งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานต้นทุนงาน บริการสาธารณะ ในกิจกรรมสนับสนุนของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานต้นทุนงาน บริการสาธารณะ ในกิจกรรมสนับสนุนของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานต้นทุนงาน บริการสาธารณะ ในกิจกรรมสนับสนุนของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2551

2 กรมชลประทาน ชื่อกิจกรรมย่อยต้นทุนรวมต้นทุนต่อหน่วย กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน 1. งานด้านการเงินและบัญชี 85,044, งานด้านการพัสดุ 29,444, , งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคลากร 25,642, งานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 37,095, งานด้านตรวจสอบภายใน 8,197, , รวม 185,424, ,599.59

3 งานด้านการเงินและบัญชี งานด้านการเงินและบัญชี หน่วยงาน ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,207, ต้นทุนรวม กรมการข้าว 8,012, ค่าสูงสุด : 193,092, กรมพัฒนาที่ดิน 24,703, ค่าต่ำสุด : 1,030, สนง. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1,030, ค่าเฉลี่ย :39,066, สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,526, สำนักเศรษฐกิจการเกษตร 8,095, ต้นทุนต่อหน่วย กรมประมง 18,547, ค่าสูงสุด :1, กรมชลประทาน 85,044, ค่าต่ำสุด :20.14 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 11,038, ค่าเฉลี่ย : กรมส่งเสริมการเกษตร 15,698, กรมวิชาการเกษตร 67,797, , สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 193,092, , กรมปศุสัตว์

4 งานด้านการพัสดุ หน่วยงาน ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 165, ต้นทุนรวม กรมประมง 4,561, ค่าสูงสุด : 29,444, กรมการข้าว 2,401, ค่าต่ำสุด : 164, กรมพัฒนาที่ดิน 11,271, ค่าเฉลี่ย :9,507, สนง. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1,030, , กรมชลประทาน 29,444, , ต้นทุนต่อหน่วย กรมวิชาการเกษตร 10,130, , ค่าสูงสุด : 7, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4,545, , ค่าต่ำสุด : สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 21,455, , ค่าเฉลี่ย :2, กรมส่งเสริมการเกษตร 7,849, , สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14,925, , สำนักเศรษฐกิจการเกษตร 6,306, , กรมปศุสัตว์

5 งานด้านบริหารบุคลากร หน่วยงาน ต้นทุนรวม ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย กรมวิชาการเกษตร800, ต้นทุนรวม ต้นทุนรวม สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1,107, ค่าสูงสุด : 25,642, ค่าสูงสุด : 25,642, กรมส่งเสริมการเกษตร6,239, ค่าต่ำสุด : 800, ค่าต่ำสุด : 800, กรมประมง13,368, ค่าเฉลี่ย :9,571, ค่าเฉลี่ย :9,571, กรมชลประทาน25,642, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์4,755, ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย กรมการข้าว4,806, , ค่าสูงสุด : 14, ค่าสูงสุด : 14, สำนักเศรษฐกิจการเกษตร3,591, , ค่าต่ำสุด : ค่าต่ำสุด : กรมพัฒนาที่ดิน19,767, , ค่าเฉลี่ย :3, ค่าเฉลี่ย :3, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์11,687, , สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์20,147, , สนง. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2,938, , กรมปศุสัตว์

6 งานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลหน่วยงาน ต้นทุนรวม ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย กรมประมง27,258, ต้นทุนรวม ต้นทุนรวม กรมวิชาการเกษตร25,879, ค่าสูงสุด : 95,055, ค่าสูงสุด : 95,055, สำนักเศรษฐกิจการเกษตร5,648, ค่าต่ำสุด : 2,800, ค่าต่ำสุด : 2,800, สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม95,055, ค่าเฉลี่ย :28,267, ค่าเฉลี่ย :28,267, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์2,800, สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์52,483, ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย สนง. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 8,061, ค่าสูงสุด : ค่าสูงสุด : กรมการข้าว3,205, ค่าต่ำสุด : ค่าต่ำสุด : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์22,397, ค่าเฉลี่ย : ค่าเฉลี่ย : กรมชลประทาน37,095, กรมพัฒนาที่ดิน15,153, กรมส่งเสริมการเกษตร44,167, กรมปศุสัตว์

7 งานด้านตรวจสอบภายใน หน่วยงาน ต้นทุนรวม ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย กรมประมง3,752, ต้นทุนรวม ต้นทุนรวม กรมพัฒนาที่ดิน4,318, ค่าสูงสุด : 9,630, ค่าสูงสุด : 9,630, กรมวิชาการเกษตร1,792, , ค่าต่ำสุด : 1,141, ค่าต่ำสุด : 1,141, กรมส่งเสริมการเกษตร3,878, , ค่าเฉลี่ย :4,074, ค่าเฉลี่ย :4,074, สำนักเศรษฐกิจการเกษตร2,373, , กรมการข้าว1,141, , ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์2,566, , ค่าสูงสุด : 30, ค่าสูงสุด : 30, สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์9,630, , ค่าต่ำสุด : ค่าต่ำสุด : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์6,379, , ค่าเฉลี่ย :4, ค่าเฉลี่ย :4, สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม2,418, , สนง. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2,444, , กรมชลประทาน8,197, , กรมปศุสัตว์


ดาวน์โหลด ppt รายงานต้นทุนงาน บริการสาธารณะ ในกิจกรรมสนับสนุนของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google