งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ผลการดำเนินงาน กบข. 2

3 ผลตอบแทนจากการลงทุน (ณ 31 ธ.ค. 2552)

4 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน
ผลตอบแทน กบข. เทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราเงินเฟ้อในรอบ 13 ปี ปี ผลตอบแทน กบข. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน อัตราเงินเฟ้อ 2540 10.96 8.54 5.60 2541 16.51 9.81 8.10 2542 9.41 5.09 0.31 2543 6.41 3.82 1.55 2544 7.22 3.13 1.65 2545 8.21 2.56 0.60 2546 11.84 1.50 1.82 2547 2.02 1.00 2.73 2548 6.83 1.29 4.56 2549 3.44 3.68 4.64 2550 9.22 2.78 2.23 2551 -5.17 2.52 5.47 2552 8.91 * 0.93 -0.85 เฉลี่ยรวม 13 ปี 7.18 3.58 2.95 * ข้อมูลปี เป็นข้อมูลก่อนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

5 ผลตอบแทนจากการลงทุนของ กบข.
8.91%* 10.00% 7.18% 8.00% 4.50% 6.00% 4.10% 4.00% 2.00% 0.00% สะสมย้อนหลัง 1 ปี (ม.ค ธ.ค.52) สะสมย้อนหลัง 3 ปี (ม.ค.50-ธ.ค.52) สะสมย้อนหลัง 5 ปี (ม.ค.48-ธ.ค.52) สะสมตั้งแต่ ตั้งกองทุน (มี.ค.40-ธ.ค.52) * ข้อมูลปี เป็นข้อมูลก่อนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

6 รวมเงินต้นและผลประโยชน์
ความหมายของผลตอบแทนเฉลี่ย 7.18% ปี เงินต้น (บาท) ผลตอบแทนเฉลี่ย ผลประโยชน์ รวมเงินต้นและผลประโยชน์ มี.ค. 2540 100,000.00 7.18% 5,950.96 105,950.96 2541 7,610.45 113,561.41 2542 8,157.11 121,718.52 2543 8,743.03 130,461.55 2544 9,371.04 139,832.59 2545 10,044.16 149,876.75 2546 10,765.63 160,642.38 2547 11,538.93 172,181.31 2548 12,367.77 184,549.08 2549 13,256.14 197,805.22 2550 14,208.33 212,013.55 2551 15,228.92 227,242.47 2552 16,322.81 243,565.28 6

7 ตรวจสอบยอดเงินได้อย่างไร 3. ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร.1179 กด 8
1. ใบแจ้งยอดประจำปี 2. บริการ GPF Web Service ผ่าน 3. ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร.1179 กด 8 4. ATM ของธนาคารกรุงไทย 7

8 8


ดาวน์โหลด ppt 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google