งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการและเทคนิค การมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการและเทคนิค การมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการและเทคนิค การมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี

2 ขอบเขตเนื้อหา 2.เทคนิคพื้นฐานของผู้เอื้ออำนวยกระบวนการกลุ่ม
1. บทบาทของผู้เอื้ออำนวยกระบวนการกลุ่ม 2.เทคนิคพื้นฐานของผู้เอื้ออำนวยกระบวนการกลุ่ม

3 1. บทบาทของผู้เอื้ออำนวยกระบวนการกลุ่ม
1. บทบาทของผู้เอื้ออำนวยกระบวนการกลุ่ม ภาวะผู้นำเก่า / ใหม่ ค่านิยมพื้นฐานของผู้เอื้ออำนวยกระบวนการกลุ่ม คุณลักษณะและบทบาทของ ผู้เอื้ออำนวยกระบวนการกลุ่ม

4 เทคนิคพื้นฐานของผู้ช่วยกระบวนการกลุ่ม
1. วิธีการสนทนาแบบมีส่วนร่วม (Discussion (ORID) Method) 2. วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Method)

5 เราจะมีแนวทาง/วิธีการในการทำสิ่งที่ท้าทาย
เราจะมีแนวทาง/วิธีการในการทำสิ่งที่ท้าทาย เพื่อให้ประชาชนเกิดความ พึงพอใจได้อย่างไร

6 การประชุม เชิงปฏิบัติการ
การประชุม เชิงปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน

7 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ต่อการประชุมและกำหนดหัวข้อ
ขั้นตอนที่ 1 :บริบท สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ต่อการประชุมและกำหนดหัวข้อ ที่จะประชุมร่วมกันให้ชัดเจน

8 หัวข้อ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาล/เจ้าหน้าที่... และประชาชนได้หาทางออกร่วมกันในการป้องกันโรคไข้เลือดออก......

9 ระดมความคิดจากรายบุคคล กลุ่มเล็ก และที่ประชุมเต็มคณะ
ขั้นตอนที่ 2 :ระดมสมอง ระดมความคิดจากรายบุคคล กลุ่มเล็ก และที่ประชุมเต็มคณะ

10 แจกทรายอะเบท เดินรณรงค์ จัดนิทรรศการ ฉีดยาพ่นยุง แข่งกีฬาสัมพันธ์
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ นอนกางมุ้ง ฉีดยาพ่นยุง แข่งกีฬาสัมพันธ์

11 ขั้นตอนที่ 3 :จัดหมวดหมู่
สร้างความสัมพันธ์ใหม่ จัดความคิดที่คล้ายคลึงกันให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน

12 จัดหมวดหมู่ เดินรณรงค์ แจกทรายอะเบท แข่งกีฬาสัมพันธ์ ฉีดยาพ่นยุง
จัดนิทรรศการ

13 จัดหมวดหมู่

14 วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)
ตั้งชื่อ ดึงความเข้าใจในภาพรวมของกลุ่มออกมาให้เห็นชัดเจน

15 ตั้งชื่อ ชื่อ

16 การให้ความรู้แก่ประชาชน การป้องกันทางการแพทย์
การป้องกันตนเอง การป้องกันทางการแพทย์ เดินรณรงค์ นอนกางมุ้ง แจกทรายอะเบท จัดนิทรรศการ กำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ ฉีดยาพ่นยุง แข่งกีฬาสัมพันธ์

17 วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)
ไตร่ตรอง ชื่อ จัดลำดับ ความสำคัญก่อน – หลังของแต่ละหมวดหมู่ เพื่อนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติการในลำดับต่อไป

18 วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)
ชื่อ

19 ทำการสนทนาแบบมีส่วนร่วม
1.ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการ ท้าทายที่เราได้สร้างขึ้น 2.ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องทำเหล่านี้ 3.ขั้นตอนต่อไปของเราคืออะไร 4.เราจะดำเนินขั้นตอนเหล่านั้นได้อย่างไร

20 ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
1.ช่วยให้สมาชิกกลุ่มทั้งหมดได้เสนอแนะและมีส่วนร่วม 2.ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือล้นในเวลาที่เหมาะสม 3.กระตุ้นความคิดเชิงบูรณาการที่เป็นองค์รวมของกลุ่ม

21 4.สร้างความเห็นพ้องร่วมกันของกลุ่มที่นำไปสู่การปฏิบัติ
5.เอื้ออำนวยในการสร้างคำตอบที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและคลี่คลายประเด็น 6.สร้างจิตสำนึกที่เข้มแข็งในการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันและความรู้สึกรับผิดชอบให้เกิดขึ้น

22 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการและเทคนิค การมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google