งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Presentation of Ag. Info. w. Computer 1203 461/1213 461 2/2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Presentation of Ag. Info. w. Computer 1203 461/1213 461 2/2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Presentation of Ag. Info. w. Computer 1203 461/1213 461 2/2550

2 บทที่ 1 สื่อและหลักการนำเสนอข้อมูล  ความหมายของ Data และ Information  สื่อและหลักการนำเสนอข้อมูล  การจำแนกกลุ่มของผู้รับ/บริโภคข้อมูล  Applications และ Format สำหรับงานนำเสนอ ข้อมูล  จริยธรรมการใช้ข้อมูลของผู้อื่น 2 สัปดาห์

3 บทที่ 2 การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  ทฤษฎีของการคิดอย่างเป็นระบบ  การวิเคราะห์ข้อมูล  การกำหนดและออกแบบระบบการนำเสนอข้อมูล  ลักษณะของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การเกษตร  การกำหนดและออกแบบการนำเสนอข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์การเกษตร 3 สัปดาห์

4 บทที่ 2 Microsoft Office Application (XP)  การประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ ในชุด MS Office เช่น MS-Word, MS Powerpoint และ MS-Visio  เทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอต่อที่ประชุมแบบเป็น ทางการ และกึ่งทางการ 2 สัปดาห์

5 บทที่ 3 Adobe Photoshop CS  การสร้าง และตบแต่งรูปภาพด้วยเทคนิค ต่างๆ, การตัดต่อภาพ, เทคนิคการเลือกใช้ สีสำหรับสื่อนำเสนอ, การสร้างแรงจูงใจ ด้วยสีและการออกแบบ 1 สัปดาห์

6 บทที่ 4 แนวคิดการออกแบบเพื่อการนำเสนอ งานอย่างมีประสิทธิภาพ  ประเด็นปัญหาของการออกแบบ การวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดการออกแบบและการใช้ IT ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ ที่นำเสนองาน/ข้อมูล 2 สัปดาห์

7 บทที่ 5 การนำเสนอข้อมูลและผลงาน ทางวิชาการด้านการเกษตร  การจัดเตรียมข้อมูลและผลงานทางวิชาการอย่าง เป็นระบบ  บุคลิกภาพและผลสัมฤทธิ์ในการนำเสนอ  ความสามารถในการใช้สื่อทาง IT เพื่อเตรียม ข้อมูลและการนำเสนอโดยใช้ IT  การนำเสนอข้อมูล/ผลงานและอภิปราย 3 สัปดาห์ <ทำงานที่ได้รับมอบหมาย และ นำเสนอในชั้นเรียน>

8 บทที่ 6 การนำเสนอและการเข้าถึงข้อมูลด้าน การเกษตรด้วยระบบออนไลน์  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้าง Web page ในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการและทำธุรกรรม 2 สัปดาห์ <ทำงานที่ได้รับมอบหมาย และ สอบปลายภาค-อธิบายสั้นๆ>

9

10

11

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt Presentation of Ag. Info. w. Computer 1203 461/1213 461 2/2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google