งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม สชป. 3 จังหวัดพิษณุโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม สชป. 3 จังหวัดพิษณุโลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม สชป. 3 จังหวัดพิษณุโลก
การประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552 สชป. 3 และ สชป. 4 ณ ห้องประชุม สชป. 3 จังหวัดพิษณุโลก

2 ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.772/2552 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ 2.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 30 กันยายน แผนการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (เงินตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 SP2) และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ แนวทางในการเร่งรัดติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3 ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.772/2552 ลงวันที่ 3 กันยายน แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ วัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ของสำนัก/กองต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

4

5 ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ

6 กระบวนการเร่งรัดติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ.2552
รัฐบาล กรมชลประทาน สำนักชลประทาน 1. มติ ครม. 11 พ.ย. 51 มาตรการเร่งรัดติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 2. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ ครม.เห็นชอบ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 3. กำหนดเป้าหมายการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ลงทุนเป็นรายเดือนและปรับ แผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 4. ลงพื้นที่จัดประชุมเป็นราย ภาคและระดับสำนัก/กอง 5. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล เสนอผู้บริหาร ทุกสำนัก/กองแต่งตั้งคณะทำงานระดับสำนัก

7 2.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2552 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 กรมชลประทาน
ตามลักษณะเศรษฐกิจ งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท) ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ/ งบจัดสรร กรมชลประทาน 35,199.53 35,269.97 30,572.89 86.68 1.รายจ่ายประจำ 7,001.42 7,213.32 7,171.86 99.43 2. รายจ่ายลงทุน 28,198.10 28,056.65 23,401.02 83.42

8 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนปี 2549-2552
83.42 ร้อยละ

9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2550-2552
สำนักชลประทานที่ 3 ปีงบประมาณ งบประมาณรวม งบรายจ่ายลงทุน จัดสรร (ล้านบาท) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ ปี 2550 1,158.73 1,103.19 95.21 837.36 783.80 93.60 ปี 2551 1,143.26 1,033.98 90.44 814.78 706.27 86.68 ปี 2552 1,028.57 938.12 91.21 956.96 867.02 90.60

10 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2550-2552
สำนักชลประทานที่ 4 ปีงบประมาณ งบประมาณรวม งบรายจ่ายลงทุน จัดสรร (ล้านบาท) ผลเบิกจ่าย ร้อยละ ปี 2550 1,826.96 1,729.26 94.65 1,570.17 1,474.96 93.94 ปี 2551 2,118.53 1,978.29 93.38 1,856.73 1,717.14 92.48 ปี 2552 1,236.36 1,164.55 94.19 1,191.57 1,120.34 94.02

11 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2552 สชป
ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ สชป ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ร้อยละ ( 90.00) ( 90.00)

12 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2552 หน่วยงานส่วนกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
ร้อยละ

13 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2552 แยกตามโครงการของ สชป
ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ แยกตามโครงการของ สชป.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ร้อยละ

14 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2552 แยกตามโครงการของ สชป
ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ แยกตามโครงการของ สชป.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ร้อยละ

15 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 เพิ่มเติม (SP1)
กรมชลประทาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 แผนงาน วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ กรมชลประทาน 1,933.60 1,723.95 89.16 จำนวนรายการ ทั้งสิ้น ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน (รายการ) <40% 40-59% 60-79% 80-99% 100% 151 1 3 5 10 132

16 7 - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 เพิ่มเติม (SP1)
สชป.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 แผนงาน วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ สชป.3 119.26 116.82 97.96 จำนวนรายการ ทั้งสิ้น ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน (รายการ) <40% 40-59% 60-79% 80-99% 100% 7 -

17 8 - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 เพิ่มเติม (SP1)
สชป.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 แผนงาน วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ สชป.4 93.45 93.44 99.99 จำนวนรายการ ทั้งสิ้น ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน (รายการ) <40% 40-59% 60-79% 80-99% 100% 8 -

18 สรุปปัญหาอุปสรรค 1. ผู้รับจ้างบางรายขาดสภาพคล่อง ขาดประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน / ไม่เข้า ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่เร่งรัดงาน 2. งานผูกพันงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า บางรายการไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ต้องประกวดราคาหลายครั้ง 3. ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างหรือไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างได้ เนื่องจากปัญหาราษฎรไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ใน การก่อสร้าง ไม่ยอมรับค่าทดแทนที่ดิน หรือมีการเปลี่ยนแปลง สิทธิ์ผู้ถือครองที่ดิน 4. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ทำให้อายุสัญญาเกิน ปีงบประมาณ 5.การโอนจัดสรรค่าอำนวยการแยกจากค่างานก่อสร้าง ส่งผลให้ การติดตาม/รายงานผลการเบิกจ่ายทำได้ยาก

19 แนวทางแก้ไข 1.ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยโอนเปลี่ยนแปลงลดงบประมาณสัญญา ที่ดำเนินการล่าช้า ไปให้สัญญาที่ดำเนินการ ได้เร็วกว่าแผนและยังไม่มี งบประมาณรองรับ 2.หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตาม กำหนดเวลา และเชิญผู้รับจ้างมาประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผน 3.กรณีปัญหาพื้นที่ก่อสร้างเจ้าหน้าที่ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับ ราษฎรรวมถึงผู้นำชุมชน หากไม่ยินยอม โครงการจะพิจารณาออกพระ ราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน 4. กรณีการโอนจัดสรรค่าอำนวยการ จากการประชุมเร่งรัดของกรม วันที่ 14 ต.ค. 52 มี คณะกรรมการได้เสนอให้ดำเนินการในปี 2553 ดังนี้ - โครงการ SP 2 ให้โอนจัดสรรงบประมาณไปยังโครงการ โดยตรง - งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของ ผส.ชป.

20 การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2553
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน งบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

21 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

22 วัตถุประสงค์ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
วัตถุประสงค์ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 1.เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศ 2.เพื่อปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 3.เพื่อเร่งรัดและสร้างศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเที่ยว 4.เพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่ทีทันสมัยของประเทศจากเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์หรือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 5.เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย 6.เพื่อปฏิรูปมาตรฐานระบบสาธารณสุข 7.เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับชุมชน

23 เงื่อนไขแผนงาน 1) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน 2) เป็นแผนงานหรือโครงการใหม่ที่มีความพร้อมและ สามารถดำเนินการได้ทันที 3) เป็นแผนงานหรือโครงการที่สนับสนุนการเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน และกระตุ้นให้เกิดการ ลงทุนต่อเนื่องของภาคเอกชน 4) เป็นแผนงานหรือโครงการที่ก่อให้เกิดการกระจายการ จ้างงานไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศได้

24 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนของกรมชลประทาน (มติ ครม. )
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนของกรมชลประทาน (มติ ครม. ) แผนงานที่ 1 : แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุตสาหกรรมและประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร 1.1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานเดิม การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 1.2 การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ แผนงานที่ 7 : แผนงานการลงทุนเพื่อการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการน้ำชลประทาน

25 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนของกรมชลประทาน (แผนงานงบประมาณ)
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนของกรมชลประทาน (แผนงานงบประมาณ) แผนงานที่ 1 : แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุตสาหกรรมและประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร 1.1 สาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร โครงการ : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน - โครงการขนาดกลาง - โครงการขนาดเล็ก โครงการ : การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย - การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการ : การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน - งานบำรุงรักษาระบบชลประทาน - งานปรับปรุงระบบชลประทาน - งานคันคูน้ำ แผนงานที่ 7 : แผนงานการลงทุนเพื่อการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7.1 สาขาการลงทุนระดับชุมชน โครงการ : การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน - งานบำรุงรักษาระบบชลประทาน - งานปรับปรุงระบบชลประทาน - งานคันคูน้ำ

26 2.2 ระเบียบที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2.2 ระเบียบที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 3. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว94 ลว. 3 ก.ย.52 เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว153 ลว. 4 ส.ค. 52 เรื่องการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 5. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค /ว.80 ลว. 3 ก.ย. 52 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 2. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร / ว 1 ลว. 12 ต.ค. 52 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผน ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

27 สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกฯ และสำนักงบประมาณ ที่สำคัญ (งาน SP2 )
ระเบียบสำนักนายกฯ หมวดที่ 4 ข้อ 19 หากหน่วยงานประสงค์จะ โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการในสาระสำคัญ เช่น การเพิ่ม ลดเนื้องาน เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้หน่วยงานเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หัวหน้าส่วนราชการสามารถดำเนินการได้เอง(หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร0704/ว1 ) ระเบียบสำนักนายกฯ หมวดที่ 6 ข้อ 2 ให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินลงทุนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ กำหนด 1) การรายงานความก้าวหน้าโครงการ ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายงานผ่านระบบในเว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ทุกเดือน ซึ่งจำแนก Project Size เป็น 4 กลุ่ม คือ - กลุ่ม SS สำหรับงาน/โครงการที่มีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท - กลุ่ม S สำหรับงาน/โครงการที่มีวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท - กลุ่ม M สำหรับงาน/โครงการที่มีวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท - กลุ่ม L สำหรับงาน/โครงการที่มีวงเงินเกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป และในระบบรายงานความก้าวหน้าบนเว็บไซต์ กำหนดให้หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลประกอบรายงาน เช่น ภาพถ่ายแสดงที่ตั้งโครงการ พร้อมป้ายชื่อโครงการที่แสดงว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง และให้แสดงพิกัดที่ตั้งโครงการเพื่อระบุตำแหน่งใน Google Map รวมทั้งแนบไฟล์แสดงการตรวจรับงานในแต่ละงวดงาน 2) การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ PFMS-SP2 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้พัฒนาสำหรับ SP2 โดยเฉพาะ

28

29 สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกฯ และสำนักงบประมาณ ที่สำคัญ (งาน SP2 ) (ต่อ)
ระเบียบสำนักนายกฯ หมวดที่ 8 ข้อ 27 กรณีได้รับจัดสรรเงินกู้และทำ สัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้วมีวงเงินเหลือจ่าย และมีกรณีที่ต้องจ่ายเงินชดเชย ค่างานก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเงินชดเชยค่างานก่อสร้างกับสำนัก งบประมาณ สำนักงบประมาณมีข้อตกลง ให้กรมจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในการคำนวณ ราคางาน โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 52 แต่ถ้าโครงการส่งประมาณ การช้ากว่าที่กำหนด ให้ใช้ราคางานของวันที่ 1 ต.ค. 52

30 สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกฯ และสำนักงบประมาณ ที่สำคัญ (งาน SP2 ) (ต่อ)
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ ตามระเบียบปกติ ใช้เวลา 85 วัน การลดขั้นตอนและระยะเวลาลง สำหรับโครงการใน SP2 ใช้เวลา 28 วัน (ลดขั้นตอนลง จำนวน 57 วัน จากขั้นตอน ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา จำนวน 14 วัน การอุทธรณ์เทคนิค 10 วัน และการอุทธรณ์ผลการเสนอราคา 33 วัน) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลัง ให้หน่วยงานที่ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณ SP2 เปิดบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “ ชื่อหน่วยงาน ไทยเข้มแข็ง” เพื่อรับเงินที่ขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง เช่น 1. สำนักชลประทานที่ 3 ไทยเข้มแข็ง 2. สำนักชลประทานที่ 4 ไทยเข้มแข็ง

31 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
1. คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน) 2. คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภาครัฐ (รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านเศรษฐกิจเป็น ประธาน) 3. คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตาม แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (นายพนัส สิมะเสถียร เป็น ประธาน)

32 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)
กรมชลประทาน รวมทั้งสิ้น (ปี ) 177, ล้านบาท ปี 2553 51, ล้านบาท พรก. พรบ. 47,092.82 130,076.60 40,037.59 11,650.56

33 เงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) ปีงบประมาณ พ. ศ
ล้านบาท

34 กระบวนการเร่งรัดติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ.2553
รัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน สำนักชลประทาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2. แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ 3. กำหนดเป้าหมาย การเบิกจ่าย SP2 และ งบปกติปี 2553 4. ลงพื้นที่จัดประชุมใน พื้นที่เป็นรายภาค และ ระดับสำนัก 5. รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล ประมวลผล เสนอผู้บริหารและ หน่วยงานภายนอก (สศก. สป.กษ. เป็น ต้น) รัฐบาลจะกำหนดมาตรการในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ SP2 ในปี โดยติดตามจากแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กำหนดเป้าหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 -งบรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 94 - งบรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เร่งจัดฝึกอบรมภายใน มิ.ย.53 และเบิกจ่ายภายใน ส.ค.53 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยมี อธช.เป็นกรรมการ สรุปข้อมูล ความก้าวหน้า/ ประโยชน์ที่ได้รับใน ภาพรวมของ กระทรวง ทุกสำนัก/กองแต่งตั้งคณะทำงานระดับสำนัก ติดตาม ความก้าวหน้า สรุป ข้อมูลจัดส่งให้กอง แผนงาน

35 แนวทางในการเร่งรัดติดตาม : SP 2 พรก.
1.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง Step 1 การประกาศประกวดราคา สีเขียว ดำเนินการประกาศประกวดราคา/ตกลง/สอบ ราคา E-auction ภายในวันที่ 15 ก.ย. 52 สีเหลือง ดำเนินการประกาศประกวดราคา ระหว่างวันที่ 16 – 18 ก.ย. 52 สีแดง ดำเนินการประกาศประกวดราคา หลังจากวันที่ 18 ก.ย. 52

36 แนวทางในการเร่งรัดติดตาม : SP 2 พรก. (ต่อ)
Step 2 การอนุมัติรับราคา อนุมัติรับราคา ภายใน 15 ต.ค. 52 อนุมัติรับราคาหลังจากวันที่ 15 ต.ค. 52 (การติดตามเร่งรัดในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 พ.ย. 52 หลังจากวันที่ 15 พ.ย. 52 จะติดตามเร่งรัดในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ) สีเขียว สีแดง

37 แนวทางในการเร่งรัดติดตาม : SP 2 พรก. (ต่อ)
2.ผลการปฏิบัติงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ สีเขียว สูงกว่าค่าเป้าหมายกรมที่กำหนดไว้ สีเหลือง สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่กรมดำเนินการได้แต่ต่ำกว่าค่า เป้าหมายกรมที่กำหนดไว้ สีแดง ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่กรมดำเนินการได้

38 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

39 สรุปความก้าวหน้า SP2 พรก. ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 52
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินปี 2553 (ล้านบาท) จำนวนรายการ ร้อยละ/จำนวนรายการ รวม พรก. 40,037.59 9,028 - 1.รายการตามแผน 28,699.59 2,001 100.00 ยังไม่ดำเนินการ 3,094.55 287 14.34 ประกาศประกวดราคา/ตกลง/สอบราคา/E-Auction 1,882.32 130 6.50 เปิดซอง/เคาะราคา 5,905.59 347 17.34 อนุมัติรับราคา 9,836.14 1,237 61.82 2.งานบำรุงรักษาระบบชลประทาน (LUMPSUM) 11,338.00 อนุมัติแผนเพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว 10,641.85 7,027

40 สรุปความก้าวหน้า SP2 พรก. สชป.3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 52
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินปี 2553 (ล้านบาท) จำนวนรายการ ร้อยละ/จำนวนรายการ รวม พรก. 2,221.03 426 - 1.รายการตามแผน 1,661.30 98 100.00 ยังไม่ดำเนินการ 164.50 3 3.06 ประกาศประกวดราคา/ตกลง/สอบราคา/E-Auction 0.00 เปิดซอง/เคาะราคา 88.26 อนุมัติรับราคา 615.91 92 93.88 2.งานบำรุงรักษาระบบชลประทาน (LUMPSUM) อนุมัติแผนเพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว 559.73 328

41 สรุปความก้าวหน้า SP2 พรก. สชป. 4 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 52
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินปี 2553 (ล้านบาท) จำนวนรายการ ร้อยละ/จำนวนรายการ รวม พรก. 1,604.39 399 - 1.รายการตามแผน 1,119.26 96 100.00 ยังไม่ดำเนินการ 10.00 2 2.08 ประกาศประกวดราคา/ตกลง/สอบราคา/E-Auction 0.00 เปิดซอง/เคาะราคา 673.23 17 17.71 อนุมัติรับราคา 77 80.21 2.งานบำรุงรักษาระบบชลประทาน (LUMPSUM) อนุมัติแผนเพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว 485.13 303

42 สรุปความก้าวหน้า SP2 พรบ. ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 52
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินปี 2553 จำนวนรายการ ร้อยละ/จำนวนรายการ รวม พรบ. 11,650.56 348 100.00 ยังไม่ดำเนินการ 7,748.86 137 39.37 ประกาศประกวดราคา/ตกลง/สอบราคา/E-Auction 237.28 15 4.31 เปิดซอง/เคาะราคา 1,634.95 102 29.31 อนุมัติรับราคา 976.54 94 27.01

43 สรุปความก้าวหน้า SP2 พรบ. สชป. 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 52
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินปี 2553 จำนวนรายการ ร้อยละ/จำนวนรายการ รวม พรบ. 123.82 20 100.00 ยังไม่ดำเนินการ 1.00 1 5.00 ประกาศประกวดราคา/ตกลง/สอบราคา/E-Auction 16.13 5 25.00 เปิดซอง/เคาะราคา 2.44 2 10.00 อนุมัติรับราคา 45.55 12 60.00

44 สรุปความก้าวหน้า SP2 พรบ. สชป. 4 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 52
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินปี 2553 จำนวนรายการ ร้อยละ/จำนวนรายการ รวม พรบ. 617.22 15 100.00 ยังไม่ดำเนินการ 233.16 5 33.33 ประกาศประกวดราคา/ตกลง/สอบราคา/E-Auction 0.00 เปิดซอง/เคาะราคา 274.22 4 26.67 อนุมัติรับราคา 32.74 6 40.00

45 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบรายจ่าย วงเงิน (ล้านบาท) % งบบุคลากร 6,633.06 27.202 งบดำเนินงาน 1,263.12 5.180 งบลงทุน 16,314.09 66.904 งบเงินอุดหนุน 0.51 0.002 งบรายจ่ายอื่น 173.33 0.711 กรมชลประทาน 24,384.14 100

46 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553
ผลผลิต งบประมาณ (ล้านบาท) 1. การจัดการน้ำชลประทาน 9, 2. การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 8, 3. การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4. การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 2, 5. โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 10 โครงการ (ต่อเนื่อง 5 เปิดใหม่ 5) 3, รวม 24,

47 ผลผลิต งบประมาณ (ล้านบาท)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ สชป. 3 ผลผลิต งบประมาณ (ล้านบาท) 1. การจัดการน้ำชลประทาน 72.80 2. การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 348.43 3. การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2.58 รวม 433.81

48 ผลผลิต งบประมาณ (ล้านบาท)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ สชป. 4 ผลผลิต งบประมาณ (ล้านบาท) 1. การจัดการน้ำชลประทาน 56.30 2. การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 245.38 3. การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 251.80 รวม 553.48

49 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
1 สำนักชลประทานต้องเป็นผู้รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กองแผนงานกำหนด 2 ผู้บริหารต้องเข้าไปใช้เครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในเว็บไซด์ของกรมชลประทาน (เว็บเพจสารสนเทศกรมชลประทาน) 3 ผู้บริหารต้องติดตามทั้งการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัดที่กำหนด 4 หากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้แจ้งกองแผนงานโดยด่วนเพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหา

50 ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ
- การจัดทำแผน MTEF - การโอนจัดสรรเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555 - การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 - ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรคของ สชป. 3 และ สชป.4 การจัดทำรายงาน การจัดส่งรายงาน

51 ขอขอบคุณ กองแผนงาน กรมชลประทาน


ดาวน์โหลด ppt วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม สชป. 3 จังหวัดพิษณุโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google