งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมชลประทาน ชื่อกิจกรรมย่อย ต้นทุนรวม กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมชลประทาน ชื่อกิจกรรมย่อย ต้นทุนรวม กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะ ในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

2 กรมชลประทาน ชื่อกิจกรรมย่อย ต้นทุนรวม กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน
ต้นทุนต่อหน่วย กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน 1. งานด้านการเงินและบัญชี 85,044,171.41 348.05 2. งานด้านการพัสดุ 29,444,194.04 1,193.67 3. งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคลากร 25,642,949.74 773.50 4. งานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 37,095,308.69 465.89 5. งานด้านตรวจสอบภายใน 8,197,717.69 30,818.49 รวม 185,424,341.57 33,599.59

3 งานด้านการเงินและบัญชี
หน่วยงาน  ต้นทุนรวม  ต้นทุนต่อหน่วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,207,710.30 20.14 กรมการข้าว 8,012,464.00 70.93  ค่าสูงสุด: 193,092,000.00 กรมพัฒนาที่ดิน 24,703,529.03 97.32  ค่าต่ำสุด: 1,030,889.44 สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1,030,889.44 118.47  ค่าเฉลี่ย:39,066,190.46 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,526,300.00 172.03 สำนักเศรษฐกิจการเกษตร 8,095,430.00 228.37 กรมประมง 18,547,526.98 239.29  ค่าสูงสุด:1,756.31 กรมชลประทาน 85,044,171.41 348.05  ค่าต่ำสุด:20.14 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 11,038,357.86 462.77  ค่าเฉลี่ย:488.17 กรมส่งเสริมการเกษตร 15,698,648.12 848.58 กรมวิชาการเกษตร 67,797,258.38 1,495.74 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 193,092,000.00 1,756.31 กรมปศุสัตว์

4 หน่วยงาน ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย
งานด้านการพัสดุ หน่วยงาน  ต้นทุนรวม  ต้นทุนต่อหน่วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 165,246.47 121.39 กรมประมง 4,561,598.81 292.99  ค่าสูงสุด: 29,444,194.04 กรมการข้าว 2,401,142.00 558.54  ค่าต่ำสุด: 164,246.47 กรมพัฒนาที่ดิน 11,271,503.51 564.62  ค่าเฉลี่ย:9,507,139.11 สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1,030,889.44 1,015.65 กรมชลประทาน 29,444,194.04 1,193.67 กรมวิชาการเกษตร 10,130,624.81 1,543.60  ค่าสูงสุด: 7,748.03 4,545,206.18 2,844.31  ค่าต่ำสุด: สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 21,455,000.00 3,397.47  ค่าเฉลี่ย:2,527.88 กรมส่งเสริมการเกษตร 7,849,324.07 3,716.54 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14,925,040.00 7,337.78 สำนักเศรษฐกิจการเกษตร 6,306,900.00 7,748.03 กรมปศุสัตว์

5 งานด้านบริหารบุคลากร
หน่วยงาน  ต้นทุนรวม  ต้นทุนต่อหน่วย กรมวิชาการเกษตร 800,412.04 81.84 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1,107,000.00 392.14  ค่าสูงสุด: 25,642,949.74 กรมส่งเสริมการเกษตร 6,239,962.23 710.46  ค่าต่ำสุด: 800,412.04 กรมประมง 13,368,394.43 763.30  ค่าเฉลี่ย:9,571,117.95 กรมชลประทาน 25,642,949.74 773.50 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4,755,439.42 792.57 กรมการข้าว 4,806,612.00 1,527.27  ค่าสูงสุด: 14,406.56 สำนักเศรษฐกิจการเกษตร 3,591,050.00 3,288.51  ค่าต่ำสุด: 81.84 กรมพัฒนาที่ดิน 19,767,603.37 3,572.67  ค่าเฉลี่ย:3,223.15 11,687,673.04 4,471.18 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20,147,380.00 7,898.84 สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2,938,939.18 14,406.56 กรมปศุสัตว์

6 งานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน  ต้นทุนรวม  ต้นทุนต่อหน่วย กรมประมง 27,258,408.91 57.03 กรมวิชาการเกษตร 25,879,989.33 60.75  ค่าสูงสุด: 95,055,000.00 สำนักเศรษฐกิจการเกษตร 5,648,770.00 129.47  ค่าต่ำสุด: 2,800,017.42 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 95,055,000.00 180.91  ค่าเฉลี่ย:28,267,352.99 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2,800,017.42 184.31 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 52,483,950.00 197.67 สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 8,061,736.24 264.92  ค่าสูงสุด: กรมการข้าว 3,205,850.00 409.43  ค่าต่ำสุด: 57.03 22,397,646.10 415.80  ค่าเฉลี่ย:345.78 กรมชลประทาน 37,095,308.69 465.89 กรมพัฒนาที่ดิน 15,153,985.13 877.58 กรมส่งเสริมการเกษตร 44,167,574.05 905.65 กรมปศุสัตว์

7 งานด้านตรวจสอบภายใน หน่วยงาน ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย กรมประมง
 ต้นทุนรวม  ต้นทุนต่อหน่วย กรมประมง 3,752,158.53 87.02 กรมพัฒนาที่ดิน 4,318,439.70 180.75  ค่าสูงสุด: 9,630,260.00 กรมวิชาการเกษตร 1,792,000.46 1,708.29  ค่าต่ำสุด: 1,141,988.00 กรมส่งเสริมการเกษตร 3,878,182.57 1,781.43  ค่าเฉลี่ย:4,074,408.30 สำนักเศรษฐกิจการเกษตร 2,373,350.00 1,797.99 กรมการข้าว 1,141,988.00 2,625.26 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2,566,843.22 2,716.24  ค่าสูงสุด: 30,818.49 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9,630,260.00 3,156.43  ค่าต่ำสุด: 87.02 6,379,686.85 3,868.82  ค่าเฉลี่ย:4,895.74 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2,418,000.00 4,453.04 สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2,444,272.62 5,555.17 กรมชลประทาน 8,197,717.69 30,818.49 กรมปศุสัตว์


ดาวน์โหลด ppt กรมชลประทาน ชื่อกิจกรรมย่อย ต้นทุนรวม กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google