2553 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ 4.1259 3.8760 3.8733 4.7510 4.4567 4.5500

32 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ 6) 2549 2550 2551 2552 2553 2554 3.6000 5.000 5.0000 78.60 86.76 86.20 85.61 85.42 85.00

33 สำนักงาน กพร. จะเป็นผู้สำรวจ วิเคราะห์ และคัดเลือกงานบริการ
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ 6) ประเด็นการพิจารณา ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสดวก ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและปรพฤติมิชอบ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 65 70 75 80 85 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วม ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1-17 ผู้เก็บข้อมูล นายสมบัติ สาลีพัฒนา สสช. ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วม ผู้ประสานแผน สชป. 1-17 สำนักงาน กพร. จะเป็นผู้สำรวจ วิเคราะห์ และคัดเลือกงานบริการ

34 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

35 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 5.0000 4.0000 3.3400 2.7500 3.1222 4.809

36 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (ร้อยละ 3) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 1 2 3 4 5 กระบวนงาน น้ำ หนัก คะแนน 1. การพิจารณาขอความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ 0.16 4.2600 2. การพิจารณาขออนุญาตใช้เครื่องสูบน้ำ 4.6420 3. การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ 0.17 5.000 4. การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่างๆจากงบดำเนินงานใน ระบบ GFMIS 4.9100 5. การเบิกจ่ายเงินตามข้อผูกพันจากงบลงทุนงบรายจ่าย อื่นในระบบ GFMIS 6. การคืนหนังสือค้ำประกันซองและสัญญา ได้คะแนน 4.809 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผส.อน. ผอ.งบ. ผอ.กพ. ผส.ชป. 1-17 ผู้เก็บข้อมูล นายเลิศชัย ศรีอนันต์ สอน. นส.ทิพาภรณ์ วชิราภากร กงบ ผู้ประสานแผน ผส.ชป.1-17

37 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 2549 2550 2551 2552 2553 2554 4.8240 5.0000 3.3040 3.7720 3.4000

38 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน 2549 2550 2551 2552 2553 2554 4.8240 5.0000 3.3040 3.4000

39 ผลการดำเนินงาน จำนวน 16,977.241 คิดเป็น 51.80% = ระดับ 1
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555 (ร้อยละ 5) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ผลการดำเนินงาน จำนวน 16, คิดเป็น 51.80% = ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 66 69 72 75 78 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วม ผู้อำนวยการสำนักโครงการขนาดใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินกลาง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1-17 ผู้เก็บข้อมูล นางสาวพ็ญประภา พงศ์พงัน กอแผนงาน ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วม ผู้ประสานแผน สคญ ผู้ประสานแผน สจจ. ผู้ประสานแผน สชป. 1-17 งปม.รายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 วงเงิน งปม.รายจ่ายลงทุนที่ได้รับ 16, x 100 32,

40 ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555 (ร้อยละ 8) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ 1.5) ผลการดำเนินงาน 22, ล้านบาท คิดเป็น 55.66% = ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 91 92 93 94 95 งปม.รายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 วงเงิน งปม.รายจ่ายภาพรวมที่ได้รับ ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม ผู้เก็บข้อมูล นางสาวเพ็ญประภา พงศ์พงัน กอแผนงาน ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วม ผู้ประสานแผน ทุกสำนัก/กอง 2553 2554 88.64 85.00

41 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร

42 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 4.3714 4.5194 4.6673 4.9365 4.7389 4.2000

43 THANK YOU กรมชลประทาน โครงการชลประทาน ผู้ปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่
สำนักชลประทาน โครงการชลประทาน โครงการชลประทาน ผู้ปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่ สำนักชลประทาน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในเขตรับผิดชอบ กรมชลประทาน ติดตามงานในภาพรวม ของกรม


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google