งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการพัฒนา ทรัพยากรน้ำ ของประเทศไทย มนัส กำเนิดมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการพัฒนา ทรัพยากรน้ำ ของประเทศไทย มนัส กำเนิดมณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการพัฒนา ทรัพยากรน้ำ ของประเทศไทย มนัส กำเนิดมณี
มนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 พฤษภาคม 2552

2 ทิศทางการบริหารจัดการน้ำในอนาคต
การพัฒนา แหล่งน้ำ การมี ส่วนร่วม MTEF โครงการ ก่อสร้าง พรด น้ำ รัฐธรรมนูญ แผน 10 สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน การมีส่วนร่วมบริหารทรัพยากร นโยบาย กระทรวงฯ สถานการณ์ กรมฯ ปัจจุบัน รัฐบาล ความท้าทาย กรมฯ ปัจจัย ที่กระทบ ต้องการมากขึ้น เทคโนโลยี การเกษตร การบริหารจัดการน้ำในอนาคต การบริหาร จัดการน้ำ การมีส่วนร่วม ของประชาชน รักษาพื้นที่ ทำการเกษตร ในเขตชลประทาน เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทน ป้องกันและ บรรเทาภัย อันเกิดจากน้ำ การปรับปรุง ระบบ ชลประทาน เพิ่มประสิทธิภาพ การชลประทาน พัฒนา ฝสบ การบำรุง รักษา การบริหาร จัดการองค์กร พัฒนา จัดการ เทคโนโลยี สารสนเทศ ปรับ โครงสร้าง บุคลากร งบประมาณ บริหาร ยุทธศาสตร์ มนัส กำเนิดมณี ผส.สช.

3 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน E-mail : oppp_rid@yahoo.com
(Office of Public Participatory Promotion) สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3

4 การลดอัตรากำลังคนภาครัฐ
36,708 รวมอัตรากำลัง ลูกจ้างประจำ 23,232 8,487 7,014 4,170 พนักงานข้าราชการ * ขาดแคลนบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน

5 ข้อจำกัดด้านงบประมาณ
ปีงบประมาณ จำนวนงบประมาณ (บาท) 2551 35,484,745,500 2550 33,814,402,000 2549 28,205,413,600 2548 27,659,843,100 2547 27,790,887,700 2546 27,910,913,000 2545 29,432,528,100 2544 32,885,185,500 2543 34,693,653,900 2542 อัตราการเพิ่มงบประมาณ

6 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร่)
อัตราการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ปีงบประมาณ พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร่) 2542 694,150 2543 283,406 2544 134,814 2545 169,747 2546 558,926 2547 130,900 2548 277,776 2549 484,180 2550 102,540 2551 189,766 รวมพื้นที่เพิ่มขึ้น 3,026,205 เฉลี่ย 302,620.50

7 พื้นที่บริหารจัดการน้ำ
ปีงบประมาณ พื้นที่บริหารจัดการน้ำ 2542 20,898,168 2543 21,592,318 2544 21,875,724 2545 22,010,538 2546 22,180,285 2547 22,739,211 2548 22,870,111 2549 23,147,887 2550 23,632,067 2551 23,734,607 การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน

8 General Information on China

9 General Information on China
รวม รวม เกษตร อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม

10 สมดุลน้ำ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
2553 เขื่อนแก่งเสือเต้น 1,125 mcm 2556 โครงการห้วยหลวง 864 mcm 2560 โครงการผันน้ำ 6,263 mcm 2554 โครงการห้วยโสมง แก้ไขปัญหาโดย ลดพื้นที่เกษตรกรรม ใช้แหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำบาดาล 2 ความต้องการน้ำรวม 3 53,590 46,202 47,327 1 ขยายพื้นที่ชลประทานเป็น 60 ล้านไร่ พื้นที่ชลประทานเท่าปัจจุบัน เพิ่มเฉพาะความต้องการน้ำอุปโภคบริโภค ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม กรณีที่ 2 + เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ 10% 2 3 10

11 ศักยภาพน้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน
ระเหยและไหลซึมลงดิน 506,000 ล้าน ลบ.ม./ปี ฝนเฉลี่ย 1,424 มม. ปริมาณฝน 719,500 ล้าน ลบ.ม./ปี ไหลลง คลอง ห้วย ลำธาร 213,500 ล้าน ลบ.ม./ปี ระบบเก็บกักน้ำผิวดิน 75,120 ล้าน ลบ.ม. *ปริมาณน้ำที่ควบคุมได้อย่างมั่นคง เฉลี่ย 52,741 ล้าน ลบ.ม./ปี พื้นที่ชลประทาน ล้านไร่ *ปี 2550 จากการที่ประเทศไทยมีปริมาณฝนฝนเฉลี่ย 1,424 มม. ทำให้เกิดเป็นปริมาณน้ำฝน 719,500 ล้าน ลบ.ม./ปี เกิดการระเหยและไหลซึมลงดิน และไหลลง คลอง ห้วย ลำธาร ปัจจุบันมีศักยภาพแหล่งเก็บกักน้ำตามแหล่งต่างๆ สามารถเก็บกักน้ำผิวดินได้เพียง 75,120 ล้าน ลบ.ม. และปริมาณใช้การได้เพียง 52,741 ล้าน ลบ.ม./ปี ทำให้มีปริมาณน้ำเหลือน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และไหลลงทะเลสูงถึง 160,759 ล้าน ลบ.ม./ปี ปริมาณน้ำท่าต่อประชากร เฉลี่ย 3,400 ลบ.ม./คน/ปี เหลือน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและไหลลงทะเล 160,759 ล้าน ลบ.ม./ปี 11 11

12 สถานการณ์น้ำในสภาพปัจจุบัน
ความต้องการใช้น้ำ ปริมาณน้ำต้นทุน อุปโภค-บริโภค 2,876 ล้าน ลบ.ม./ปี (4%) อุตสาหกรรม 2,798 ล้าน ลบ.ม./ปี (4%) โครงการขนาดกลาง 3,951 ล้าน ลบ.ม. (5.03 %) โครงการขนาดเล็ก 1,683 ล้าน ลบ.ม. (2.14 %) สถานการณ์ในปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำปีละ 73,788 ล้าน ลบ.ม./ปี ซึ่งถึงแม้ทุกหน่วยงานจะมีแหล่งเก็บกักน้ำที่มีศักยภาพในการเก็บกักน้ำ 75,120 ล้าน ลบ.ม.แต่ในปัจจุบันมีปริมาณน้ำที่ควบคุมได้อย่างมั่นคงเฉลี่ยเพียง 52,741 ล้าน ลบ.ม./ปี เท่านั้น ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำจากความต้องการในปัจจุบัน น้ำบาดาล 3,500 ล้าน ลบ.ม. (4.45 %) โครงการขนาดใหญ่ 69,485 ล้าน ลบ.ม. (88.38 %) รักษาลำน้ำ 12,378 ล้าน ลบ.ม./ปี (16%) เกษตรกรรม 55,735 ล้าน ลบ.ม./ปี (75%) ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ 73,788 ล้าน ลบ.ม./ปี ขาดแคลนน้ำ 21,047 ล้าน ลบ.ม./ปี ปริมาณน้ำที่ควบคุมได้อย่างมั่นคง เฉลี่ย 52,741 ล้าน ลบ.ม./ปี 12

13 สถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่ชลประทาน 28.14 ล้านไร่
ณ 30 กันยายน 2551 พื้นที่ชลประทาน 28.14 ล้านไร่ พื้นที่ชลประทาน ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานแล้ว ประมาณ ล้านไร่ ประกอบด้วย 17,028 กลุ่มพื้นฐาน 897 กลุ่มบริหารการใช้น้ำฯ 36 สมาคมผู้ใช้น้ำฯ 46 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ทิศทางการบริหารจัดการน้ำ - เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ำ - พัฒนาเชิงคุณภาพ - ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 13

14

15

16

17

18

19

20

21 รัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 67 การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน มาตรา 85 ข้อ (4) รัฐต้องดำเนินการจัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวนบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล

22

23

24

25

26

27 ตรวจสอบและประเมินผล (Monitor & Evaluation )

28 What is the quality of our staff?
Human Resources What is the quality of our staff?

29 Q & A สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(Office of Public Participatory Promotion)

30 ทิศทางการบริหารจัดการน้ำในอนาคต
สร้างความเชื่อมั่น แก้ปัญหา คนลดลง จ้างเหมา กลุ่ม ข้อตกลง การมีส่วนร่วมบริหาร ทรัพยากร กลุ่ม เข้มแข็ง วิจัยเพื่อท้องถิ่น รัฐธรรมนูญ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ต้องการมากขึ้น - ผู้ใช้น้ำ อบต. ชป. หน่วยอื่น แผน 10 JMC น้ำ การมีส่วนร่วม อาสาสมัคร ชลประทาน ปัจจัย ที่กระทบ - เป้า 2554 - กลุ่ม+ก่อสร้าง เทคโนโลยี การเกษตร กลุ่ม ผู้ใช้น้ำ ที่ทำการ กลุ่ม กองทุน O&M กฎหมาย กลุ่มฯ Cost Sharing เศรษฐกิจ โลก การบริหารจัดการน้ำ - Front Office - ประกวด คุณภาพ Super Irrigation - Area Function ส่งน้ำ+ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพ การชลประทาน Modernize Irrigation ฝ่าย ส่งน้ำ - KPI - RBM คำรับรอง โครง สร้าง บริหาร ยุทธศาสตร์ มุมมอง ใหม่ รักษา พท.ชป. การบริหาร บุคลากร - วิเคราะห์อัตรากำลัง - ตรงตามสมรรถนะ การมีส่วนร่วม ต้นทุน การผลิต สมดุล นิเวศน์ - กำหนดโครงการ - ก่อนการก่อสร้าง - ระหว่างการก่อสร้าง - หลังการก่อสร้าง PMQA คุณภาพ การให้บริการ IT การผลิต การตลาด วิสาหกิจ ชุมชน มนัส กำเนิดมณี ผส.สช.


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการพัฒนา ทรัพยากรน้ำ ของประเทศไทย มนัส กำเนิดมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google