งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน

2 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 254825492550255125522553 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล4.23644.60944.44524.75974.24863.8336 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ 4.12593.87603.87334.75104.45674.5500 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิผล5.00004.86594.63793.91744.51874.2359 มิติที่ 4 มิติด้านพัฒนาองค์กร4.79504.37144.51944.75004.95654.7389 4.41294.50354.39084.66734.42844.1982

3 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยสรุป 254825492550255125522553 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล4.23644.60944.44524.75974.24863.8336 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ 4.12593.87603.87334.75104.45674.5500 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิผล5.00004.86594.63793.91744.51874.2359 มิติที่ 4 มิติด้านพัฒนาองค์กร4.79504.37144.51944.75004.95654.7389 4.41294.50354.39084.66734.42844.1982

4 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล

5 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล

6 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยสรุป 254825492550255125522553 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล4.23644.60944.44524.75974.24863.8336

7 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548-2554 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ (ร้อยละ 10) ตัวชี้วัดที่ 2.2จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน 254925502551255225532554 5.0002.08335.000 1.000

8 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ (ร้อยละ 10) www.rid.go.th 8 ตัวชี้วัดที่ 2.2จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน (โดยกรมชลประทาน) (ร้อยละ 3) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 144,650145,650146,650เสร็จก่อน 15 กย.54 เสร็จก่อน 1 กย.54 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วม ผู้อำนวยการสำนักโครงการขนาดใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานพื้นที่เป้าหมาย ผู้เก็บข้อมูลนางสาวเพ็ญประภา พงศ์พงัน กองแผนงาน ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วมผู้ประสานแผน สคญ ผู้ประสานแผน สชป. เป้าหมาย โครงการขนาดใหญ่ โครงการคลองสียัด, โครงการประแสร์, โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ, โครงการกิ่วคอหมา โครงการขนาดกลาง ระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านนาดู่ สถานีสูบน้ำบ้านนาดู่, โครงการประตูระบายน้ำห้วยแคน, โครงการสถานีสูบน้ำ PR3 ฝาย อำนาจเจริญ, ระบบฝายโชคชัย(รำแดง), โครงการระบบส่งน้ำห้วยติ้กชู, ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังเด็น, โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว, ผลการดำเนินงาน 71,880 ไร่ = ระดับ 1

9 ลำดั บที่ โครงการ เป้า หมาย ผล ดำเนินการ 0-2020-3940-5960-7980-100 1 โครงการคลองสียัด 29,500 15,30051.86 2 โครงการประแสร์ 23,000 11,50050.0 3 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 40,000 28,70071.75 4 โครงการกิ่วคอหมา 10,000 00 5 ระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านนาคู่ สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ 6,400 4,200 65.62 6 โครงการประตูระบายน้ำห้วยแคน 1,000 40040.0 7 โครงการสถานีสูบน้ำ PR3 ฝายอำนาจเจริญ 9,480 00 8 ระบบฝายโชคชัย (รำเดง) 6,000 100 9 โครงการระบบส่งน้ำห้วยติ๊กชู 12,570 3,780 30.07 10 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น 3,500 2,00057.14 11 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว 5,200 00 ผลการดำเนินงาน49.0147% 146,65071,88031421 ตัวชี้วัดที่ 2.2จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน (โดยกรมชลประทาน) (ร้อยละ 3) www.rid.go.th 9

10 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/ เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล

11 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554 254925502551255225532554 4.39904.42864.49933.59513.41121.000 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการ ระดับกรมหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 15) www.rid.go.th 11

12 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554 254925502551255225532554 ----53.000 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือ เทียบเท่า ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีปริมาณเก็บ กักเพิ่มขึ้น www.rid.go.th 12

13 ตัวชี้วัดที่ 3.1ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก (ร้อยละ 10) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 179.22184.22189.22เสร็จก่อน 15 กย.54 เสร็จก่อน 1 กย.54 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วมผู้อำนวยการสำนักชลประทานพื้นที่ เป้าหมาย ผู้เก็บข้อมูลนางสาวเพ็ญประภา พงศ์พงัน กองแผนงาน ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วมผู้ประสานแผน สชป. เป้าหมาย รวมพื้นที่โครงการขนาดกลาง 1.โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้) จ.ลำปาง 2. ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จ.นครสวรรค์ 3. โครงการอ่างสะพานหิน จ.ตราด 4. อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง จ.ปราจีนบุรี 5. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ จ.เพชรบูรณ์ ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีปริมาณเก็บ กักเพิ่มขึ้น เงื่อนไข ไม่นับรมโครงการที่มีปัญหา จากปัจจัยภายนอก คือปัญหาที่ดิน และผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้ ต้องบอกเลิกสัญญา ผลการดำเนินงาน 140.7 ล้าน = ระดับ 1 www.rid.go.th 13

14 ลำดั บที่ โครงการ เป้า หมาย ผล0- 20 20- 39 40-5960-7980- 100 1 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้) จ.ลำปาง 36.843095 2 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จ.นครสวรรค์ 70.070100 3โครงการอ่างสะพานหิน จ.ตราด 20.020100 4อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง จ.ปราจีนบุรี 10.7 97.00 5 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ จ. เพชรบูรณ์ 20.581095.88 รวมทั้งสิ้น 158.12140.7 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีปริมาณ เก็บกักเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3) www.rid.go.th 14

15 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554 254925502551255225532554 5.0000 1.02813.000 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือ เทียบเท่า www.rid.go.th 15 ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน

16 ตัวชี้วัดที่ 3.1ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก (ร้อยละ 10) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 30.5031.0031.5032.0032.50 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วมผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1-17 ผู้เก็บข้อมูลนายสิโรจน์ ประคุณหังสิค สอน. นางสาวจิรภรณ์ ศรีอดุลย์พันธุ์ สอน. ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วมผู้ประสานแผน สชป. 1-17 ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน กรณีมีปัจจัยภายนอกที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของกรม ชลประทาน และส่งผลกระทบต่อ แผนปฏิบัติการ/ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด กรมชลประทานจะขอ อุทธรณ์ เพื่อให้พิจารณาปรับเกณฑ์ การให้คะแนน ผลการดำเนินการ ระดับ 1 พื้นที่ที่ดำเนินการได้ 26.711 ล้านไร่ พท.ทำการผลิตสินค้าเกษตรในเขตชลประทานฤดูฝน +ฤดูแล้ง www.rid.go.th 16

17 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554 254925502551255225532554 4.89585.00004.67175.0000 1.000 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือ เทียบเท่า www.rid.go.th 17 ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 ร้อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน จากอุทกภัยและภัยแล้ง

18 ตัวชี้วัดที่ 3.1ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก (ร้อยละ 10) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 0.2450.1950.1450.0950.045 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วมผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1-17 ผู้เก็บข้อมูลนายสิโรจน์ ประคุณหังสิค สอน. นางสาวจิรภรณ์ ศรีอดุลย์พันธุ์ สอน. ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วมผู้ประสานแผน สชป. 1-17 ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 ร้อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน จากอุทกภัยและภัยแล้ง กรณีมีปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมของกรมชลประทาน และ ส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการ/ผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรมชลประทาน จะขออุทธรณ์ เพื่อให้พิจารณาปรับ เกณฑ์การให้คะแนน (พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังที่เสียหาย + นาปีที่เสียหาย) x 100 (พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังทั้งหมด + นาปีทั้งหมด) ผลการดำเนินการ 0.842 ระดับ 1 www.rid.go.th 18

19 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554 254925502551255225532554 2.70003.18575.00004.00004.93971.000 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือ เทียบเท่า www.rid.go.th 19 ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำเพื่อชุมชนชนบท

20 ตัวชี้วัดที่ 3.1ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก (ร้อยละ 10) ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำเพื่อชุมชนชนบท ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 145150155เสร็จก่อน 15 กย.54 เสร็จก่อน 1 กย.54 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วมผู้อำนวยการสำนักชลประทานพื้นที่เป้าหมาย ผู้เก็บข้อมูลนางสาวเพ็ญประภา พงศ์พงัน กองแผนงาน ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วมผู้ประสานแผน สชป. เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 71 แห่ง= ระดับ 1 www.rid.go.th 20

21 เป้า หมาย 0-2020-3940-5960-7980-100 สชป.1 92--34 สชป.2 91-314 สชป.3 1221315 สชป.4 5-1112 สชป.5 1131-16 สชป.6 1041122 สชป.7 1633-64 สชป.8 124-116 สชป.9 121-236 ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำเพื่อชุมชนชนบท (ร้อยละ 2) เป้า หมาย 0-2020-3940-5960-7980-100 สชป.10 5---14 สชป.11 2---11 สชป.12 4---13 สชป.13 7---25 สชป.14 133--46 สชป.15 81-151 สชป.16 10--2-8 สชป.17 10--244 155247163771 www.rid.go.th 21

22 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการภารกิจหลัก/ เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับ กรมหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 15) ตัวชี้วัดที่ 3.2ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตาม เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) (ร้อยละ 5) คำอธิบาย วัดผลสำเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิง ปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการทำได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่กำหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554”

23 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554 254925502551255225532554 --3.32562.47743.44321.000 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือ เทียบเท่า www.rid.go.th 23 ตัวชี้วัดที่ 3.2ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมาย ผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)

24 ตัวชี้วัดที่ 3.2ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ ความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตาม เอกสารงบประมาณรายจ่าย) (ร้อยละ 5) ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จำนวนโครงการขนาดกลางที่ดำเนินการ (โครงการ) ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 5052545658 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วมผู้อำนวยการสำนักชลประทานพื้นที่เป้าหมาย ผู้เก็บข้อมูลนางสาวเพ็ญประภา พงศ์พงัน กองแผนงาน ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วมผู้ประสานแผน สชป. เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 17 แห่ง= ระดับ 1 www.rid.go.th 24 25532554 11 74.42%66%

25 เป้า หมาย 0-2020-3940-5960-7980-100 สชป.1 11 สชป.2 312 สชป.3 33 สชป.4 651 สชป.5 11 สชป.6 6312 สชป.7 431 สชป.8 41111 สชป.9 73211 ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จำนวนโครงการขนาดกลางที่ดำเนินการ (โครงการ) (ร้อยละ 1.5) www.rid.go.th เป้า หมาย 0-2020-3940-5960-7980-100 สชป.10 5113 สชป.11 สชป.12 321 สชป.13 321 สชป.14 41111 สชป.15 11 สชป.16 33 สชป.17 สคญ 422 582269417 www.rid.go.th 25

26 ตัวชี้วัดที่ 3.2ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ ความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตาม เอกสารงบประมาณรายจ่าย) (ร้อยละ 5) ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จำนวนศูนย์/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการ (ร้อยละ 2) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 3335373941 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วมผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานพื้นที่เป้าหมาย ผู้เก็บข้อมูลนางสาวเพ็ญประภา พงศ์พงัน กองแผนงาน นางสาวสมพร เทพมณี กองแผนงาน ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วมผู้ประสานแผน สชป. เป้าหมาย ผู้ประสานแผนกลุ่มกิจกรรมพิเศษ ผลการดำเนินงาน 30 แห่ง= ระดับ 1 www.rid.go.th 26 25532554 54.5 4440

27 เป้า หมาย 0-2020-3940-5960-7980-100 สชป.1 291523 สชป.2 615 สชป.3 11 สชป.4 22 สชป.5 11 สชป.6 สชป.7 สชป.8 สชป.9 ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จำนวนศูนย์/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการ (ร้อยละ 2) www.rid.go.th เป้า หมาย 0-2020-3940-5960-7980-100 สชป.10 สชป.11 สชป.12 สชป.13 11 สชป.14 สชป.15 11 สชป.16 สชป.17 4111030 www.rid.go.th 27

28 ตัวชี้วัดที่ 3.2ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ ความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) (ร้อยละ 5) ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 จำนวนรายการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่ดำเนินการ (โครงการ) (ร้อยละ 1.5) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 106108110112114 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วมผู้อำนวยการสำนักชลประทานพื้นที่เป้าหมาย ผู้เก็บข้อมูลนางเพ็ญประภา พงศ์พงัน กองแผนงาน ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วมผู้ประสานแผน สชป. เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 16 แห่ง= ระดับ 1 www.rid.go.th 28 25532554 11 81.08%63%

29 เป้า หมาย 0-2020-3940-5960-7980-100 สชป.1 10136 สชป.2 312 สชป.3 41111 สชป.4 932113 สชป.5 211 สชป.6 11812 สชป.7 5113 สชป.8 5212 สชป.9 12327 สชป.10 3111 สชป.11 954 ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 จำนวนรายการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่ดำเนินการ (โครงการ) (ร้อยละ 1.5) เป้า หมาย 0-2020-3940-5960-7980-100 สชป.12 1331243 สชป.13 44 สชป.14 611112 สชป.15 5131 สชป.16 41111 สชป.17 51112 สคญ 211 สอน 11 ปลอดภัย เขื่อน 11 1143012161145 www.rid.go.th 29

30 www.rid.go.th มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ

31 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในมิติที่ 2 254825492550255125522553 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ 4.12593.87603.87334.75104.45674.5500

32 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554 254925502551255225532554 3.60005.0005.00005.000 78.6086.7686.2085.6185.4285.00 www.rid.go.th 32 ตัวชี้วัดที่ 4ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ 6)

33 www.rid.go.th 33 ตัวชี้วัดที่ 4ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ 6) ประเด็นการพิจารณา 1.ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2.ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ 3.ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวย ความสดวก 4.ความพึงพอใจต่อคุณภาพการ ให้บริการ 5.ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพ การให้บริการ โดยเน้นด้าน จริยธรรม ธรรมาภิบาล และ การป้องกันการทุจริตและป รพฤติมิชอบ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 6570758085 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดนายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วมผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1-17 ผู้เก็บข้อมูลนายสมบัติ สาลีพัฒนา สสช. ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วมผู้ประสานแผน สชป. 1-17 สำนักงาน กพร. จะเป็นผู้สำรวจ วิเคราะห์ และคัดเลือกงานบริการ

34 www.rid.go.th มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

35 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554 254925502551255225532554 5.00004.00003.34002.75003.12224.809 www.rid.go.th 35 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐาน ระยะเวลาการให้บริการ

36 ตัวชี้วัดที่ 7ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษา มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (ร้อยละ 3) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 12345 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผส.อน. ผอ.งบ. ผอ.กพ. ผส.ชป. 1-17 ผู้เก็บข้อมูล นายเลิศชัย ศรีอนันต์ สอน. นส.ทิพาภรณ์ วชิราภากร กงบ ผู้ประสานแผน ผส.ชป.1-17 กระบวนงาน น้ำ หนัก คะแนน 1. การพิจารณาขอความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ 0.164.2600 2. การพิจารณาขออนุญาตใช้เครื่องสูบน้ำ 0.164.6420 3. การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ 0.175.000 4. การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่างๆจากงบดำเนินงานใน ระบบ GFMIS 0.174.9100 5. การเบิกจ่ายเงินตามข้อผูกพันจากงบลงทุนงบรายจ่าย อื่นในระบบ GFMIS 0.175.000 6. การคืนหนังสือค้ำประกันซองและสัญญา 0.175.000 ได้คะแนน 4.809 www.rid.go.th 36

37 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554 254925502551255225532554 4.82405.00003.30405.00003.77203.4000 www.rid.go.th 37 ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

38 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554 254925502551255225532554 4.82405.00003.30405.0000 3.4000 www.rid.go.th 38 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

39 ตัวชี้วัดที่ 8ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/ เงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555 (ร้อยละ 5) ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 6669727578 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน งปม.รายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 วงเงิน งปม.รายจ่ายลงทุนที่ได้รับ งปม.รายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 วงเงิน งปม.รายจ่ายลงทุนที่ได้รับ ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วม ผู้อำนวยการสำนักโครงการขนาดใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินกลาง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1-17 ผู้เก็บข้อมูลนางสาวพ็ญประภา พงศ์พงัน กอแผนงาน ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วมผู้ประสานแผน สคญ ผู้ประสานแผน สจจ. ผู้ประสานแผน สชป. 1-17 ผลการดำเนินงาน จำนวน 16,977.241 คิดเป็น 51.80% = ระดับ 1 16,977.241 x 100 32,774.611 16,977.241 x 100 32,774.611 www.rid.go.th 39

40 ตัวชี้วัดที่ 8ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/ เงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555 (ร้อยละ 8) ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 9192939495 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ 1.5) งปม.รายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 วงเงิน งปม.รายจ่ายภาพรวมที่ได้รับ งปม.รายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 วงเงิน งปม.รายจ่ายภาพรวมที่ได้รับ ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดร่วม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม ผู้เก็บข้อมูลนางสาวเพ็ญประภา พงศ์พงัน กอแผนงาน ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วมผู้ประสานแผน ทุกสำนัก/กอง ผลการดำเนินงาน 22,326.669 ล้านบาท คิดเป็น 55.66% = ระดับ 1 25532554 88.6485.00 www.rid.go.th 40

41 www.rid.go.th มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร

42 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2554 254925502551255225532554 4.37144.51944.66734.93654.73894.2000 www.rid.go.th 42 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

43 THANK YOU สำนักชลประทานสำนักชลประทาน กรมชลประทานกรมชลประทาน โครงการชลประทานโครงการชลประทาน ผู้ปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่ ตรวจติดตามผลการ ดำเนินงานในเขตรับผิดชอบ ติดตามงานในภาพรวม ของกรม


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google