งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนงาน โครงการชลประทาน สำหรับพื้นที่หมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง ในเขตสำนักชลประทานที่ 14 (พ.ศ. 2549) นายเอกพล ฉิ้มพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนงาน โครงการชลประทาน สำหรับพื้นที่หมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง ในเขตสำนักชลประทานที่ 14 (พ.ศ. 2549) นายเอกพล ฉิ้มพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนงาน โครงการชลประทาน สำหรับพื้นที่หมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง ในเขตสำนักชลประทานที่ 14 (พ.ศ. 2549) นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ฝปน.ชป.14 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 14

2

3 ความหมายข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
เป็นข้อมูลหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาชนบทตามนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ ภูมิภาคและท้องถิ่น (กนภ.) เป็นข้อมูลที่สามารถฉายภาพให้เห็นว่าประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ มีคุณภาพชีวิตและสภาพคามเป็นอยู่ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างไร ซึ่งผู้ทำงานการพัฒนาชนบทในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นที่จนถึงระดับนโยบาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างมาก ปี 2525 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มอบให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ในพื้นที่เป้าหมาย 38 จังหวัด จำนวน 12,586 หมู่บ้าน ปี 2542 กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประสานการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ทุกหมู่บ้าน จำนวน 63,239 หมู่บ้าน

4 ปี 2544 ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ทำการพัฒนาโปรแกรมการบันทึกและประมวลผลข้อมูล กชช. 2ค ปี 2544 ใหม่เป็นระบบ Windows ซึ่งทำให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าระบบ เดิม (DOS) เป็นอย่างมาก

5

6 ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูล กชช 2 ค แผนงานโครงการแก้ไขปัญหา หมู่บ้านขาดแคลนน้ำ

7

8 ตารางข้อมูล VILL_NAME VILL_CODE TAM_CODE AMP_CODE PROV_CODE N1_2 N1_3 N1_3_1 N1_3_1_1 N1_3_1_2 บ้าน กม.80 301105 3011 30 2 155 644 316 328 บ้านวังมืด 205 1017 495 522 บ้านบุพราหมณ์ใน 136 568 267 301 บ้านวังหิน 162 685 354 331 บ้านขุนศรี 103 448 225 223 บ้านวังขอนแดง 480 245 235 บ้านทับลาน 387 1845 906 939

9 ที่ตั้งหมู่บ้าน+กชช.2ค

10 Join table

11 เกณฑ์หมู่บ้านขาดแคลนน้ำ
แหล่งข้อมูลที่ใช้ กชช.2 ค. พิจารณาจาก - N2_4_1 ความเพียงพอในการใช้น้ำทำนาครั้งที่ 2 - N2_4_2 ความเพียงพอในการใช้น้ำสำหรับปลูกพืชไร่อายุสั้น - N2_4_3 ความเพียงพอในการใช้น้ำสำหรับปลูกพืชไร่อายุยาว - N2_4_4 ความเพียงพอในการใช้น้ำสำหรับทำสวนผักหรือไม้ดอก - N2_4_5 ความเพียงพอในการใช้น้ำสำหรับทำสวนผลไม้ จำนวนหมู่บ้าน แต่ละจังหวัดที่ ขาดแคลนน้ำ หมายเหตุ * 1 = ไม่เพียงพอ 2 = เพียงพอ 3 = ไม่ได้ทำ, ไม่ได้ใช้

12

13

14 การทำการเกษตรฤดูแล้ง นับระยะเวลาเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน แต่ยกเว้นเฉพาะจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกเท่านั้น ที่นับระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน ปีเดียวกัน

15 แผนที่เสี่ยงแล้ง ด้านภูมิอากาศ
ปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา ปริมาณน้ำฝน จำนวนวันที่ฝนตก ปริมาณน้ำฝนสูงสุดในวัน

16

17

18

19

20 อ่างเก็บน้ำบ้านกระหร่างสาม อ.แก่งกระจาน ต.ป่าเด็ง จ. เพชรบุรี
ความจุ 6 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 4500 ไร่

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 ตารางสรุปจำนวนหมู่บ้านประสบภัยแล้ง
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 683 419 700 171 หมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค 19 37 69 29 หมู่บ้านขาดแคลนน้ำเฉพาะหน้าแล้ง 192 187 245 60 หมู่บ้านขาดแคลนน้ำการเกษตรทั้งปี 74 55 110 26

39 8. การนำไปใช้ประโยชน์ จากการศึกษาพบว่าโครงการ MEGA PROJECT ที่มีวัตถุประสงค์แก้ปัญหาภัยแล้งได้อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านภัยแล้งประมาณ 70 % ส่วนอีก 30 % อยู่นอกพื้นที่หมู่บ้านภัยแล้งตามข้อมูลจากการวิเคราะห์ในครั้งนี้ ซึ่งพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการวางแผนแก้ไขต้องศึกษาวิธีการพิจารณาโครงการชลประทานโดยละเอียดต่อไป สามารถแบ่งหัวข้อการนำไปใช้ประโยชน์ ได้ดังนี้ 8.1 มีข้อมูลเชิงพื้นที่และพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นที่เกี่ยวกับสถานภาพพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 8.2 สามารถตรวจสอบแผนงานใหม่ที่ตั้งขึ้นว่าสามารถช่วยเหลือพื้นที่บริเวณหมู่บ้านที่ประสบปัญหาที่ไหนบ้าง และหมู่บ้านที่ประสบภัยหมู่บ้านไหนบ้างที่ยังไม่มีแผนเข้าไปแก้ไข 8.3 เมื่อเข้าไปดูพื้นที่จริง สามารถสรุปปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาหมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง เป็นกรณีต่างๆ

40 จบการบรรยาย ขอขอบคุณทุกท่าน
กรุณาให้ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนงาน โครงการชลประทาน สำหรับพื้นที่หมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง ในเขตสำนักชลประทานที่ 14 (พ.ศ. 2549) นายเอกพล ฉิ้มพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google