งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานต้นทุนงาน บริการสาธารณะ ในกิจกรรมสนับสนุนของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานต้นทุนงาน บริการสาธารณะ ในกิจกรรมสนับสนุนของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานต้นทุนงาน บริการสาธารณะ ในกิจกรรมสนับสนุนของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2551

2 กรมชลประทาน ชื่อกิจกรรมย่อยต้นทุนรวมต้นทุนต่อหน่วย กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน 1. งานด้านการเงินและบัญชี 85,044,171.41348.05 2. งานด้านการพัสดุ 29,444,194.041,193.67 3. งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคลากร 25,642,949.74773.50 4. งานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 37,095,308.69465.89 5. งานด้านตรวจสอบภายใน 8,197,717.6930,818.49 รวม 185,424,341.5 7 33,599.59

3 งานด้านการเงินและบัญชี งานด้านการเงินและบัญชี หน่วยงาน ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,207,710.3020.14 ต้นทุนรวม กรมการข้าว 8,012,464.0070.93 ค่าสูงสุด : 193,092,000.00 กรมพัฒนาที่ดิน 24,703,529.0397.32 ค่าต่ำสุด : 1,030,889.44 สนง. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1,030,889.44118.47 ค่าเฉลี่ย :39,066,190.46 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,526,300.00172.03 สำนักเศรษฐกิจการเกษตร 8,095,430.00228.37 ต้นทุนต่อหน่วย กรมประมง 18,547,526.98239.29 ค่าสูงสุด :1,756.31 กรมชลประทาน 85,044,171.41348.05 ค่าต่ำสุด :20.14 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 11,038,357.86462.77 ค่าเฉลี่ย :488.17 กรมส่งเสริมการเกษตร 15,698,648.12848.58 กรมวิชาการเกษตร 67,797,258.381,495.74 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 193,092,000.001,756.31 กรมปศุสัตว์

4 งานด้านการพัสดุ หน่วยงาน ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 165,246.47121.39 ต้นทุนรวม กรมประมง 4,561,598.81292.99 ค่าสูงสุด : 29,444,194.04 กรมการข้าว 2,401,142.00558.54 ค่าต่ำสุด : 164,246.47 กรมพัฒนาที่ดิน 11,271,503.51564.62 ค่าเฉลี่ย :9,507,139.11 สนง. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1,030,889.441,015.65 กรมชลประทาน 29,444,194.041,193.67 ต้นทุนต่อหน่วย กรมวิชาการเกษตร 10,130,624.811,543.60 ค่าสูงสุด : 7,748.03 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4,545,206.182,844.31 ค่าต่ำสุด : 121.39 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 21,455,000.003,397.47 ค่าเฉลี่ย :2,527.88 กรมส่งเสริมการเกษตร 7,849,324.073,716.54 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14,925,040.007,337.78 สำนักเศรษฐกิจการเกษตร 6,306,900.007,748.03 กรมปศุสัตว์

5 งานด้านบริหารบุคลากร หน่วยงาน ต้นทุนรวม ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย กรมวิชาการเกษตร800,412.0481.84 ต้นทุนรวม ต้นทุนรวม สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1,107,000.00392.14 ค่าสูงสุด : 25,642,949.74 ค่าสูงสุด : 25,642,949.74 กรมส่งเสริมการเกษตร6,239,962.23710.46 ค่าต่ำสุด : 800,412.04 ค่าต่ำสุด : 800,412.04 กรมประมง13,368,394.43763.30 ค่าเฉลี่ย :9,571,117.95 ค่าเฉลี่ย :9,571,117.95 กรมชลประทาน25,642,949.74773.50 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์4,755,439.42792.57 ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย กรมการข้าว4,806,612.001,527.27 ค่าสูงสุด : 14,406.56 ค่าสูงสุด : 14,406.56 สำนักเศรษฐกิจการเกษตร3,591,050.003,288.51 ค่าต่ำสุด : 81.84 ค่าต่ำสุด : 81.84 กรมพัฒนาที่ดิน19,767,603.373,572.67 ค่าเฉลี่ย :3,223.15 ค่าเฉลี่ย :3,223.15 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์11,687,673.044,471.18 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์20,147,380.007,898.84 สนง. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2,938,939.1814,406.56 กรมปศุสัตว์

6 งานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลหน่วยงาน ต้นทุนรวม ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย กรมประมง27,258,408.9157.03 ต้นทุนรวม ต้นทุนรวม กรมวิชาการเกษตร25,879,989.3360.75 ค่าสูงสุด : 95,055,000.00 ค่าสูงสุด : 95,055,000.00 สำนักเศรษฐกิจการเกษตร5,648,770.00129.47 ค่าต่ำสุด : 2,800,017.42 ค่าต่ำสุด : 2,800,017.42 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม95,055,000.00180.91 ค่าเฉลี่ย :28,267,352.99 ค่าเฉลี่ย :28,267,352.99 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์2,800,017.42184.31 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์52,483,950.00197.67 ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย สนง. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 8,061,736.24264.92 ค่าสูงสุด : 905.65 ค่าสูงสุด : 905.65 กรมการข้าว3,205,850.00409.43 ค่าต่ำสุด : 57.03 ค่าต่ำสุด : 57.03 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์22,397,646.10415.80 ค่าเฉลี่ย :345.78 ค่าเฉลี่ย :345.78 กรมชลประทาน37,095,308.69465.89 กรมพัฒนาที่ดิน15,153,985.13877.58 กรมส่งเสริมการเกษตร44,167,574.05905.65 กรมปศุสัตว์

7 งานด้านตรวจสอบภายใน หน่วยงาน ต้นทุนรวม ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย กรมประมง3,752,158.5387.02 ต้นทุนรวม ต้นทุนรวม กรมพัฒนาที่ดิน4,318,439.70180.75 ค่าสูงสุด : 9,630,260.00 ค่าสูงสุด : 9,630,260.00 กรมวิชาการเกษตร1,792,000.461,708.29 ค่าต่ำสุด : 1,141,988.00 ค่าต่ำสุด : 1,141,988.00 กรมส่งเสริมการเกษตร3,878,182.571,781.43 ค่าเฉลี่ย :4,074,408.30 ค่าเฉลี่ย :4,074,408.30 สำนักเศรษฐกิจการเกษตร2,373,350.001,797.99 กรมการข้าว1,141,988.002,625.26 ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์2,566,843.222,716.24 ค่าสูงสุด : 30,818.49 ค่าสูงสุด : 30,818.49 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์9,630,260.003,156.43 ค่าต่ำสุด : 87.02 ค่าต่ำสุด : 87.02 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์6,379,686.853,868.82 ค่าเฉลี่ย :4,895.74 ค่าเฉลี่ย :4,895.74 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม2,418,000.004,453.04 สนง. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2,444,272.625,555.17 กรมชลประทาน8,197,717.6930,818.49 กรมปศุสัตว์


ดาวน์โหลด ppt รายงานต้นทุนงาน บริการสาธารณะ ในกิจกรรมสนับสนุนของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google