งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนงาน โครงการชลประทาน สำหรับพื้นที่หมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง ในเขตสำนักชลประทานที่ 14 (พ.ศ. 2549) นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ฝปน.ชป.14.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนงาน โครงการชลประทาน สำหรับพื้นที่หมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง ในเขตสำนักชลประทานที่ 14 (พ.ศ. 2549) นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ฝปน.ชป.14."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนงาน โครงการชลประทาน สำหรับพื้นที่หมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง ในเขตสำนักชลประทานที่ 14 (พ.ศ. 2549) นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ฝปน.ชป.14 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 14

2

3 ความหมายข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ( กชช. 2 ค ) เป็นข้อมูลหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาชนบทตาม นโยบายกระจายความเจริญไปสู่ ภูมิภาคและท้องถิ่น ( กนภ.) เป็นข้อมูลที่สามารถฉายภาพ ให้เห็นว่าประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ มีคุณภาพชีวิตและ สภาพคามเป็นอยู่ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างไร ซึ่งผู้ทำงานการ พัฒนาชนบทในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นที่จนถึงระดับ นโยบาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างมาก ปี 2525 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ( สศช.) มอบให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดเก็บข้อมูล กชช. 2 ค ใน พื้นที่เป้าหมาย 38 จังหวัด จำนวน 12,586 หมู่บ้าน ปี 2542 กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประสานการ จัดเก็บข้อมูล กชช. 2 ค ทุกหมู่บ้าน จำนวน 63,239 หมู่บ้าน

4 ปี 2544 ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนา ชุมชน กระทรวงมหาดไทย รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ ทำการพัฒนาโปรแกรมการบันทึกและประมวลผล ข้อมูล กชช. 2 ค ปี 2544 ใหม่เป็นระบบ Windows ซึ่งทำ ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าระบบ เดิม (DOS) เป็น อย่างมาก

5

6 ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์ แผนที่ GIS ที่ตั้งหมู่บ้าน แผนที่ GIS ที่ตั้งหมู่บ้าน + กชช.2 ค กำหนดเกณฑ์ หมู่บ้านขาดแคลนน้ำ แผนที่ GIS หมู่บ้านขาดแคลนน้ำ ข้อมูล กชช 2 ค แผนงานโครงการแก้ไขปัญหา หมู่บ้านขาดแคลนน้ำ

7

8 ตารางข้อมูล VILL_NAMEVILL_CODETAM_CODEAMP_CODEPROV_CODEN1_2N1_3N1_3_1N1_3_1_1N1_3_1_2 บ้าน กม.80301105043011053011302155644316328 บ้านวังมืด3011050530110530113022051017495522 บ้านบุพราหมณ์ ใน301105033011053011302136568267301 บ้านวังหิน301105073011053011302162685354331 บ้านขุนศรี301105023011053011302103448225223 บ้านวังขอนแดง301105063011053011302103480245235 บ้านทับลาน3011050130110530113023871845906939

9 ที่ตั้งหมู่บ้าน + กชช.2 ค

10 Join table

11 เกณฑ์หมู่บ้านขาดแคลนน้ำ  แหล่งข้อมูลที่ใช้ กชช.2 ค. พิจารณาจาก - N2_4_1 ความเพียงพอในการใช้น้ำทำนาครั้งที่ 2 - N2_4_2 ความเพียงพอในการใช้น้ำสำหรับปลูก พืชไร่อายุสั้น - N2_4_3 ความเพียงพอในการใช้น้ำสำหรับปลูก พืชไร่อายุยาว - N2_4_4 ความเพียงพอในการใช้น้ำสำหรับทำสวน ผักหรือไม้ดอก - N2_4_5 ความเพียงพอในการใช้น้ำสำหรับทำสวน ผลไม้ จำนวนหมู่บ้าน แต่ละจังหวัดที่ ขาดแคลนน้ำ หมายเหตุ *1 = ไม่เพียงพอ 2 = เพียงพอ 3 = ไม่ได้ทำ, ไม่ได้ใช้

12

13

14 การทำการเกษตรฤดูแล้ง นับระยะเวลาเริ่ม ปลูกตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน แต่ยกเว้นเฉพาะจังหวัดภาคใต้ฝั่ง ตะวันออกเท่านั้น ที่นับระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน ปีเดียวกัน

15 แผนที่เสี่ยงแล้ง ด้านภูมิอากาศ ปั จจัยด้านอุตุนิยมวิทยา ปริมาณน้ำฝน จำนวนวันที่ฝนตก ปริมาณน้ำฝนสูงสุดในวัน

16

17

18

19

20 อ่างเก็บน้ำบ้านกระ หร่างสาม อ. แก่ง กระจาน ต. ป่าเด็ง จ. เพชรบุรี ความจุ 6 ล้าน ลบ. ม. พื้นที่ ชลประทาน 4500 ไร่

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนอง จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด683419700171 หมู่บ้านขาดแคลนน้ำ อุปโภค19376929 หมู่บ้านขาดแคลนน้ำ เฉพาะหน้าแล้ง19218724560 หมู่บ้านขาดแคลนน้ำ การเกษตรทั้งปี745511026 ตารางสรุปจำนวนหมู่บ้านประสบภัยแล้ง

39 8. การนำไปใช้ประโยชน์ จากการศึกษาพบว่าโครงการ MEGA PROJECT ที่มีวัตถุประสงค์แก้ปัญหาภัยแล้งได้อยู่ในพื้นที่ หมู่บ้านภัยแล้งประมาณ 70 % ส่วนอีก 30 % อยู่ นอกพื้นที่หมู่บ้านภัยแล้งตามข้อมูลจากการวิเคราะห์ ในครั้งนี้ ซึ่งพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการวางแผนแก้ไข ต้องศึกษาวิธีการพิจารณาโครงการชลประทานโดย ละเอียดต่อไป สามารถแบ่งหัวข้อการนำไปใช้ ประโยชน์ ได้ดังนี้ 8.1 มีข้อมูลเชิงพื้นที่และพัฒนาระบบ สารสนเทศพื้นที่เกี่ยวกับสถานภาพพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดภัยแล้ง ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 8.2 สามารถตรวจสอบแผนงานใหม่ที่ตั้งขึ้น ว่าสามารถช่วยเหลือพื้นที่บริเวณหมู่บ้านที่ประสบ ปัญหาที่ไหนบ้าง และหมู่บ้านที่ประสบภัยหมู่บ้าน ไหนบ้างที่ยังไม่มีแผนเข้าไปแก้ไข 8.3 เมื่อเข้าไปดูพื้นที่จริง สามารถสรุปปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาหมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง เป็นกรณีต่างๆ

40 จบการบรรยาย ขอขอบคุณทุกท่าน กรุณาให้ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนงาน โครงการชลประทาน สำหรับพื้นที่หมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง ในเขตสำนักชลประทานที่ 14 (พ.ศ. 2549) นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ฝปน.ชป.14.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google