งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กรมชลประทาน กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ มนัส กำเนิดมณี 18 พฤษภาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ของ ประเทศ ไทย ทรัพยากร น้ำ ทิศทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กรมชลประทาน กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ มนัส กำเนิดมณี 18 พฤษภาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ของ ประเทศ ไทย ทรัพยากร น้ำ ทิศทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กรมชลประทาน กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ มนัส กำเนิดมณี 18 พฤษภาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ของ ประเทศ ไทย ทรัพยากร น้ำ ทิศทาง การ พัฒนา

2 ทิศทางการบริหารจัดการน้ำในอนาคต มนัส กำเนิดมณี ผส.สช. การบริหารจัดการน้ำ การมีส่วนร่วม ของประชาชน รักษาพื้นที่ ทำการเกษตร ในเขตชลประทาน เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทน ป้องกันและ บรรเทาภัย อันเกิดจากน้ำ การปรับปรุง ระบบ ชลประทาน เพิ่มประสิทธิภาพ การชลประทาน พัฒนา ฝสบ การบำรุง รักษา การพัฒนาแหล่งน้ำ การมี ส่วนร่วม MTEF โครงการ ก่อสร้าง พรด น้ำ รัฐธรรมนูญ แผน 10 สังคมอยู่ เย็นเป็นสุข ร่วมกัน การมีส่วนร่วม บริหารทรัพยากร นโยบาย กระทรวงฯ สถานการณ์ กรมฯ ปัจจุบัน นโยบาย รัฐบาล ความท้าทาย กรมฯ ปัจจัยที่กระทบ ต้องการ มากขึ้น เทคโนโลยี การเกษตร การบริหาร จัดการน้ำใน อนาคต การบริหารจัดการองค์กร พัฒนา การบริหาร จัดการ พัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศ ปรับ โครงสร้าง บุคลากร งบประมาณ บริหาร ยุทธศาสตร์

3 3

4 ลูกจ้างประจำ พนักงานข้าราชการ รวมอัตรากำลัง การลดอัตรากำลังคน ภาครัฐ 8,487 7,014 36,708 23,232 * ขาดแคลนบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน 4,170

5 ปีงบประมาณ จำนวนงบประมาณ (บาท) ,484,745, ,814,402, ,205,413, ,659,843, ,790,887, ,910,913, ,432,528, ,885,185, ,693,653, ,693,653,900 อัตราการเพิ่มงบประมาณอัตราการเพิ่มงบประมาณ ข้อจำกัดด้าน งบประมาณ

6 ปีงบประมาณพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร่) , , , , , , , , , ,766 รวมพื้นที่เพิ่มขึ้น3,026,205 เฉลี่ย302, อัตราการเพิ่มพื้นที่ชลประทานอัตราการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

7 ปีงบประมาณพื้นที่บริหารจัดการน้ำ ,898, ,592, ,875, ,010, ,180, ,739, ,870, ,147, ,632, ,734,607 การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน

8 8 General Information on China

9 9 รวม เกษตร อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม รวม

10 10 ขยายพื้นที่ชลประทานเป็น 60 ล้านไร่ พื้นที่ชลประทานเท่าปัจจุบัน เพิ่มเฉพาะความต้องการน้ำอุปโภคบริโภค ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม กรณีที่ 2 + เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ 10% สมดุลน้ำ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ความต้องการน้ำรวม แก้ไขปัญหาโดย ลดพื้นที่เกษตรกรรม ใช้แหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำบาดาล 2553 เขื่อนแก่งเสือเต้น 1,125 mcm 2560 โครงการผันน้ำ 6,263 mcm 47,327 53, โครงการห้วยหลวง 864 mcm , โครงการห้วยโสมง

11 11 ศักยภาพน้ำของประเทศไทยในปัจจุบันศักยภาพน้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน *ปริมาณน้ำที่ควบคุมได้อย่างมั่นคง เฉลี่ย 52,741 ล้าน ลบ.ม./ปี *ปริมาณน้ำที่ควบคุมได้อย่างมั่นคง

12 12 ความต้องการใช้น้ำความต้องการใช้น้ำ อุตสาหกรรม2,798 ล้าน ลบ.ม./ปี (4%) อุปโภค-บริโภค 2,876 ล้าน ลบ.ม./ปี (4%) ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ 73,788 ล้าน ลบ.ม./ปี ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ เกษตรกรรม55,735 ล้าน ลบ.ม./ปี (75%) รักษาลำน้ำ12,378 (16%) ปริมาณน้ำที่ควบคุมได้อย่างมั่นคง เฉลี่ย 52,741 ล้าน ลบ.ม./ปี ปริมาณน้ำที่ควบคุมได้อย่างมั่นคง ปริมาณน้ำต้นทุนปริมาณน้ำต้นทุน น้ำบาดาล 3,500 ล้าน ลบ.ม. (4.45 %) โครงการขนาดใหญ่ 69,485 ล้าน ลบ.ม. (88.38 %) โครงการขนาดกลาง 3,951 ล้าน ลบ.ม. (5.03 %) โครงการขนาดเล็ก 1,683 ล้าน ลบ.ม. (2.14 %) สถานการณ์น้ำในสภาพปัจจุบันสถานการณ์น้ำในสภาพปัจจุบัน ขาดแคลนน้ำ 21,047 ล้าน ลบ.ม./ปี ขาดแคลนน้ำ

13 13 ทิศทางการบริหาร จัดการน้ำ - เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ประโยชน์จากน้ำ - พัฒนาเชิงคุณภาพ - ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วน ร่วมอย่างจริงจัง พื้นที่ ชลประทาน พื้นที่ ชลประทาน ล้านไร่ ล้านไร่ พื้นที่ชลประทาน ได้ จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ชลประทานแล้ว ประมาณ ล้านไร่ ประกอบด้วย 17,028 กลุ่ม พื้นฐาน 17,028 กลุ่ม พื้นฐาน 897 กลุ่มบริหาร การใช้น้ำฯ 897 กลุ่มบริหาร การใช้น้ำฯ 36 สมาคมผู้ใช้น้ำ ฯ 36 สมาคมผู้ใช้น้ำ ฯ 46 สหกรณ์ผู้ใช้ น้ำ 46 สหกรณ์ผู้ใช้ น้ำ สถานการณ์ปัจจุบัน ณ 30 กันยายน 2551

14 14

15

16

17

18 18

19 19

20 20

21 21 มาตรา 67 การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้ ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน มาตรา 85 ข้อ (4) รัฐต้องดำเนินการจัดให้มีแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ ต่อส่วนร่วม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวนบำรุงรักษาและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง สมดุล

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27 ตรวจสอบและประเมินผล (Monitor & Evaluation )

28 28 Human Resources What is the quality of our staff?

29 29 Q & A สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (Office of Public Participatory Promotion)

30 ปัจจัยที่กระทบ วิจัยเพื่อ ท้องถิ่น การบริหาร จัดการน้ำ การมีส่วนร่วม การบริหาร บริหาร ยุทธศาสตร์ ฝ่าย ส่งน้ำ โครง สร้าง บุคลากร - เป้า กลุ่ม+ ก่อสร้าง - Area - Function - ส- ส่งน้ำ+ ก่อสร้าง - วิเคราะห์ อัตรากำลัง - ตรงตามสมรรถนะ - KPI - RBM - ค- คำ รับรอง น้ำ IT มุมมองใหม่ รัฐธรรมนูญ แผน 10 ทิศทางการบริหารจัดการน้ำในอนาคต - ผู้ใช้น้ำ - อบต. - ชป. - หน่วย อื่น แก้ปัญหา คนลดลง สร้าง ความ เชื่อมั่น สังคมอยู่ เย็นเป็น สุข ร่วมกัน การมีส่วนร่วม บริหาร ทรัพยากร ต้องการ มากขึ้น เทคโนโลยี การเกษตร - Front Office - ประกวด - ค- คุณภาพ ต้นทุน การผลิต มนัส กำเนิดมณี ผส.สช. - กำหนดโครงการ - ก่อนการก่อสร้าง - ระหว่างการ ก่อสร้าง - หลังการก่อสร้าง การมีส่วนร่วม PMQA ที่ทำการกลุ่ม กองทุนO&M CostSharingกฎหมายกลุ่มฯ อาสาสมัครชลประทาน กลุ่ม เข้มแข็ง จ้างเหมา กลุ่ม ข้อตกลง JMC กลุ่ม ผู้ใช้น้ำ คุณภาพ การให้บริการ วิสาหกิจ ชุมชน การผลิต การตลาด สมดุล นิเวศน์ เพิ่มประสิทธิภาพ การชลประทาน SuperIrrigation รักษาพท.ชป. Modernize Irrigation เศรษฐกิจ โลก


ดาวน์โหลด ppt 1 กรมชลประทาน กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ มนัส กำเนิดมณี 18 พฤษภาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ของ ประเทศ ไทย ทรัพยากร น้ำ ทิศทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google