งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ลักษณะแผนปี 52 focus ที่ A ให้ชัดว่า มี / ไม่มี ทำ / ไม่ทำ ดี / ไม่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ลักษณะแผนปี 52 focus ที่ A ให้ชัดว่า มี / ไม่มี ทำ / ไม่ทำ ดี / ไม่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ลักษณะแผนปี 52 focus ที่ A ให้ชัดว่า มี / ไม่มี ทำ / ไม่ทำ ดี / ไม่ดี

2 2 fl

3 3 การจัดทำแผน เดิม 1. ประเมินหา OFI 2. ดึง OFI มาทำแผนเป็นรายข้อ *ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่....เกิด Impact น้อย *ละเลยสิ่งที่มีอยู่....ซึ่งน่าจะปรับปรุงต่อเนื่อง ให้เป็น best-practice

4 4 ข้อดีของแผนรายหมวด 1.สามารถรวบหลายๆข้อเข้ามาเป็นกระบวนการ เดียวกันได้ลดการทำงานซ้ำซ้อน 2.มองเห็นภาพใหญ่ ที่แต่ละข้อจะส่งต่อความ เชื่อมโยงกันทั้งภายในหมวดและข้ามหมวด ทำให้ แผนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5 5 การจัดทำแผน คิดโจทย์ให้ชัด แก้ปัญหาอะไร จะทำเรื่องอะไร Work breakdown ต้องทำอะไรบ้าง กำหนด ผู้รับผิดชอบ กำหนดตัวชี้วัด วางแผนการ ทำงาน ใครได้ ประโยชน์ ทำแล้วได้ อะไร เป้าหมายชัด วัดผลได้

6 6 การจัดทำแผน พิจารณา Fundamental Level no yes ตั้งประเด็น ทบทวน จะทำเรื่องอะไรที่ เชื่อมโยง บูรณาการเป็นแผนรายหมวด ทำเพื่ออะไร ต้องทำอะไรบ้าง

7 7 กรอง NOออกมา มี/ไม่มี ทำ/ไม่ทำ ทบทวน yes ดี/ไม่ดี ได้ OFI ทั้งหมด

8 8 จัดกลุ่ม OFI ข้อใดรวมเป็นกลุ่มเดียวกันได้ แต่ละกลุ่มOFI จะ ทำอะไร ได้กลุ่มของงาน

9 9 กลุ่มของงาน กำหนดหัวข้อเรื่อง จะได้ output อะไร ใคร รับผิดชอบ แตกรายละเอียดเป็นขั้นตอน จัด sequence ของงาน ประมาณการงบประมาณ

10 10 ทั้งโครงการ ใครได้ประโยชน์ ทำแล้วได้อะไร เป้าหมายชัดวัดผลได้

11 11 แผนหมวด 3 จัดกลุ่ม OFI OFI ในหมวด3 กลุ่มงานที่ เชื่อมโยงหมวด5 กลุ่มงานที่ เชื่อมโยงหมวด6 พัฒนาอะไรได้ผลผลิตอะไร กิจกรรมที่ทำ training ทำอะไร ปรับปรุงคุณภาพงาน ทำมาตรฐานงาน ระบบเรียนรู้ลูกค้า การจำแนกลูกค้า

12 12 ตัวอย่าง NO Cs1 ตอบสนองความต้องการ Cs2 นำข้อมูลมาปรับปรุงงาน Cs3 จัดการข้อร้องเรียน cs4 นำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงาน Cs7-8 ความไม่พึงพอใจมาปรับปรุงงาน Cs9 กำหนดมาตรฐานงาน Cs 5 สร้างความสัมพันธ์ Cs5 มีข้อมูลลูกค้า

13 13 Cs2 นำข้อมูลมาปรับปรุงงาน cs4 นำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงาน Cs7-8 ความไม่พึงพอใจมาปรับปรุงงาน Cs9 กำหนดมาตรฐานงาน การปรับปรุง คุณภาพงาน หมวด 6 PM5, 6

14 14 Cs1 ตอบสนองความต้องการ ลูกค้า Cs5 มีข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์ลูกค้า Output =กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน สามารถตอบสนองความต้องการได้ อย่างเหมาะสม ใครรับผิดชอบ.......................

15 15 การวิเคราะห์ลูกค้า - พัฒนากลไกการจัดเก็บข้อมูลและ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ลูกค้าทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน - ศึกษา จำแนก วิเคราะห์ข้อมูล และพฤติกรรมของ ผู้รับบริการเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า - Segmentation - กำหนดวิธีการเข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่ม - นำความต้องการลูกค้าไปกำหนดข้อกำหนดที่สำคํญใน กระบวนการ(หมวด 6)

16 16 แผนพัฒนาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Impact เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการ ของส่วนราชการ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติการใช้ บริการภาครัฐ ใครได้ประโยชน์ ผู้รับบริการ วัตถุประสงค์ ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ตัวชี้วัด ความพึงพอใจโดยรวมไม่ต่ำ กว่า.....%

17 17 การนำองค์กร หมวด 1

18 18 1.คณะผู้บริหารกำหนดทิศทางองค์การโดย พิจารณามุมมองจากภายนอก มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (ใช้ข้อมูลความต้องการฯ) ทบทวนพันธกิจ 2.กำหนดค่านิยมหลัก = ปรัชญานำทางที่องค์กรต้องยึด เพื่อความคงอยู่ เดอะเนชั่น “จะทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่มีความรับผิดชอบ ต่อการรายงานอย่างเป็นอิสระและยุติธรรม” ไฟเซอร์ “เรามุ่งหวังกำไรในทุกสิ่งที่เราลงทุนไป เว้นเสียแต่ว่าเป็นสิ่งไร้มนุษยธรรม”

19 19 3. ทบทวนวิสัยทัศน์ ตั้งเป้าหมายผลการดำเนินการ ภาพรวมที่ท้าทาย (เชื่อมโยงหมวด2) 4. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลตนเองที่ดี 5. กำหนด(ทบทวน)รูปแบบ/ แผน / ช่องทางการ สื่อสารทิศทาง ค่านิยมและนโยบายการกำกับ ดูแลตนเองที่ดีพร้อมผู้รับผิดชอบและดำเนินการ ตามแผนอย่างสม่ำเสมอ

20 20 6.สร้างระบบสนับสนุนให้การดำเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กรมีความสอดคล้อง(Aligning System)ในทิศทางเดียวกัน เช่น - ผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้บุคลากร ในองค์กรเกิดความศรัทธา - บรรยากาศการทำงานที่สร้างความเป็น เอกภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายใน องค์กร

21 21 - หาจุดร่วมเพื่อการสื่อสารที่สร้างสรรค์ ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ - teamwork ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน สามารถทำงานร่วมกันจนเกิดผลสัมฤทธิ์ -มอบอำนาจการตัดสินใจ (Empower) ใน การทำงานกับบุคลากรขององค์กร

22 22 7. วางระบบการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินการขององค์กร (เชื่อมโยงหมวด 4) - ผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญและตัวชี้วัดที่ต้อง ติดตามใกล้ชิด - กำหนดผู้รับผิดชอบในการสกัด วิเคราะห์และ สังเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ - กำหนดรอบเวลาในการนำเสนอผู้บริหารทบทวน และช่องทางนำเสนอการเคลื่อนไหวของตัวชี้วัดที่ต้อง ติดตามใกล้ชิด

23 23 - กำหนดหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ - พิจารณาผลการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ - นำผลการทบทวนและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร ไปสรุปภาพรวมและใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน

24 24 8. กำหนดมาตรการรองรับ/จัดการผลกระทบ ทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคม - วิเคราะห์ผลกระทบ(จากหมวด6) - กำหนดผู้รับผิดชอบและมอบอำนาจการตัดสินใจ ในการจัดการเมื่อมีสัญญาณว่าอาจเกิดหรือทันที ที่เกิดผลกระทบ - วางระบบการควบคุม(เชื่อมโยงหมวด6)และรายงาน ที่ทันท่วงที

25 25 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( การตลาดภาครัฐ )

26 26 Marketing concept 1.needs, wants 2.Segmentation 3.Target markets 4.Value 5.Satisfaction

27 27 - รู้ข้อมูล- ประวัติ-พฤติกรรม-รสนิยม - จัดแบ่งกลุ่มและจัดเรียงความสำคัญ ของลูกค้า : ยิ่งแบ่งกลุ่มได้ ชัดเจน ยิ่งเข้าถึง ลูกค้าได้มากเท่านั้น -ส่งมอบคุณค่าได้ตรงความต้องการ - สร้างความพึงพอใจ**

28 28 กระบวนการ Segmentation Needs-based segmentation Segment identification Create a value Mix-strategy

29 29 Segment identification -Geographic Segmentation : ภาค, ขนาด, ภูมิประเทศ, ภูมิอากาศ, จำนวนประชากร ฯ -Demoghraphic Segmentation : เพศ, อายุ / ช่วงอายุ, ขนาดครอบครัว, รายได้, การศึกษา, อาชีพ, สัญชาติ / เชื้อชาติ, ศาสนา, สภาพสังคม, การรับรู้ ฯ

30 30 Segment identification -Psychographic Segmentation : lifestyle, บุคคลิกภาพ, แรงจูงใจ, ความ เชื่อ, ความเสี่ยง -Behavioral Segmentation : อัตราการรับบริการ, ความพร้อม, วัตถุประสงค์การรับบริการ ทัศนคติ

31 31 Value needs = basic requirement อาหาร wants = specific object ก๋วยเตี๋ยว Value ที่ลูกค้าต้องการ ความอร่อย ความสะอาด

32 32 1. วิเคราะห์ลูกค้า (Customer Analysis) - พัฒนากลไกการจัดเก็บข้อมูลและ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน - ศึกษา จำแนก วิเคราะห์ข้อมูล และพฤติกรรมของผู้รับบริการอย่าง ถูกต้องสม่ำเสมอ - Segmentation - ค้นหาความต้องการลูกค้าแต่ละกลุ่ม 2.จัดเก็บข้อมูล (ครบถ้วน ถูกต้อง ละเอียด ตามการใช้งาน) ไว้เป็นฐานข้อมูลสำหรับ วิเคราะห์/ตัดสินใจ (หมวด4) ตัวอย่างขั้นตอนCRM

33 33 3. พัฒนาช่องทางและระบบการสร้าง ความสัมพันธ์ 4. กำหนดกลยุทธการตลาดบรรจุใน ยุทธศาสตร์ ( หมวด 2) 5. ทบทวนและเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ทำงาน (หมวด 6) 6. พัฒนาบุคลากร (หมวด 5) 7.กำหนดค่านิยมการบริการ /สื่อสาร ภายใน-นอกองค์กร (หมวด 1) 8.ตัวชี้วัด/ติดตามผล/รายงานผล(หมวด7)

34 34 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

35 35 Level 1 value core process Level 2 subprocess Level 3 operating

36 36 “เป้าหมายคือบริการ แต่ไม่ใช่บริการทุกอย่างที่ ลูกค้าต้องการ แต่ต้องบริการตามที่องค์กร สามารถทำได้” Value ที่ลูกค้าต้องการ value ที่ส่งมอบ

37 37 การออกแบบกระบวนการ - Value chain : ออกแบบlevel 1 (หมวด 3) - ข้อกำหนดที่สำคัญจาก -วิเคราะห์ผลกระทบ กำหนดมาตรการ (หมวด 1) - value ที่ส่งมอบ - กำหนด lacking indicator

38 38 - กำหนด process ownerและทีมงาน - ถอดกระบวนการ level 1 level 2 - กำหนด leading indicator ควบคุม จุดวิกฤต - สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ถอดกระบวนการ level 2 level 3 - ติดตามและประเมินผล ( หมวด 4)

39 39 การปรับปรุงกระบวนการ วงจร deming : PDCA - คัดเลือกกระบวนการที่จะปรับปรุง : level 3 - เขียนขั้นตอนปัจจุบันตั้งแต่ต้นน้ำจรดปลายน้ำ (value stream mapping ) - เขียนขั้นตอนการทำงานใหม่ - ตัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น / สูญเปล่า - ควบรวมกิจกรรมที่ซ้ำซ้อน - เพิ่มจุดปฏิบัติที่เพิ่มคุณค่า - จัดเรียงลำดับกิจกรรมใหม่

40 40 - จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน - ระบุตัวชี้วัด - เผยแพร่มาตรฐานงานและแนว ทางการปรับปรุง - นำไปปฏิบัติ - พัฒนาบุคลากร / อุปกรณ์

41 41 - ประเมินผลการปรับปรุง - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ทบทวนกระบวนการ / วิเคราะห์ปัญหา - กำหนดแนวทางการปรับปรุงใหม่ - จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่


ดาวน์โหลด ppt 1 ลักษณะแผนปี 52 focus ที่ A ให้ชัดว่า มี / ไม่มี ทำ / ไม่ทำ ดี / ไม่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google