งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th 11. 22 ผลการดำเนินงาน กบข. www.gpf.or.th 3 ผลตอบแทนจากการลงทุน ( ณ 31 ธ. ค. 2552)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th 11. 22 ผลการดำเนินงาน กบข. www.gpf.or.th 3 ผลตอบแทนจากการลงทุน ( ณ 31 ธ. ค. 2552)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11

2 22 ผลการดำเนินงาน กบข.

3 3 ผลตอบแทนจากการลงทุน ( ณ 31 ธ. ค. 2552)

4 4 ผลตอบแทน กบข. เทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราเงินเฟ้อในรอบ 13 ปี ปีผลตอบแทน กบข. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำ 12 เดือน อัตราเงิน เฟ้อ * เฉลี่ยรวม 13 ปี * ข้อมูลปี 2552 เป็นข้อมูลก่อนการตรวจสอบของ ผู้สอบบัญชี

5 % 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% ผลตอบแทน ผลตอบแทนจากการลงทุนของ กบข. 4.10% สะสมย้อนหลัง 3 ปี ( ม. ค.50- ธ. ค.52) 4.50% สะสมย้อนหลัง 5 ปี ( ม. ค.48- ธ. ค.52) 7.18% สะสมตั้งแต่ ตั้งกองทุน ( มี. ค.40- ธ. ค.52) 8.91%* สะสม ย้อนหลัง 1 ปี ( ม. ค ธ. ค.52) * ข้อมูลปี 2552 เป็นข้อมูลก่อนการตรวจสอบของ ผู้สอบบัญชี

6 66 ความหมายของผลตอบแทนเฉลี่ย 7.18% ปีเงินต้น ( บาท ) ผลตอบแทน เฉลี่ย ผลประโยช น์ รวมเงินต้นและ ผลประโยชน์ ( บาท ) มี. ค , %5, , , %7, , , %8, , , %8, , , %9, , , %10, , , %10, , , %11, , , %12, , , %13, , , %14, , , %15, , , %16, ,565.28

7 77 ตรวจสอบยอดเงินได้อย่างไร 1. ใบแจ้งยอดประจำปี 2. บริการ GPF Web Service ผ่าน 3. ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร.1179 กด 8 4. ATM ของธนาคารกรุงไทย

8 88


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th 11. 22 ผลการดำเนินงาน กบข. www.gpf.or.th 3 ผลตอบแทนจากการลงทุน ( ณ 31 ธ. ค. 2552)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google