งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.772/2552 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.772/2552 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 2 ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.772/2552 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ 2.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 2.2 แผนการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (เงินตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 SP2) และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2.3 แนวทางในการเร่งรัดติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4 3  คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.772/2552 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ ดำเนินงานการใช้จ่ายเงินตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายตาม แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2553 ของสำนัก/กองต่างๆ ให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและร่วม พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

5 4

6 5 ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ

7 6 1. มติ ครม. 11 พ.ย. 51 มาตรการเร่งรัดติดตามใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อทำ หน้าที่ในการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ ครม.เห็นชอบ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 3. กำหนดเป้าหมายการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ลงทุนเป็นรายเดือนและปรับ แผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 4. ลงพื้นที่จัดประชุมเป็นราย ภาคและระดับสำนัก/กอง 5. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล เสนอผู้บริหาร ทุกสำนัก/กองแต่งตั้ง คณะทำงานระดับสำนัก

8 7

9 8 83.42 ร้อยละ

10 9

11 10

12 11 ร้อยละ ( 90.00)

13 12 ร้อยละ

14 13 ร้อยละ

15 14 ร้อยละ

16 15

17 16

18 17

19 18 1. ผู้รับจ้างบางรายขาดสภาพคล่อง ขาดประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน / ไม่เข้า ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่เร่งรัดงาน 2. งานผูกพันงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า บางรายการไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ต้องประกวดราคาหลายครั้ง 3. ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างหรือไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างได้ เนื่องจากปัญหาราษฎรไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ใน การก่อสร้าง ไม่ยอมรับค่าทดแทนที่ดิน หรือมีการเปลี่ยนแปลง สิทธิ์ผู้ถือครองที่ดิน 4. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ทำให้อายุสัญญาเกิน ปีงบประมาณ 5.การโอนจัดสรรค่าอำนวยการแยกจากค่างานก่อสร้าง ส่งผลให้ การติดตาม/รายงานผลการเบิกจ่ายทำได้ยาก

20 19 1.ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยโอนเปลี่ยนแปลงลดงบประมาณสัญญา ที่ดำเนินการล่าช้า ไปให้สัญญาที่ดำเนินการ ได้เร็วกว่าแผนและยังไม่มี งบประมาณรองรับ 2.หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตาม กำหนดเวลา และเชิญผู้รับจ้างมาประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผน 3.กรณีปัญหาพื้นที่ก่อสร้างเจ้าหน้าที่ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับ ราษฎรรวมถึงผู้นำชุมชน หากไม่ยินยอม โครงการจะพิจารณาออกพระ ราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน 4. กรณีการโอนจัดสรรค่าอำนวยการ จากการประชุมเร่งรัดของกรม วันที่ 14 ต.ค. 52 มี คณะกรรมการได้เสนอให้ดำเนินการในปี 2553 ดังนี้ - โครงการ SP 2 ให้โอนจัดสรรงบประมาณไปยังโครงการ โดยตรง - งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของ ผส.ชป.

21 20 งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

22 21

23 22 1.เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศ 2.เพื่อปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ ทันสมัยและจำเป็นต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 3.เพื่อเร่งรัดและสร้างศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเที่ยว 4.เพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่ทีทันสมัยของประเทศจากเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์ หรือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 5.เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย 6.เพื่อปฏิรูปมาตรฐานระบบสาธารณสุข 7.เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับชุมชน

24 23

25 24 แผนงานที่ 1 : แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุตสาหกรรม และประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร 1.1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานเดิม การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 1.2 การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ แผนงานที่ 7 : แผนงานการลงทุนเพื่อการยกระดับรายได้และ คุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการน้ำชลประทาน

26 25 แผนงานที่ 1 : แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำพัฒนาแหล่งน้ำขนาด เล็กเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุตสาหกรรมและประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร แผนงานที่ 7 : แผนงานการลงทุนเพื่อการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.1 สาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร โครงการ : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน - โครงการขนาดกลาง - โครงการขนาดเล็ก โครงการ : การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย - การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการ : การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน - งานบำรุงรักษาระบบชลประทาน - งานปรับปรุงระบบชลประทาน - งานคันคูน้ำ 7.1 สาขาการลงทุนระดับชุมชน โครงการ : การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน - งานบำรุงรักษาระบบชลประทาน - งานปรับปรุงระบบชลประทาน - งานคันคูน้ำ

27 26 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 3. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว94 ลว. 3 ก.ย.52 เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว153 ลว. 4 ส.ค. 52 เรื่องการเพิ่ม ความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 5. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว.80 ลว. 3 ก.ย. 52 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิก จ่ายเงินจากคลังตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 2. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร. 0704 / ว 1 ลว. 12 ต.ค. 52 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผน ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

28 27  ระเบียบสำนักนายกฯ หมวดที่ 4 ข้อ 19 หากหน่วยงานประสงค์จะ โอนหรือเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของโครงการในสาระสำคัญ เช่น การเพิ่ม ลดเนื้องาน เปลี่ยนแปลงสถานที่ ก่อสร้าง ให้หน่วยงานเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ใช่ สาระสำคัญ หัวหน้าส่วนราชการสามารถดำเนินการได้เอง(หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0704/ว1 )  ระเบียบสำนักนายกฯ หมวดที่ 6 ข้อ 2 ให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินลงทุนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ กำหนด 1) การรายงานความก้าวหน้าโครงการ ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายงาน ผ่านระบบในเว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง www.TKK2555.com ทุกเดือน ซึ่งจำแนก Project Size เป็น 4 กลุ่ม คือwww.TKK2555.com - กลุ่ม SS สำหรับงาน/โครงการที่มีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท - กลุ่ม S สำหรับงาน/โครงการที่มีวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท - กลุ่ม M สำหรับงาน/โครงการที่มีวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท - กลุ่ม L สำหรับงาน/โครงการที่มีวงเงินเกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป และในระบบรายงานความก้าวหน้าบนเว็บไซต์ กำหนดให้หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูล ประกอบรายงาน เช่น ภาพถ่ายแสดงที่ตั้งโครงการ พร้อมป้ายชื่อโครงการที่แสดงว่าได้รับการ จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และให้แสดงพิกัดที่ตั้งโครงการเพื่อ ระบุตำแหน่งใน Google Map รวมทั้งแนบไฟล์แสดงการตรวจรับงานในแต่ละงวดงาน 2) การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ PFMS-SP2 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้พัฒนา สำหรับ SP2 โดยเฉพาะ

29 28

30 29  ระเบียบสำนักนายกฯ หมวดที่ 8 ข้อ 27 กรณีได้รับจัดสรรเงินกู้และทำ สัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้วมีวงเงินเหลือจ่าย และมีกรณีที่ต้องจ่ายเงินชดเชย ค่างานก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเงินชดเชยค่างานก่อสร้างกับสำนัก งบประมาณ  สำนักงบประมาณมีข้อตกลง ให้กรมจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในการคำนวณ ราคางาน โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 52 แต่ถ้าโครงการส่งประมาณ การช้ากว่าที่กำหนด ให้ใช้ราคางานของวันที่ 1 ต.ค. 52

31 30  การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานโครงการใน SP2 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ตามระเบียบปกติ ใช้เวลา 85 วัน การลดขั้นตอนและระยะเวลาลง สำหรับโครงการใน SP2 ใช้เวลา 28 วัน (ลดขั้นตอนลง จำนวน 57 วัน จากขั้นตอน ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา จำนวน 14 วัน การอุทธรณ์เทคนิค 10 วัน และการอุทธรณ์ผลการเสนอราคา 33 วัน)  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลัง ให้หน่วยงานที่ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณ SP2 เปิดบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “ ชื่อหน่วยงาน ไทยเข้มแข็ง” เพื่อรับเงินที่ ขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง เช่น 1. สำนักชลประทานที่ 3 ไทยเข้มแข็ง 2. สำนักชลประทานที่ 4 ไทยเข้มแข็ง

32 31

33 32 รวมทั้งสิ้น (ปี 2553-2555) 177,169.42 ล้านบาท ปี 2553 51,688.15 ล้านบาท พรก.พรบ.พรก.พรบ. 47,092.82130,076.6040,037.5911,650.56

34 33 ล้านบาท

35 34 กระทรวง เกษตรและ สหกรณ์  รัฐบาลจะกำหนด มาตรการในการเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ SP2 ในปี 2553 โดย ติดตามจากแผนปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ  กำหนดเป้าหมาย งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2553 -งบรวมไม่น้อยกว่าร้อย ละ 94 -งบรวมไม่น้อยกว่าร้อย ละ 94 - งบรายจ่ายลงทุนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75 - งบรายจ่ายลงทุนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75  เร่งจัดฝึกอบรม ภายใน มิ.ย.53 และ เบิกจ่ายภายใน ส.ค.53  แต่งตั้ง คณะกรรมการ โครงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ น้ำเพื่อการเกษตร โดยมี อธช.เป็น กรรมการ  สรุปข้อมูล ความก้าวหน้า/ ประโยชน์ที่ได้รับใน ภาพรวมของ กระทรวง 1. แต่งตั้ง คณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ 2. แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ 3. กำหนดเป้าหมาย การเบิกจ่าย SP2 และ งบปกติปี 2553 4. ลงพื้นที่จัดประชุมใน พื้นที่เป็นรายภาค และ ระดับสำนัก 5. รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล ประมวลผล เสนอผู้บริหารและ หน่วยงานภายนอก (สศก. สป.กษ. เป็น ต้น)  ทุกสำนัก/กอง แต่งตั้งคณะทำงาน ระดับสำนัก  ติดตาม ความก้าวหน้า สรุป ข้อมูลจัดส่งให้กอง แผนงาน

36 35 1.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง Step 1 การประกาศประกวดราคา สีเขียว ดำเนินการประกาศประกวดราคา/ตกลง/สอบ ราคา E-auction ภายในวันที่ 15 ก.ย. 52 สีเหลือง ดำเนินการประกาศประกวดราคา ระหว่างวันที่ 16 – 18 ก.ย. 52 สีแดง ดำเนินการประกาศประกวดราคา หลังจากวันที่ 18 ก.ย. 52

37 36 Step 2 การอนุมัติรับราคา อนุมัติรับราคา ภายใน 15 ต.ค. 52 อนุมัติรับราคาหลังจากวันที่ 15 ต.ค. 52 (การติดตามเร่งรัดในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 พ.ย. 52 หลังจากวันที่ 15 พ.ย. 52 จะติดตามเร่งรัดในเรื่องของ ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ) สีเขียว สีแดง

38 37 2.ผลการปฏิบัติงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ สีเขียว สูงกว่าค่าเป้าหมายกรมที่กำหนดไว้ สีเหลือง สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่กรมดำเนินการได้แต่ต่ำกว่าค่า เป้าหมายกรมที่กำหนดไว้ สีแดง ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่กรมดำเนินการได้

39 38 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา

40 39 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินปี 2553 (ล้านบาท) จำนวนรายการ ร้อยละ/จำนวน รายการ รวม พรก.40,037.599,028- 1.รายการตามแผน 28,699.59 2,001100.00  ยังไม่ดำเนินการ3,094.5528714.34  ประกาศประกวดราคา/ตกลง/ สอบราคา/E-Auction 1,882.321306.50  เปิดซอง/เคาะราคา5,905.5934717.34  อนุมัติรับราคา9,836.141,23761.82 2.งานบำรุงรักษาระบบชลประทาน (LUMPSUM) 11,338.00--  อนุมัติแผนเพื่อขออนุมัติจัดสรร งบประมาณแล้ว 10,641.85 7,027-

41 40 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินปี 2553 (ล้านบาท) จำนวนรายการ ร้อยละ/จำนวน รายการ รวม พรก.2,221.03426- 1.รายการตามแผน 1,661.30 98100.00  ยังไม่ดำเนินการ164.5033.06  ประกาศประกวดราคา/ตกลง/ สอบราคา/E-Auction 0.000  เปิดซอง/เคาะราคา88.2633.06  อนุมัติรับราคา615.919293.88 2.งานบำรุงรักษาระบบชลประทาน (LUMPSUM) อนุมัติแผนเพื่อขอ อนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว 559.73 328-

42 41 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินปี 2553 (ล้านบาท) จำนวนรายการ ร้อยละ/จำนวน รายการ รวม พรก.1,604.39399- 1.รายการตามแผน1,119.2696100.00  ยังไม่ดำเนินการ10.0022.08  ประกาศประกวดราคา/ตกลง/ สอบราคา/E-Auction 0.000  เปิดซอง/เคาะราคา673.231717.71  อนุมัติรับราคา448.0887780.21 2.งานบำรุงรักษาระบบ ชลประทาน (LUMPSUM) อนุมัติ แผนเพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ แล้ว 485.13303-

43 42 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินปี 2553จำนวนรายการ ร้อยละ/จำนวน รายการ รวม พรบ.11,650.56348100.00  ยังไม่ดำเนินการ7,748.8613739.37  ประกาศประกวดราคา/ตก ลง/สอบราคา/E-Auction 237.28154.31  เปิดซอง/เคาะราคา1,634.9510229.31  อนุมัติรับราคา976.549427.01

44 43 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินปี 2553จำนวนรายการ ร้อยละ/จำนวน รายการ รวม พรบ.123.8220100.00  ยังไม่ดำเนินการ1.0015.00  ประกาศประกวดราคา/ตก ลง/สอบราคา/E-Auction 16.13525.00  เปิดซอง/เคาะราคา2.44210.00  อนุมัติรับราคา45.551260.00

45 44 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินปี 2553จำนวนรายการ ร้อยละ/จำนวน รายการ รวม พรบ.617.2215100.00  ยังไม่ดำเนินการ233.16533.33  ประกาศประกวดราคา/ตก ลง/สอบราคา/E-Auction 0.000  เปิดซอง/เคาะราคา274.22426.67  อนุมัติรับราคา32.74640.00

46 45 งบรายจ่ายวงเงิน (ล้านบาท)% งบบุคลากร6,633.0627.202 งบดำเนินงาน1,263.125.180 งบลงทุน16,314.0966.904 งบเงินอุดหนุน0.510.002 งบรายจ่ายอื่น173.330.711 กรมชลประทาน24,384.14100

47 46 ผลผลิต งบประมาณ (ล้านบาท) 1. การจัดการน้ำชลประทาน9,434.726 2. การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน8,620.321 3. การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 761.894 4. การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ2,284.171 5. โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 10 โครงการ (ต่อเนื่อง 5 เปิดใหม่ 5) 3,283.030 รวม24,384.142 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553

48 47 ผลผลิตงบประมาณ (ล้านบาท) 1. การจัดการน้ำชลประทาน72.80 2. การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน348.43 3. การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 2.58 รวม433.81 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 สชป. 3

49 48 ผลผลิตงบประมาณ (ล้านบาท) 1. การจัดการน้ำชลประทาน56.30 2. การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน245.38 3. การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ251.80 รวม553.48 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 สชป. 4

50 49 ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ 1 สำนักชลประทานต้อง เป็นผู้รวบรวมและปรับปรุง ข้อมูลให้ถูกต้องเป็นไป ตามเงื่อนไขที่กอง แผนงานกำหนด 2 ผู้บริหารต้องเข้าไปใช้ เครื่องมือในการติดตาม ความก้าวหน้าผลการ ปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย งบประมาณในเว็บไซด์ ของกรมชลประทาน (เว็บเพจสารสนเทศกรม ชลประทาน) (เว็บเพจสารสนเทศกรม ชลประทาน) 3 ผู้บริหารต้องติดตามทั้ง การปฏิบัติงาน การ เบิกจ่ายงบประมาณ และ ตัวชี้วัดที่กำหนด 4 หากมีปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน ให้แจ้งกอง แผนงานโดยด่วนเพื่อ บูรณาการในการแก้ไข ปัญหา

51 50 ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ - การจัดทำแผน MTEF - การโอนจัดสรรเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555 - การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 - ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรคของ สชป. 3 และ สชป.4 - ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรคของ สชป. 3 และ สชป.4  การจัดทำรายงาน  การจัดส่งรายงาน

52 กองแผนงาน กรมชลประทาน


ดาวน์โหลด ppt 2 ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.772/2552 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google