งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Presentation of Ag. Info. w. Computer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Presentation of Ag. Info. w. Computer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Presentation of Ag. Info. w. Computer
/ 2/2550

2 บทที่ 1 สื่อและหลักการนำเสนอข้อมูล
ความหมายของ Data และ Information สื่อและหลักการนำเสนอข้อมูล การจำแนกกลุ่มของผู้รับ/บริโภคข้อมูล Applications และ Format สำหรับงานนำเสนอข้อมูล จริยธรรมการใช้ข้อมูลของผู้อื่น <ทำงานที่ได้รับมอบหมาย และสอบกลางภาค-เชิงวิเคราะห์> 2 สัปดาห์

3 บทที่ 2 การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ทฤษฎีของการคิดอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดและออกแบบระบบการนำเสนอข้อมูล ลักษณะของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การเกษตร การกำหนดและออกแบบการนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การเกษตร <ทำงานที่ได้รับมอบหมาย และสอบกลางภาค-เชิงวิเคราะห์> 3 สัปดาห์

4 Microsoft Office Application (XP)
บทที่ 2 Microsoft Office Application (XP) การประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ ในชุด MS Office เช่น MS-Word, MS Powerpoint และ MS-Visio เทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอต่อที่ประชุมแบบเป็นทางการ และกึ่งทางการ <ทำงานที่มอบหมายในชั้นเรียนและสอบกลางภาค-อธิบายสั้นๆ> 2 สัปดาห์

5 บทที่ 3 Adobe Photoshop CS
การสร้าง และตบแต่งรูปภาพด้วยเทคนิคต่างๆ, การตัดต่อภาพ, เทคนิคการเลือกใช้สีสำหรับสื่อนำเสนอ, การสร้างแรงจูงใจด้วยสีและการออกแบบ <ทำงานที่ได้รับมอบหมาย > 1 สัปดาห์

6 แนวคิดการออกแบบเพื่อการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
บทที่ 4 แนวคิดการออกแบบเพื่อการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นปัญหาของการออกแบบ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดการออกแบบและการใช้ IT ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ที่นำเสนองาน/ข้อมูล <ทำงานที่ได้รับมอบหมาย และสอบปลายภาค-เชิงวิเคราะห์> 2 สัปดาห์

7 การนำเสนอข้อมูลและผลงาน ทางวิชาการด้านการเกษตร
บทที่ 5 การนำเสนอข้อมูลและผลงาน ทางวิชาการด้านการเกษตร การจัดเตรียมข้อมูลและผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบ บุคลิกภาพและผลสัมฤทธิ์ในการนำเสนอ ความสามารถในการใช้สื่อทาง IT เพื่อเตรียมข้อมูลและการนำเสนอโดยใช้ IT การนำเสนอข้อมูล/ผลงานและอภิปราย <ทำงานที่ได้รับมอบหมาย และ นำเสนอในชั้นเรียน> 3 สัปดาห์

8 การนำเสนอและการเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตรด้วยระบบออนไลน์
บทที่ 6 การนำเสนอและการเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตรด้วยระบบออนไลน์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้าง Web page ในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการและทำธุรกรรม <ทำงานที่ได้รับมอบหมาย และ สอบปลายภาค-อธิบายสั้นๆ> 2 สัปดาห์

9

10

11

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt Presentation of Ag. Info. w. Computer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google