งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการและ เทคนิค การมีส่วนร่วมแบบ พหุภาคี. ขอบเขตเนื้อหา 1. บทบาทของผู้ เอื้ออำนวย กระบวนการกลุ่ม 2. เทคนิคพื้นฐาน ของผู้เอื้ออำนวย กระบวนการกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการและ เทคนิค การมีส่วนร่วมแบบ พหุภาคี. ขอบเขตเนื้อหา 1. บทบาทของผู้ เอื้ออำนวย กระบวนการกลุ่ม 2. เทคนิคพื้นฐาน ของผู้เอื้ออำนวย กระบวนการกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการและ เทคนิค การมีส่วนร่วมแบบ พหุภาคี

2 ขอบเขตเนื้อหา 1. บทบาทของผู้ เอื้ออำนวย กระบวนการกลุ่ม 2. เทคนิคพื้นฐาน ของผู้เอื้ออำนวย กระบวนการกลุ่ม

3 ภาวะผู้นำเก่า / ใหม่ ค่านิยมพื้นฐานของผู้ เอื้ออำนวย กระบวนการกลุ่ม คุณลักษณะและ บทบาทของ ผู้ เอื้ออำนวย กระบวนการกลุ่ม 1. บทบาทของผู้เอื้ออำนวยกระบวนการกลุ่ม

4 1. วิธีการสนทนาแบบมีส่วนร่วม (Discussion (ORID) Method) 2. วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Method) เ ทคนิคพื้นฐานของผู้ช่วย กระบวนการกลุ่ม

5 เราจะมีแนวทาง / วิธีการในการทำ สิ่งที่ท้าทาย... เพื่อให้ประชาชน เกิดความ พึง พอใจได้อย่างไร

6 การประชุม เชิงปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน

7 ขั้นตอนที่ 1 : บริบท สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ต่อการประชุมและกำหนดหัวข้อ ที่จะประชุมร่วมกันให้ชัดเจน

8 หัวข้อ วัตถุประสงค์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันโรค ไข้เลือดออกแบบมีส่วน ร่วม เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาล / เจ้าหน้าที่... และประชาชน ได้หาทางออกร่วมกันในการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก......

9 ขั้นตอนที่ 2 : ระดมสมอง ระดมความคิดจากรายบุคคล กลุ่มเล็ก และที่ประชุมเต็มคณะ

10 จัด นิทรรศการ แจก ทรายอะเ บท กำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ ฉีดยาพ่น ยุง เดิน รณรงค์ แข่งกีฬาสัมพันธ์ นอนกางมุ้ง

11 ขั้นตอนที่ 3 : จัดหมวดหมู่ สร้าง ความสัมพันธ์ใหม่ จัดความคิดที่ คล้ายคลึงกันให้ อยู่ในหมวดหมู่ เดียวกัน

12 แข่งกีฬา สัมพันธ์ จัด นิทรรศการ แจกทรายอะเบท ฉีดยาพ่น ยุง จัดหมวดหมู่ เดิน รณรงค์

13 จัดหมวดหมู่

14 วิ ธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) ดึงความเข้าใจใน ภาพรวมของกลุ่ม ออกมาให้เห็น ชัดเจน ตั้งชื่อ

15 ชื่อ

16 เดิน รณรงค์ จัด นิทรรศก าร การให้ ความรู้แก่ ประชาชน แจก ทรายอะเบ ท ฉีดยาพ่น ยุง การป้องกัน ทาง การแพทย์ นอนกางมุ้ง กำจัด แหล่ง เพาะพันธุ์ การ ป้องกัน ตนเอง แข่งกีฬา สัมพันธ์

17 วิ ธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) จัดลำดับ ความสำคัญก่อน – หลังของแต่ละ หมวดหมู่ เพื่อ นำไปสู่การวางแผน ปฏิบัติการในลำดับ ต่อไป ไตร่ตรอง ชื่อ

18 วิ ธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) ชื่อ

19 1. ท่านมีความเห็นอย่างไร เกี่ยวกับแนวทาง / วิธีการ ท้า ทายที่เราได้สร้างขึ้น 2. ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ กิจกรรมที่ต้องทำเหล่านี้ 3. ขั้นตอนต่อไปของเราคืออะไร 4. เราจะดำเนินขั้นตอนเหล่านั้น ได้อย่างไร ทำการสนทนาแบบมีส่วนร่วม

20 1. ช่วยให้สมาชิกกลุ่มทั้งหมดได้ เสนอแนะและมีส่วนร่วม 2. ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ และความกระตือรือล้นในเวลาที่ เหมาะสม 3. กระตุ้นความคิดเชิงบูรณาการที่ เป็นองค์รวมของกลุ่ม ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ

21 4. สร้างความเห็นพ้องร่วมกันของ กลุ่มที่นำไปสู่การปฏิบัติ 5. เอื้ออำนวยในการสร้างคำตอบที่ แปลกใหม่และสร้างสรรค์เพื่อเป็นการ แก้ปัญหาและคลี่คลายประเด็น 6. สร้างจิตสำนึกที่เข้มแข็งในการเป็น หุ้นส่วนร่วมกันและความรู้สึกรับผิดชอบ ให้เกิดขึ้น

22 ข อขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการและ เทคนิค การมีส่วนร่วมแบบ พหุภาคี. ขอบเขตเนื้อหา 1. บทบาทของผู้ เอื้ออำนวย กระบวนการกลุ่ม 2. เทคนิคพื้นฐาน ของผู้เอื้ออำนวย กระบวนการกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google